Nr 191

Zwrot całości czy tylko części składek po chorobie przedsiębiorcy

Czy osoby prowadzące działalność pozarolniczą – w tym przedsiębiorcy – mogą otrzymać częściowy zwrot składek opłaconych za miesiące, w których byli niezdolni do pracy z powodu choroby i otrzymywali zasiłek chorobowy? Sprawdź stanowisko SN wyrażone w uchwale z 11 lipca 2019 r. (sygn. akt III UZP 1/19).

Zawarcie umowy o pracę w niedzielę

Pytanie: Zawarliśmy z pracownikiem umowę o pracę w niedzielę, wskazując jako dzień rozpoczęcia pracy poniedziałek. W poniedziałek zgłosiliśmy pracownika do ubezpieczeńspołecznych i ubezpieczenia zdrowotnego. Czy postąpiliśmy zgodnie z przepisami?

Wyższa odprawa emerytalno-rentowa

Pytanie: Zgodnie z obowiązującym w firmie regulaminem wynagradzania pracownikom odchodzącym na emeryturę lub rentę wypłacane są odprawy w wysokości dwumiesięcznego wynagrodzenia. Z podstawy wymiaru składek wyłączamy jednak tylko kwoty wynikające z Kodeksu pracy. Czy postąpiliśmy prawidłowo?

Nr 190

Zlecenie w czasie urlopu wychowawczego

Pytanie: Pracownica przebywająca na urlopie wychowawczym złożyła nam oświadczenie, że w październiku przez część miesiąca będzie świadczyła pracę dla innej firmy w ramach umowy zlecenia. Jak powinniśmy ustalić w takiej sytuacji podstawę wymiaru składek z tytułu wspomnianego urlopu?

Zakres odpowiedzialności biura rachunkowego lub pracownika kadr wobec ZUS

Przepisy ustawy systemowej nakładają na płatników określone obowiązki, przewidując za ich niewykonanie sankcję w postaci grzywny do 5.000 zł. Jednak odpowiedzialność karną może ponieść nie tylko płatnik składek. Dowiedz się, w jakim zakresie za błędy mogą odpowiadać inne podmioty świadczące usługi w zakresie realizacji zadań pracodawcy wobec ZUS.

Numer specjalny -54

Jak wykazać przerwy w opłacaniu składek pracowniczych

Pracownicy objęci są obowiązkowo ubezpieczeniami społecznymi oraz ubezpieczeniem zdrowotnym od dnia nawiązania stosunku pracy do dnia jego ustania. W praktyce występuje jednak szereg sytuacji, kiedy to, mimo trwającego stosunku pracy, ubezpieczenia pracownicze ulegają zawieszeniu, a tym samym nie odprowadza się składek z tytułu umowy o pracę. Składek nie nalicza się też po osiągnięciu przez pracownika rocznej kwoty granicznej, przy czym to ograniczenie obejmuje tylko składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. O przerwach w opłacaniu składek pracowniczych pracodawca musi na bieżąco informować ZUS za pomocą odpowiednio wypełnionych raportów imiennych.Z tego opracowania dowiesz się: w jakich raportach wykazujemy okres pobierania wynagrodzenia chorobowego przez pracownika jak poprawnie wykazać nieobecność podwładnego przypadającą na przełomie dwóch miesięcy kiedy potrzebny jest zerowy raport ZUS RCA przy urlopie bezpłatnym pracownika. Życzę przyjemnej i przydatnej lektury.

Nr 189

Zwolnienie lekarskie przypadające częściowo na okres wyczekiwania

Pytanie: Zwolnienie lekarskie, które otrzymał pracownik przypada częściowo na okres wyczekiwania. W jaki sposób wykazać je w dokumentach ubezpieczeniowych?

Wznowienie sprawy w ZUS za zgodą drugiej strony

Wznowienie postępowania przez ZUS wymaga nie tylko istnienia interesu społecznego, ale też zgody drugiej strony, zgodnie z art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego. Brak zgody powoduje wadliwość postępowania od samego początku, a decyzje podjęte w jego trakcie podlegają uchyleniu. Sprawdź uzasadnienie orzeczenia SN z 3 lipca 2019 r. ,sygn. akt II UK 35/18.

