Nr specjalny -60

Jakie zmiany czekają płatników składek w 2021 roku

W niniejszym opracowaniu informujemy płatników na co powinni przygotować się w nowym roku. Określone zmiany wynikają przede wszystkim z podwyższenia płacy minimalnej. Warto podkreślić, iż planuje się również pełne oskładkowanie umów cywilnoprawnych, tj. umów zlecenia lub innych umów o tym charakterze. Choć do końca roku pozostało niewiele czasu, wciąż nie znamy jednak oficjalnego projektu ustawy, która miałaby wprowadzić proponowane novum.Z publikacji dowiesz się : na jakie świadczenia ma wpływ wzrost minimalnego wynagrodzenia na czym ma polegać rejestracja umów o dzieło w ZUS i czemu ma ona służyć jaka jest najniższa podstawa wymiaru świadczeń chorobowych od stycznia 2021 jakie kwoty wolne obowiązują przy potrąceniach z wynagrodzenia na przełomie roku

Nr 207

Wyrównanie wynagrodzenia oraz nadgodzin w druku ZUS Z-3

Pytanie: W październiku 2020 r. pracownik otrzymał wyrównanie wynagrodzenia oraz nadgodzin za okres od 1 października 2019 r. do 30 czerwca 2020 r. Mamy wątpliwości, czy bezbłędnie przygotowaliśmy dla tej osoby zaświadczenie ZUS Z-3. Jak należało rozpisać w nim wspomnianą wypłatę?

Wsparcie z tarcz pod lupą ZUS

Pomoc udzielona przez państwo w ramach tarcz antykryzysowych jest i będzie sprawdzana pod kątem zasadności jej udzielenia czy też otrzymania. Weryfikację taką w różnych formach – kontroli, postępowań wyjaśniających, postępowań sprawdzających – przeprowadzają odpowiednie służby kontrolne. Mają na to wiele lat. Oddziały ZUS otrzymały w ostatnich miesiącach od prezesa Zakładu szczegółowe wytyczne w sprawie konieczności przeprowadzenia weryfikacji składanych wniosków o świadczenia postojowe czy też o zwolnienia z obowiązku opłacania składek. Wizja kontroli wykorzystania pomocy z tarcz rodzi u płatników wiele wątpliwości i problemów. Zachęcam do przestudiowania dodatku, zaznajomienia się z tym o co pytają płatnicy i na co wskazują eksperci.

Umowa zlecenia a zbieg tytułów do ubezpieczeń społecznych

Płatnik składek, który podpisuje umowę zlecenia, musi dobrze orientować się do jakich ubezpieczeń zgłosić zleceniobiorcę. Błędne ustalenia mogą doprowadzić do poważnych konsekwencji ze strony ZUS, zwłaszcza, gdy błędy i nieprawidłowości wykaże kontrola. Na 7 przykładach z praktyki, które zamieściliśmy w opracowaniu, upewnisz się, czy w 2020 roku poprawnie rozliczałeś składki ZUS za zleceniobiorcę, w przypadku gdy oprócz umowy zlecenia miał on jeszcze inne tytuły do ubezpieczeń.

Nr 206

Zmiana adresu dziecka zgłoszonego przez pracownika do ubezpieczenia zdrowotnego

Pytanie: Pracownik poinformował nas, że w związku z podjęciem studiów w innej miejscowości jego syn, zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny, zamieszkał na stancji. Czy o zmianie takiej musimy powiadomić ZUS, jeżeli adres zameldowania na stałe miejsce pobytu pozostanie ten sam i dziecko będzie przyjeżdżało na weekendy do rodziców?

Wysokość odpisów na ZFŚS w 2021 roku

W projekcie* ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na 2021 rok znajdują się informacje dotyczące wysokości odpisu na ZFŚS w przyszłym roku.

Nr 205

ZUS będzie rozliczał składki za pracodawcę

Zamiast pracodawcy ZUS weźmie na siebie odpowiedzialność za rozliczenia składkowe. Ma to zapobiec błędom w ustalaniu podstawy wymiaru składek a także pozwoli szybciej przyznawać zasiłki, emerytury i renty. Dowiedz się więcej.

Świadczenie rehabilitacyjne po zasiłku chorobowym w dokumentach rozliczeniowych

Często po wyczerpaniu okresu zasiłkowego pracownikowi zostaje przyznane świadczenie rehabilitacyjne, np. na okres 6 miesięcy. Upewnij się, jakie raporty do ZUS należy złożyć za miesiąc, w trakcie którego nastąpi zmiana rodzaju pobieranego świadczenia chorobowego.

