Choroba pracownika na przełomie roku

Szczególną uwagę pracodawca musi zwrócić wówczas, gdy pracownik choruje na przełomie roku. Wynika to z faktu, że za pierwsze 33 dni (lub 14 dni w przypadku pracownika, który ukończył 50 rok życia) choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną w każdym roku kalendarzowym pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia chorobowego na podstawie Kodeksu pracy, które finansuje pracodawca. Prawo do zasiłku chorobowego przysługuje począwszy od 34. dnia niezdolności do pracy (lub 15. dnia przypadku pracownika, który ukończył 50 rok życia). Jak zatem poprawnie naliczyć i wypłacać podwładnemu świadczenia chorobowe na przełomie roku, aby uniknąć w przyszłości korekt? Zachęcam do lektury dodatku i skorzystania ze szczegółowych wskazówek popartych wieloma przykładami z praktyki.

SNU 40

Początek 2017 roku – 15 przykładów obowiązków płatnika

W nowym roku na specjalistów ds. kadr i płac czeka sporo zmian, chociażby nowa wysokość minimalnej płacy i związane z nią skutki. Warto zatem już dziś się z nimi zapoznać, a będzie zdecydowanie łatwiej wkroczyć w Nowy Rok. Oprócz nowych rozwiązań, koniec roku i rozpoczęcie kolejnego, to w każdej firmie dodatkowe obowiązki. Należy m. in. ustalić liczbę ubezpieczonych, od której zależy wypłata zasiłków w przyszłym roku. Wiedzieć, jak bezbłędnie rozliczyć chorobę pracownika na przełomie roku w dokumentach przesyłanych do ZUS. Zachęcam do skorzystania ze wskazówek zawartych w niniejszej publikacji. Wzięcie ich pod uwagę pozwoli uniknąć niepotrzebnych błędów, które podczas kontroli zapewne wytknąłby inspektor PIP czy ZUS.

GNU 147

Kontrola ZUS – 6 błędów, których stanowczo trzeba unikać

Każdy podmiot funkcjonujący w gospodarce i będący płatnikiem składek powinien liczyć się z tym, że może zostać skontrolowany przez ZUS. Kontroli podlega przede wszystkim proces naliczania i odprowadzania składek zusowskich oraz sposób sporządzania związanej z tym dokumentacji, obejmującej m.in. deklaracje rozliczeniowe, miesięczne raporty i zgłoszenia zatrudnionych osób do ubezpieczeń. Aby wizyta inspektorów z ZUS przebiegała sprawnie i bez komplikacji, warto się do niej w odpowiednio przygotować. Sprawdźmy jak.

ANU 147

Wysokość zasiłku dla zleceniobiorcy otrzymującego prowizję

Pytanie: Od 1 marca 2016 r. wykonuje u nas pracę zleceniobiorczyni, któraprzystąpiła do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego. W grudniuzachorowała i będziemy jej wypłacali zasiłek chorobowy. Choroba jestzwiązana z ciążą. W jaki sposób ustalić podstawę wymiaru zasiłku chorobowego,jeżeli jej wynagrodzenie jest określone prowizyjnie i w niektórychmiesiącach było niższe od minimalnego wynagrodzenia? Czy w przypadku zleceniobiorców obowiązuje minimalna podstawa wymiaru zasiłku?

Wydruki z PUE ZUS – równoważne papierowym zaświadczeniom

Planuje się stosowanie wydruków zaświadczeń o niezaleganiu w opłacaniu składek, generowanych za pomocą Platformy Elektronicznej ZUS. Sprawdź dlaczego resort pracy pracuje nad nowelizacją ustawy systemowej w tym zakresie i komu przyniesie ona korzyści.

W jakim okresie nauczyciel może przejść na emeryturę na starych zasadach

Przejście na emeryturę na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela, obliczaną na tzw. starych zasadach, możliwe jest jedynie przed osiągnięciem powszechnego wieku emerytalnego. Tymczasem wskutek nowelizacji przepisów emerytalnych, od 1 października 2017 r. wiek emerytalny ponownie wynosić będzie 60 lat dla kobiet oraz 65 lat dla mężczyzn. Sprawdźmy, co oznacza to dla nauczycieli, planujących złożenie wniosku o emeryturę bez względu na wiek.

