2014

Płatnik musi przechowywać dokumenty ZUS przez 5 lub 10 lat

W razie sporów między ZUS a płatnikiem, posiadane przez firmę kopie dokumentów ubezpieczeniowych mogą stanowić dowód w ewentualnym postępowaniu, które może prowadzić ZUS, lub w postępowaniu sądowym. Okresy przechowywania są zróżnicowane w zależności od kategorii, do której należy dany dokument. Płatnik składek powinien dla własnego bezpieczeństwa, mimo braku ustawowego obowiązku, przechowywać dokumenty rozliczeniowe co najmniej do czasu przedawnienia zobowiązań z nich wynikających.

Po ustaniu zatrudnienia pracodawca wypełnia druk ZUS Z-3

Pytanie: Pracownik, który był zatrudniony na podstawie umowy na czas określony do 31 stycznia 2014 r., dostarczył zwolnienie lekarskie na okres od 27 stycznia do 21 lutego 2014 r. Czy po rozwiązaniu umowy pracodawca powinien przekazać to zwolnienie do ZUS wraz z wypełnionymi formularzami ZUS Z-3 i ZUS Z-10?

2015

Urlopy rodzicielskie dla samotnych ojców

Jeszcze w tym roku samotni ojcowie zyskają prawo do urlopów macierzyńskich i rodzicielskich oraz zasiłków macierzyńskich za ich okres.

2016

Choroba pracownika na przełomie roku

Szczególną uwagę pracodawca musi zwrócić wówczas, gdy pracownik choruje na przełomie roku. Wynika to z faktu, że za pierwsze 33 dni (lub 14 dni w przypadku pracownika, który ukończył 50 rok życia) choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną w każdym roku kalendarzowym pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia chorobowego na podstawie Kodeksu pracy, które finansuje pracodawca. Prawo do zasiłku chorobowego przysługuje począwszy od 34. dnia niezdolności do pracy (lub 15. dnia przypadku pracownika, który ukończył 50 rok życia). Jak zatem poprawnie naliczyć i wypłacać podwładnemu świadczenia chorobowe na przełomie roku, aby uniknąć w przyszłości korekt? Zachęcam do lektury dodatku i skorzystania ze szczegółowych wskazówek popartych wieloma przykładami z praktyki.