Numer specjalny - 59

15 przykładów na poprawne ustalanie podstawy zasiłkowej

Prawidłowe ustalenie okresu, z którego wynagrodzenie należy uwzględniać w podstawie wymiaru zasiłków może okazać się wbrew pozorom w wielu przypadkach problematyczne. Chodzi o takie przypadki, które nie wynikają bezpośrednio z przepisów, ale występują na tyle często, że doczekały się wyjaśnień ZUS. I to właśnie tymi wyjaśnieniami powinni kierować się płatnicy składek. Szczególnie problematyczne może okazać się np. ustalenie okresu zasiłkowego w przypadku przerw w niezdolności do pracy czy podwyższanie wynagrodzenia w okresie poprzedzającym „planowaną” niezdolność do pracy. Tej tematyce poświęcony jest numer specjalny. Warto bowiem sprawdzić w jaki sposób kwestie właściwego ustalania podstawy zasiłkowej prezentują nasi eksperci w poniższym komentarzu i poradach dla płatników, w końcowej części tego opracowania.

Nr 204

Wypowiedzenie umowy bez świadczenia pracy a składki

Pytanie: Jeden z pracowników naszej firmy otrzymał wypowiedzenie umowy o pracę. Okres wypowiedzenia biegnie od 1 lipca, a umowa zostanie rozwiązana z końcem września. W okresie wypowiedzenia pracownik został zwolniony z obowiązku świadczenia pracy. Czy od wynagrodzenia za ten okres powinny być opłacane składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne? Jakie dokumenty powinny być wówczas składane do ZUS. Czy też za ten okres trzeba składać za pracownika RSA z kodem 151?

Wynagrodzenie chorobowe dla pracownika na urlopie

Pytanie: Pracownik zachorował w czasie pobytu na urlopie wypoczynkowym, nabywając z tego tytułu prawo do wynagrodzenia chorobowego. Jakie raporty imienne powinniśmy złożyć za tę osobę?

Rozliczanie dodatków i nagród spisowych

Od 1 września br. urzędy gminy prowadzą spis rolny na zlecenie GUS. Pracownicy urzędów otrzymają dodatki spisowe i nagrody spisowe. Pieniądze będą pochodziły z GUS. W tym czasie zachowują pełne wynagrodzenie u swojego pracodawcy. Czy od dodatków i nagród należy potrącać składki na ubezpieczenia społeczne i zaliczkę na podatek? Poznaj zasady.

Nr 203

Zmiana zasad delegowania pracowników tuż-tuż

Trwają prace* nad ustawą, której celem jest wdrożenie postanowień unijnej dyrektywy ws. delegowania pracowników w ramach świadczenia usług. Nowe przepisy ograniczą okres delegowania pracowników do 12 miesięcy, z możliwością przedłużenia tego okresu o kolejne 6 miesięcy na podstawie powiadomienia złożonego inspekcji pracy. Prześledź planowane rozwiązania.

Zmiana wymiaru czasu pracy, a obowiązki pracodawcy wobec ZUS

Zmiana obowiązującego pracownika wymiaru czasu pracy, zarówno w górę, jak i w dół, nakłada na pracodawców dodatkowe obowiązki wobec ZUS. Zmiana taka musi znaleźć odzwierciedlenie w dokumentach ubezpieczeniowych, może też mieć wpływ na obowiązek opłacania składek na FP i FS oraz sposób liczenia świadczeń chorobowych. Sprawdź szczegóły.

Nr 202

Wypłata dodatkowego zasiłku opiekuńczego a prawo do wynagrodzenia za pracę

Pytanie: Pracownica korzysta z dodatkowego zasiłku opiekuńczego w związku z COVID-19. Od 12 marca, z powodu zamknięcia przedszkola, podwładna nie przepracowała żadnego dnia. Na oświadczeniu pracownica wykazała tylko określone robocze dni z okresu na który została zamknięta placówka – przedszkole. Za marzec pracownica otrzymała za 14 dni zasiłek opiekuńczy oraz za 16 dni wynagrodzenie za pracę. Od kwietnia do czerwca pracownica nie przepracowała ani jednego dnia (sprawowała opiekę nad dzieckiem). Czy w takim przypadku należy się jej wynagrodzenie za pracę? W oświadczeniu do uzyskania dodatkowego zasiłku opiekuńczego wykazane są dni, w których pracownica zobowiązana była świadczyć pracę – dni robocze.

