GNU 176

Ekwiwalenty i ryczałty – na co zwróci uwagę ZUS podczas kontroli

W codziennej praktyce dość często zdarza się, że pracodawcy zawyżają kwoty przyznanych pracownikom ekwiwalentów i ryczałtów, zaniżając w ten sposób należne składki. Na co powinni zwrócić szczególną uwagę pracodawcy przy ustalaniu wysokości przysługujących pracownikom ekwiwalentów? Czym powinni kierować się pracodawcy, ustalając wysokość ekwiwalentów wypłacanych pracownikom za używanie własnej odzieży i obuwia oraz za pranie tej odzieży, żeby mogły być one wyłączone z podstawy wymiaru składek? Dlaczego ZUS nakazuje naliczanie składek od ekwiwalentów za pranie ubioru służbowego oraz umundurowania, mimo że wypłacane są one w wysokościach odzwierciedlających ponoszone przez pracowników koszty? Koniecznie zapoznaj się z przepisami i opiniami specjalisty.

ANU 176

„Ulga na start” dla nowego wspólnika spółki cywilnej

Czy za osobę, która  wstąpiła do spółki cywilnej po śmierci współmałżonka, a wcześniej pracowała w niej na podstawie umowy o pracę należy opłacać składki ZUS? Czy przysługuje jej „ulga na start”, jeżeli nie prowadziła wcześniej działalności? Poznaj stanowisko ZUS aby prawidłowo postępować.

Zbiorcze raporty e-ZLA

Już niedługo papierowe zwolnienia odejdą do lamusa. Dlatego ZUS czyni starania, by ułatwić i upowszechnić korzystanie ze zwolnień elektronicznych. Przypominamy, iż Zakład udostępnił płatnikom możliwość generowania z PUE ZUS zbiorczych raportów e-ZLA.

Zatrudnienie współmałżonka na podstawie umowy zlecenia

Czy zawarcie z żoną umowy zlecenia powoduje, że staje się ona osobą współpracującą? Czy na obowiązek wobec ZUS ma wpływ fakt, że prowadzą wspólnie gospodarstwo domowe? Zapoznaj się z interpretacją ZUS w tej kwestii. Zdobyta wiedza pozwoli poprawnie rozliczać się z obowiązków składkowych.

GNU 175

Wypłaty po zakończeniu pracy szczególnej a składki na FEP

Niekiedy pracownik otrzymuje wypłatę wynagrodzenia lub innych składników pensji – często przysługujących za okresy kilkumiesięczne – już po zakończeniu wykonywania pracy szczególnej. Taka sytuacja budzi wiele wątpliwości u płatników. Nie mają oni bowiem pewności co do zasad naliczenia i odprowadzenia składek na Fundusz Emerytur Pomostowych od tego rodzaju wypłat. Często inspektorzy ZUS podczas kontroli wykazują, iż płatnicy popełniają błędy. Aby zatem pomóc we właściwym stosowaniu reguł oskładkowania na FEP, kwestie te wyjaśniamy na 7 wybranych przykładach z praktyki. Przeczytaj koniecznie, a poprawnie zastosujesz przepisy.

ANU 175

Zwrot kosztów dojazdu na posiedzenia członków rady nadzorczej

Pytanie: Spółka z o.o. posiadająca radę nadzorczą jako organ nadzoru wypłaca członkom rady nadzorczej zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach rady, w tym zwrot kosztów dojazdu na posiedzenia, które odbywają się w siedzibie spółki. Obowiązek zwrotu kosztów został zapisany w akcie założycielskim spółki.Jeden z członków rady przedkłada bilety kolejowe, natomiast pozostali dwaj członkowie otrzymują zwrot według rozliczenia tzw. kilometrówki. Przejazdy odbywają się z miejsca zamieszkania członków rady nadzorczej. Czy przysługujący członkom rady nadzorczej zwrot kosztów dojazdu podlega obowiązkowi odprowadzania składek z tytułu ubezpieczeń społecznych? Naszym zdaniem chociaż należności z tytułu zwrotu kosztów przejazdu stanowią przychód z działalności wykonywanej osobiście dla osób należących do składu rady nadzorczej, nie stanowi on podstawy do naliczenia składek emerytalnych i rentowych. W tej kwestii wypowiedział się ZUS w interpretacjach z 24 kwietnia 2018 r.(znak: WPI/200000/43/354/2018) oraz z 8 września 2017 r. (znak: WPI/200000/43/955/2017).

