Urlopy rodzicielskie dla samotnych ojców

Jeszcze w tym roku samotni ojcowie zyskają prawo do urlopów macierzyńskich i rodzicielskich oraz zasiłków macierzyńskich za ich okres.

Umowa licencyjna i o dzieło – ze składkami czy bez?

Osoby, które podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, są wymienione w art. 6 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Nie ma tam umowy o dzieło. Tytułem do ubezpieczeń nie jest również umowa licencyjna, która polega na upoważnieniu przez twórcę innych osób do korzystania z utworu w rozumieniu przepisów prawa autorskiego na ściśle określonych w umowie polach eksploatacji. Umowa o dzieło zakłada w swym założeniu wytworzenie dzieła (często noszącego znamiona utworu), umowa licencyjna zaś zezwala licencjobiorcy na korzystanie z utworu już istniejącego.

Ulgi w spłacie składek według nowych zasad

Pierwsze wnioski o zastosowanie ulgi w spłacie składek według nowych zasad płatnicy będą mogli złożyć pod koniec 2015 roku. Zmiany w ustawie systemowej przewidują możliwość odroczenia terminu płatności lub rozłożenia na raty całej zaległości z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne, w tym również w części finansowanej przez ubezpieczonego.

Ubezpieczenia społeczne zleceniobiorcy – byłego pracownika

Pytanie: W naszej szkole jest zatrudniony nauczyciel na podstawie umowy o pracę (4/18 wymiaru zajęć) i umowy zlecenia (instruktor sportu). Z tytułu umowy o pracę został przez nas zgłoszony do ubezpieczeń społecznych na druku ZUA. Osoba ta pracuje również w innym zakładzie na podstawie umowy zlecenia. Od 1 lipca 2015 r. będzie u nas zatrudniony tylko na podstawie umowy zlecenia (umowa o pracę rozwiązuje się 30 czerwca 2015 r.). Prawdopodobnie będzie nadal pracował na zleceniu w drugim zakładzie. Czy z dniem 1 lipca 2015 r. należy wyrejestrować tę osobę z ZUS na druku ZWUA i ponownie zgłosić do ubezpieczeń z umowy zlecenia? Jeżeli tak, to na jakim druku? Czy będziemy musieli naliczyć i odprowadzić wszystkie składki?

Sporządzanie dokumentów przez płatników posiadających wiele oddziałów

W wersji 10.01.001 programu Płatnik dodano funkcjonalność programu przeznaczona dla płatników składek o strukturze wielooddziałowej, u których poszczególne jednostki (np. centrala i oddziały) sporządzają dokumenty ubezpieczeniowe, ale do ZUS dokumenty przekazywane są wyłącznie przez centralę firmy.

Składki za osobę otrzymującą stypendium sportowe

Osoby pobierające stypendia sportowe, są stypendystami sportowymi w rozumieniu przepisów ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, a okres ich pobierania zalicza się do okresu zatrudnienia w rozumieniu przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz do okresu zatrudnienia, od którego zależą uprawnienia pracownicze. Podstawę zaliczenia okresu pobierania stypendium sportowego stanowi zaświadczenie wydane przez podmiot wypłacający stypendium.

Skutki nieoskładkowania świadczenia wypłacanego zleceniobiorcy z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych

Pytanie: Od marca 2015 roku pracownicy i niektórzy zleceniobiorcy są uprawnieni do korzystania z samochodów służbowych do celów prywatnych. W przepisach płacowych wprowadziliśmy zapis, że wartość świadczeń w naturze jest ustalana w wysokości określonej w art. 12 ust. 2a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zarówno pracownikom, jak i zleceniobiorcom. Pracownikom przychód ten w wysokości wynikającej z pojemności silnika co miesiąc doliczaliśmy do ich wynagrodzenia. Przez przeoczenie nie doliczaliśmy go do wynagrodzenia zleceniobiorców. Czy rozliczając składki za czerwiec, możemy wykazać ryczałtową kwotę za cztery miesiące (marzec – czerwiec)?