Wsparcie z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

Wielu pracodawców korzystający z dopłat z FGŚP w ramach tarczy antykryzysowej. Otrzymują oni wsparcie finansowe z powodu wprowadzenia skróconego wymiaru czasu czy też postoju wywołanego koronawirusem. Czy jednak przy otrzymywaniu wsparcia mogą dokonywać zwolnień pracowników? Czy będą musieli zwrócić dofinansowanie? Poznaj wskazówki eksperta.

Ważne zmiany w PPK

W związku z wejściem w życie od 1 stycznia 2021 r. nowej ustawy regulującej prawo zamówień publicznych powstała niejasność, czy do wyboru instytucji finansowej zarządzającej PPK powinna znaleźć zastosowanie procedura PZP (Prawo zamówień publicznych). Rozwiązanie tych wątpliwości przynosi nowelizacja ustawy o pracowniczych planach kapitałowych, wprowadzana przepisami tzw. tarczy antykryzysowej 4.0.Sprawdź, co nowego uchwalono.

Numer specjalny - 58

24 przykłady na bezbłędne ustalanie podstawy wymiaru składek emerytalno-rentowych

Każdy płatnik powinien dobrze orientować się , które przychody są wyłączone z podstawy wymiaru składek oraz jakie są konsekwencje nieprawidłowości związanych z ustaleniem podstawy wymiaru należności wobec ZUS , którzy płatnicy nie muszą opłacać tzw. opłaty dodatkowej, a także jak wystąpić o nadpłacone składki przy przekroczeniu rocznej kwoty granicznej. Ciekawe i ważne dla każdego specjalisty rozliczającego składki w firmie jest to, jakie problemy mają najczęściej inni płatnicy ze składkami emerytalno-rentowymi.Tej tematyce poświęcony jest niniejszy numer specjalny.Z opracowania dowiesz się: jak poprawnie rozliczyć względem ZUS różnego rodzaju świadczenia i korzyści przyznane pracownikowi jakiego rodzaju skutki wynikają z nieprawidłowego ustalenia podstawy wymiaru składek i jak sobie z nimi poradzić jakie 15 błędów przy naliczaniu wysokości składek najczęściej popełniają płatnicy.

Nr 201

Zwrot świadczeń szkoleniowych, a podstawa wymiaru składek

Pytanie: W związku z tym, że pracownik przerwał studia, na które uzyskał skierowanie, wystąpiliśmy do niego o zwrot opłaconych przez nas świadczeń i wynagrodzeń wypłaconych za okresy zwolnień od pracy. Czy zwrot taki będzie podlegał oskładkowaniu?

Zmiana warunków płacowych z powodu COVID -19 a wynagrodzenie urlopowe

Obecnie przy obliczaniu wynagrodzeń za wypoczynek wielu pracodawców musi uwzględnić zmiany, jakie zaszły w systemie wynagradzania pracowników, spowodowane stanem epidemii. Część firm wprowadziła bowiem przestój, część zdecydowała się na cięcia etatów i przemodelowanie płac. Ponieważ sezon letni w pełni, warto przypomnieć najważniejsze zasady ustalania wynagrodzeń za urlop i ich oskładkowania. Koniecznie przeczytaj.

Nr 200

Zwolnienia składkowe w jednostkach budżetowych

Przepisy tarcz antykryzysowych nie regulują wprost możliwości korzystania przez jednostki sektora finansów publicznych ze zwolnienia z obowiązku odprowadzania składek ZUS za miesiące od marca do maja 2020 r. Zakład jednakże wyjaśnił, że podmioty te są również objęte omawianą ulgą, pod warunkiem, że spełniają ustawowe warunki.

Zasiłek opiekuńczy a pozostawanie na przestoju drugiego z rodziców dziecka

Pytanie: Czy dodatkowy zasiłek opiekuńczy w związku z niedziałaniem placówki szkolnej przysługuje pracownicy, której mąż (ojciec dziecka), zamieszkujący pod tym samym adresem jest od maja na przestoju? Firma, w której pracuje współmałżonek pracownicy nie działa, przestój został wprowadzony na czas nieokreślony.

Zapomogi dla pracowników w okresie epidemii a składki ZUS

Z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia wyłączone są zapomogi losowe przyznawane w przypadku klęsk żywiołowych, indywidualnych zdarzeń losowych lub długotrwałej choroby. Nie ma w tym przypadku znaczenia źródło finansowania zapomogi (ZFŚS lub z funduszu utworzonego na cele socjalno-bytowe) ani jej wysokość. Czy zapomogę można przyznać w związku z COVID -19? Koniecznie sprawdź.

