Płatnik musi przechowywać dokumenty ZUS przez 5 lub 10 lat

W razie sporów między ZUS a płatnikiem, posiadane przez firmę kopie dokumentów ubezpieczeniowych mogą stanowić dowód w ewentualnym postępowaniu, które może prowadzić ZUS, lub w postępowaniu sądowym. Okresy przechowywania są zróżnicowane w zależności od kategorii, do której należy dany dokument. Płatnik składek powinien dla własnego bezpieczeństwa, mimo braku ustawowego obowiązku, przechowywać dokumenty rozliczeniowe co najmniej do czasu przedawnienia zobowiązań z nich wynikających.

Po ustaniu zatrudnienia pracodawca wypełnia druk ZUS Z-3

Pytanie: Pracownik, który był zatrudniony na podstawie umowy na czas określony do 31 stycznia 2014 r., dostarczył zwolnienie lekarskie na okres od 27 stycznia do 21 lutego 2014 r. Czy po rozwiązaniu umowy pracodawca powinien przekazać to zwolnienie do ZUS wraz z wypełnionymi formularzami ZUS Z-3 i ZUS Z-10?

GNU 119

Wpływ zmiany wynagrodzenia minimalnego w 2015 r. na składki i świadczenia

Obowiązujące przepisy zapewniają pracownikowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze czasu pracy wynagrodzenie w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę obowiązujące w danym roku. W pierwszym roku pracy zawodowej wynagrodzenie może być obniżone do 80% wynagrodzenia minimalnego. Od 1 stycznia 2015 r. zmianie ulega wysokość minimalnego wynagrodzenia. Do końca br. wynagrodzenie to wynosi 1680 zł, a od 1 stycznia 2015 r. będzie wynosić 1750 zł.

ANU 119

ZUS już automatycznie zgłasza przedsiębiorcę

Od 1 grudnia 2014 r. obowiązują zmiany, które m.in. pozwalają na automatyczne zakładanie konta płatnikom składek, rozpoczynającym działalność i podlegającym obowiązkowi wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Zmiany w ubezpieczeniach członków rad nadzorczych

Od 1 stycznia 2015 r. osoba pełniąca funkcję członka rn będzie podlegała obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym. Obowiązek ten obejmie wszystkich członków rad nadzorczych, również osoby, które mają inne tytuły do ubezpieczeń społecznych oraz ustalone prawo do emerytury lub renty.

Wyższy limit zarobkowy na rencie socjalnej do końca lutego 2015 r.

Pytanie: Od jakiej kwoty przychodu ulega aktualnie zawieszeniu prawo do renty socjalnej?

SNU 30

Zasiłki – 21 nietypowych przypadków ustalania podstawy wymiaru

Płatnicy składek od zawsze borykają się z problemami związanymi z wyliczeniem podstawy wymiaru świadczeń chorobowych, a w szczególności wówczas, gdy sprawa jest nietypowa. W niniejszym numerze postaramy się przybliżyć zasady wyliczania podstawy wymiaru w sytuacjach, z którymi nie spotykamy się na co dzień.

GNU 118

Informacja o przekroczeniu 30-krotności w programie Płatnik

W programie Płatnik w wersji 9.01.001 (A, B, C, D, E) ZUS dodał m.in. funkcję pobierania danych z ZUS, w tym danych z konta płatnika i kont ubezpieczonych. Wśród danych pobieranych z kont ubezpieczonych w ZUS jest także informacja o przekroczeniu przez ubezpieczonego limitu podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, tzw. trzydziestokrotności. Należy podkreślić, że dane te pobierają płatnicy składek, którzy uczestniczą już w drugim etapie wdrażania nowych funkcjonalności programu Płatnik.

GNU 117

Kilka tytułów do ubezpieczeń społecznych

W przypadku, gdy osoba pracująca posiada kilka umów, z których każda może rodzić obowiązek ubezpieczeń społecznych, specjalista ds. rozliczeń z ZUS musi ustalić, z którego tytułu składka powinna być opłacana obowiązkowo, a z którego nie. Błędne ustalenie zobowiązań wobec ZUS, skutkuje określonymi konsekwencjami.

