Nr 200

Zwolnienia składkowe w jednostkach budżetowych

Przepisy tarcz antykryzysowych nie regulują wprost możliwości korzystania przez jednostki sektora finansów publicznych ze zwolnienia z obowiązku odprowadzania składek ZUS za miesiące od marca do maja 2020 r. Zakład jednakże wyjaśnił, że podmioty te są również objęte omawianą ulgą, pod warunkiem, że spełniają ustawowe warunki.

Zasiłek opiekuńczy a pozostawanie na przestoju drugiego z rodziców dziecka

Pytanie: Czy dodatkowy zasiłek opiekuńczy w związku z niedziałaniem placówki szkolnej przysługuje pracownicy, której mąż (ojciec dziecka), zamieszkujący pod tym samym adresem jest od maja na przestoju? Firma, w której pracuje współmałżonek pracownicy nie działa, przestój został wprowadzony na czas nieokreślony.

Zapomogi dla pracowników w okresie epidemii a składki ZUS

Z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia wyłączone są zapomogi losowe przyznawane w przypadku klęsk żywiołowych, indywidualnych zdarzeń losowych lub długotrwałej choroby. Nie ma w tym przypadku znaczenia źródło finansowania zapomogi (ZFŚS lub z funduszu utworzonego na cele socjalno-bytowe) ani jej wysokość. Czy zapomogę można przyznać w związku z COVID -19? Koniecznie sprawdź.

Nr 199

„Odszkodowanie” z tytułu rozwiązania umowy o pracę

Czy w przypadku wypłaty pracownikowi dodatkowego świadczenia z tytułu rozwiązania z nim stosunku pracy podlega składkom ZUS? Przeczytaj, jakie stanowisko w tej kwestii prezentuje ZUS.

Wyższe zwolnienia podatkowe świadczeń socjalnych

COVID-19 spowodował, że podniesiono roczne kwoty zwolnień z podatku dochodowego dla świadczeń socjalnych, w zależności od rodzaju i źródła pochodzenia. Poznaj szczegóły związane z wypłatą zapomóg.

Ustalanie podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przy wynagrodzeniu i premii uznaniowej

Pytanie: Prosimy o przedstawienie na przykładzie liczbowym sposobu liczenia podstawy wymiaru zasiłku chorobowego w następującym przypadku: pracownik zachorował w marcu 2020; w czerwcu 2019 przekazał nam informację, żeby od lipca 2019 nie naliczać mu składek emerytalno/rentowych, gdyż u poprzedniego pracodawcy osiągnął graniczną kwotę podstawy składek ZUS; pracownik ma stałe miesięczne wynagrodzenie oraz premię uznaniową pomniejszaną proporcjonalnie za czas nieobecności z powodu choroby; premia za dany miesiąc jest wypłacana w miesiącu następnym; wynagrodzenie za czerwiec obejmowało wynagrodzenie zasadnicze wypłacone w czerwcu (w całości oskładkowane) i premię wypłaconą w lipcu (tylko ze składką chorobową); z kolei w grudniu była sytuacja odwrotna: płaca zasadnicza - bez składek, a premia za grudzień wypłacona w styczniu - z pełnym oskładkowaniem. Jak przeliczyć te miesiące w podstawie wymiaru zasiłku chorobowego? Oddzielnie odjąć składki od płacy zasadniczej i oddzielnie faktycznie pobrane składki od premii? Jaki procent składki w takim wypadku wpisać w Z3?

Nr 198

Wysyłanie wniosków do ZUS

Zakład Ubezpieczeń Społecznych w komunikacie z 6 kwietnia br. wyraźnie zaznaczył, że wszyscy, którzy chcą złożyć wniosek do ZUS elektronicznie, mogą go przekazać wyłącznie za pośrednictwem portalu Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Dowiedz się więcej.

Wypadek zleceniobiorcy w podstawowym miejscu zatrudnienia, a prawo do zasiłku z ubezpieczenia wypadkowego

Pytanie: Osoba, z którą mamy podpisaną umowę zlecenie zatrudniona jest w innej firmie na podstawie umowy o pracę, gdzie uległa wypadkowi przy pracy co zostało potwierdzone w protokole powypadkowym. Czy w takiej sytuacji również u nas przysługuje jej zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego?

Wydłużenie terminów na zawarcie umów o zarządzanie i prowadzenie PPK

W związku z przepisami tarczy antykryzysowej zmianie uległy maksymalne terminy na zawarcie umowy o zarządzanie PPK i umowy o prowadzenie PPK przez podmioty zatrudniające z II fazy wdrożenia PPK (tj. pracodawców 50+). Reguły wdrożenia PPK pozostały niezmienione, wydłużył się jednak czas na zawarcie umów.