Składki na FP po 8 tygodniach urlopu macierzyńskiego

Pytanie: Pracownica urodziła martwe dziecko. Bezpośrednio po wykorzystaniu 8 tyg. (56 dni) zasiłku macierzyńskiego otrzymała zwolnienie chorobowe z innego tytułu (od lekarza psychiatry). Nie wiadomo, jak długo będzie przebywać na zwolnieniu. Czy w przedstawionej sytuacji po powrocie pracownicy do pracy zakład ma prawo do ulgi z tytułu składki na Fundusz Pracy, tj. po okresie pobierania zasiłku przysługującego z tytułu urodzenia zdrowego dziecka?

SNU 49

Dokumentowanie prawa do zasiłku macierzyńskiego

Ustalanie uprawnień do zasiłków macierzyńskich oraz wypłatę tego świadczenia realizuje pracodawca albo ZUS. Dokonuje tego nie tylko na rzecz pracowników, ale również innych ubezpieczonych, np. zleceniobiorców. Niejednokrotnie płatnicy spotykają się w praktyce z przypadkami wnioskowania o zasiłki w specyficznych sytuacjach i mają wątpliwości, jakie dokumenty powinien przedstawić ubiegający się o zasiłek, aby go otrzymać.Mając na względzie problemy płatników zachęcamy do skorzystania ze wskazówek i rad zawartych w opracowaniu.Podpowiadamy w nim m.in: jakich dokumentów wymagać od pracownika lub pracownicy korzystających z urlopu rodzicielskiego i z zasiłku macierzyńskiego, jeśli chcą zrezygnować z pobierania tego świadczenia, w jaki sposób udokumentować prawo i wypłatę „odroczonego w czasie” zasiłku macierzyńskiego jakie dokumenty powinna złożyć pracownica matka dziecka, jeżeli chce skrócić okres pobierania zasiłku macierzyńskiego i powrócić do pracy. Zachęcam do lektury.

GNU 174

Potrącenia z zasiłków według najnowszych zasad

W przypadku dokonywania potrąceń z zasiłków musimy pamiętać o zmianie sposobu ustalania kwoty wolnej od 1 lipca. W tekście, na przykładach z praktyki, wskazujemy jak bez błędów należy obecnie ustalać kwotę potrącenia ze świadczeń zasiłkowych. Przeczytaj opracowanie a zyskasz pewność, iż dobrze orientujesz się w obowiązujących przepisach i poprawnie dokonasz potrąceń ze świadczeń chorobowych pracownika.

ANU 174

Zmiany PUE ZUS w związku z e-ZLA

Udostępniona przez ZUS nowa wersja portalu PUE wprowadza kilka zmian optymalizacyjnych dla płatników składek w związku z otrzymywanymi elektronicznymi zwolnieniami lekarskimi. Sprawdź szczegóły zmian.

Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego żony pracownika na zasiłku macierzyńskim

Pytanie: Żona naszego pracownika pobiera zasiłek macierzyński, który wypłaca jej bezpośrednio ZUS, gdyż w trakcie jego pobierania wygasłą jej umowa o pracę zawarta na czas określony. Czy nasz zakład pracy, w którym zatrudnionym jest jej mąż ma obowiązek zgłoszenia tej osoby do ubezpieczenia zdrowotnego?

GNU 173

Okresowa emerytura kapitałowa – dla kogo i na jakich warunkach

Warunki nabywania prawa do okresowej emerytury kapitałowej ze środków zgromadzonych w otwartym funduszu emerytalnym (OFE) określa ustawa z 21 listopada 2008 r. o emeryturach kapitałowych . Sprawdźmy komu przysługuje i jakie warunki należy spełnić by ją otrzymać.