Nr 199

„Odszkodowanie” z tytułu rozwiązania umowy o pracę

Czy w przypadku wypłaty pracownikowi dodatkowego świadczenia z tytułu rozwiązania z nim stosunku pracy podlega składkom ZUS? Przeczytaj, jakie stanowisko w tej kwestii prezentuje ZUS.

Wyższe zwolnienia podatkowe świadczeń socjalnych

COVID-19 spowodował, że podniesiono roczne kwoty zwolnień z podatku dochodowego dla świadczeń socjalnych, w zależności od rodzaju i źródła pochodzenia. Poznaj szczegóły związane z wypłatą zapomóg.

Ustalanie podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przy wynagrodzeniu i premii uznaniowej

Pytanie: Prosimy o przedstawienie na przykładzie liczbowym sposobu liczenia podstawy wymiaru zasiłku chorobowego w następującym przypadku: pracownik zachorował w marcu 2020; w czerwcu 2019 przekazał nam informację, żeby od lipca 2019 nie naliczać mu składek emerytalno/rentowych, gdyż u poprzedniego pracodawcy osiągnął graniczną kwotę podstawy składek ZUS; pracownik ma stałe miesięczne wynagrodzenie oraz premię uznaniową pomniejszaną proporcjonalnie za czas nieobecności z powodu choroby; premia za dany miesiąc jest wypłacana w miesiącu następnym; wynagrodzenie za czerwiec obejmowało wynagrodzenie zasadnicze wypłacone w czerwcu (w całości oskładkowane) i premię wypłaconą w lipcu (tylko ze składką chorobową); z kolei w grudniu była sytuacja odwrotna: płaca zasadnicza - bez składek, a premia za grudzień wypłacona w styczniu - z pełnym oskładkowaniem. Jak przeliczyć te miesiące w podstawie wymiaru zasiłku chorobowego? Oddzielnie odjąć składki od płacy zasadniczej i oddzielnie faktycznie pobrane składki od premii? Jaki procent składki w takim wypadku wpisać w Z3?

Nr 198

Wysyłanie wniosków do ZUS

Zakład Ubezpieczeń Społecznych w komunikacie z 6 kwietnia br. wyraźnie zaznaczył, że wszyscy, którzy chcą złożyć wniosek do ZUS elektronicznie, mogą go przekazać wyłącznie za pośrednictwem portalu Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Dowiedz się więcej.

Wypadek zleceniobiorcy w podstawowym miejscu zatrudnienia, a prawo do zasiłku z ubezpieczenia wypadkowego

Pytanie: Osoba, z którą mamy podpisaną umowę zlecenie zatrudniona jest w innej firmie na podstawie umowy o pracę, gdzie uległa wypadkowi przy pracy co zostało potwierdzone w protokole powypadkowym. Czy w takiej sytuacji również u nas przysługuje jej zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego?

Wydłużenie terminów na zawarcie umów o zarządzanie i prowadzenie PPK

W związku z przepisami tarczy antykryzysowej zmianie uległy maksymalne terminy na zawarcie umowy o zarządzanie PPK i umowy o prowadzenie PPK przez podmioty zatrudniające z II fazy wdrożenia PPK (tj. pracodawców 50+). Reguły wdrożenia PPK pozostały niezmienione, wydłużył się jednak czas na zawarcie umów.

Nr 197

Zawieszenie prawa do renty strukturalnej

Czy podjęcie przez rolnika korzystającego z renty strukturalnej zatrudnienia lub działalności objętej obowiązkowymi ubezpieczeniami społecznymi tak w Polsce jak i w innym kraju członkowskim UE powoduje zawieszenie prawa do tej renty? Zapoznaj się z wyrokiem Sądu Najwyższego z 20 lutego 2020 r. sygn. akt I UK 15/19.

Zakwestionowanie przez ZUS umów o dzieło

W związku z kwestionowaniem w czasie kontroli Zakładu umów o dzieło na rzecz umów zlecenia płatnicy muszą przygotować korektę dokumentów rozliczeniowych, niejednokrotnie za kilka miesięcy. Nasz ekspert, na zamieszczonym w tekście przykładzie, wyjaśnia jak tego poprawnie dokonać. Koniecznie przeczytaj.