Nr 197

Zawieszenie prawa do renty strukturalnej

Czy podjęcie przez rolnika korzystającego z renty strukturalnej zatrudnienia lub działalności objętej obowiązkowymi ubezpieczeniami społecznymi tak w Polsce jak i w innym kraju członkowskim UE powoduje zawieszenie prawa do tej renty? Zapoznaj się z wyrokiem Sądu Najwyższego z 20 lutego 2020 r. sygn. akt I UK 15/19.

Zakwestionowanie przez ZUS umów o dzieło

W związku z kwestionowaniem w czasie kontroli Zakładu umów o dzieło na rzecz umów zlecenia płatnicy muszą przygotować korektę dokumentów rozliczeniowych, niejednokrotnie za kilka miesięcy. Nasz ekspert, na zamieszczonym w tekście przykładzie, wyjaśnia jak tego poprawnie dokonać. Koniecznie przeczytaj.

Nr 196

„Mały ZUS” dopiero po innych ulgach

W opublikowanym na stronie internetowej ZUS komunikacie Zakład wyjaśnił kiedy przedsiębiorca może płacić ulgowe składki. Dowiedz się szczegółów.

Wysokość składki na ubezpieczenie wypadkowe od 1 kwietnia

Z dniem 1 kwietnia 2020 r. dla płatników składek na ubezpieczenie wypadkowe rozpoczyna się nowy rok składkowy. Obowiązującą w tym roku stopę procentową składek wypadkowych części płatników ustala ZUS ( o czym informujemy na str.1 biuletynu), część płatników przyjmuje stawkę z roku poprzedniego, a pozostała grupa ustali wysokość wspomnianych składek we własnym zakresie.

Numer specjalny - 56

Rozliczanie świadczeń i należności pracowniczych na wybranych przykładach

Pracodawcy, w miarę swych możliwości, wspomagają pracowników przekazując im z tytułu zatrudnienia dodatkowe bonusy w różnej formie. Często takim bonusem jest przyznanie podwładnemu samochodu służbowego, a najczęściej – telefonu komórkowego. Jak rozliczyć wobec ZUS i PIT takie dodatkowe świadczenia w tym roku? Jakie obowiązki ciążą na płatnikach z tytułu rozliczenia podróży służbowej pracownika, często odbywanej jego prywatnym samochodem? Koniecznie zapoznaj się z opracowaniem, a będziesz mieć pewność co do właściwego naliczenia płac.

Nr 195

Zmiana pracodawcy a zwolnienie ze składek na FP, FGŚP i SFWON

Pytanie: Zatrudniliśmy pracownika, za którego w poprzednim zakładzie nie były opłacane składki na FP, FGŚP oraz SFWON, ponieważ wrócił on z urlopu wychowawczego. Czy zwolnienie to obowiązuje także w naszej firmie? Jeżeli tak, to jak i na podstawie jakich dokumentów ustalić okres nim objęty?

Wypłata zaległych nadgodzin w drukach rozliczeniowych

Pytanie: Zgodnie z wyrokiem sądowym z 10 lutego 2020 r. pracownikom wypłacimy nadgodziny za okres czterech miesięcy: od lipca do października 2019 roku. Czy będzie to wymagało złożenia korekt raportów imiennych za te miesiące?

Przekształcenie OFE w IKE tuż, tuż

Ustawa regulująca kwestie przekształcenia OFE w IKE ma wejść w życie 1 czerwca 2020 r. Od tego dnia do 1 sierpnia 2020 roku uczestnicy OFE będą mieli czas na decyzję o ewentualnym przekazaniu funduszy z OFE do ZUS i złożenie stosownej deklaracji. Jej wzór, w rozporządzeniu, określi minister rodziny pracy i polityki społecznej. Dowiedz się konkretów.

Nr 194

Zwrot nadpłaty składek pomniejszony o należny podatek

Pytanie: W wyniku kontroli ZUS stwierdzono nadpłatę składek z tytułu ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego jednej z byłych pracownic. Firma zwróci nadpłacone składki pracownicy. Czy spółka postąpi prawidłowo zwracając kwotę składek na ubezpieczenia społeczne finansowane przez ubezpieczoną pomniejszoną o podatek dochodowy natomiast kwotę składek na ubezpieczenie zdrowotne w całości (mimo że wcześniej były częściowo odliczone od podatku)? Czy należy skorygować deklaracje PIT-4R oraz PIT-11, czy też wystarczy wykazać w PIT-11 za rok bieżący kwotę zwracanych składek?

Zadośćuczynienie za krzywdę odniesioną pośrednio w wypadku przy pracy

Zadośćuczynienie z art. 446 kc w zw. z art. 445 kc nie przysługuje nawet poważnie poszkodowanym członkom rodziny pracownika, który przeżył wypadek przy pracy, także w sytuacji, gdy szkody członków rodziny mają związek z wypadkiem przy pracy tego pracownika. Zapoznaj się ze szczegółami wyroku Sądu Najwyższego z 12 grudnia 2019 r. ,sygn. akt I PK 129/18.