ANU 173

Zwrot kosztów podróży i wypłata dodatków za kontrole w terenie

Pytanie: Pracownikom wykonującym kontrole w terenie zwracamy koszty podróży oraz wypłacamy dodatki kontrolerskie i terenowe. Czy od tych wypłat powinniśmy naliczać składki? Pracownik nie otrzymuje polecenia wyjazdu służbowego (delegacji), a kontrola przeprowadzana jest na podstawie upoważnienia wystawianego przez nas.

Wypłata wynagrodzeń i innych świadczeń a składki na FEP

Pracownikom odchodzącym z pracy, a pracującym w szczególnych warunkach lub wykonującym pracę w szczególnym charakterze, oprócz wynagrodzeń, mogą być wypłacone dodatkowe świadczenia, jak np. odprawa emerytalno- rentowa czy też nagroda jubileuszowa albo różnego rodzaju odszkodowania i rekompensaty. Czy podlegają one składkom na FEP? Niejednokrotnie wątpliwości składkowe mają również ci płatnicy, którzy rozliczają pracowników zatrudnionych przy pracy szczególnej posiadających dwie umowy o pracę czy stosunek pracy i umowę cywilnoprawną. Sprawdź koniecznie kiedy musisz naliczyć i opłacić składki na Fundusz Emerytur Pomostowych, a unikniesz niedopłaty lub nadpłaty tych składek, a więc dodatkowych obowiązków wobec ZUS.

GNU 172

Zleceniobiorca i prowadzący firmę na próbę – z kim korzystniej podjąć współpracę

Przepisy ustawy Prawo przedsiębiorców wprowadziły nową formę prowadzenia mikro biznesu - działalność nierejestrową (lub inaczej nierejestrowaną). Jakie kryteria warunkują prawo do skorzystania z przywileju braku konieczności rejestrowania działalności, kto z punktu widzenia obciążeń wobec ZUS jest atrakcyjniejszy dla firm – zleceniobiorca czy osoba prowadząca firmę na próbę? Na te i inne pytania odpowiadamy w opracowaniu. Koniecznie przeczytaj.

ANU 172

Wypadek w drodze z badań wstępnych

Jeżeli w pierwszym dniu zatrudnienia pracownik wracając z obowiązkowych badań wstępnych ulegnie wypadkowi, np. komunikacyjnemu, pracodawca może mieć wątpliwości, czy w takiej sytuacji przysługują podwładnemu jakieś świadczenia chorobowe i jak ewentualnie obliczyć ich wysokość. Warto sprawdzić, co na ten temat sądzi nasz ekspert. Zdobyta pewność jak postąpić w takiej sytuacji pozwoli Ci uniknąć stresów, a przede wszystkim ustrzeże się przed popełnieniem błędów. Wiedz, że inspiracją do zajęcia się tą tematyką był list od czytelnika, który ostatnio trafił do redakcji.

Współpraca Banku Pocztowego i ZUS

Z komunikatu ZUS opublikowanego na stronie internetowej Zakładu w lipcu br. wynika, że Bank Pocztowy i Zakład Ubezpieczeń Społecznych podpisały porozumienie o współpracy. Jej celem jest zachęcenie świadczeniobiorców ZUS do korzystania z bezgotówkowych form przekazywania  świadczeń na konto bankowe.

SNU 48

Jak poprawnie korygować dokumenty rozliczeniowe

Sporządzając dokumenty rozliczeniowe korygujące, należy pamiętać o kilku podstawowych zasadach, aby mieć pewność, że ZUS korekty nie zakwestionuje. W opracowaniu, na licznych przykładach z praktyki wskazujemy na czym te zasady polegają, i na co bezwzględnie płatnik powinien zwrócić uwagę poprawiając dokumentację rozliczeniową.

GNU 171

Zasady ustalania podstawy wymiaru zasiłków dla pracowników od 2019 roku

Obecnie podstawę wymiaru zasiłków (chorobowego, macierzyńskiego i opiekuńczego oraz wynagrodzenia za czas choroby przysługującego na podstawie art. 92 Kodeksu pracy) ustala się z uwzględnieniem przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego pracownikowi za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy. Oznacza to, że w podstawie wymiaru nie uwzględnia się wynagrodzenia za miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy. Nie ma też znaczenia data wypłaty wynagrodzenia przysługującego za dany miesiąc. Istotne jest natomiast, że jest to wynagrodzenie przysługujące za ten miesiąc. Sprawdźmy jakie nowe zasady dotyczące ustalania podstawy wymiaru zasiłków są planowane od początku przyszłego roku.