Nr 196

„Mały ZUS” dopiero po innych ulgach

W opublikowanym na stronie internetowej ZUS komunikacie Zakład wyjaśnił kiedy przedsiębiorca może płacić ulgowe składki. Dowiedz się szczegółów.

Wysokość składki na ubezpieczenie wypadkowe od 1 kwietnia

Z dniem 1 kwietnia 2020 r. dla płatników składek na ubezpieczenie wypadkowe rozpoczyna się nowy rok składkowy. Obowiązującą w tym roku stopę procentową składek wypadkowych części płatników ustala ZUS ( o czym informujemy na str.1 biuletynu), część płatników przyjmuje stawkę z roku poprzedniego, a pozostała grupa ustali wysokość wspomnianych składek we własnym zakresie.

Numer specjalny - 56

Rozliczanie świadczeń i należności pracowniczych na wybranych przykładach

Pracodawcy, w miarę swych możliwości, wspomagają pracowników przekazując im z tytułu zatrudnienia dodatkowe bonusy w różnej formie. Często takim bonusem jest przyznanie podwładnemu samochodu służbowego, a najczęściej – telefonu komórkowego. Jak rozliczyć wobec ZUS i PIT takie dodatkowe świadczenia w tym roku? Jakie obowiązki ciążą na płatnikach z tytułu rozliczenia podróży służbowej pracownika, często odbywanej jego prywatnym samochodem? Koniecznie zapoznaj się z opracowaniem, a będziesz mieć pewność co do właściwego naliczenia płac.

Nr 195

Zmiana pracodawcy a zwolnienie ze składek na FP, FGŚP i SFWON

Pytanie: Zatrudniliśmy pracownika, za którego w poprzednim zakładzie nie były opłacane składki na FP, FGŚP oraz SFWON, ponieważ wrócił on z urlopu wychowawczego. Czy zwolnienie to obowiązuje także w naszej firmie? Jeżeli tak, to jak i na podstawie jakich dokumentów ustalić okres nim objęty?

Wypłata zaległych nadgodzin w drukach rozliczeniowych

Pytanie: Zgodnie z wyrokiem sądowym z 10 lutego 2020 r. pracownikom wypłacimy nadgodziny za okres czterech miesięcy: od lipca do października 2019 roku. Czy będzie to wymagało złożenia korekt raportów imiennych za te miesiące?

Przekształcenie OFE w IKE tuż, tuż

Ustawa regulująca kwestie przekształcenia OFE w IKE ma wejść w życie 1 czerwca 2020 r. Od tego dnia do 1 sierpnia 2020 roku uczestnicy OFE będą mieli czas na decyzję o ewentualnym przekazaniu funduszy z OFE do ZUS i złożenie stosownej deklaracji. Jej wzór, w rozporządzeniu, określi minister rodziny pracy i polityki społecznej. Dowiedz się konkretów.

Nr 194

Zwrot nadpłaty składek pomniejszony o należny podatek

Pytanie: W wyniku kontroli ZUS stwierdzono nadpłatę składek z tytułu ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego jednej z byłych pracownic. Firma zwróci nadpłacone składki pracownicy. Czy spółka postąpi prawidłowo zwracając kwotę składek na ubezpieczenia społeczne finansowane przez ubezpieczoną pomniejszoną o podatek dochodowy natomiast kwotę składek na ubezpieczenie zdrowotne w całości (mimo że wcześniej były częściowo odliczone od podatku)? Czy należy skorygować deklaracje PIT-4R oraz PIT-11, czy też wystarczy wykazać w PIT-11 za rok bieżący kwotę zwracanych składek?

Zadośćuczynienie za krzywdę odniesioną pośrednio w wypadku przy pracy

Zadośćuczynienie z art. 446 kc w zw. z art. 445 kc nie przysługuje nawet poważnie poszkodowanym członkom rodziny pracownika, który przeżył wypadek przy pracy, także w sytuacji, gdy szkody członków rodziny mają związek z wypadkiem przy pracy tego pracownika. Zapoznaj się ze szczegółami wyroku Sądu Najwyższego z 12 grudnia 2019 r. ,sygn. akt I PK 129/18.

Wypadek poza siedzibą pracodawcy

Czy pracodawca ponosi odpowiedzialność cywilną za wypadek, któremu uległ pracownik poza budynkiem lub posesją należącą do pracodawcy? Zapoznaj się z wyrokiem Sądu Najwyższego w tej sprawie.

