Nr 181

Zlecenia polskiej firmy wykonywane przez cudzoziemców za granicą

Pytanie: Polska spółka akcyjna z branży informatycznej planuje rozszerzyć obszar swego działania na zagraniczne rynki. W pierwszej kolejności chce zaoferować swe usługi w Niemczech. W tym celu zamierza podjąć współpracę z kilkoma obywatelami Niemiec, zatrudniając ich w ramach umów zlecenia, które będą wykonywane wyłącznie poza Polską. Czy w tej sytuacji umowy te powinny podlegać oskładkowaniu?

Wypadek w drugim tygodniu zatrudnienia

Pytanie: Zawarliśmy z pracownikiem umowę o pracę a on uległ wypadkowi przy pracy w drugim tygodniu zatrudnienia. Jak w tej sytuacji ustalić podstawę wymiaru przysługującego mu zasiłku chorobowego oraz kwotę samego zasiłku?

Dodatek specjalny nr 181

Rozliczanie świadczeń delegacyjnych

Z tytułu odbycia podróży służbowej (krajowej i zagranicznej) pracownikom przysługują określone świadczenia, do których stosuje się § 2 ust. 1 pkt 15 rozporządzenia składkowego. Chodzi tu o wyłączenie z podstawy wymiaru składek diet i innych należności z tytułu podróży służbowej pracownika. Zwolnienie to dotyczy jednak tylko kwot wypłacanych w wysokościach określonych w przepisach w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej, z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju oraz poza granicami kraju. Sprawdźmy, jak poprawnie rozliczyć te świadczenia, aby nie narazić się na sankcje.

Numer specjalny nr 51

Dokumentowanie prawa do świadczeń chorobowych

Większość pracodawców zdążyła się już przyzwyczaić do nowych zaświadczeń lekarskich, funkcjonujących od 1 grudnia 2018 r. wyłącznie w formie elektronicznej, chociaż, jak się okazuje, po 2 miesiącach stosowania, nowe przepisy budzą jednak wiele wątpliwości i rodzą problemy. Świadczą o tym listy z pytaniami, które ostatnio wpłynęły do redakcji. Stąd też w niniejszym numerze specjalnym przekazujemy praktyczne , niezbędne dla płatnika wskazówki, wynikające nie tylko z rozwiązań ustawowych, ale także z wyjaśnień ZUS zawartych w komentarzu ZUS do ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Omawiamy niezbędną dokumentację, jaką płatnik ma obowiązek przesłać do ZUS w przypadku choroby ubezpieczonego, w zależności od tego, czy sam jest płatnikiem zasiłków, czy też świadczenia te wypłaca ZUS.W opracowaniu podpowiadamy m.in.: jakie niezbędne dane powinno zawierać elektroniczne zwolnienie lekarskie jakie kody niezdolności do pracy obowiązują w e-zla w 2019 roku czy dla udokumentowania i wypłaty świadczeń chorobowych znaczenie ma posiadanie przez płatnika profilu informacyjnego na PUE ZUS co warto wiedzieć o obowiązkach płatnika w zakresie dokumentacji świadczeniowej na podstawie wyjaśnień ZUS. Życzę ciekawej, pożytecznej lektury.

Nr 180

Wypłata zaległych dodatków za godziny nocne

Jeżeli pracownik wygra w sądzie sprawę o wypłatę dodatków za pracę w porze nocnej, płatnik może mieć sporo wątpliwości. Przede wszystkim często zastanawia się według jakiej stawki wynagrodzenia minimalnego powinien liczyć wspomniane dodatki, jeśli przysługują one za dwa ubiegłe lata, a ich wypłata będzie miała miejsce w roku bieżącym oraz co w takiej sytuacji ze składkami. Przeczytaj opracowanie a zyskasz pewność, jak rozliczać zaległe wypłaty za pracę w nocy.

Wynagrodzenie zleceniobiorcy objęte ochroną

Otrzymywane przez zleceniobiorcę świadczenia powtarzające się, służące zapewnieniu jego utrzymania, są objęte ochroną na zasadach zbliżonych dla potrąceń dokonywanych z wynagrodzenia pracowników. Nowe zasady obowiązują od początku tego roku. Upewnij się jak zgodnie z prawem obciążać zleceniobiorców egzekucją komorniczą.

Dodatek specjalny nr 180

Jak rozliczać świadczenia pozapłacowe

Pracodawcy szukając skutecznych sposobów motywowania zatrudnionych osób do bardziej wydajnej pracy i większego zaangażowania w wykonywaniu wyznaczonych zadań, często oferują im różnego rodzaju świadczenia pozapłacowe. Do najbardziej popularnych zaliczamy m.in. pakiety medyczne, karnety na zajęcia sportowe czy grupowe ubezpieczenia na życie. Niezwykle istotną kwestią związaną z tego typu bonusami jest konieczność zgodnego z prawem rozliczania ich pod względem podatkowo- składkowym. Sprawdźmy zatem jak tego poprawnie dokonywać.

Nr 179

Składki za styczeń w nowej wersji programu Płatnik

Przypominamy, iż rozliczenie składek za styczeń 2019 r. (w lutym 2019 r.) należy przygotować w aktualnym Płatniku.

Ryczałt za pranie odzieży roboczej nie jest objęty zwolnieniem z oskładkowania

Pytanie: Pracownicy otrzymują ryczałty za pranie odzieży roboczej, których nie uwzględnialiśmy w podstawie wymiaru składek, co podniosła kontrola z jednostki nadrzędnej. Czy słusznie, a jeśli tak, to jak skorygować błąd?