Podróż służbowa pracownika własnym samochodem

Pytanie: Pracownik odbył podróż służbową własnym samochodem i przedstawił nam rachunek na kwotę 678,90 zł. Czy w całości jest ona wyłączona z oskładkowania, czy też obowiązują tu jakieś ograniczenia kwotowe?

SNU 33

Komu ZUS przeliczy kapitał początkowy i emeryturę

Od 1 maja 2015 r. istnieje możliwość ponownego ustalenia, odpowiednio: kapitału początkowego, emerytury, emerytury pomostowej, emerytury częściowej, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego.

SNU 35

Zatrudnianie i ubezpieczenia pracowników tymczasowych

Praca tymczasowa jest odpowiedzią na zmienność zapotrzebowania na pracę w krótki okresie - w sytuacji sezonowego wzrostu produkcji, okresowego zwiększenia zamówień, bądź realizacji dodatkowych projektów i potrzeb z tym związanych. Celem regulacji jestsprzyjanie racjonalizacji i uelastycznieniu polityki zatrudnienia w firmach, gdy chodzi o realizację ich okresowo zwiększonych zadań lub zadań, które nie mogą być wykonane przez własnych pracowników. Regulacja dotycząca pracowników tymczasowych znacznie różni się od stosunku pracy z Kodeksu pracy – z uwagi na to warto przyjrzeć się tym konstrukcjom.

SNU 34

Sporządzanie i przekazywanie do ZUS dokumentów ubezpieczeniowych

Obowiązki płatników dotyczą m.in. zgłoszenia płatnika i ubezpieczonych oraz rozliczania i opłacania składek. Mają również obowiązek korygowania nieprawidłowości danych wykazanych w dokumentach ubezpieczeniowych przekazywanych do ZUS. Powinni tego dokonać w ciągu 7 dni od stwierdzenia tych nieprawidłowości we własnym zakresie czy też otrzymania zawiadomienia z ZUS.

GNU 133

Nowe regulacje rodzicielskie w 2016 roku

Od stycznia 2016 r. w Kodeksie pracy nie ma dodatkowego urlopu macierzyńskiego. Urlop ojcowski przysługuje nadal w wymiarze 2 tygodni, ale pracujący ojciec może go podzielić na dwie części i każdą wykorzystać w dowolnym czasie. Istotną zmianą jest to, że urlop ojcowski przysługuje do ukończenia przez dziecko 24. miesiąca życia. Co się jeszcze zmieni?

GNU 132

Kiedy należy sporządzić kilka raportów miesięcznych za jednego pracownika?

W praktyce nierzadkie są sytuacje, gdy jeden pracownik wykazywany jest w dwóch raportach lub nawet w większej liczbie imiennych raportów miesięcznych. Najczęściej taki zestaw składa się z raportu składkowego oraz raportu świadczeniowego. W pierwszym rozliczane są należne składki, w drugim zaś wykazywana jest przerwa w ich opłacaniu z danego tytułu i ewentualnie wypłacone pracownikowi świadczenie albo świadczenia chorobowe. Zdarza się też, że jeden pracownik musi być uwzględniony w kilku raportach tego samego rodzaju. Ważne jest więc, aby znać zasady postępowania w takich przypadkach. Wskazujemy je na wybranych przykładach.

GNU 131

Samochód dla pracownika w firmie – jak poprawnie ustalić podstawę wymiaru składek

Jednym ze świadczeń pozapłacowych przyznawanych pracownikom jest umożliwienie im korzystania z samochodu służbowego w celach prywatnych. Świadczenia tego rodzaju podlegają oskładkowaniu. Do podstawy wymiaru składek przyjmowane są różne kwoty w zależności od zasad użytkowania pojazdu oraz pojemności silnika. Pracownik może również wykorzystywać swój prywatny samochód w celach służbowych, otrzymując z tego tytułu stosowną rekompensatę. Wypłacone pracownikom kwoty są zwolnione z oskładkowania, ale tylko do określonych wysokości i pod pewnymi warunkami.