Nr 193

Wzrost minimalnej płacy w 2020 r. a inne świadczenia

Od 1 stycznia 2020 r. minimalne miesięczne wynagrodzenie za pracę wynosi 2.600 zł, a minimalna stawka za jedną godzinę wykonania zlecenia lub świadczenia usług – 17 zł. Wzrost minimalnej powoduje, że inne świadczenia, należności są również wyższe. Ile zatem wynosi np. dodatek za pracę w porze nocnej czy najniższa podstawa zasiłków z ubezpieczenia społecznego? Koniecznie sprawdź.

Wyrównanie wynagrodzenia za czas usprawiedliwionej nieobecności i niezdolności do pracy

Spółka podjęła decyzję o wypłacie pracownikom wyrównania wynagrodzenia. Świadczenie to wypłaca w celu zniwelowania straty finansowej poniesionej w związku z nieobecnością spowodowaną absencją chorobową. Czy wyrównanie wynagrodzenia za czas usprawiedliwionej nieobecności powinno wejść do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne? Czy powinno wchodzić do wyliczenia podstawy zasiłku chorobowego? Przeczytaj opinię ZUS w tej sprawie.

Umowa zlecenia z osobą pobierającą zasiłek przedemerytalny

Pytanie: W grudniu, na miesiąc, podpisaliśmy umowę zlecenia z nigdzie nie zatrudnioną osobą, pobierającą zasiłek przedemerytalny. Zlecenie dotyczy drobnej usługi za wynagrodzeniem 120 zł brutto. Czy od tak niskiego wynagrodzenia musimy naliczyć składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne? Czy obliczając podatek podstawę należy pomniejszyć o składki ZUS i koszty uzyskania - 20%, a zaliczkę podatku pomniejszyć o ubezpieczenie zdrowotne 7.75%? Z jakiego tytułu przekazać zaliczkę do urzędu skarbowego – PIT 4 czy PIT 8A? 

Numer specjalny - 55

Jakie zmiany czekają płatników w ubezpieczeniach społecznych w 2020 r.

W przyszłym roku płatników składek czeka szereg istotnych zmian. Z dniem 1 stycznia 2020 r. prawdopodobnie zmienione zostaną zasady korzystania z małego ZUS-u, w tym dotyczące sposobu ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne oraz zakresu informacji przekazywanych do ZUS. Z początkiem stycznia oraz początkiem lipca 2020 r. kolejna grupa płatników objęta zostanie przepisami ustawy o PPK, z czym wiązać się będą zupełnie nowe obowiązki.Z opracowania dowiesz się również: jaki wpływ na kwestie ubezpieczeń społecznych ma minimalna i maksymalna podstawa wymiaru składek u niektórych ubezpieczonych, które zmiany pociągają za sobą konieczność zmodyfikowania dokumentów rozliczeniowych, u których ubezpieczonych nastąpi wzrost składek ZUS. Życzę interesującej lektury.

Nr 192

Umowa zlecenia z europosłem

Pytanie: Do jakich ubezpieczeń należy zgłosić europosła pobierającego uposażenie, z którym podpisaliśmy umowę zlecenia? Osoba ta posiada ustalone prawo do emerytury.

Przeniesienie urzędnika do innej jednostki a zwolnienie ze składki na FP

Pytanie: Na mocy porozumienia stron nasz pracownik samorządowy w przyszłym miesiącu rozpocznie pracę w innej jednostce samorządowej. Po powrocie z rocznego urlopu macierzyńskiego i wykorzystaniu urlopu wypoczynkowego osoba ta nie miała naliczanej składki na Fundusz Pracy. Proszę o informację, czy na skutek przeniesienia nastąpi utrata prawa do zwolnienia i powinniśmy naliczać składkę na Fundusz Pracy?

Podwyżka płac z mocą wsteczną a wyrównanie odprawy emerytalnej

Pytanie: Z końcem sierpnia pracownik rozwiązał umowę o pracę w związku z osiągnięciem wieku emerytalnego i przejściem na emeryturę. Z tego tytułu otrzymał odprawę emerytalną. Następnie skorzystał z możliwości kontynuacji zatrudnienia i podjął ponownie pracę u nas od początku września 2019 r. W październiku w instytucji podwyższyliśmy pracownikom wynagrodzenia z wyrównaniem od 1 stycznia 2019 r. Czy w związku z powyższym powinniśmy wypłacić pracownikowi wyrównanie odprawy emerytalnej (podstawą naliczenia i wypłaty odprawy emerytalnej z chwilą przejścia na emeryturę było wynagrodzenie sprzed podwyżki).