ANU 118

ZUS ZLA dla pracownika skierowanego na ćwiczenia wojskowe

Pytanie: Pracownik został powołany do odbycia wojskowych ćwiczeń rotacyjnych. Na czas ćwiczeń (7–24 października 2014 r., 18 dni) pracodawca udzielił pracownikowi urlopu bezpłatnego z zachowaniem wszystkich uprawnień wynikających ze stosunku pracy, z wyjątkiem prawa do wynagrodzenia. Po 2 dniach pracownik został jednak zwolniony przez dowódcę jednostki w związku z wystawionym na okres od 9 do 27 października 2014 r. zwolnieniem lekarskim. Czy pracownik ma obowiązek poinformować o tym fakcie pracodawcę? Czy w takiej sytuacji pracodawca powinien przerwać urlop bezpłatny i za okres zwolnienia lekarskiego wypłacić pracownikowi wynagrodzenie chorobowe?

Zniżka udzielona pracownikowi bez składek, ale z podatkiem

Pytanie: W naszej firmie świąteczne bony towarowe przekazywane pracownikom są możliwe do realizacji m.in. w prowadzonym przez nas sklepie spożywczym. Czy pracownik może zapłacić bonami za alkohol lub inny wyrób akcyzowy? Przy powyższym zakupie pracownik ma zniżkę 10%. Czy rodzi to przychód u pracownika?

ZFŚS - czy zapomoga z tytułu ślubu pracownika jest wolna od składek

Pytanie: Pracodawca chce wspierać młodych pracowników przyznając im zapomogi rzeczowe i pieniężne z okazji ślubów, narodzin dziecka itp. Czy takie świadczenia mogą być finansowane z ZFŚS? Jeśli tak, to na jakich zasadach? Czy można je traktować jako zapomogi losowe lub zapomogi w trudnej sytuacji materialnej?

ANU 117

Zwrot kosztów zakupu okularów nie zawsze bez składek

Pytanie: Pracownik przedstawił zaświadczenie od lekarza okulisty o konieczności używania szkieł korekcyjnych. Nie zostało ono jednak wydane w trakcie badań okresowych. W przepisach płacowych mamy zapis o dofinansowaniu przez pracodawcę szkieł do wysokości 350 zł. Czy kwota dofinansowania będzie zwolniona ze składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne?

Zwolnienie ze składek na FP i FGŚP przysługuje jednemu pracodawcy

Pytanie: Nasz pracownik w listopadzie wraca do pracy po urlopie rodzicielskim. Czy za tego pracownika przysługuje nam trzyletnie zwolnienie od składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, skoro z tego zwolnienia korzysta już pracodawca małżonki pracownika, która podjęła pracę po urlopach z tytułu urodzenia dziecka? Z różnych źródeł słyszałam, że w takiej sytuacji naszej firmie już takie zwolnienie składkowe nie przysługuje.

Za pracownika – zleceniobiorcę na urlopie rodzicielskim płatnik składa odpowiednie raporty

Pytanie: Z osobą zatrudnioną na podstawie umowy o pracę w okresie urlopu rodzicielskiego podpisaliśmy umowę zlecenia. Czy taka sytuacja jest dopuszczalna i jakie dokumenty powinniśmy składać za nią do ZUS?

GNU 116

Wpływ zmian w czasie pracy na ustalanie wysokości zasiłku

Nowy wymiar czasu pracy w wielu sytuacjach wpływa na ustalanie podstawy wymiaru zasiłku przysługującego pracownikowi. Stosuje się wtedy zasadę wynikającą z art. 40 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, zwanej ustawą chorobową, zgodnie z którą podstawę stanowi wynagrodzenie ustalone dla nowego wymiaru czasu pracy. Możliwe to jest po spełnieniu jednego z dwóch ustawowych warunków. Zmniejszenie lub zwiększenie etatu wpływa również na uwzględnianie w podstawie wymiaru składników przysługujących pracownikowi za okresy dłuższe niż miesiąc, czyli premie kwartalne i roczne.

ANU 116

Zmiana definicji członka rodziny dla celów ubezpieczenia zdrowotnego

Od 1 stycznia 2015 r. zmieni się definicja członka rodziny dla celów ubezpieczenia zdrowotnego. Pojęcie to zmodyfikowała ustawa z dnia 22 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1138).