GNU 130

Okresy bez wynagrodzenia w drukach ubezpieczeniowych – 15 przykładów z praktyki

Pracodawcy oraz zleceniodawcy spotykają się często z sytuacją, że zatrudniony przez nich pracownik albo zleceniobiorca nie otrzymał w danym miesiącu żadnego wynagrodzenia oraz świadczenia chorobowego lub świadczenie takie wypłacone zostało przez ZUS. Mimo że zatrudniający nie dokonał żadnej wypłaty, osoba taka musi być wykazana w odpowiednich formularzach rozliczeniowych. Kontrole ZUS pokazują, że płatnicy zapominają o tym obowiązku, a jeśli już składają wymagane dokumenty,to popełniają błędy w ich wypełnieniu.

GNU 129

Kto odpowiada za zaległości przedsiębiorcy wobec ZUS

Większość płatników narzeka na wysokość składek ZUS. Chcąc nie chcąc, przedsiębiorca skazany jest do ich regularnego odprowadzania. Niemniej każdemu przychodzi czasami do głowy myśl – co mi zrobią, jak nie zapłacę? Niestety, konsekwencje mogą być kosztowne.

GNU 128

Wielka rewolucja zasiłkowa – ważne szczegóły zmian

Na początku lipca Prezydent podpisał ustawę o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw. Nadal* trwają jednocześnie konsultacje, by przesunięto vacatio legis tych przepisów.

ANU 133

Zmiana wynagrodzenia minimalnego w 2016 r. a składki i świadczenia

Od 1 stycznia 2016 r. wysokość minimalnego wynagrodzenia wynosi 1850 zł dla pracowników zatrudnionych w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy. Pracownicy w pierwszym roku pracy mogą zarobić 80% tej kwoty, czyli 1480,00 zł. Zmiana minimalnej płacy powoduje konsekwencje w zakresie opłacania składek na ubezpieczenia społeczne dla niektórych grup ubezpieczonych i świadczeń chorobowych.

Zlecenie i działalność gospodarcza – nowe zasady ubezpieczenia w 2016 r.

Od 1 stycznia 2016 r. obowiązują zmienione zasady oskładkowania osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, które jednocześnie wykonują umowę zlecenia.

Rozwiązanie umowy o pracę przed osiągnięciem wieku uprawniającego do emerytury pomostowej

Pytanie: Pracownik spełnia wszystkie warunki do emerytury pomostowej (oprócz wieku, który osiągnie w dniu 15 września 2016 r.). W listopadzie z pracownikiem rozwiązaliśmy umowę o pracę na zasadzie porozumienia stron. Od 1 grudnia 2015 r. pracownik pobiera zasiłek dla bezrobotnych (ma prawo do zasiłku przez okres 365 dni). Czy ten pracownik, z dniem osiągnięcia wieku uprawniającego do świadczenia, będzie mógł z zasiłku dla bezrobotnych przejść na emeryturę pomostową?

ANU 132

„MultiKafeteria" – ze składkami, czy bez

„Kafeteryjnego” systemu wynagradzania nie należy utożsamiać z osiąganiem przez pracownika korzyści materialnej wynikającej z możliwości dokonywania zakupów za pośrednictwem pracodawcy, przez pracowników po cenach niższych niż detaliczne. Wartości świadczeń nabywanych w ramach takiego programu nie są zwolnione z oskładkowania. Takie stanowisko prezentuje ZUS.

Zatrudnianie pracowników do prac interwencyjnych a składki na FP i FGŚP

Pytanie: Spółka chce zatrudnić pracowników w ramach prac interwencyjnych. Pracownicy będą wcześniej zarejestrowani w urzędzie pracy. Czy zatrudniając ich spółka może korzystać ze zwolnienia z opłacania składek na FGŚP i FP. Jeśli tak, to przez jaki okres? Jakie zasady będą obowiązywać? Pracownicy zatrudnieni będą 1,5 roku, a urząd pracy zwracał będzie część kosztów poniesionych na wynagrodzenia tych pracowników.