ANU 171

Wypadek przy pracy u drugiego pracodawcy

Pytanie: Pracownik zatrudniony u nas na 1/4 etatu przedłożył protokół powypadkowy potwierdzający, że u macierzystego pracodawcy uległ wypadkowi przy pracy. Z jakiego ubezpieczenia i w jakiej wysokości powinniśmy wypłacić mu zasiłek chorobowy oraz jak wykazać w dokumentach ubezpieczeniowych taką wypłatę?

Umowa zlecenia z pracownikiem na urlopie bezpłatnym

Pytanie: Aby zrealizować pilne zlecenia otrzymane od nas, pracownikskorzystał z miesięcznego urlopu bezpłatnego. Jak rozpisać taką umowęw drukach ubezpieczeniowych, jeżeli wynagrodzenie ze zlecenia będzie wypłaconew połowie przyszłego miesiąca, a więc już po rozwiązaniu umowyzlecenia i powrocie pracownika do pracy? Umowa zlecenia została podpisanaz pierwszym dniem urlopu bezpłatnego oraz rozwiązana zostanie z ostatnim dniem urlopu i urlop ten obejmować będzie pełny miesiąc kalendarzowy.

Stypendium dla praktykanta

Przedsiębiorca zwrócił się do ZUS z problemem dotyczącym naliczania składek na ubezpieczenia społeczne od wypłacanego stypendium dla uczniów – praktykantów. We wniosku poinformował, że świadczenie to będzie wypłacał w związku z realizacją programu płatnych praktyk zawodowych. Poznaj stanowisko Zakładu.

GNU 170

Świadczenia chorobowe dla pracownika zatrudnionego u dwóch pracodawców

Pracownicy coraz częściej podejmują równoległe zatrudnienie u drugiego pracodawcy. Tego typu sytuacje budzą szereg wątpliwości co do sposobu ustalania okresów obowiązujących przy nabywaniu uprawnień do świadczeń chorobowych oraz ich wypłacie. Zgłaszane problemy dotyczą również zasad przyznawania, obliczania i wypłacania świadczeń chorobowych takim osobom, a także ich wykazywania w dokumentach ubezpieczeniowych przez obu pracodawców. Poznaj komentarz eksperta.

ANU 170

Zwolnienie elektroniczne po papierowym

Pytanie: Nasza pracownica choruje od 2 stycznia 2018 r. do dnia dzisiejszego. Przesłaliśmy do ZUS druk ZUS Z-3 oraz kolejne zwolnienie lekarskie w formie papierowej. Aktualnie zwolnienie lekarskie zostało wystawione w formie elektronicznej. Jakie dokumenty w takiej sytuacji musimy przesłać do ZUS?

Zatrudnienie pracownika w szkodliwych warunkach

Jeśli podwładny będzie wykonywał pracę w szczególnych warunkach pracodawcy często nasuwają się następujące wątpliwości : z jakim kodem go zgłosić do ZUS? Czy pracownik powinien przejść jakieś specjalne badania? Czy tylko jednego pracownika można zatrudnić na takich warunkach? Czy trzeba opłacać wyższy ZUS za tego pracownika? Poznaj komentarz eksperta.

Umowa o pomocy przy zbiorach – jak ją oskładkować

Sektor rolnictwa zyskał nowy rodzaj umowy cywilnoprawnej na podstawie której można zatrudniać osoby do pomocy w gospodarstwie. Sezon letni i jesienny to czas zbiorów warzyw, owoców przy których zwiększa się zapotrzebowanie na ręce do pracy. Sejm uchwalił nowelizację ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, do której zostały wprowadzone przepisy o tzw. umowie o pomocy przy zbiorach. Jednak nie ma ona zastosowania do pracy przy zbieraniu wszystkich produktów rolnych. Przede wszystkim adresowana jest do sadowników, a także producentów warzyw, ziół, chmielu i tytoniu. Jakie nowa umowa rodzi obowiązki wobec KRUS? Poznaj szczegóły.