GNU 146

Choroba pracownika na przełomie roku

Szczególną uwagę pracodawca musi zwrócić wówczas, gdy pracownik choruje na przełomie roku. Wynika to z faktu, że za pierwsze 33 dni (lub 14 dni w przypadku pracownika, który ukończył 50 rok życia) choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną w każdym roku kalendarzowym pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia chorobowego na podstawie Kodeksu pracy, które finansuje pracodawca. Prawo do zasiłku chorobowego przysługuje począwszy od 34. dnia niezdolności do pracy (lub 15. dnia przypadku pracownika, który ukończył 50 rok życia). Jak zatem poprawnie naliczyć i wypłacać podwładnemu świadczenia chorobowe na przełomie roku, aby uniknąć w przyszłości korekt? Zachęcam do lektury dodatku i skorzystania ze szczegółowych wskazówek popartych wieloma przykładami z praktyki.

ANU 146

Zmiana liczby ubezpieczonych po 30 listopada

W przypadku gdy 30 listopada 2016 r. zgłosimy do ubezpieczenia chorobowego więcej niż 20 osób, w 2017 r. będziemy obliczali i wypłacali należne zatrudnionym osobom zasiłki: chorobowy, macierzyński, opiekuńczy, wyrównawczy oraz świadczenia rehabilitacyjnego. Zasiłki te powinniśmy wypłacać w przyjętym w firmie terminie wypłaty wynagrodzeń. Czy jednak utrzymamy status płatnika w nowym roku, jeśli zmieni się liczba ubezpieczonych po 30 listopada? Sprawdźmy.

Zasiłek opiekuńczy w trakcie urlopu rodzicielskiego

Pytanie: Nasza pracownica przebywa na urlopie rodzicielskim. Przysłała do naszej firmy zwolnienie lekarskie (zasiłek opiekuńczy) wystawione na dziecko. Czy takie zwolnienie uprawnia do przerwania urlopu rodzicielskiego na okres zasiłku opiekuńczego i tym samym odpowiednio (tzn. o okres pobierania zasiłku) wydłuża urlop rodzicielski? Czy w związku z tym musimy korygować dokumenty (wniosek o urlop rodzicielski), które złożyła pracownica?

Wzrost kwoty wolnej od potrąceń komorniczych w 2017 roku

Kwota wolna od potrąceń sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne będzie wynosiła 75% najniższej emerytury lub renty. Czy dotyczyć to będzie także zbiegu egzekucji komorniczych? Warto sprawdzić.

GNU 145

Co warto wiedzieć o minimalnej stawce dla zleceniobiorcy

Od 1 stycznia 2017 roku w przypadku umów zlecenia zacznie obowiązywać stawka godzinowa – 13 zł. Co to oznacza? Każda osoba wykonująca taką umowę (umowę o świadczenie usług) musi otrzymać wynagrodzenie w wysokości równej co najmniej 13 zł, wypłacane co miesiąc. Czy zmiany dotyczą umów zawartych przed 1 stycznia 2017 r. jeżeli po tej dacie zleceniobiorca będzie je wykonywał ? Jeśli tak, to czy umowy zawarte przed tą datą powinniśmy dostosować do nowych regulacji? Przeczytaj komentarz naszego eksperta i sprawdź szczegóły nowych regulacji.

ANU 145

Zmiana zasad wynagradzania a podstawa wymiaru składek i świadczeń chorobowych

Pytanie: Do regulaminu wynagradzania chcemy wprowadzić zapis, że premia miesięczna nie ulega zmniejszeniu za okresy niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową, natomiast za pozostałe okresy tak. Czy będzie miało to wpływ na sposób ustalania podstawy wymiaru składek oraz świadczeń chorobowych?

Zmiana danych ubezpieczonego

W trakcie zatrudnienia pracownicy często zwracają się do swych pracodawców o zmianę określonych danych w kartotece pracownika. Dotyczy to takich danych jak: nazwisko, adres. Czasami też zachodzi konieczność zgłoszenia dziecka bądź innego członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego albo np. zgłoszenia niepełnosprawności pracownika lub rozpoczęcia pobierana przez niego renty albo emerytury. Na jakim druku powinniśmy dokonać zmiany nazwiska pracownika i w jakim terminie przesłać do ZUS? Jakie dokumenty przekazać, gdy zmianie ulegną inne dane bądź też pojawią się okoliczności mające wpływ na kartotekę pracownika w ZUS? Zachęcam do zapoznania się z poniższymi wskazówkami.