Wyższe składki ZUS od pracujących za granicą – niezgodne z Konstytucją

Jeżeli przychód pracowników wykonujących pracę za granicą jest niższy od przeciętnego wynagrodzenia w Polsce, pobieranie wyższych składek ZUS jest niekonstytucyjne.

ANU 131

Wynagrodzenie wyegzekwowane przez komornika na podstawie wyroku sądu

Pytanie: Jeden z naszych byłych pracowników wystąpił do sądu o wypłatę premii rocznej, która naszym zdaniem mu się nie należała. Zapadł wyrok zobowiązujący firmę do wypłaty premii. Od tego wyroku została złożona apelacja, która jednak została do sądu przesłana po terminie. W konsekwencji niekorzystny dla nas wyrok się uprawomocnił. W kwietniu komornik, wykonując wyrok sądu, zajął nasze konto i przekazał pracownikowi kwotę brutto. Czy w takim przypadku do ZUS możemy opłacić tylko składki finansowane ze środków płatnika?

Urlop rodzicielski – aż do 6. roku życia dziecka

Dodatkowy urlop macierzyński będzie zlikwidowany. W zamian zostanie wydłużony maksymalny wymiar urlopu rodzicielskiego. Tak wynika z tzw. ustawy rodzinnej, jednej z dwóch wielkich nowelizacji Kodeksu pracy przyjętych w ostatnim czasie.

ANU 130

Zasiłek chorobowy dla przedsiębiorcy – nowe zasady

Nowelizacja przepisów ustawy chorobowej przewiduje m.in. zmiany w zakresie ustalania podstawy wymiaru zasiłków dla osób prowadzących działalność gospodarczą, posiadających krótszy niż 12 miesięcy staż ubezpieczeniowy.

ANU 129

Zasiłek opiekuńczy po rozwiązaniu umowy o pracę

Pytanie: W czasie wypowiedzenia pracownik w dniu 20 sierpnia przedłożył nam zwolnienie lekarskie potwierdzające konieczność sprawowania przez niego opieki nad małoletnim dzieckiem. Umowa rozwiązuje się z dniem 31 sierpnia a opieka nad chorym dzieckiem ma trwać do 7 września. Jakie dokumenty w tej sytuacji musimy przekazać do ZUS, aby organ ten podjął wypłatę zasiłku opiekuńczego po rozwiązaniu umowy o pracę?

Wyższe diety dla pracownika w krajowej podróży służbowej

Pytanie: Na podstawie wewnętrznych przepisów wypłacamy pracownikom diety krajowe w wysokości 35 zł za każdą dobę podróży służbowej. Od części wypłacanych diet powinniśmy odprowadzać składki. Jak obliczyć kwotę podlegającą oskładkowaniu?

Wyrównanie zasiłku opiekuńczego w ZUS RSA

Pytanie: Po kontroli z ZUS musimy dokonać wyrównania zasiłku opiekuńczego o kwotę 70,75 zł. Tak wynika z protokołu ZUS, gdyż program płacowy zaniżył podstawę (nie uwzględnił zmiany wymiaru etatu). Sytuacja nastąpiła w marcu 2013 roku – wypłata była 10 kwietnia 2013 r. Zatem musimy skorygować ZUS DRA za kwiecień 2013 roku. Dodam, że pracownica, która była uprawniona do tego zasiłku opiekuńczego, nie pracuje już w naszej firmie. Czy na druku ZUS RSA ma być podany kod 3000, kod przerwy 316 i wskazana kwota z protokołu? Czy kwota powiększona o odsetki ma być również wykazana na druku ZUS RSA? Czy powinniśmy zrobić również korektę listy płac za 2013 rok i korektę PIT-11 za 2013 rok? Jak należy prawidłowo dokonać wypłaty tego wyrównania tej pracownicy, żeby pod względem księgowym wszystko się zgadzało?

ANU 128

Stypendia dla uczniów odbywających praktyczną naukę zawodu - ze składkami czy bez

Jeżeli podmiotem kierującym na zajęcia praktycznej nauki zawodu na podstawie umowy jest szkoła, a wnioskodawca wypłaca stypendia jedynie najzdolniejszym uczniom, praktykanci nie mogą być traktowani jako osoby otrzymujące stypendium, o których mowa w art. 6 ust. 1 pk 9a ustawy systemowej. Nie spełniają również warunków do podlegania ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu. W konsekwencji oznacza to, że od wypłacanego im stypendium nie powinny być opłacane żadne składki.