GNU 169

Jakie zmiany w ustawie chorobowej czekają płatników

Na początku 2019 r. przewiduje się wprowadzenie znaczących zmian do ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Chodzi m.in. o zapobieganie nieuzasadnionym wypłatom zasiłków i znacznemu uszczupleniu funduszu chorobowego poprzez wprowadzenie bardziej restrykcyjnych zasad przyznawania zasiłków, w szczególności dla osób podlegających ubezpieczeniu chorobowemu przez krótki okres przed nabyciem prawa do zasiłku i to nie tylko zasiłku chorobowego, ale także pozostałych świadczeń, tj. zasiłków macierzyńskiego i opiekuńczego. Co ważne, uproszczony ma zostać również sposób ustalania okresu zasiłkowego. W tym opracowaniu przedstawimy zasady dotyczące zmian w zakresie okresu wyczekiwania i ustalania okresu zasiłkowego.

ANU 169

Umowa zlecenia z pracownicą - studentką na urlopie macierzyńskim

Jeśli firma zawrze umowę zlecenia z własną pracownicą przebywającą na urlopie macierzyńskim może mieć wątpliwości do jakich ubezpieczeń powinna zgłosić tę osobę, jeżeli jednocześnie studiuje ona w trybie korespondencyjnym. Sprawdź jakie masz obowiązki jako płatnik, w przypadku, gdy Twoja pracownica – zleceniobiorczyni raz w semestrze odbywa zjazdy połączone z zaliczeniami i egzaminami.

Umowa o dzieło ze zleceniobiorcą

Pytanie: Nasz zleceniobiorca otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 500 zł brutto i odprowadzamy od tego ZUS. Czy od umów o dzieło ( z prawami autorskimi) zawartych z tym zleceniobiorcą musimy odprowadzić składki?

Odzież robocza dla pracownika biurowego

Pytanie: Czy pracownikom biurowym w firmie produkcyjnej należy sięekwiwalent za pranie odzieży własnej. Pracownicy biurowi często idąna halę produkcyjną i istnieje możliwość zabrudzenia odzieży własnej.Podpisali oni oświadczenie, które jest zawarte w zarządzeniuwłaściciela dotyczącą odzieży. „Oświadczam, że wyrażam zgodę na używaniewłasnej odzieży i obuwia roboczego, które spełniają wymaganiabezpieczeństwa i higieny pracy na stanowisku pracy”. Chodzi też o kwestiepodatkowe. Czy również obowiązuje w tym przypadku zwolnienie z opodatkowaniai składek do ZUS, tak jak w przypadku odzieży roboczej dla pracowników produkcyjnych.

SNU 47

Składki w dokumentacji ZUS

Naliczone składki płatnicy wykazują w formularzach składkowych, do których należą: raporty ZUS RCA, ZUS RZA oraz deklaracja rozliczeniowa ZUS DRA. Część płatników składek na ubezpieczenie wypadkowe musi złożyć jeszcze jeden rodzaj dokumentu, a mianowicie ZUS IWA – „Informacja o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe”. W opracowaniu wskazujemy m.in.: czy każdy płatnik musi składać formularze rozliczeniowe jakie terminy na poinformowanie ZUS o zmianach w dokumentach rozliczeniowych obowiązują płatników jakie zasady postępowania muszą stosować płatnicy składek w zakresie raportów ZUS RCA na co zwracać uwagę, wypełniając ZUS IWA jakiego rodzaju błędy najczęściej popełniają płatnicy sporządzając dokumentację ZUS Zachęcam do lektury i przypomnienia sobie zasad dotyczących wypełniania i przesyłania ZUS obowiązujących płatników formularzy.

ANU 168

Wypłata ryczałtu zamiast posiłków profilaktycznych

Pytanie: Pracodawca zatrudnia pracowników, którym – na podstawie zapisów w regulaminie wynagradzania – dostarcza posiłki profilaktyczne w formie gotowych produktów lub półproduktów. Proszę o informację, czy firma mogłaby w zamian za te produkty wypłacać ryczałt pieniężny (oczywiście po dokonaniu odpowiednich zmian w regulaminie) i jakie wynikałyby z tego skutki podatkowo - składkowe.