Umowa zlecenia z cudzoziemcem – obywatelem brytyjskim

Pytanie: Obywatel Wielkiej Brytanii, wykonuje dla naszej firmy jednorazowe, krótkie zlecenie poza terenem RP. Nie mieszka i nie przebywa na terenie RP. Usługa jest zdalna, nie wymaga obecności w Polsce. Jak poprawnie rozliczyć taką umowę pod względem podatkowym u składkowym?

Nr 188

Zmniejszanie składek ZUS z powodu choroby tylko przy terminowym ich opłacaniu

Jeżeli prowadzący działalność nie spełnia warunków do uzyskania prawa do zasiłku chorobowego, nie może też skorzystać z prawa do zmniejszenia składek do ZUS za miesiąc, w którym był niezdolny do pracy. Takie rozwiązanie jest zgodne z Konstytucją – orzekł Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 3 lipca 2019 r., SK 20/18.

Zlecenie czy dzieło na występy artysty

Pytanie: Czy na występy artysty (4 w miesiącu) można napisać jedną umowę o dzieło z prawami autorskimi i wystawić jeden rachunek na koniec miesiąca? Czy jeżeli takie występy będą trwały kilka miesięcy, regularnie, to nadal jest to umowa o dzieło z prawami autorskimi?

Zawyżone kwoty dodatku stażowego wyłączone z podstawy wymiaru składek

Pytanie: Trwająca aktualnie kontrola zakwestionowała to, że z podstawy wymiaru składek wyłączaliśmy pełne kwoty dodatków stażowych przysługujących także za okresy pobierania świadczeń chorobowych. Jak ustalić prawidłowe sumy, które mogły być objęte wyłączeniem oraz jak skorygować ten błąd?

Nr 187

Zlecenie w czasie urlopu wychowawczego

Pytanie: Pracownica przebywająca na urlopie wychowawczym złożyła nam oświadczenie, że przez część miesiąca będzie świadczyła pracę dla innej firmy w ramach umowy zlecenia. Jak ustalić w takiej sytuacji podstawę wymiaru składek z tytułu wspomnianego urlopu?

Uczestnictwo pracowników w konkursach - kwestie uzyskania przychodu, składek i podatku

Konkursy, akcje promocyjne, to przedsięwzięcia, które firmy chętnie organizują w celu wspierania sprzedaży, zwiększenia obrotów, zachęcenia i zmotywowania współpracowników do aktywniejszej pracy itp. Konkurs kojarzy się z rywalizacją, a potem wygraną nagrodą przez uczestnika, który był najlepszy zgodnie z rozstrzygnięciem organizatora. Wygrana może mieć różną postać, od drobnych gadżetów (koszulki, długopisy, smycze), przez sprzęt elektroniczny i AGD, po vouchery na pobyty w hotelach czy wycieczki. Jednak bez względu na formę, nagroda nie jest obojętna pod względem podatkowym. Firma przygotowująca konkurs musi mieć na uwadze konieczność rozliczenia zwycięzców z urzędem skarbowym. Sprawdźmy zatem jak tego dokonać zgodnie z przepisami.

Składki na Fundusz Pracy za nauczyciela zatrudnionego w kilku szkołach

Pytanie: Nauczyciel pracuje w jednej szkole na cały etat i otrzymuje więcej niż minimalne wynagrodzenie, z jego wynagrodzenia zostają odprowadzone składki na Fundusz Pracy. Ten sam nauczyciel pracuje w innej szkole na pół etatu i otrzymuje mniej niż minimalne wynagrodzenie. Czy z tego wynagrodzenia należy odprowadzić składki na Fundusz Pracy? Inny nauczyciel pracuje w czterech szkołach na różne cząstki etatu, w żadnej nie otrzymuje minimalnego wynagrodzenia. W dwóch szkołach łącznie otrzymuje więcej niż minimalne wynagrodzenie i z tych wynagrodzeń zostają odprowadzone składki na Fundusz Pracy. Czy w dwóch pozostałych szkołach również należy odprowadzić składki na Fundusz Pracy?