Zasiłek chorobowy dla sędziego po złożeniu urzędu

Byłemu sędziemu, który stał się niezdolny do pracy przed zrzeczeniem się urzędu, przysługuje zasiłek chorobowy w okresie dalszego trwania tej niezdolności po rozwiązaniu stosunku służbowego.

Za okres pobytu w sanatorium przysługuje zasiłek chorobowy

Pytanie: Pracownik uległ wypadkowi w drodze do pracy. Od 19 marca do 1 kwietnia 2014 r. (14 dni) wypłaciliśmy mu wynagrodzenie chorobowe w wysokości 100%. Następnie, od 2 kwietnia do 18 sierpnia 2014 r. (139 dni), pracownik otrzymywał zasiłek chorobowy w wysokości 100%. W sumie wypłaciliśmy świadczenia za 153 dni. 18 sierpnia pracownik przedstawił pismo z ZUS o skierowaniu na rehabilitację leczniczą w ramach prewencji rentowej w okresie od 19 sierpnia do 11 września 2014 r. W jakiej wysokości należy wypłacić zasiłek za okres rehabilitacji leczniczej?

GNU 115

Świadczenia z tytułu podnoszenia kwalifikacji zawodowych- czasem bez składek

Choć ułatwianie pracownikom podnoszenia kwalifikacji zawodowych zgodnie z Kodeksem pracy jest podstawową zasadą prawa pracy i jednym z obowiązków pracodawcy, obowiązujące w tym zakresie przepisy nie stanowią samodzielnej podstawy roszczeń pracownika. Pracownik nie może więc domagać się aby pracodawca skierował go na określony kurs lub by zwalniał go od pracy w celu odbywania zajęć. Wyrażenie zgody na podnoszenie przez pracownika kwalifikacji zawodowych lub odmowa należy do swobodnej decyzji pracodawcy. Jedynym szkoleniem, na które pracodawca musi skierować pracownika (na swój koszt i w czasie pracy pracownika), jest szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

ANU 115

„Urlop” jednego ze wspólników s.c. nie zwalnia z obowiązku opłacania składek

Pytanie: Prowadzimy działalność gospodarczą w formie 2-osobowej spółki cywilnej. Nie zatrudniamy żadnych pracowników. Czy możliwe jest nieodprowadzanie składek ZUS w okresie urlopu jednego z współwłaścicieli lub zmniejszenie wymiaru tych składek?

ZUS może podważyć nieodpłatną umowę zlecenia

Pytanie: Przedsiębiorca prowadzi prywatny ośrodek kursowy. W firmie zatrudnia jedynie nauczycieli na podstawie umowy zlecenia. Małżonek przedsiębiorcy nauczycielem na emeryturze. Czy może nieodpłatnie pomagać w realizacji szkoleń? W jakiej formie trzeba to dokumentować? Czy można zawrzeć nieodpłatną umowę zlecenia ? Jak to robić, na jakich drukach, jak często - czy raz w roku szkolnym, czy co miesiąc?

Wypłata emerytury zawieszonej na podstawie art. 103 ust. 2a ustawy emerytalnej

Pytanie: ZUS przyznał prawo do emerytury od 12 grudnia 2008 r. w związku z ukończeniem przez pracownicę 55 lat i udowodnieniem 20-letniego okresu stażowego, w tym 15-letniego okresu pracy wykonywanej w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze. Z uwagi na to, że nie został rozwiązany stosunek pracy zawarty z pracownicą przed przyznaniem emerytury, prawo do emerytury zostało zawieszone. Pracownica w styczniu 2009 roku złożyła wniosek o podjęcie wypłaty emerytury i od stycznia 2009 roku miała wypłacaną emeryturę do 30 września 2011 r. W dniu 12 grudnia 2012 r. złożyła wniosek o podjęcie wypłaty emerytury i wyrównanie za okres od 1 października 2011 r. do 21 listopada 2012 r. ZUS wypłaca emeryturę w pełnej wysokości od 21 listopada 2012 r. Odmówił natomiast wypłaty wyrównania. Od decyzji odmawiającej wypłaty wyrównania pracownica nie złożyła odwołania. Czy, mając na uwadze przyznanie emerytury w 2008 roku, przysługuje wypłata zawieszonej emerytury?