Rozwiązanie i ponowne nawiązanie stosunku pracy z tym samym pracodawcą a zwolnienie ze składek na FP

Pytanie: Pracownica wróciła z urlopu macierzyńskiego na dotychczasowe stanowisko pracy w urzędzie gminy. Po pewnym czasie, w związku z wygranym naborem na stanowisko urzędnicze w tym samym urzędzie gminy, została z nią rozwiązana dotychczasowa umowa o pracę zawarta na czas nieokreślony za porozumieniem stron i zawarta nowa umowa na 6 miesięcy na stanowisko urzędnicze. Ponieważ od pracownicy powracającej z urlopu macierzyńskiego nie odprowadza się składek na Fundusz Pracy, to czy wymienioną osobę zatrudnioną na podstawie drugiej umowy o pracę można traktować jako osobę powracającą z urlopu macierzyńskiego i nie odprowadzać od niej składek na FP?

Premie i okresowe dodatki w podstawie wymiaru zasiłku chorobowego

Pytanie: W naszej firmie zamierzamy wprowadzić: 1) premię za frekwencję w okresie od 1 lipca do 30 września 2015 r. Program premiowy dotyczy zakładów, w których absencja chorobowa we wskazanym okresie wyniesie maksymalnie 4% (wskaźnik absencji będzie liczony z wyłączeniem osób przebywających na urlopach macierzyńskich, wychowawczych, rehabilitacyjnych). Każdy pracownik, którego frekwencja w pracy w okresie od 1 lipca do 30 września 2015 r. wyniesie minimum 84% (56 dni roboczych) otrzyma jednorazowa premię w wysokości 250 zł płatną do 20 października 2015 r.; 2) dodatek za pracę w systemie 4-brygadowym wynoszący 10% stawki zasadniczej naliczony za prace w soboty i niedziele będące według harmonogramu pracy, dniami roboczymi;3) dodatek za sprawowanie nadzoru w ramach zastępstw za mistrzów w wysokości 10% od stawki zasadniczej;4) premię referencyjną w okresie od 17 czerwca do 30 września 2015 r. w wysokości 100 zł. Będzie ona wypłacana każdemu pracownikowi produkcji za poleconego kandydata, który przepracuje minimum 20 dni roboczych, a w sytuacji kiedy polecony kandydat będzie wykonywał pracę do 30 września pracownik otrzyma premię w wysokości 200 zł.Proszę o informację, czy wyżej wymienione premie i dodatki będą wchodziły do podstawy zasiłku chorobowego? Jeżeli tak, to w jakim okresie i wysokości?

ANU 127

Urlopy rodzicielskie dla samotnych ojców

Jeszcze w tym roku samotni ojcowie zyskają prawo do urlopów macierzyńskich i rodzicielskich oraz zasiłków macierzyńskich za ich okres.

Umowa licencyjna i o dzieło – ze składkami czy bez?

Osoby, które podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, są wymienione w art. 6 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Nie ma tam umowy o dzieło. Tytułem do ubezpieczeń nie jest również umowa licencyjna, która polega na upoważnieniu przez twórcę innych osób do korzystania z utworu w rozumieniu przepisów prawa autorskiego na ściśle określonych w umowie polach eksploatacji. Umowa o dzieło zakłada w swym założeniu wytworzenie dzieła (często noszącego znamiona utworu), umowa licencyjna zaś zezwala licencjobiorcy na korzystanie z utworu już istniejącego.

Ulgi w spłacie składek według nowych zasad

Pierwsze wnioski o zastosowanie ulgi w spłacie składek według nowych zasad płatnicy będą mogli złożyć pod koniec 2015 roku. Zmiany w ustawie systemowej przewidują możliwość odroczenia terminu płatności lub rozłożenia na raty całej zaległości z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne, w tym również w części finansowanej przez ubezpieczonego.