Wynagrodzenie niższe od minimum + premie – co ze składką na FP

Pytanie: Zatrudniamy pracownika na pół etatu z wynagrodzeniem 1.500 zł.Raz na kwartał wypłacamy mu nagrody kwartalne w wysokości wynagrodzeniamiesięcznego, tj. ok. 1.500 zł. Czy powinniśmy opłacać za niegoskładki na Fundusz Pracy? Wynagrodzenie wypłacone pracownikowiw przeliczeniu na miesiąc jest wyższe od minimalnego. Czy oznacza to, że składkę na Fundusz Pracy powinniśmy opłacać za każdy miesiąc?

SNU 39

Umowa o dzieło zamiast zlecenia – obowiązki płatnika wobec ZUS

ZUS ma prawo – bez względu na nazwę umowy i jej postanowienia wskazujące na charakter stosunku prawnego, którym strony zamierzały się poddać – ustalić rzeczywisty jego charakter i istniejący tytuł ubezpieczenia. Warto więc wiedzieć, jak wygląda praktyka kontrolna ZUS, jakie stanowisko zajmują w tej sprawie sądy. Dzięki temu dowiemy się, na co zwrócić uwagę, decydując się na zawarcie danej umowy. Trzeba pamiętać o tym, że z uwagi na to, iż od umowy zlecenia są należne składki, a od umowy o dzieło nie, w praktyce spotkamy się jedynie z sytuacją zakwestionowania przez ZUS umowy o dzieło.

GNU 144

Kontrola prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich

Jeśli pracownik np. często korzysta z ZUS ZLA wystawianego przez tego samego lekarza, lub pojawi się informacja o podjęciu przez niego pracy zarobkowej w czasie zwolnienia lekarskiego, nic nie stoi na przeszkodzie, byś skontrolował, czy prawidłowo wykorzystuje on zwolnienie. Czy masz prawo przeprowadzić kontrolę u pracownika, jeżeli przebywa na zwolnieniu z powodu sprawowania opieki nad chorym dzieckiem lub innym członkiem rodziny? Jakie okoliczności pozbawią kontrolowanego świadczeń chorobowych? W opracowaniu znajdziesz potrzebne wskazówki, dzięki którym zgodnie z prawem, skutecznie, sprawdzisz, czy pracownik słusznie otrzymuje wynagrodzenie i zasiłek chorobowy .

ANU 144

Wynajem mieszkania dla pracownika z zagranicy a składki

Jeśli Twoja firma wynajmuje dla pracownika - obcokrajowca mieszkanie i częściowo ponosi koszty opłat, upewnij się, czy jest to świadczenie wolne od składek. Zapoznaj się z najnowszym stanowiskiem ZUS w tej sprawie. Sprawdź swoje zobowiązania jako płatnika a unikniesz problemów podczas kontroli.

Umowa zlecenia cudzoziemca spoza UE - tytułem do ubezpieczeń społecznych?

Czy obywatele spoza krajów Unii Europejskiej wykonujący czasowo umowę zlecenia na terenie Polski podlegają ubezpieczeniom w Polsce ? Jeśli tak, to co o tym decyduje? Przeczytaj tekst i poznaj stanowisko ZUS na ten temat, zanim zawrzesz umowę zlecenia z obcokrajowcem.

Trzy tytuły do ubezpieczenia zdrowotnego

Pytanie: Osoba fizyczna - doradca podatkowy jest wspólnikiem spółki cywilnej (Biuro Rachunkowe) i prowadzi dodatkowo firmę budowlaną. Ile powinien płacić składek zdrowotnych? Od 2014 roku przeszedł na emeryturę.

GNU 143

Jakie błędy w ZUS ZSWA wykryje ZUS podczas kontroli

Pracodawcy opłacający składki na Fundusz Emerytur Pomostowych mieli obowiązek złożyć druk ZUS ZSWA do końca marca 2016 roku. Mimo, że minęło kilka miesięcy od tego czasu, ZUS podczas kontroli albo sam płatnik, mogą teraz wykryć błędy w informacji, które należy skorygować. Jak poprawnie dokonać korekty – wskazujemy w opracowaniu na praktycznych przykładach.