Wypłata nagrody po wyrejestrowaniu z ubezpieczeń

Pytanie: 1 marca nasz pracownik odszedł na emeryturę a z końcem kwietnia wypłaciliśmy mu nagrodę. Za tego pracownika naliczyłam wszystkie koszty, łącznie z ubezpieczeniem zdrowotnym. W momencie eksportu danych do programu PŁATNIK, pojawia się komunikat, że dana osoba nie jest zarejestrowana z kodem pracowniczym. I to prawda, bowiem z chwilą odejścia na emeryturę, wyrejestrowaliśmy ją. Jak w takim razie odprowadzić należne składki za tego pracownika? Zgłosić do ubezpieczeń na miesiąc kwiecień do ubezpieczenia z kodem dla emerytów?

Przerwanie urlopu wychowawczego z powodu ciąży a podstawa wymiaru zasiłku

Pytanie: W jaki sposób ustalamy podstawę wymiaru świadczeń w razie choroby i macierzyństwa pracownicy przerywającej urlop wychowawczy i przedstawiającej zwolnienie lekarskie z kodem literowym B, która otrzymuje stałe miesięczne wynagrodzenie? Na jakich zasadach trzeba wyliczyć podstawę wymiaru, jeżeli pracownica otrzymuje wynagrodzenie zmienne, np. stałą miesięczną pensję oraz prowizję? Według jakich zasad postępujemy przy ustalaniu podstawy zasiłkowej, jeżeli pracownica wróciła z urlopu wychowawczego, popracowała co najmniej jeden dzień i dostarczyła zwolnienie z powodu ciąży?

GNU 167

Emerytura dla nauczyciela – poważny wybór 2018 roku

Dylemat roku 2018 dla nauczycieli jest równy pytaniu: O jaką emeryturę wystąpić: tę bez względu na wiek liczoną według starych zasad czy tę z systemu zreformowanego czyli o powszechną. Koniecznie przeczytaj, by nie przeoczyć przysługującego świadczenia.

ANU 167

Wypłata wynagrodzenia ze zlecenia po zakończeniu urlopu bezpłatnego

Zdarza się, iż pracownik korzysta z urlopu bezpłatnego, by na potrzeby swego pracodawcy wykonać umowę zlecenia. W jaki sposób poprawnie udokumentować tę sytuację dla ZUS, jeśli wynagrodzenie ze zlecenia podwładny otrzyma po zakończeniu urlopu i powrocie do pracy? Dowiedz się, co w tym przypadku radzi ekspert.

Rozpoczęcie urlopu wychowawczego w trakcie miesiąca a podstawa wymiaru składek

Pytanie: Pracownica rozpoczęła korzystanie z urlopu wychowawczego w trakcie miesiąca kalendarzowego otrzymując za pozostałą jego część normalne wynagrodzenie. Jak ustalić podstawę wymiaru składek w takiej sytuacji oraz jakie dokumenty przygotować dla ZUS?

GNU 166

Nowa składka wypadkowa - co warto o niej wiedzieć

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przygotowało rozporządzenie* zmieniające stopę procentową składki na ubezpieczenie wypadkowe. W myśl tego aktu nowa stopa procentowa składki wypadkowej podlega obniżeniu z 1,80% do 1,67%.

ANU 166

Zwolnienie lekarskie dla pracownicy skracającej urlop rodzicielski

Pytanie: Czy rezygnacja z urlopu rodzicielskiego musi się odbywać „na zasadzie” rezygnacji z pełnych tygodni tego urlopu, np. z 4 tygodni, czy można zrezygnować np. z 4,5 tygodnia? Czy w sytuacji gdy pracownica deklaruje chęć powrotu do pracy, a na 2 dni przed planowanym powrotem do pracy – jeszcze w okresie urlopu rodzicielskiego – otrzyma zwolnienie lekarskie, to rozliczamy je od dnia wystawienia, czy od dnia planowanego powrotu do pracy?