Wypadek poza siedzibą pracodawcy

Czy pracodawca ponosi odpowiedzialność cywilną za wypadek, któremu uległ pracownik poza budynkiem lub posesją należącą do pracodawcy? Zapoznaj się z wyrokiem Sądu Najwyższego w tej sprawie.

Nr 193

Wzrost minimalnej płacy w 2020 r. a inne świadczenia

Od 1 stycznia 2020 r. minimalne miesięczne wynagrodzenie za pracę wynosi 2.600 zł, a minimalna stawka za jedną godzinę wykonania zlecenia lub świadczenia usług – 17 zł. Wzrost minimalnej powoduje, że inne świadczenia, należności są również wyższe. Ile zatem wynosi np. dodatek za pracę w porze nocnej czy najniższa podstawa zasiłków z ubezpieczenia społecznego? Koniecznie sprawdź.

Wyrównanie wynagrodzenia za czas usprawiedliwionej nieobecności i niezdolności do pracy

Spółka podjęła decyzję o wypłacie pracownikom wyrównania wynagrodzenia. Świadczenie to wypłaca w celu zniwelowania straty finansowej poniesionej w związku z nieobecnością spowodowaną absencją chorobową. Czy wyrównanie wynagrodzenia za czas usprawiedliwionej nieobecności powinno wejść do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne? Czy powinno wchodzić do wyliczenia podstawy zasiłku chorobowego? Przeczytaj opinię ZUS w tej sprawie.

Umowa zlecenia z osobą pobierającą zasiłek przedemerytalny

Pytanie: W grudniu, na miesiąc, podpisaliśmy umowę zlecenia z nigdzie nie zatrudnioną osobą, pobierającą zasiłek przedemerytalny. Zlecenie dotyczy drobnej usługi za wynagrodzeniem 120 zł brutto. Czy od tak niskiego wynagrodzenia musimy naliczyć składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne? Czy obliczając podatek podstawę należy pomniejszyć o składki ZUS i koszty uzyskania - 20%, a zaliczkę podatku pomniejszyć o ubezpieczenie zdrowotne 7.75%? Z jakiego tytułu przekazać zaliczkę do urzędu skarbowego – PIT 4 czy PIT 8A? 

Numer specjalny - 55

Jakie zmiany czekają płatników w ubezpieczeniach społecznych w 2020 r.

W przyszłym roku płatników składek czeka szereg istotnych zmian. Z dniem 1 stycznia 2020 r. prawdopodobnie zmienione zostaną zasady korzystania z małego ZUS-u, w tym dotyczące sposobu ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne oraz zakresu informacji przekazywanych do ZUS. Z początkiem stycznia oraz początkiem lipca 2020 r. kolejna grupa płatników objęta zostanie przepisami ustawy o PPK, z czym wiązać się będą zupełnie nowe obowiązki.Z opracowania dowiesz się również: jaki wpływ na kwestie ubezpieczeń społecznych ma minimalna i maksymalna podstawa wymiaru składek u niektórych ubezpieczonych, które zmiany pociągają za sobą konieczność zmodyfikowania dokumentów rozliczeniowych, u których ubezpieczonych nastąpi wzrost składek ZUS. Życzę interesującej lektury.

Nr 192

Umowa zlecenia z europosłem

Pytanie: Do jakich ubezpieczeń należy zgłosić europosła pobierającego uposażenie, z którym podpisaliśmy umowę zlecenia? Osoba ta posiada ustalone prawo do emerytury.

Przeniesienie urzędnika do innej jednostki a zwolnienie ze składki na FP

Pytanie: Na mocy porozumienia stron nasz pracownik samorządowy w przyszłym miesiącu rozpocznie pracę w innej jednostce samorządowej. Po powrocie z rocznego urlopu macierzyńskiego i wykorzystaniu urlopu wypoczynkowego osoba ta nie miała naliczanej składki na Fundusz Pracy. Proszę o informację, czy na skutek przeniesienia nastąpi utrata prawa do zwolnienia i powinniśmy naliczać składkę na Fundusz Pracy?

Podwyżka płac z mocą wsteczną a wyrównanie odprawy emerytalnej

Pytanie: Z końcem sierpnia pracownik rozwiązał umowę o pracę w związku z osiągnięciem wieku emerytalnego i przejściem na emeryturę. Z tego tytułu otrzymał odprawę emerytalną. Następnie skorzystał z możliwości kontynuacji zatrudnienia i podjął ponownie pracę u nas od początku września 2019 r. W październiku w instytucji podwyższyliśmy pracownikom wynagrodzenia z wyrównaniem od 1 stycznia 2019 r. Czy w związku z powyższym powinniśmy wypłacić pracownikowi wyrównanie odprawy emerytalnej (podstawą naliczenia i wypłaty odprawy emerytalnej z chwilą przejścia na emeryturę było wynagrodzenie sprzed podwyżki).