ANU 143

Zwrot nienależnych świadczeń przez ZUS

Maksymalnie 5 lat będzie miał ZUS będzie na wydanie decyzji dotyczącej zwrotu nienależnie pobranych świadczeń, np. zasiłku chorobowego, macierzyńskiego czy opiekuńczego. Zmiany nie obejmą płatników, którzy przyczynili się do wypłaty nienależnych świadczeń poprzez podanie nieprawdziwych danych.

Zmiana wypłaty premii miesięcznej a podstawa wymiaru składek i świadczeń chorobowych

Pytanie: Do regulaminu wynagradzania chcemy wprowadzić zapis, że premiamiesięczna nie ulega zmniejszeniu za okresy niezdolności do pracyspowodowanej wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową, natomiastza pozostałe okresy tak. Czy będzie miało to wpływ na sposób ustalaniapodstawy wymiaru składek oraz świadczeń chorobowych?

W jakich przypadkach zasiłek wyrównawczy nie przysługuje

Pytanie: Pracownik od kilku miesięcy pobiera zasiłek wyrównawczy. Okazało się, że od sierpnia ma on ustalone prawo do emerytury. Czy  wobec tego zasiłek wyrównawczy mu nadal przysługuje i mamy go wypłacać?

GNU 142

Podwyższenie zasiłku macierzyńskiego do 1.000 zł – przykłady z praktyki

W przypadku gdy miesięczna kwota zasiłku macierzyńskiego pomniejszonego o zaliczkę na podatek dochodowy jest niższa od kwoty świadczenia rodzicielskiego, kwotę zasiłku podwyższa się do wysokości świadczenia rodzicielskiego wynoszącego 1.000 zł miesięcznie. Podwyższenie przysługuje przez okres pobierania zasiłku macierzyńskiego, przez który miesięczna kwota tego zasiłku pomniejszonego o zaliczkę na podatek dochodowy jest niższa od 1.000 zł. Zdarza się jednak, że wysokość zasiłku macierzyńskiego w trakcie jego wypłaty ulega zmianie. Może to następować albo na bieżąco, albo z okresem wstecznym. Podwyższenie lub obniżenie zasiłku oznaczają konieczność ponownego ustalania kwoty podwyższenia. Jak tego poprawnie dokonać – wskazujemy w opracowaniu.

ANU 142

Zwrot kosztów przejazdów członka na posiedzenia rady nadzorczej

Jeżeli członkowie rad nadzorczych w firmie otrzymują zwrot kosztów dojazdów na obrady organu, warto poznać najnowsze stanowisko ZUS dotyczące oskładkowania takiego zwrotu.

Wyłączenie dodatku stażowego ze świadczeń chorobowych

Pytanie: W związku z tym, że pracownicy zachowują prawo do dodatku stażowego w czasie choroby, z podstawy świadczeń chorobowych wyłączaliśmy kwotę dodatku przypadającą na okres choroby. Kontrola ZUS zakwestionowała takie postępowanie. Czy słusznie?

SNU 38

Niezbędne dokumenty do wypłaty zasiłku macierzyńskiego –wybrane przykłady

Aby ustalić uprawnienia do zasiłku macierzyńskiego, pracodawca powinien otrzymać dokumenty, które umożliwią mu ustalenie prawa do tego świadczenia i jego wysokości. Musi także wiedzieć, na podstawie jakich dokumentów może przerwać wypłatę zasiłku macierzyńskiego pobieranego przez pracownicę albo pracownika, jeżeli np. dziecko trafi do szpitala, matka dziecka je porzuci, skróci okres pobierania zasiłku i powróci do pracy, rodzice podzielą się opieką nad dzieckiem itd. Te kwestie wyjaśniamy w publikacji.

GNU 141

Premie roczne, półroczne i kwartalne w podstawie wymiaru zasiłków

W przypadku gdy pracownikowi przysługują składniki wynagrodzenia za okresy dłuższe niż miesiąc – np. premie roczne czy kwartalne – i nie zachowuje on do nich prawa za czas pobierania zasiłków, uwzględniamy je w podstawie wymiaru zasiłków. Co ważne, kwot tych składników nie doliczamy do wynagrodzenia za miesiąc, w którym je wypłaciliśmy. W opracowaniu, na 14 przykładach z praktyki, ekspert wskazuje jak poprawnie obliczyć podstawę wymiaru zasiłku, uwzględniając składniki miesięczne wynagrodzenia i te, które wypłacamy pracownikom za okresy dłuższe niż miesiąc.