Numer specjalny nr 53

Urlop wychowawczy po zasiłku macierzyńskim – składki i druki ZUS

Zmiana rodzaju urlopu, z którego korzysta pracownik – z macierzyńskiego lub rodzicielskiego na wychowawczy – skutkuje szeregiem zmian w zakresie ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego. W jej wyniku nastąpi rozszerzenie zakresu ubezpieczeń, którymi objęta jest dana osoba, zmieni się tytuł do nich oraz podstawa wymiaru składek, a w niektórych sytuacjach – także płatnik składek. O wszystkich tych zmianach musi być poinformowany ZUS za pomocą imiennych raportów miesięcznych wypełnionych w odpowiedni sposób. Pracodawcy, na których spoczywa realizacja tych obowiązków, nadal popełniają błędy wymagające późniejszej korekty – zwłaszcza w bardziej skomplikowanych sytuacjach.W niniejszym opracowaniu wskazujemy: jaki dodatkowy raport składa płatnik, gdy następuje wypłata w trakcie urlopu czy w przypadku przekroczenia przez pracownika trzydziestokrotności i zaprzestania naliczania składek emerytalno – rentowych, na płatniku ciążą jakieś obowiązki dokumentacyjne wobec ZUS od czego zależy zgłoszenie pracownika do ubezpieczeń z tytułu pobytu na urlopie wychowawczym Zachęcam do lektury.

Nr 186

Zwolnienie lekarskie po rozwiązaniu umowy o pracę

Pytanie: Okres wypowiedzenia u pracownika kończy się 15 czerwca. Podwładny otrzymał zwolnienie lekarskie do 21 czerwca. Jakie powinniśmy złożyć dokumenty do ZUS , aby wypłatę świadczenia z tytułu niezdolności do pracy przejął Zakład? Nasza firma zatrudnia 6 tylko osób.

Umowa zlecenia z pracownikiem na niepełnym etacie a składka na Fundusz Pracy

Pytanie: Z pracownikiem zatrudnionym na niepełnym etacie z wynagrodzeniem poniżej płacy minimalnej chcemy podpisać na kilka miesięcy dodatkową umowę zlecenia. Proszę o wyjaśnienie, czy będzie miało to wpływ na obowiązek naliczania za tę osobę składek na Fundusz Pracy?

Nr 185

Wyższa dieta z tytułu delegacji

Pytanie: Z dniem 1 czerwca 2019 r. w naszej firmie zacznie obowiązywać nowa wysokość diety z tytułu krajowej podróży służbowej - 40 zł. Czy kwota ta nadal będzie objęta wyłączeniem z podstawy wymiaru składek?

Wsteczne przyznanie świadczenia rehabilitacyjnego

Pytanie: Z uwagi na postępowanie odwoławcze pracownikowi zostało przyznane świadczenie rehabilitacyjne z wyrównaniem za okres trzech miesięcy, którego będziemy płatnikiem. W jaki sposób rozpisać tę wypłatę w dokumentach ubezpieczeniowych?

Nr 184

Zawieszenie działalności a zgłoszenie do dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego

Jeżeli przedsiębiorca nie jest w stanie prowadzić działalności, ze względu na orzeczoną niezdolność do pracy i chce zawiesić działalność gospodarczą, a z ZUS nie otrzymuje decyzji o przyznaniu renty, może mieć następujące wątpliwości: czy może zawiesić działalność i dobrowolnie odprowadzać składkę na ubezpieczenie zdrowotne czy z zawieszeniem działalności należy poczekać na decyzję z ZUS, aż będą odprowadzane składki na ubezpieczenie zdrowotne z tytułu przyznanej renty. Przeczytaj opracowanie i dowiedz się, co na ten temat sądzi ekspert.

Świadczenia rzeczowe w podstawie wymiaru zasiłków pracownika oddelegowanego

Pytanie: Czy świadczenia rzeczowe (bilety, zakwaterowanie, wyżywienie pokryte przez firmę delegującą) opodatkowane i oskładkowane należy wliczać do podstawy zasiłkowej pracownika oddelegowanego do pracy za granicą?

Dodatek specjalny nr 184

Składki na PPK – od kiedy, za kogo i jak przygotować się do nowych obowiązków

Już w kolejnym miesiącu, bo 1 lipca 2019 r. wobec części płatników zaczną obowiązywać przepisy ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych. Wiązać się to będzie z koniecznością dokonania wyboru instytucji finansowej, z którą podpisane zostaną dwa rodzaje umów oraz obowiązkiem naliczania, pobierania i odprowadzania zupełnie nowych składek - i to nie tylko za pracowników. Na wykonanie tych czynności przepisy przewidują konkretne terminy. Sprawdźmy jakie.