SNU 29

51 przykładów poprawnego ustalania prawa do zasiłku macierzyńskiego

Pracownica, która urodziła dziecko lub przyjęła dziecko na wychowanie ma coraz większe możliwości wyboru pomiędzy powrotem do pracy a opieką nad dzieckiem. Decyzji pozostania przy dziecku sprzyjają oferowane pracownicy świadczenia z ubezpieczenia społecznego, których wymiar w ostatnim czasie znacznie zwiększył się. Obecnie pracownica może prawie rok przebywać z dzieckiem, a nawet przez dłuższy okres gdy opiekuje się jednocześnie więcej niż jednym dzieckiem urodzonymi przy jednym porodzie lub przyjętymi jednocześnie na wychowanie, zachowując przez ten okres prawo do zasiłku macierzyńskiego. Zasiłek macierzyński przysługuje pracownicy nie tylko za podstawowy okres, tj. za okres urlopu macierzyńskiego albo urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, ale także za dalszy okres, tj. okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego lub dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego a także urlopu rodzicielskiego. Poszerzył się także zakres możliwości dzielenia się opieką nad dzieckiem z zachowaniem prawa do świadczeń przez rodziców dziecka, co daje im większą swobodę decyzji w organizacji życia rodzinnego. Dzięki wprowadzonym zmianom przepisów, ojciec dziecka może aktywnie uczestniczyć w opiece nad dzieckiem i jego wychowaniu. W początkowym okresie życia dziecka, dzięki dedykowanemu specjalnie ojcu dziecka zasiłkowi macierzyńskiemu za okres urlopu ojcowskiego, może on przez okres dwóch tygodni wspólnie z matką zajmować się dzieckiem.

GNU 114

Błędna podstawa wymiaru składek to nie tylko korekta dokumentów

Pracodawca po otrzymaniu z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zawiadomienia o tym, że błędnie ustalił podstawę wymiaru składek, musi skorygować dokumenty, a w przypadku niedopłaty – opłacić należne składki. Wiele problemów pojawia się w przypadku sfinansowania zaległych składek za zleceniobiorców, zwłaszcza byłych, a także za własnych pracowników wykonujących umowę zlecenia. Warto zwrócić uwagę na zmianę stanowiska organów podatkowych w sprawie zakwalifikowania tego rodzaju przychodów, co wiąże się z konsekwencjami składkowymi.

ANU 114

Zasiłek macierzyński podczas urlopu wychowawczego jest tytułem do ubezpieczeń

Pytanie: Pracownica korzystająca z urlopu wychowawczego 3 sierpnia urodziła dziecko, w związku z czym pracodawca wypłaca jej zasiłek macierzyński. Przed przejściem na urlop wychowawczy zawiadomiła pracodawcę, że prowadzi działalność gospodarczą. Spowodowało to, że z tytułu tego urlopu nie były wykazywane za nią żadne składki. Czy pracodawca ma obowiązek wykazywać je w związku z wypłacaniem zasiłku?

Za niektórych zatrudnionych nie opłaca się składek na Fundusz Pracy

Zwolnienie z opłacania składek na FP za osoby zatrudnione, które nie ukończyły 30 roku życia i ukończyły 50 lat przysługuje pracodawcy lub innej jednostce organizacyjnej tylko wówczas, gdy spełnione są określone przepisami warunki.

Z drugiej działalności wspólnik s.c. opłaca tylko składkę zdrowotną

Pytanie: Chcielibyśmy założyć spółkę cywilną. Będzie ją tworzyć dwóch wspólników mających równe udziały. Jeden ze wspólników prowadzi już działalność gospodarczą, która nie będzie miała związku z zakładaną spółką. Z tytułu prowadzonej działalności płaci składki na ZUS w pełnej wysokości. Czy po staniu się wspólnikiem w spółce cywilnej musi z tego tytułu odprowadzać składkę na ubezpieczenie zdrowotne? Jakie obowiązki ma drugi wspólnik, który w tej chwili nie jest ubezpieczony w ZUS? Czy płatnikiem składek może być spółka?