ZUS ZLA a trakcie opieki i urlopu wychowawczego

Pytanie: Pracownica naszej firmy po wykorzystaniu urlopu rodzicielskiego i wypoczynkowego, od 12 do 13 marca 2018 r. korzystała ze zwolnienia „na opiekę”, a od 14 marca rozpoczęła urlop wychowawczy. Jednakprzedstawiła zwolnienie lekarskie od 12 do 16 marca. Jak wyliczyćwynagrodzenie za marzec? Czy na urlopie wychowawczym może przysługiwać wynagrodzeniei zasiłek chorobowy? Czy dni „na opiekę” należy uznać za udzielone?

Umowa zlecenia wynagradzana prowizyjnie

Pytanie: Chcemy podpisać umowę zlecenia z 35 latkiem, w której wynagrodzenie będzie określone jako prowizja od sprzedanego towaru. Jak przedstawiać się będą rozliczenia z ZUS, w przypadku gdy dla tej osoby będzie to jedyny tytuł do ubezpieczeń? Chodzi głównie o miesiące, w których – z uwagi na brak sprzedaży lub niską sprzedaż – nie będzie wynagrodzenia albo będzie ono bardzo niskie i wyniesie np. kilkanaście lub kilkadziesiąt złotych.

SNU 46

Składki od umów zlecenia i o dzieło 2018

Umowy cywilnoprawne często zawiera się w takich sytuacjach, w których nie jest niezbędne zawarcie umowy o pracę. Sprawdźmy, jak w tym roku bezbłędnie naliczyć i odprowadzić składki od takich umów, jaką dokumentację przesłać do ZUS za osoby wykonujące umowy zlecenia i o dzieło z własnym lub obcym pracodawcą.

GNU 165

Jak poprawnie sporządzić ZUS ZSWA za 2017 rok

Od 1 stycznia 2009 r. osoby urodzone po 1948 r., które wykonywały prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, mogą ubiegać się o przyznanie emerytury pomostowej na podstawie ustawy z 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych. Ustawa pomostowa nałożyła na płatników składek nie tylko obowiązek prowadzenia m.in. ewidencji pracowników wykonujących pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, za których jest przewidziany obowiązek opłacania składek na Fundusz Emerytur Pomostowych ,ale również przesyłania do ZUS informacji dotyczących takich pracowników. Informacje te płatnik ma obowiązek złożyć na formularzu ZUS ZSWA do 31 marca następnego roku, po roku kalendarzowym, którego informacja dotyczy. W tym roku dzień 31 marca przypada w wielką sobotę, więc ostatnim dniem na złożenie tego dokumentu za 2017 rok jest 3 kwietnia. Sprawdźmy, jak poprawnie sporządzić omawiany formularz.

ANU 165

Wyżywienie w czasie podróży służbowej a składki ZUS

Czy nieodpłatne świadczenie, w postaci zapewnienia przez pracodawcę pracownikowi bezpłatnego wyżywienia w czasie trwania podróży służbowej – w części przekraczającej limity diety ustalonej w rozporządzeniu wykonawczym do Kodeksu pracy – jest oskładkowanym przychodem pracownika? Zapoznaj się z jednych z istotnych wyroków w tej sprawie.

Trzynastki - jak je poprawnie rozliczyć z ZUS

Do końca marca pracodawcy należący do sfery budżetowej mają obowiązek wypłacenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok ubiegły, popularnie zwanego trzynastką. Dokonane pracownikom wypłaty muszą być we właściwy sposób rozliczone z ZUS. Płatnicy wciąż zgłaszają tu szereg wątpliwości i problemów. Te najczęściej występujące w praktyce wyjaśniamy w opracowaniu.

Składki od premii rocznej wypłaconej członkowi zarządu

ZUS zajął stanowisko w sprawie odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne od premii rocznej wypłaconej członkowi zarządu, który jest jednocześnie menadżerem i pracownikiem. Poznaj opinię Zakładu.