Numer specjalny nr 52

Umowa zlecenia z własnym pracownikiem – jakie problemy zgłaszają płatnicy składek

Osoba wykonująca umowę zlecenia na rzecz własnego pracodawcy, dla celów ubezpieczeniowych nadal traktowana jest jako pracownik. Od tej generalnej zasady obowiązuje jednak szereg wyjątków budzących wątpliwości płatników składek. Kontrole ZUS pokazują, że płatnicy popełniają tu błędy, skutkujące koniecznością składania w późniejszym okresie odpowiednich korekt. Błędy te dotyczą nie tylko samych ubezpieczeń oraz należności składkowych, ale także świadczeń chorobowych przysługujących takim osobom. Warto zatem wiedzieć: Jakie oświadczenie powinien złożyć pracownik przebywający na urlopie bezpłatnym zawierając z własnym pracodawcą umowę zlecenia i dlaczego jest ono ważne Jak wykazać w dokumentach ubezpieczeniowych umowę zlecenia zawartą z własnym pracownikiem przebywającym na urlopie bezpłatnym, ale płatną po zakończeniu urlopu? Kiedy wynagrodzenie z umowy zlecenia należy uwzględnić w podstawie wymiaru świadczenia chorobowego przysługującego pracownikowi zatrudnionemu jednocześnie na podstawie takiej umowy, a kiedy nie ma ono wpływu na tę podstawę. Zachęcam do lektury.

Nr 183

Wypłata pensji na konto zmarłego pracownika

Pytanie: Wypłacamy wynagrodzenia pracownikom po przepracowanym miesiącu do 10. dnia następnego miesiąca. W chwili, w której przelaliśmy wynagrodzenia na konta osób zatrudnionych, otrzymaliśmy informację o zgonie jednego z naszych pracowników. Czy w tej sytuacji musimy skorygować składki ZUS „na zero” a różnica wynagrodzenia będzie przychodem dla osoby uprawnionej po zmarłym pracowniku?

Wymagana dokumentacja do ustalenia uszczerbku na zdrowiu

Przy ustalaniu uszczerbku na zdrowiu w celu określenia kwoty jednorazowego odszkodowania od ZUS podstawą do jego określenia powinna być całość dokumentacji medycznej tworzonej od chwili wypadku także w innych sprawach dotyczących tego zdarzenia. Nie może to być tylko bieżące badania lekarza orzecznika ZUS czy biegłych sądowych. Sprawdź stanowisko Sądu Najwyższego wyrażone w wyroku z 30 stycznia 2019 r. (sygn. akt II PK 194/17) w tej sprawie.

Wykonywanie wolnego zawodu a prawo do „małego ZUS”

ZUS zajął stanowisko w sprawie przedsiębiorcy wykonującego wolny zawód w zakresie prawa do opłacania przez niego składek od najniższej podstawy wymiaru składek. Upewnij się, kiedy w takim przypadku przysługuje prawo do „małego ZUS”.

Dodatek specjalny nr 183

5 przykładów ustalania prawa i wypłaty odprawy emerytalno - rentowej

Jeżeli pracownik pobiera emeryturę/rentę i nadal pracuje, odprawa mu się nie należy, ponieważ nie doszło do ustania stosunku pracy. Wielu pracodawców ma jednak dylemat, czy odprawa będzie takiemu pracownikowi przysługiwała z chwilą rozwiązania umowy. Przeanalizujmy zatem orzecznictwo sądowe, które nie jest jednak w tej kwestii jednolite i sprawdźmy, jak postępować, mając w firmie pracownika pobierającego emeryturę lub rentę.

Nr 182

Zwolnienie lekarskie po urlopie wychowawczym

Pytanie: Pracownica przebywała na urlopie wychowawczym. W tym czasie w zakładzie pracy dwa razy zostały przeprowadzone podwyżki wynagrodzenia. Gdyby wróciła do pracy po urlopie wychowawczym, otrzymałaby porozumienie zmieniające uwzględniające te podwyżki (czyli zgodnie z kp otrzymałaby takie wynagrodzenie, jakby pracowała). Jak postąpić w sytuacji, gdy po urlopie wychowawczym pracownica nie powróciła do pracy (gdyż przedstawiła zwolnienie lekarskie w związku z ciążą) i nie ma możliwości podpisania z nią porozumienia? Co będzie podstawą do naliczenia wynagrodzenia chorobowego? Wynagrodzenie jakie otrzymywała przed urlopem – bez uwzględnienia podwyżek, czy po podwyżkach?