ANU 126

Zasiłek chorobowy dla przedsiębiorcy

Pytanie: Do 31 marca 2015 r. ,osoba prowadząca działalność gospodarczą, była zatrudniona w ramach stosunku pracy. Od 1 kwietnia rozpoczęła prowadzenie działalności gospodarczej. Z tego tytułu opłaca wszystkie składki ZUS (w tym dobrowolną składkę chorobową). Od 10 czerwca przebywa na zwolnieniu lekarskim. Czy takiej osobie przysługuje zasiłek chorobowy? Jeśli tak, od jakiej podstawy zasiłek chorobowy zostanie naliczony?

Wynagrodzenie chorobowe z tytułu choroby po zasiłku macierzyńskim

Pytanie: Pracownica wróciła do pracy po urlopie z tytułu urodzenia dziecka, rozpoczętym w 2014 roku, ale już po dwóch tygodniach stała się niezdolna do pracy z powodu choroby. Czy w związku z tym, że przed pójściem na urlop wykorzystała już limit dni, przez które przysługuje wynagrodzenie chorobowe, powinniśmy wypłacić jej od razu zasiłek chorobowy?

Ubezpieczenie zdrowotne dziecka pracownika – tegorocznego maturzysty

Pytanie: Proszę o informację, do kiedy podlega ubezpieczeniu zdrowotnemu córka naszej pracownicy, która w maju zdawała maturę, ale nie wybiera się na razie na studia? Czy i kiedy powinniśmy ją wyrejestrować z ubezpieczenia zdrowotnego? Jeśli tak, to gdzie i po jakim czasie osoba ta musi się ubezpieczyć?

GNU 125

Zarobkowanie na urlopach macierzyńskich, rodzicielskim i wychowawczym

Coraz częściej zdarza się, że osoby przebywające na urlopach macierzyńskich, rodzicielskich lub wychowawczych podejmują w ich trakcie dodatkową pracę. Możliwość podjęcia zatrudnienia w czasie takiego urlopu uzależniona jest od jego rodzaju. Rodzaj urlopu oraz podstawa zarobkowania ma też wpływ na zakres i charakter ubezpieczeń z tytułu dodatkowej pracy podczas urlopu. Te dwa elementy decydują również o rodzaju dokumentów, które należy przekazać do ZUS, i sposobie ich wypełniania.

ANU 125

Zakup ubioru sportowego dla pracowników i zleceniobiorców

Pytanie: Dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji zakupił z własnego budżetu (spoza ZFŚS) ubrania sportowe dla pracowników oraz trenerów zatrudnionych na zlecenie (opłacają tylko składkę na ubezpieczenie zdrowotne). Osoby te uzyskują minimalne wynagrodzenie. Poczynione zakupy te nie wynikają ani z regulaminu, ani z innych przepisów. Czy od tych świadczeń należy odprowadzić zaliczkę na podatek i składki na ubezpieczenia społeczne?

Wyłączenie dodatku stażowego z podstawy wymiaru składek za okres choroby

Pytanie: Wypłacamy pracownikom dodatek stażowy, który przysługuje także za okres niezdolności do pracy z powodu choroby. W miesiącach, w których pracownik chorował, dodatek wyłączaliśmy z podstawy wymiaru składek. Takie postępowanie zakwestionował ZUS. Dlaczego, skoro wyłączenie takie wynika jasno z przepisów rozporządzenia składkowego?

Wysokość składki na ubezpieczenie chorobowe zleceniobiorcy

Pytanie: Na okres od 1 maja do 31 grudnia 2015 r. zawarliśmy umowę zlecenia, na podstawie której zleceniobiorca będzie zarabiał 15.000 zł. miesięcznie. Zadeklarował on chęć przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Jak należy ustalić podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie chorobowe tego zleceniobiorcy?

GNU 124

Jak poprawnie dokonać potrąceń z zasiłków?