GNU 164

Rozliczanie dodatkowych przychodów emerytów i rencistów za 2017 rok

Po zakończeniu roku kalendarzowego osoby pobierające emeryturę lub rentę i osiągającego dodatkowe przychody muszą poinformować ZUS o kwocie przychodu osiągniętego w całym poprzednim roku. Powinni to zrobić do końca lutego następnego roku. 28 lutego 2018 r. przypada w środę, zatem jest to ostatni dzień na realizację tego obowiązku informacyjnego. Świadczeniobiorcy spełnią tę powinność dostarczając zaświadczenie płatnika składek lub – w przypadku, gdy sami za siebie opłacają składki (np. jako osoby prowadzące działalność gospodarczą) – własne oświadczenie o przychodzie w poprzednim roku. Na podstawie tych dokumentów ZUS rozliczy przychód. Sprawdźmy na jakich zasadach dokona tego za zeszły rok.

ANU 164

Wpływ odprawy emerytalnej i ekwiwalentu urlopowego na zawieszanie świadczeń

Pytanie: Nasz pracownik pobiera świadczenie przedemerytalne. W marcu br. przejdzie na emeryturę. Czy wypłacone pracownikowi :odprawa emerytalna i ekwiwalent pieniężny z tytułu niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego, ZUS doliczy do kwoty uzyskiwanego przychodu, jaki może uzyskać świadczeniobiorca, bez zmniejszenia lub zawieszenia świadczenia?

Umowa zlecenia i o dzieło zawarte ze zleceniobiorcą

Pytanie: Na cały styczeń zatrudniliśmy w naszej firmie zleceniobiorcę i zgłosiliśmy go do ZUS. Osoba ta nigdzie nie pracuje na podstawie umowy o pracę. W naszej firmie osiągnie wynagrodzenie z tytułu zlecenia powyżej 2.000 zł. W tym samym miesiącu zawarliśmy z nią także umowę o dzieło z 50 % kosztami uzyskania przychodów. Czy od wynagrodzenia z tej umowy musimy odprowadzić składki?

Ukończenie przez studiującego zleceniobiorcę 26. roku życia

Pytanie: W trakcie miesiąca kalendarzowego zleceniobiorca będący studentem zaocznym ukończy 26 lat. Jak wykazać go w dokumentach ubezpieczeniowych w tym miesiącu i jak ustalić podstawę wymiaru składek za ten miesiąc? Wynagrodzenie zleceniobiorcy jest stałe i wynosi 2.500 zł miesięcznie.

GNU 163

Jak bezbłędnie zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny

Kontrole ZUS pokazują, że zarówno ubezpieczeni, jak i płatnicy składek nadal popełniają wiele błędów przy zgłaszaniu członków rodziny pracownika do ubezpieczenia zdrowotnego. Skutkiem tych nieprawidłowości jest albo nieobjęcie danej osoby omawianym ubezpieczeniem lub nieprawidłowe jej zgłoszenie. Sprawdźmy, jak w 2018 roku należy dokonywać zgłoszenia i wyrejestrowania z ubezpieczenia zdrowotnego, aby nie narazić się na problemy z ZUS.

ANU 163

ZUS IWA - do 31 stycznia 2018 r.

Płatnicy opłacający składki na ubezpieczenie wypadkowe od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r., i co najmniej 1 dzień w styczniu 2018 r., którzy w 2017 roku zgłaszali do ubezpieczenia wypadkowego co najmniej 10 osób, 31 grudnia 2017 r. byli wpisani do rejestru REGON - mają obowiązek złożyć do końca stycznia druk ZUS IWA – „Informację o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe”. Przeczytaj i pozbądź się wątpliwości.

Zmiana nazwiska ubezpieczonego

Pytanie: Proszę o informację czyZUS ZIUA lub ZUS ZUA można zmienić dopiero po uzyskaniu informacji z ZUS i zmianie nazwiska w centralnym rejestrze ? Mój pracownik (zatrudniony od grudnia) zmienił nazwisko w listopadzie. Zgłosiliśmy go do ZUS z nowym nazwiskiem, ale przesyłka nie została przyjęta, gdyż w centralnym rejestrze nie ma zmiany nazwiska. Musieliśmy wyrejestrować pracownika z nowym nazwiskiem i zarejestrować ze starym. Do tej pory nie mamy informacji z ZUS, kiedy nastąpi zmiana nazwiska. Generalnie zmiany należy dokonać w ciągu 7 dni. Proszę o informację jak należy postąpić.