ANU 141

Zmiana kwalifikacji umowy w wyniku kontroli ZUS

Pytanie: Jesteśmy firmą szkoleniową zatrudniającą w ramach umowy o dzieło wykładowców prowadzących szkolenia. Niestety w ostatnim czasie mieliśmy kontrolę przeprowadzoną przez ZUS, która zakwestionowała nam tego typu umowy, jako nieprawidłowe – nakazując przekwalifikowanie ich w umowy zlecenie i dokonanie wszelkich rozliczeń z tym związanych. Co właściwie powinniśmy w takim przypadku zrobić?

Zgłoszenie cudzoziemca do ubezpieczeń w ZUS

Pytanie: Pracodawca chce zatrudnić na podstawie umowy o pracę Białorusina, który posiada Kartę Polaka i mieszka w Polsce. Osoba ta nie ma polskiego nr PESEL. Jak w takim wypadku zgłosić ją do ubezpieczeń? Jest to pierwszy taki przypadek w naszym zakładzie pracy.

Zatrudnianie krewnych w opinii ZUS

Nie ma zakazu zatrudniania członka rodziny w firmie osoby prowadzącej działalność gospodarczą. Jednakże od podstawy prawnej na jakiej krewny świadczy pracę zależy z jakiego tytułu podlega ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu. Czy matka prowadząca firmę może zatrudnić syna na podstawie umowy o pracę a mąż- żonę na zlecenie? Warto poznać 2 najnowsze decyzje ZUS rozstrzygające to zagadnienie.

GNU 140

Co przysługuje za szczególne warunki pracy

Ustawa o emeryturach pomostowych wprowadziła rekompensaty dla osób, które pracowały przez co najmniej 15 lat w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, ale nie nabyły z tego tytułu prawa do wcześniejszej emerytury. Rekompensata nie jest samoistnym świadczeniem pieniężnym. Stanowi ona dodatek do kapitału początkowego i łącznie z tym kapitałem podlega waloryzacjom, a w efekcie powiększy podstawę obliczenia emerytury. Wysokość rekompensaty będzie wykazana w decyzji ustalającej wysokość emerytury. Aby zrozumieć istotę rekompensaty, należy wspomnieć o tym, jak wylicza się obecnie wysokość nowej emerytury oraz, co należy rozumieć pod pojęciem kapitału początkowego.

ANU 140

Wypłata świadczeń z programu outplacement dla zwalnianych pracowników

Czy świadczenia związane z przystosowywaniem zwalnianych pracowników do nowej sytuacji na rynku pracy po utracie zatrudnienia są zwolnione ze składek ? W tej kwestii zajął stanowisko ZUS w jednej z interpretacji indywidualnych.

Ustalanie składek na ubezpieczenia społeczne menedżerów

Jeśli menadżer, jest członkiem zarządu spółki kapitałowej, to nie ma wątpliwości jak naliczać składki na ubezpieczenia społeczne.

Świadczenie urlopowe – formą dofinansowania wypoczynku pracowników

Świadczenie urlopowe mogą wypłacać pracodawcy zatrudniający na 1 stycznia danego roku mniej niż 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty, pod warunkiem że zrezygnowali z tworzenia ZFŚS. Możliwość ta nie dotyczy jednak pracodawców prowadzących działalność w formie jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych. Nie mogą oni bowiem zastąpić ZFŚS świadczeniem urlopowym. Jak poprawnie obliczamy wysokość świadczenia dla zatrudnionego na pełnym i niepełnym etacie, w jakich przypadkach odprowadzamy od świadczenia składki – wyjaśnia w tekście nasz ekspert.

GNU 139

Zatrudnienie na urlopie wychowawczym – 11 przykładów obowiązków dokumentacyjnych

Wykonywanie pracy na podstawie umowy o pracę stanowi inny tytuł do ubezpieczeń dla osoby przebywającej na urlopie wychowawczym. Jeżeli zatem taka osoba rozpocznie wykonywanie pracy na podstawie umowy o pracę, zawartej z własnym lub innym pracodawcą, to od dnia nawiązania stosunku pracy do dnia jego ustania będzie podlegała ubezpieczeniom społecznym oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu z tego tytułu, a nie z racji przebywania na urlopie wychowawczym. Czy taką samą sytuację ubezpieczeniową ma pracownik na urlopie wychowawczym wykonujący umowy cywilnoprawne lub prowadzący własną firmę? Jak fakt zatrudnienia pracownika korzystającego z urlopu wychowawczego powinien udokumentować w ZUS płatnik składek?