GNU 113

Programu Płatnik wersja 9.01.001 - drugi etap udostępnienia modyfikacji i funkcji

W nowej wersji programu Płatnik 9.01.001 ZUS wprowadził wiele modyfikacji i nowych funkcji. Nie wszystkie jednak udostępniono płatnikom jednorazowo – przebiega to w dwóch etapach. Należy jednak podkreślić, że udostępnianie płatnikom składek modyfikacji i nowych funkcji w ramach drugiego etapu następować będzie sukcesywnie, czyli nie wszyscy płatnicy w tym samym czasie przystąpią do drugiego etapu.

ANU 113

ZUS ZLA z tytułu opieki nad chorym dzieckiem dostarczone po terminie oznacza obniżenie zasiłku

Pytanie: Pracownik 28 lipca 2014 r. przyniósł zwolnienie lekarskie na opiekę na dziecko. Zwolnienie obejmuje okres 9–16 lipca. Czy należy obniżyć zasiłek ze względu na dostarczenie zwolnienia po upływie 7 dni?

ZUS kontroluje firmy w zakresie zwolnienia ze składek świadczeń z ZFŚS

W przypadku gdy inspektor kontroli ZUS podważy prawidłowość wyłączenia danego przychodu z podstawy wymiaru składek, mimo że źródłem jego finansowania jest ZFŚS, pracodawca będzie musiał zweryfikować podstawę wymiaru składek. Chodzi o włączenie do tej podstawy nieuwzględnionych wcześniej kwot pochodzących z funduszu.

Zleceniobiorca ponosi konsekwencje za niezgodne z prawdą oświadczenie

Pytanie: W 2011 roku podpisaliśmy umowę zlecenia z instruktorką, która złożyła oświadczenie, że w innej firmie otrzymuje co najmniej najniższe wynagrodzenie za pracę i nie chce być objęta ubezpieczeniami emerytalno-rentowymi. Osoba ta nie miała ukończonych 26 lat, ale nie zaznaczyła, że jest studentką. ZUS poinformował nas, że zleceniobiorczyni powinna być objęta obowiązkowymi ubezpieczeniami emerytalno-rentowymi oraz wypadkowym, ponieważ w drugiej firmie nie otrzymywała co najmniej minimalnego wynagrodzenia. W odpowiedzi na pismo ZUS przesłaliśmy ksero umów z podpisem zleceniobiorczyni oraz z podanym przez nią miejscem wykonywania umowy o pracę. ZUS wydał decyzję o konieczności opłacenia za nią zaległych składek. Pozostało nam więc ewentualne dochodzenie zwrotu składek na drodze cywilnej. Czy jest jakaś inna możliwość, skoro powinna obowiązywać odpowiedzialność cywilnoprawna każdej osoby przy podpisywaniu umów?

GNU 112

Rozliczenia z ZUS osób zatrudnionych, pobierających zasiłki macierzyńskie

Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych która reguluje opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne w art.6 wśród osób podlegających ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym wymienia osoby pobierające zasiłek macierzyński albo zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego. Oznacza to, że osoba która taki zasiłek otrzymuje w tym okresie podlega ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym. Osoby te nie podlegają natomiast ubezpieczeniu chorobowemu i wypadkowemu.

ANU 112

ZUS wypłaci nauczycielce zasiłek macierzyński po rozwiązaniu stosunku pracy

Pytanie: Jak udzielić urlopu macierzyńskiego pracownicy (nauczycielce), która przebywa na urlopie macierzyńskim od 17 czerwca 2014 r. a dziecko urodziła 22 czerwca? Umowa o pracę została zawarta na czas określony, do 31 sierpnia 2014 roku. Czy pracownik może złożyć w tej sytuacji wniosek o zasiłek w wysokości 60%?

Zleceniobiorca uczeń szkoły dla dorosłych ma status ucznia dla celów ubezpieczeniowych

Pytanie: Zawarliśmy umowę zlecenia z 22-letnim uczniem liceum ogólnokształcącego dla dorosłych. Czy status ucznia takiej szkoły zwalnia z obowiązku ubezpieczeń społecznych?