Kwotą wolną od potrąceń z zasiłków jest kwota zasiłku w części odpowiadającej 50% lub 60% kwoty najniższej emerytury. Najniższa emerytura od 1 marca br. wynosi 880,45 zł. Zmieniły się zatem kwoty wolne od potrąceń z zasiłków.

ANU 124

Zasiłki dla rodziców – bez możliwości ustalenia płci zmarłego dziecka

Rzecznik Praw Obywatelskich złożył do resortu pracy wniosek, w którym chce zmian w prawie, umożliwiających rodzicom urodzonego martwego dziecka otrzymanie zasiłku pogrzebowego oraz macierzyńskiego bez względu na to, czy możliwe jest ustalenia płci dziecka.

Wynagrodzenie u obecnego pracodawcy podstawą wymiaru zasiłku chorobowego

Podstawą wymiaru zasiłku chorobowego może być tylko wynagrodzenie u aktualnego pracodawcy. Nie bierze się pod uwagę wynagrodzenia uzyskanego u poprzedniego pracodawcy nawet jeżeli pomiędzy zatrudnieniem u poprzedniego i aktualnego pracodawcy nie było praktycznie przerw.

SNU 32

Problemy składkowe w opinii ekspertów

Składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz fundusze pozaubezpieczeniowe, tj. na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych to część ubezpieczeń, która budzi wiele wątpliwości i problemów u płatników. Praktyka pokazuje, że zainteresowania specjalistów rozliczających w firmach ZUS koncentrują się m.in. w dwóch obszarach : oskładkowania umów cywilnoprawnych i obowiązkach składkowych za osoby przebywające na urlopach wychowawczych. Wychodząc naprzeciw potrzebom Czytelników, przygotowaliśmy ten numer specjalny. Prezentujemy w nim najciekawsze pytania ze wskazanych wyżej zagadnień i odpowiedzi naszych ekspertów.

GNU 123

Ubezpieczenia społeczne pracowników delegowanych

W praktyce zdarzają się przypadki, gdy osoba zatrudniona w Polsce przez polskiego pracodawcę zostaje czasowo delegowana do wykonywania pracy w innym państwie członkowskim. Może ona, mimo iż wykonuje pracę w innym państwie członkowskim, nadal podlegać przepisom z zakresu zabezpieczenia społecznego w państwie, z którego została czasowo wysłana, czyli w Polsce.

ANU 123

Składki na urlopie wychowawczym

Pytanie: Jesteśmy firmą założoną w zeszłym roku. W tym roku nasza pracownica wybiera się na urlop wychowawczy. Ponieważ jest ona pierwszą osobą, która będzie korzystała z takiego urlopu, bardzo proszę o informacje dotyczące wysokości i obowiązku opłacania w bieżącym roku składek na ubezpieczenia społeczne za zatrudnioną. Jak poprawnie te składki naliczyć?

Pracownik odchodzi na emeryturę z 3 zakładów pracy – co z odprawą emerytalną?

Pytanie: Pracownik jest zatrudniony w 3 firmach na różnych etatach. Pod koniec kwietnia ma zamiar rozwiązać ze wszystkimi pracodawcami umowy o pracę, ponieważ przechodzi na emeryturę. Który zakład ma obowiązek wypłacić mu odprawę emerytalną? Jak sprawdzić czy zatrudniony nie pobrał odprawy u innego pracodawcy?

ANU 122

Zwolnienie lekarskie pracownika – byłego zleceniobiorcy

Pytanie: Zleceniobiorca zgłosił się do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego. W ciągu roku otrzymał zasiłek chorobowy łącznie za 48 dni. W tym samym roku, po zakończeniu umowy zlecenia, został zatrudniony na podstawie umowy o pracę w tej samej firmie. Obecnie zachorował (5 dni). Czy pracodawca powinien wypłacić płacić wynagrodzenie za czas choroby, czy zasiłek chorobowy?