Wzór protokołu powypadkowego po nowemu

Ministerstwo pracy zmodyfikuje obowiązujący wzoru protokołu powypadkowego*. Nowy wzór zostanie dostosowany do wymagań RODO. Dowiedz się na czym szczegółowo polega modyfikacja druku.

Waloryzacja emerytur

Przypominamy, że 1 marca 2019 r. ZUS przeprowadził waloryzację świadczeń emerytalno-rentowych. Waloryzacją objęte zostały świadczenia, do których prawo powstało do 28 lutego 2019 r. W sytuacji, gdy wypłata świadczenia została wstrzymana (np. w związku z osiąganiem przychodu ponad 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia lub kontynuowaniem zatrudnienia bez rozwiązania stosunku pracy), świadczenie zostanie zwaloryzowane z chwilą jego wypłaty.

Dodatek specjalny nr 182

Niedopłata lub nadpłata trzynastki – jak skorygować składki oraz druki

Zarówno niedopłata, jak i nadpłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego, popularnie zwanego trzynastką, pociąga za sobą określone konsekwencje w zakresie opłaconych już składek oraz złożonych dokumentów rozliczeniowych. Pracodawcy zgłaszają w tym temacie szereg wątpliwości, które w 2019 r. zwiększa dodatkowo wprowadzenie zupełnie nowego raportu imiennego zawierającego informacje o wypłaconych trzynastkach. Sprawdź, jak poprawnie dokonać korekty wypłaconego niedopłaconego lub nadpłaconego świadczenia.

Nr 181

Zlecenia polskiej firmy wykonywane przez cudzoziemców za granicą

Pytanie: Polska spółka akcyjna z branży informatycznej planuje rozszerzyć obszar swego działania na zagraniczne rynki. W pierwszej kolejności chce zaoferować swe usługi w Niemczech. W tym celu zamierza podjąć współpracę z kilkoma obywatelami Niemiec, zatrudniając ich w ramach umów zlecenia, które będą wykonywane wyłącznie poza Polską. Czy w tej sytuacji umowy te powinny podlegać oskładkowaniu?

Wypadek w drugim tygodniu zatrudnienia

Pytanie: Zawarliśmy z pracownikiem umowę o pracę a on uległ wypadkowi przy pracy w drugim tygodniu zatrudnienia. Jak w tej sytuacji ustalić podstawę wymiaru przysługującego mu zasiłku chorobowego oraz kwotę samego zasiłku?

Dodatek specjalny nr 181

Rozliczanie świadczeń delegacyjnych

Z tytułu odbycia podróży służbowej (krajowej i zagranicznej) pracownikom przysługują określone świadczenia, do których stosuje się § 2 ust. 1 pkt 15 rozporządzenia składkowego. Chodzi tu o wyłączenie z podstawy wymiaru składek diet i innych należności z tytułu podróży służbowej pracownika. Zwolnienie to dotyczy jednak tylko kwot wypłacanych w wysokościach określonych w przepisach w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej, z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju oraz poza granicami kraju. Sprawdźmy, jak poprawnie rozliczyć te świadczenia, aby nie narazić się na sankcje.

Numer specjalny nr 51

Dokumentowanie prawa do świadczeń chorobowych

Większość pracodawców zdążyła się już przyzwyczaić do nowych zaświadczeń lekarskich, funkcjonujących od 1 grudnia 2018 r. wyłącznie w formie elektronicznej, chociaż, jak się okazuje, po 2 miesiącach stosowania, nowe przepisy budzą jednak wiele wątpliwości i rodzą problemy. Świadczą o tym listy z pytaniami, które ostatnio wpłynęły do redakcji. Stąd też w niniejszym numerze specjalnym przekazujemy praktyczne , niezbędne dla płatnika wskazówki, wynikające nie tylko z rozwiązań ustawowych, ale także z wyjaśnień ZUS zawartych w komentarzu ZUS do ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Omawiamy niezbędną dokumentację, jaką płatnik ma obowiązek przesłać do ZUS w przypadku choroby ubezpieczonego, w zależności od tego, czy sam jest płatnikiem zasiłków, czy też świadczenia te wypłaca ZUS.W opracowaniu podpowiadamy m.in.: jakie niezbędne dane powinno zawierać elektroniczne zwolnienie lekarskie jakie kody niezdolności do pracy obowiązują w e-zla w 2019 roku czy dla udokumentowania i wypłaty świadczeń chorobowych znaczenie ma posiadanie przez płatnika profilu informacyjnego na PUE ZUS co warto wiedzieć o obowiązkach płatnika w zakresie dokumentacji świadczeniowej na podstawie wyjaśnień ZUS. Życzę ciekawej, pożytecznej lektury.