Zawieszone świadczenie emerytalno – rentowe również pozbawia ubezpieczonego prawa do zasiłku po ustaniu zatrudnienia

Zasiłek chorobowy nie przysługuje za okres po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego m.in. w sytuacji, gdy osoba niezdolna do pracy ma ustalone prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy.

SNU 28

Prawo do świadczeń chorobowych mimo wygaśnięcia umowy na zastępstwo

Wielu pracodawców na pewno nieraz stawało przed dylematem, jak zorganizować pracę, gdy pracownica urodzi dziecko i zajmie się jego wychowaniem albo pracownik lub pracownica chorują bądź są na urlopie bezpłatnym i z tych powodów są długo nieobecni w pracy. W takich i innych przypadkach usprawiedliwionej nieobecności w pracy pracownika, gdy jest potrzeba jego zastąpienia, Kodeks pracy przewiduje możliwość zatrudnienia innego pracownika na podstawie umowy o pracę na czas określony obejmujący czas tej nieobecności. Jest to szczególny rodzaj umowy o pracę.

GNU 111

Pracownik oddelegowany może podlegać polskim ubezpieczeniom społecznym

Zasadą jest, że osoby przemieszczające się w celach zarobkowych na obszarze Unii Europejskiej lub Europejskim Obszarze Gospodarczym, podlegają ustawodawstwu tylko jednego państwa, tj. tego, w którym wykonują pracę. Nie ma znaczenia natomiast miejsce zamieszkania pracownika oraz siedziba jego pracodawcy. Jeśli zatem dana osoba ma świadczyć pracę np. w Niemczech, to będzie podlegała prawu tego państwa. Od tej zasady wprowadzono jednak wyjątki.

ANU 111

ZUS nie może dowolnie zaliczać wpłat na wybrane zaległości z tytułu składek

ZUS powinien ewidencjonować składki wpłacone zgodnie z prawidłowo sporządzoną deklaracją za dany miesiąc -  zgodnie z tą deklaracją, a nie na poczet innych należności, w tym należności z tytułu innych  zaległych składek.

Zasiłek opiekuńczy przysługuje zleceniobiorcy bez okresu wyczekiwania

Pytanie: Od 1 stycznia 2012 r. mamy podpisaną umowę zlecenia z osobą, dla której jest to jedyny tytuł do ubezpieczeń społecznych i w związku z tym podlega ona obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym, wypadkowemu i ubezpieczeniu zdrowotnemu. Od 15 maja 2014 r. zleceniobiorca przystąpił do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego. a następnie dostarczył zaświadczenie lekarskie na druku ZUS ZLA, z którego wynika, że w okresie od 3 do 6 czerwca musi on sprawować osobistą opiekę nad chorym dzieckiem, które ukończyło 18 lat. Czy to zaświadczenie możemy potraktować wyłącznie jako usprawiedliwioną nieobecność przy wykonywaniu umowy zlecenia, ponieważ nie minął jeszcze okres wyczekiwania osoby ubezpieczonej dobrowolnie na prawo do zasiłku?

Zasiłek macierzyński podczas urlopu wychowawczego jest tytułem do ubezpieczeń

Pytanie: Nasza pracownica będąca na urlopie wychowawczym 3 czerwca 2014 r. urodziła dziecko, w związku z czym wypłacamy jej zasiłek macierzyński. Przed przejściem na urlop wychowawczy zawiadomiła nas, że prowadzi działalność gospodarczą. Spowodowało to, że z tytułu tego urlopu nie były wykazywane za nią żadne składki. Czy aktualnie mamy obowiązek wykazywać je w związku z wypłacaniem pracownicy zasiłku?

GNU 107

Jakie składki trzeba opłacać za osoby zatrudniane na podstawie zlecenia

Wiele wątpliwości budzą wciąż zasady opłacania składek od umów cywilnoprawnych wykonywanych na rzecz własnego pracodawcy, ale zawartych z innym podmiotem. Powstają pytania, kto musi rozliczyć się z ZUS, jak uzyskać informację o zawarciu kontraktu i kwocie wypłaconego wynagrodzenia oraz jakie są skutki ujawnienia jego podpisania dopiero po pewnym czasie.