Wynagrodzenie chorobowe za sobotę i niedzielę

Pytanie: Pracownica dostarczyła zwolnienie lekarskie na okres 28 lutego do 6 marca 2015 r. Wystawiono je 28 lutego, czyli w sobotę, która w naszym zakładzie pracy jest dniem wolnym od pracy. Czy za ten dzień oraz za niedzielę należy wypłacić świadczenia chorobowe (pracownica w tym roku nie chorowała, więc przysługuje jej wynagrodzenie chorobowe przez okres pierwszych 33 dni)?

Składki za pracownicę na urlopie wychowawczym zatrudnioną u innego pracodawcy

Pytanie: Pracownica naszej uczelni wystąpiła wnioskiem o urlop wychowawczy. Składając oświadczenie do celów obowiązku ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego okazało się, że jest dodatkowo zatrudniona u innego pracodawcy, o czym wcześniej nas nie poinformowała. Jeżeli pracownica będzie przebywała na urlopie wychowawczym tylko na uczelni, a świadczyła pracę u drugiego pracodawcy, w jaki sposób powinniśmy wykazywać ją w ZUS?

ANU 121

Zaświadczenie o przychodach dorabiającego emeryta

Pytanie:  Od 1 marca 2014 r. zatrudniamy 60-letniego pracownika uprawnionego do wcześniejszej emerytury. Wynagrodzenie zasadnicze otrzymuje od nas do 10. dnia miesiąca za miesiąc poprzedni. W związku z tym pensję za grudzień 2014 roku otrzymał dopiero w styczniu 2015 r. W tym samym miesiącu wypłaciliśmy mu również nagrodę za II półrocze 2014 roku. Czy obydwie wypłaty powinniśmy uwzględnić w  zaświadczeniu, które musimy wystawić dla celów rozliczenia z ZUS?

Umowa o pracę i o dzieło w dwóch firmach a obowiązek ubezpieczeń

Samoistna umowa o dzieło nie jest tytułem do ubezpieczeń od wypłacanego wynagrodzenia nie powinny być naliczane żadne składki.

SNU 31

Dokumenty rozliczeniowe w programie Płatnik

Płatnik składek, niezależnie od tego w jakiej formie przekazuje do ZUS dokumenty (tj. w formie papierowej bądź elektronicznej), powinien znać i stosować zasady sporządzania, korygowania i przekazywania dokumentów ubezpieczeniowych, w tym dokumentów rozliczeniowych. Dlatego też, pierwsza część niniejszego opracowania zawiera większość tych zasad. Natomiast w części drugiej, opisane zostały kwestie związane ze sporządzaniem, korygowaniem i wysyłką dokumentów rozliczeniowych w programie Płatnik w wersji 9.01.001 (A, B, C, D, E).

GNU 120

Kontynuacja zwolnienia lekarskiego w nowym roku

Wypłata zasiłków w razie choroby i macierzyństwa pod koniec starego i na początku nowego roku związana jest z zastosowaniem kilku ważnych zasad. Jedna z nich uzależnia rodzaj wypłacanego świadczenia 1 stycznia od świadczenia przysługującego w ostatnim dniu roku.

ANU 120

Zasiłek pogrzebowy dla pracodawcy

Pytanie: 15 grudnia zmarł nasz pracownik. Był samotny, nie miał żadnych krewnych. Dowiedzieliśmy się, że przed śmiercią wyraził zgodę na naukowe wykorzystanie swego ciała. Ponieważ pochówek będzie w tym przypadku prawdopodobnie symboliczny, czy przysługuje pracodawcy zasiłek pogrzebowy?

Zasiłek chorobowy dla byłych żołnierzy zawodowych

Byli szeregowi żołnierze zawodowi po wygaśnięciu zawartego z nimi kontraktu w związku z przewlekłą chorobą lub wypadkiem nie nabywają prawa do świadczeń chorobowych i wypadkowych za okres przypadający do zakończeniu służby.

Składki za uprawnionego do renty wspólnika spółki jawnej

Pytanie: Jesteśmy biurem rachunkowym. Rozliczamy składki m.in. za spółkę jawną i jej wspólników. Od 8 grudnia 2014 r. jeden ze wspólników uzyskał prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy. W tej sytuacji mamy wątpliwości jakie składki należy za niego opłacać do ZUS?