Zawieszenie prawa do renty strukturalnej

Czy podjęcie przez rolnika korzystającego z renty strukturalnej zatrudnienia lub działalności objętej obowiązkowymi ubezpieczeniami społecznymi tak w Polsce jak i w innym kraju członkowskim UE powoduje zawieszenie prawa do tej renty? Zapoznaj się z wyrokiem Sądu Najwyższego z 20 lutego 2020 r. sygn. akt I UK 15/19.

Zakwestionowanie przez ZUS umów o dzieło

W związku z kwestionowaniem w czasie kontroli Zakładu umów o dzieło na rzecz umów zlecenia płatnicy muszą przygotować korektę dokumentów rozliczeniowych, niejednokrotnie za kilka miesięcy. Nasz ekspert, na zamieszczonym w tekście przykładzie, wyjaśnia jak tego poprawnie dokonać. Koniecznie przeczytaj.

Wynagrodzenie chorobowe dla pracownika na prowizji z 3 miesięcznym stażem

Pytanie: Przed niespełna 3 miesiącami zatrudniliśmy 32 – letniego pracownika, którego wynagradzamy prowizyjnie. Pracownik ten obecnie stał się niezdolny do pracy, nabywając prawo do wynagrodzenia chorobowego. Jak powinniśmy ustalić podstawę wymiaru tego świadczenia oraz jego kwotę?

Wprowadzenie nowego składnika wynagrodzenia w trakcie roku

Pytanie: Od marca w naszej firmie wprowadzono nowy składnik wynagrodzeń, tj. premię miesięczną. Czy w takiej sytuacji powinniśmy przeliczyć wypłacone wcześniej pracownikom świadczenia chorobowe?

Samochód służbowy dla pracownika

Przychód z tytułu nieodpłatnego udostępnienia pracownikom w celach prywatnych samochodów należących do pracodawcy podlega oskładkowaniu. Potwierdził to Sąd Najwyższy w jednym z wyroków. Zapoznaj się z jego uzasadnieniem.

Rozliczenia składkowe zleceniobiorcy po zmianie rodzajów ubezpieczeń w praktyce

Korzystanie przez pracodawców przy prowadzonej działalności gospodarczej z umówzlecenia wiąże się z koniecznością zgodnego z przepisami rozliczania tych umów w zakresie składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. To zadanie znacznie komplikują sytuacje, w których ulega zmianie status ubezpieczeniowy zleceniobiorcy i wskutek tego dochodzi do zmiany rodzajów ubezpieczeń, którymi podlega on z tytułu zawartej umowy (umów) zlecenia. Dlatego warto zapoznać się z artykułem, w którym znajdziemy wyjaśnienia dotyczące m.in. tego, jak obliczyć podstawę wymiaru składek po zmianie tytułu ubezpieczenia oraz w jaki sposób zweryfikować status ubezpieczeniowy zleceniobiorcy.

Prawo do preferencyjnego ZUS dla członka spółki komandytowej

Pytanie: Jesteśmy biurem rachunkowym .Osoba, którą rozliczamy względem ZUS jest członkiem zarządu sp. z o.o. i z tego tytułu odprowadzamy za nią składki na ubezpieczenia do ZUS. Czy w przypadku, gdy teraz rozpocznie ona działalność w formie spółki komandytowej, będzie mogła skorzystać z preferencyjnych składek ZUS? Jakie składki ma obowiązek opłacać?

Praca wyłącznie poza granicami Polski a obowiązek ubezpieczeń

Mimo przepisów, orzeczeń i interpretacji zatrudnienie obcokrajowca budzi wiele wątpliwości i problemów pracodawców/płatników, związanych z poprawnym zawarciem umowy z taką osobą i obciążeniami składkowymi. Nasz ekspert rozwiewa je w tekście. Przeczytaj.

Praca na urlopie bezpłatnym w innej firmie

Pytanie: Pracownica przebywająca na urlopie bezpłatnym od 1 września 2019 r. do 31 sierpnia 2020 r. urodziła dziecko w marcu 2020 r. W czasie urlopu bezpłatnego w naszej firmie jest zatrudniona u innego pracodawcy na pełny etat. Po zakończeniuurlopu bezpłatnego wystąpiła z wnioskiem o udzielenie urlopu macierzyńskiego od dnia porodu. Czy wypłacamy pracownicy zasiłek macierzyński, jeżeli będzie wypłacał go też inny płatnik?