ANU 107

ZUS zobowiąże pracodawcę do zwrotu nadpłaty spowodowanej wadliwym wypełnieniem dokumentów

Pytanie: W styczniu 2010 roku spółka wystawiła pracownikowi zaświadczenie na formularzu ZUS Rp-7 potwierdzające jego zarobki w latach 2000–2009. W wyniku niedawnej kontroli ZUS stwierdzono, że sporządzając ten dokument, błędnie wykazała zbyt wysoki przychód za 2009 rok. Po korekcie zaświadczenia ZUS obniżył emeryturę i zobowiązał spółkę do zwrotu nienależnie wypłaconego świadczenia za cały zakwestionowany okres (prawie 4 lata). Czy przysługiwało mu takie uprawnienie?

ZUS ZLA na starym druku uprawnia do wypłaty świadczenia

Pytanie: Pracownik przedstawił w lutym zwolnienie lekarskie na starym druku ZUS ZLA. Lekarz, który wydał to zwolnienie, poproszony o jego przepisanie na nowy formularz, oświadczył, że nie jest to możliwe, gdyż nie otrzymał jeszcze nowych druków. Pracodawca uwzględnił to zwolnienie i wypłacił zatrudnionemu wynagrodzenie za czas choroby. Czy postąpił prawidłowo?

ZUS uwzględni przy ustalaniu prawa do świadczenia okresy składkowe tylko w ograniczonym wymiarze

Pytanie: Nauczyciel zatrudniony w szkole podstawowej chce zgłosić wniosek o przyznanie nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego. Ma udowodnione 21 lat składkowych (w tym 20 lat pracy w szkole), 8 lat nieskładkowych oraz 8 lat pracy w gospodarstwie rolnym. Czy ustalając prawo do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, ZUS zsumuje wszystkie te okresy?

SNU 26

Pomoc z pracowniczej kasy zapomogowo-pożyczkowej jest zwolniona ze składek

Pytanie: W zakładzie pracy działa pracownicza kasa zapomogowo-pożyczkowa, utworzona na podstawie ustawy o związkach zawodowych. Pracownicy otrzymują z jej środków zapomogi pieniężne. Czy takie zapomogi podlegają wyłączeniu z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne?

Odprawa z tytułu przejścia na świadczenie przedemerytalne nie korzysta z wyłączenia z podstawy wymiaru

Pytanie: Podwładnemu, który przeszedł na świadczenie przedemerytalne, pracodawca wypłacił z tego tytułu w grudniu odprawę pieniężną. Czy od takiej odprawy należy odprowadzić składki?

Niektóre przychody zatrudnionych trzeba wyłączyć z podstawy wymiaru składek

Ze zwolnienia z oskładkowania korzysta wiele świadczeń pieniężnych i niepieniężnych przekazywanych podwładnym. Wyłączenia przewidziane dla pracowników stosuje się odpowiednio do zleceniobiorców.

GNU 106

Obowiązki przedsiębiorcy wobec ZUS: składki, dokumentacja, zbiegi tytułów

Od stycznia 2014 roku dochód deklarowany jako podstawa wymiaru składek dla prowadzących pozarolniczą działalność nie może być niższy niż 2.247,60 zł, a w przypadku nowych przedsiębiorców - 504 zł. Podstawa wymiaru składek na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe nie może przekraczać 9.365 zł.

ANU 106

Zwrotu składek opłaconych za pracownika można dochodzić przez 3 lata od ich uiszczenia

Pytanie: Osoba zatrudniona w spółce na podstawie umowy o pracę wykonywała także obowiązki na podstawie umowy zlecenia z przedsiębiorcą prowadzącym indywidualną działalność gospodarczą. Spółkę i zleceniodawcę łączyła jednak umowa o współpracy, w związku z czym zatrudniony świadczył prace objęte zleceniem na rzecz własnego pracodawcy. Od wynagrodzeń wypłacanych przez zleceniodawcę spółka nie odprowadzała za pracownika składek ZUS. Uiściła je dopiero po wydaniu decyzji przez ZUS. Po zapłaceniu składek chce wystąpić z roszczeniami regresowymi wobec podwładnego, z powołaniem się na bezpodstawne wzbogacenie. W jakim terminie takie roszczenia ulegają przedawnieniu?