ANU 139

Zwrot nadpłaty i korekta dokumentów gdy pracownik nie żyje

Jeśli ZUS prześle zawiadomienie o przekroczeniu rocznej podstawy wymiaru składek emerytalno-rentowych u pracownika, który zmarł, płatnik składek musi zwrócić nadpłatę spadkobiercom zmarłego i skorygować dokumentację.

ZUS ma prawo badać ważność zapisów umowy o pracę

Kompetencje ZUS do badania zarówno tytułu zawarcia umowy o pracę, jak i ważności jej poszczególnych postanowień np. wymiaru czasu pracy czy wysokości wynagrodzenia, potwierdza orzecznictwo.

Zatrudnienie po przyznaniu wcześniejszej emerytury

Pytanie: We wrześniu 2014 roku pracownik uzyskał prawo do wcześniejszej emerytury na podstawie art. 184 ustawy emerytalnej. Z uwagi na kontynuowanie zatrudnienia u dotychczasowego pracodawcy bez rozwiązania stosunku pracy ZUS zawiesił wypłatę emerytury. Czy w sytuacji gdy w 2016 roku pracownik rozwiąże stosunek pracy w związku z przejściem na emeryturę, świadczenie ZUS będzie wypłacał w wysokości ustalonej w 2014 roku?

SNU 37

Świadczenia wypadkowe dla zleceniobiorców

Jako osoby objęte obowiązkowym ubezpieczeniem wypadkowym – poza uczniami i studentami w określonym wieku – zleceniobiorcy mają prawo do świadczeń wypadkowych, na które składają się świadczenia krótkoterminowe, jednorazowe odszkodowania oraz renty i dodatki do nich. Najpierw jednak dane zdarzenie musi być uznane za wypadek przy pracy. Wystąpienie takiego wypadku nakłada na zleceniodawców wiele dodatkowych obowiązków.

GNU 138

Ubezpieczenie zdrowotne w pytaniach i odpowiedziach

Płatnicy zazwyczaj nie mają problemów z ubezpieczeniem zdrowotnym swych pracowników, czy współpracowników. Niekiedy większe wątpliwości w zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego rodzą się, gdy chodzi o ubezpieczenie maturzysty, studenta, ucznia praktycznej nauki zawodu itd. Nasz ekspert stara się rozwiać te wątpliwości, odpowiadając na pytania Czytelników.

ANU 138

Uzupełnienie wynagrodzenie w stawce godzinowej a podstawa wymiaru zasiłku chorobowego

Pytanie: Proszę o wyjaśnienie sposobu uzupełnienia wynagrodzenia do podstawy wymiaru zasiłku chorobowego. Pracownik w miesiącu wliczanym do podstawy (21 dni roboczych × 8 godzin) otrzymał: wynagrodzenie zasadnicze godzinowe za 16 dni przepracowanych po 8 godz. (128 godz. × 12 zł = 1.536 zł), dodatek funkcyjny w stałej miesięcznej wysokości 300 zł (za ten miesiąc przyznany proporcjonalnie: 300 zł : 30 = 10 zł × 2 dni (choroba) = 20 zł; 300 zł – 20 zł = 280 zł),  wynagrodzenie za 8 godzin nadliczbowych z dodatkiem 50% z przekroczenia dobowego (8 godz. × 14,56 zł = 116,48 zł) + (8 godz. × 6 zł = 48 zł) = 164,48 zł,  wynagrodzenie za 3 dni urlopu wypoczynkowego w wysokości 372 zł oraz  wynagrodzenie chorobowe za 2 dni, przypadające w dniach roboczych. Chciałabym dodać, że w naszym zakładzie pracy po 14 dniach zwolnienia lekarskiego pracownik traci prawo do dodatku funkcyjnego. Jak ustalić nową podstawę chorobowego za ten miesiąc po wyłączeniu dodatku funkcyjnego, mając na uwadze fakt, że normalne wynagrodzenie za nadgodziny zawiera w sobie również dodatek funkcyjny?

Składki na FEP od wypłaconej trzynastki przy wykonywaniu prac szczególnych przez kilka miesięcy

Pytanie: Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015 rok otrzymał także pracownik, za którego w okresie od 1 kwietnia do 31 sierpnia 2015 r. opłacane były składki na Fundusz Emerytur Pomostowych (FEP). Mamy wątpliwości, czy w związku z tym, że pracownik nie wykonuje już prac szczególnych, od wypłaconej w roku bieżącym trzynastki należało opłacić składkę na FEP?