Dodatek specjalny nr 179

Zmiany w kodach ZUS innych niż tytuły ubezpieczenia

Od 1 stycznia 2019 roku obowiązuje rozporządzenie ministra rodziny, pracy i polityki społecznej z 20 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika składek, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, raportów informacyjnych, oświadczeń o zamiarze przekazania raportów informacyjnych oraz innych dokumentów (Dz.U. z 2018 r. poz. 2495). Rozporządzenie to określa wzory dokumentów przekazywanych przez płatników składek do ZUS oraz wykaz kodów wykorzystywanych przy wypełnianiu tych dokumentów, obowiązujących od tego roku. W niniejszym dodatku prezentujemy inne, niż tytuły ubezpieczeń, kody, jakie musi stosować płatnik przy wypełnianiu dokumentacji do ZUS. Warto się z nimi zapoznać, aby uniknąć zbędnych korekt.

Nr 178

„Trzydziestokrotność” utrzymana w 2019 roku

Trybunał Konstytucyjny na posiedzeniu, które odbyło się 14 listopada 2018 r. uznał przepisy znoszące tzw. limit 30-krotności za niezgodne z konstytucją. Ustawa znosząca maksymalny limit podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe miała wejść w życie z początkiem 2019 r. Dowiedz się więcej. 

ZUS RPA - nowy raport imienny

ZUS RPA – „Imienny raport miesięczny o przychodach ubezpieczonego/okresach pracy nauczycielskiej”, uzupełnia dane przekazywane dotychczas do ZUS w pozostałych raportach rozliczeniowych, tak, aby umożliwić Zakładowi przyznanie świadczeń emerytalno-rentowych oraz obliczyć ich wysokość.

ZUS RIA – nowy raport informacyjny

Od tego roku nowym dokumentem ubezpieczeniowym jest raport informacyjny ZUS RIA. Składamy go za pracownika lub zleceniobiorcę, których zgłosiliśmy do ubezpieczeń społecznych po raz pierwszy po 31 grudnia 1998 r., a przed 1 stycznia 2019 r. Sprawdź obowiązki płatnika.

Dodatek specjalny nr 178

Jak poprawnie rozliczyć z ZUS wypłaty dla byłych pracowników

W stosunkach pracy często koniec roku jest okresem, w którym z różnych przyczyn rozwiązują się umowy o pracę. Zdarza się, że pracodawca po zakończeniu stosunku pracy – niekiedy w trakcie miesiąca, wypłaca już byłym pracownikom wynagrodzenia oraz inne należne im świadczenia. Fakt, że osoby te wyrejestrowano już z ubezpieczeń rodzi wątpliwości u pracodawców, czy od tego typu wypłat należy potrącić składki, a jeśli tak, to jak je wykazać w dokumentach rozliczeniowych. Warto sprawdzić, jak dokonać poprawnie wypłat i rozliczyć się z ZUS, aby nie narazić się na konieczność dokonywania korekty.

Nr 50

Jakie zmiany czekają płatników w ubezpieczeniach społecznych w 2019 r.

W 2019 r. płatników składek czeka szereg dość istotnych zmian oraz nowości. Począwszy od składek należnych za styczeń 2019 r. część przedsiębiorców może je naliczać od niższej niż dotychczas podstawy wymiaru, przy czym podstawę tę będą musieli ustalić we własnym zakresie, a sama ulga nie obejmie wszystkich składek. Mając na względzie interesy płatników, zachęcamy do skorzystania z wiedzy, wskazówek i rad zawartych w opracowaniu. Podpowiadamy w nim m.in.: jakie obowiązki składkowe czekają niektórych płatników od połowy roku, na czym polega rozszerzenie z początkiem roku zakresu danych wykazywanych w części z istniejących dokumentów ubezpieczeniowych, jakie nowe formularze ubezpieczeniowe zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2019 roku? Życzę pożytecznej lektury.

Dodatek specjalny nr 177

Płatnik w postępowaniu emerytalnym 2019

Zainteresowany ubiegający się o emeryturę musi udowodnić wymagany okres przebytego ubezpieczenia oraz osiąganych zarobków. Nie byłoby to możliwe bez nałożenia przez ustawodawcę określonych obowiązków również na płatników składek , u których z reguły znajdują się niezbędne informacje dla osoby ubezpieczonej starającej się o przyznanie świadczenia. Sprawdź, jakie obowiązki w 2019 roku ma płatnik, gdy jego pracownik chce złożyć wniosek o emeryturę.

Nr 177

Zabezpieczenie parkingu dla pracowników i zleceniobiorców

Firma planuje wynająć dla pracowników i zleceniobiorców miejsca parkingowe. Będzie to dla nich korzyść materialna, którą będą mogli nabyć po cenie niższej niż detaliczna. Czy należy ją zatem oskładkować? Dowiedz się, co na ten temat sądzi ZUS.

Wypłata wyrównania zaniżonej pensji

Pytanie: Popełniliśmy błąd przy naliczaniu jednemu z pracowników wynagrodzenia ze składników zmiennych za luty 2018 r., w wyniku czego zostało ono zaniżone. Niestety dopiero teraz wypłacimy mu stosowne wyrównanie wraz z odsetkami za zwłokę. Jak powinniśmy skorygować dokumenty rozliczeniowe złożone za luty?

Odmowa przez pracownika podpisania protokołu po kontroli prawidłowości wykorzystania zwolnienia

Pytanie: W wyniku przeprowadzonej przez nas kontroli prawidłowości wykorzystania okresu zwolnienia lekarskiego zostało potwierdzone, że w czasie choroby podwładny pracował przy zbiorze truskawek. Po kontroli sporządzono protokół, którego pracownik nie podpisał. Czy mimo braku podpisu możemy wstrzymać wypłatę zasiłku chorobowego?