Nr 180

Wypłata zaległych dodatków za godziny nocne

Jeżeli pracownik wygra w sądzie sprawę o wypłatę dodatków za pracę w porze nocnej, płatnik może mieć sporo wątpliwości. Przede wszystkim często zastanawia się według jakiej stawki wynagrodzenia minimalnego powinien liczyć wspomniane dodatki, jeśli przysługują one za dwa ubiegłe lata, a ich wypłata będzie miała miejsce w roku bieżącym oraz co w takiej sytuacji ze składkami. Przeczytaj opracowanie a zyskasz pewność, jak rozliczać zaległe wypłaty za pracę w nocy.

Wynagrodzenie zleceniobiorcy objęte ochroną

Otrzymywane przez zleceniobiorcę świadczenia powtarzające się, służące zapewnieniu jego utrzymania, są objęte ochroną na zasadach zbliżonych dla potrąceń dokonywanych z wynagrodzenia pracowników. Nowe zasady obowiązują od początku tego roku. Upewnij się jak zgodnie z prawem obciążać zleceniobiorców egzekucją komorniczą.

Dodatek specjalny nr 180

Jak rozliczać świadczenia pozapłacowe

Pracodawcy szukając skutecznych sposobów motywowania zatrudnionych osób do bardziej wydajnej pracy i większego zaangażowania w wykonywaniu wyznaczonych zadań, często oferują im różnego rodzaju świadczenia pozapłacowe. Do najbardziej popularnych zaliczamy m.in. pakiety medyczne, karnety na zajęcia sportowe czy grupowe ubezpieczenia na życie. Niezwykle istotną kwestią związaną z tego typu bonusami jest konieczność zgodnego z prawem rozliczania ich pod względem podatkowo- składkowym. Sprawdźmy zatem jak tego poprawnie dokonywać.

Nr 179

Składki za styczeń w nowej wersji programu Płatnik

Przypominamy, iż rozliczenie składek za styczeń 2019 r. (w lutym 2019 r.) należy przygotować w aktualnym Płatniku.

Ryczałt za pranie odzieży roboczej nie jest objęty zwolnieniem z oskładkowania

Pytanie: Pracownicy otrzymują ryczałty za pranie odzieży roboczej, których nie uwzględnialiśmy w podstawie wymiaru składek, co podniosła kontrola z jednostki nadrzędnej. Czy słusznie, a jeśli tak, to jak skorygować błąd?

Dodatek specjalny nr 179

Zmiany w kodach ZUS innych niż tytuły ubezpieczenia

Od 1 stycznia 2019 roku obowiązuje rozporządzenie ministra rodziny, pracy i polityki społecznej z 20 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika składek, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, raportów informacyjnych, oświadczeń o zamiarze przekazania raportów informacyjnych oraz innych dokumentów (Dz.U. z 2018 r. poz. 2495). Rozporządzenie to określa wzory dokumentów przekazywanych przez płatników składek do ZUS oraz wykaz kodów wykorzystywanych przy wypełnianiu tych dokumentów, obowiązujących od tego roku. W niniejszym dodatku prezentujemy inne, niż tytuły ubezpieczeń, kody, jakie musi stosować płatnik przy wypełnianiu dokumentacji do ZUS. Warto się z nimi zapoznać, aby uniknąć zbędnych korekt.

Nr 178

„Trzydziestokrotność” utrzymana w 2019 roku

Trybunał Konstytucyjny na posiedzeniu, które odbyło się 14 listopada 2018 r. uznał przepisy znoszące tzw. limit 30-krotności za niezgodne z konstytucją. Ustawa znosząca maksymalny limit podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe miała wejść w życie z początkiem 2019 r. Dowiedz się więcej. 