GNU 137

Składki od umów zlecenia – w pytaniach i odpowiedziach

Od bieżącego roku zleceniobiorca, który wykonuje 2 umowy i z tytułu każdej z nich otrzymuje wynagrodzenie niższe od minimalnego obowiązkowo podlega ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym i wypadkowemu z obydwu tych umów. Ta zasada ma zastosowanie również do emerytów i rencistów.

ANU 137

Zasiłek chorobowy wypłacony zamiast macierzyńskiego – jak skorygować dokumenty

Pytanie: Co powinien zrobić pracodawca, jeśli wypłacił pracownicy zasiłek chorobowy (kod literowy B) 28 stycznia, a następnie 30 stycznia otrzymał informację, że pracownica urodziła dziecko i od tego dnia nabyła prawo do zasiłku macierzyńskiego? W jaki sposób skorygować dokumenty rozliczeniowe za styczeń?

Renta dla opiekuna prawnego

Pytanie: Pracownica na mocy decyzji sądu rodzinnego została ustanowiona opiekunem prawnym całkowicie ubezwłasnowolnionego męża. Czy może pobierać rentę małżonka?

Prawo do częściowej emerytury a konieczność rozwiązania umowy o pracę

Pytanie: W kwietniu 2016 roku nasz pracownik ukończy 65 lat i chciałby ustalić prawo do emerytury częściowej. Czy warunkiem wypłaty tego świadczenia jest rozwiązanie stosunku pracy?

GNU 136

Jak poprawnie naliczać i wypłacać zasiłki macierzyńskie

Zarówno pracownik – rodzic, jak i ubezpieczony – rodzice mają prawo do zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu macierzyńskiego i urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego i urlopu ojcowskiego. Zmiany w wypłacaniu zasiłków są związane z nowymi uprawnieniami rodzicielskimi, które obowiązują od 2 stycznia 2016 roku.

ANU 136

Urlop macierzyński przed porodem

Pytanie: Pracownica przebywa od kilku miesięcy na zwolnieniu lekarskim, a niezdolność do pracy przypada na okres ciąży. Za 3 tygodnie będzie mogła skorzystać z urlopu macierzyńskiego przysługującego przed porodem. Czy ten urlop przed porodem musi być wykorzystany obowiązkowo, czy też nadal możemy respektować zwolnienia lekarskie i wypłacać zasiłek chorobowy?

Umowy z nieistniejącym pracodawcą zagranicznym

Zawarcie fikcyjnej umowy o pracę z pracodawcą zagranicznym nie daje prawa do skorzystania z zagranicznego ubezpieczenia społecznego na podstawie przepisów unijnych o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

Umowa o pracę z obywatelem Ukrainy

Pytanie: Od maja chcę zatrudnić na podstawie umowy o pracę obywatela Ukrainy. W którym kraju trzeba będzie oskładkować i opodatkować jego przychody – w Polsce czy na Ukrainie?

SNU 36

Interaktywny Program Płatnik Plus (IPP) – jak z poprawnie z niego korzystać

ZUS sukcesywnie udostępnia płatnikom składek dane z ich kont oraz z kont ich ubezpieczonych. Rozpoczęcie pracy płatnika składek z Interaktywnym Płatnikiem Plus (IPP) to początek pracy w programie Płatnik z wykorzystaniem wielu funkcji programu i weryfikacji, z którymi w dotychczasowej pracy płatnik nie miał do czynienia. Chodzi tu m.in. o pobieranie danych z ZUS, weryfikacje dokumentów ubezpieczeniowych wykonywane przez program Płatnik po pobraniu danych z konta płatnika i kont ubezpieczonych. Na początku jednak warto przybliżyć ważne zasady i ułatwienia przy korzystaniu z IPP.

GNU 135

Jakie przychody musi rozliczyć emeryt/rencista za 2015 rok

Emeryci i renciści, osiągający dodatkowe przychody mają wyznaczone dwa progi zarobkowe, których przekroczenie powoduje zawieszenie lub zmniejszenie wypłacanego świadczenia. W pierwszej kolejności powinni niezwłocznie powiadomić ZUS o zamiarze osiągania przychodu. W drugiej kolejności, po zakończeniu roku kalendarzowego muszą także poinformować ZUS o kwocie przychodu osiągniętego w całym poprzednim roku. Powinni to zrobić do końca lutego następnego roku, czyli w tym roku do 29 lutego.