ZUS RPA - nowy raport imienny

ZUS RPA – „Imienny raport miesięczny o przychodach ubezpieczonego/okresach pracy nauczycielskiej”, uzupełnia dane przekazywane dotychczas do ZUS w pozostałych raportach rozliczeniowych, tak, aby umożliwić Zakładowi przyznanie świadczeń emerytalno-rentowych oraz obliczyć ich wysokość.

ZUS RIA – nowy raport informacyjny

Od tego roku nowym dokumentem ubezpieczeniowym jest raport informacyjny ZUS RIA. Składamy go za pracownika lub zleceniobiorcę, których zgłosiliśmy do ubezpieczeń społecznych po raz pierwszy po 31 grudnia 1998 r., a przed 1 stycznia 2019 r. Sprawdź obowiązki płatnika.

Dodatek specjalny nr 178

Jak poprawnie rozliczyć z ZUS wypłaty dla byłych pracowników

W stosunkach pracy często koniec roku jest okresem, w którym z różnych przyczyn rozwiązują się umowy o pracę. Zdarza się, że pracodawca po zakończeniu stosunku pracy – niekiedy w trakcie miesiąca, wypłaca już byłym pracownikom wynagrodzenia oraz inne należne im świadczenia. Fakt, że osoby te wyrejestrowano już z ubezpieczeń rodzi wątpliwości u pracodawców, czy od tego typu wypłat należy potrącić składki, a jeśli tak, to jak je wykazać w dokumentach rozliczeniowych. Warto sprawdzić, jak dokonać poprawnie wypłat i rozliczyć się z ZUS, aby nie narazić się na konieczność dokonywania korekty.

Nr 50

Jakie zmiany czekają płatników w ubezpieczeniach społecznych w 2019 r.

W 2019 r. płatników składek czeka szereg dość istotnych zmian oraz nowości. Począwszy od składek należnych za styczeń 2019 r. część przedsiębiorców może je naliczać od niższej niż dotychczas podstawy wymiaru, przy czym podstawę tę będą musieli ustalić we własnym zakresie, a sama ulga nie obejmie wszystkich składek. Mając na względzie interesy płatników, zachęcamy do skorzystania z wiedzy, wskazówek i rad zawartych w opracowaniu. Podpowiadamy w nim m.in.: jakie obowiązki składkowe czekają niektórych płatników od połowy roku, na czym polega rozszerzenie z początkiem roku zakresu danych wykazywanych w części z istniejących dokumentów ubezpieczeniowych, jakie nowe formularze ubezpieczeniowe zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2019 roku? Życzę pożytecznej lektury.

Dodatek specjalny nr 177

Płatnik w postępowaniu emerytalnym 2019

Zainteresowany ubiegający się o emeryturę musi udowodnić wymagany okres przebytego ubezpieczenia oraz osiąganych zarobków. Nie byłoby to możliwe bez nałożenia przez ustawodawcę określonych obowiązków również na płatników składek , u których z reguły znajdują się niezbędne informacje dla osoby ubezpieczonej starającej się o przyznanie świadczenia. Sprawdź, jakie obowiązki w 2019 roku ma płatnik, gdy jego pracownik chce złożyć wniosek o emeryturę.

Nr 177

Zabezpieczenie parkingu dla pracowników i zleceniobiorców

Firma planuje wynająć dla pracowników i zleceniobiorców miejsca parkingowe. Będzie to dla nich korzyść materialna, którą będą mogli nabyć po cenie niższej niż detaliczna. Czy należy ją zatem oskładkować? Dowiedz się, co na ten temat sądzi ZUS.

Wypłata wyrównania zaniżonej pensji

Pytanie: Popełniliśmy błąd przy naliczaniu jednemu z pracowników wynagrodzenia ze składników zmiennych za luty 2018 r., w wyniku czego zostało ono zaniżone. Niestety dopiero teraz wypłacimy mu stosowne wyrównanie wraz z odsetkami za zwłokę. Jak powinniśmy skorygować dokumenty rozliczeniowe złożone za luty?

Odmowa przez pracownika podpisania protokołu po kontroli prawidłowości wykorzystania zwolnienia

Pytanie: W wyniku przeprowadzonej przez nas kontroli prawidłowości wykorzystania okresu zwolnienia lekarskiego zostało potwierdzone, że w czasie choroby podwładny pracował przy zbiorze truskawek. Po kontroli sporządzono protokół, którego pracownik nie podpisał. Czy mimo braku podpisu możemy wstrzymać wypłatę zasiłku chorobowego?