GNU 134

Rozliczanie zleceniobiorców w 2016 r. –13 praktycznych przykładów

Od 1 stycznia 2016 r. zleceniobiorca, który wykonuje 2 umowy i z tytułu każdej z nich otrzymuje wynagrodzenie niższe od minimalnego obowiązkowo podlega ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym i wypadkowemu z obydwu tych umów. Ta zasada ma zastosowanie również do emerytów i rencistów.

ANU 135

Zlecenie a umowa o dzieło wykonywana u innego płatnika

Pytanie: 4 stycznia 2016 r. zawarliśmy umowę zlecenia z osobą, która wykonuje u innego płatnika umowę o dzieło. Czy w świetle obowiązujących od 1 stycznia 2016 r. nowych przepisów o oskładkowaniu umów zlecenia, zleceniodawca zgłasza zleceniobiorcę do ubezpieczeń społecznych oraz ubezpieczenia zdrowotnego?

Wyższa składka zdrowotna dla przedsiębiorców

   Zgodnie z obwieszczeniem GUS z 20 stycznia 2016 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w IV kwartale 2015 r. wyniosło 4.280,80 zł. Zatem podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne przedsiębiorców w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r. wynosi 3.210,60 zł (75% przeciętnego wynagrodzenia). Obowiązuje ona także w przypadku osób, które opłacają składki na ubezpieczenia społeczne na preferencyjnych zasadach.

Składki od wynagrodzeń z umów zlecenia wypłacanych w kolejnym miesiącu

Pytanie: W kontekście nowych przepisów dotyczących oskładkowania umów zlecenia mamy wątpliwości czy poprawnie oskładkowaliśmy wypłaty z tytułu dwóch takich umów zawartych z jednym zleceniobiorcą do końca grudnia 2015 roku.Od pierwszej, na kwotę 350 zł brutto, odprowadzane były składki emerytalno-rentowe, natomiast od drugiej (na 5.000 zł brutto) tylko składka zdrowotna. Wynagrodzenie zawsze wypłacane było do 10. dnia następnego miesiąca. Jak powinniśmy oskładkować wypłatę tych wynagrodzeń w styczniu 2016 roku za grudzień 2015 roku – na starych, czy już na nowych zasadach (i wtedy obydwie umowy powinny być w pełni oskładkowane)? Pierwsza umowa na 350 zł jest kontynuowana w 2016 roku, natomiast druga została rozwiązana i od 1 stycznia 2016 r. mamy zawarte dwie nowe umowy (na 1.500 zł oraz 3.500 zł).

ANU 134

ZUS IWA do 31 stycznia

Do końca stycznia płatnicy składek zobowiązani są przekazać do ZUS formularz ZUS IWA za 2015 rok. Informacje zawarte w druku ZUS IWA przekazywane są do ZUS w celu ustalenia przez ten organ stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe, według której w kolejnym roku składkowym, płatnik będzie opłacał za swoich ubezpieczonych składkę na ubezpieczenie wypadkowe.

Wypadek po zakończeniu dnia pracy - od kiedy naliczać wynagrodzenie chorobowe

Pytanie: 2 grudnia 2015 r. pracownik świadczył pracę. Po jej zakończeniu, w godzinach wieczornych, uległ wypadkowi i znalazł się w szpitalu. Zwolnienie lekarskie wystawione zostało na okres od 2 do 10 grudnia 2015 r. (data zgonu pracownika). Od jakiego dnia należy liczyć wynagrodzenie chorobowe? Czy powinniśmy wykazać okres tej nieobecności w ZUS RSA?

SN: Oskładkowanie bezpłatnego zakwaterowania pracowników

Oskładkowaniu podlega przychód pracowniczy, a więc każde świadczenie otrzymane przez pracownika od pracodawcy ze stosunku pracy w pieniądzu lub naturze, chyba, że jest ono wyłączone z podstawy wymiaru składek przepisami szczególnymi. Świadczenie pracodawcy w postaci bezpłatnego zakwaterowania pracownika w miejscu pracy – mimo częściowego zwolnienia z opodatkowania nie jest wyłączone przepisami z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i podlega oskładkowaniu na rzecz ZUS. Takie jest najnowsze stanowisko Sądu Najwyższego.