ZUS kontynuuje wypłatę zasiłku w niezmienionej wysokości

Pytanie: Umowa o pracę na czas określony została zawarta do 28 lutego 2014 r. Pracownica 15 lipca 2013 r. urodziła dziecko i 18 lipca 2013 r. wystąpiła o udzielenie jej – po podstawowym urlopie macierzyńskim – urlopu dodatkowego i rodzicielskiego. Urlop podstawowy przypadał na okres od 15 lipca do 1 grudnia 2013 r., dodatkowy – od 2 grudnia 2013 r. do 12 stycznia 2014 r., a rodzicielski obejmuje okres od 13 stycznia do 13 lipca 2014 r. Zasiłek macierzyński jest wypłacany przez pracodawcę. Czy ustanie zatrudnienia wpłynie na prawo do tego świadczenia lub jego wysokość?

GNU 105

ZUS nie kontynuuje realizacji świadczenia po ustaniu ubezpieczenia chorobowego

Pytanie: Umowa o pracę z podwładnym została rozwiązana 31 grudnia 2013 r. Pracownik dostarczył jednak zwolnienie lekarskie z tytułu opieki nad chorym dzieckiem za okres od 30 grudnia 2013 r. do 10 stycznia 2014 r. Pracodawca wypłacił mu zasiłek opiekuńczy przysługujący za 30 i 31 grudnia 2013 r. Czy wobec ustania zatrudnienia pracodawca powinien przekazać zaświadczenie lekarskie do oddziału ZUS w celu wypłaty zasiłku za dalszy okres?

Przedsiębiorca składa oświadczenie w ZUS właściwym ze względu na swoją siedzibę

Pytanie: Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą musi zaopiekować się swoim zdrowym 6-letnim synem w okresie, w którym matka dziecka będzie przebywa w szpitalu z powodu problemów kardiologicznych. Przedsiębiorca nie zawarł związku małżeńskiego z matką swojego syna, ale prowadzi z nią wspólne gospodarstwo domowe. Czy może ubiegać się o wypłatę zasiłku opiekuńczego?

ANU 105

Zlecenie po ustaniu stosunku pracy pozbawi prawa do świadczenia przedemerytalnego

Pytanie: Spółka chce zwolnić jednego z podwładnych, gdyż z przyczyn ekonomicznych musi zlikwidować jego stanowisko pracy. Rozważa jednak późniejsze zatrudnienie go na podstawie umowy zlecenia, przy wykonywaniu innych obowiązków. Czy zawarcie takiej umowy może przeszkodzić tej osobie w uzyskaniu świadczenia przedemerytalnego z tytułu rozwiązania stosunku pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy?

Wspólnik spółki cywilnej, który był wcześniej jej pracownikiem, może opłacać niższe składki

Osoba zatrudniona w spółce cywilnej, która przystąpiła do tej spółki, nie świadczy pracy na rzecz byłego pracodawcy. W takim przypadku wykonuje obowiązki na swoją rzecz jako przedsiębiorca.

GNU 110

ZUS ZLA w czasie urlopu wypoczynkowego nie zawsze uprawnia do zasiłku

W okresie urlopu wypoczynkowego pracownik może nabyć prawo do wynagrodzenia albo zasiłku chorobowego. Na takie świadczenia nie może liczyć korzystający z urlopu bezpłatnego, chyba że niezdolność do pracy trwa także po jego zakończeniu.

ANU 110

ZUS może zażądać od pracodawcy zwrotu nienależnie wypłaconej emerytury

Pytanie: W styczniu 2011 roku wystawiliśmy pracownikowi zaświadczenie na formularzu ZUS Rp-7 potwierdzające jego zarobki w latach 2001–2010. W wyniku kontroli ZUS stwierdził, że sporządzając ten dokument, błędnie wykazaliśmy zbyt wysoki przychód za 2010 rok. W związku z tym przez wiele miesięcy świadczenie było wypłacane w zawyżonej wysokości. Po korekcie zaświadczenia ZUS obniżył pracownikowi emeryturę, a nas zobowiązał do zwrotu nienależnie wypłaconych świadczeń za cały okres (prawie 4 lata). Czy istotnie przepisy zobowiązują nas do tego, aby zwrócić do ZUS kwoty wypłacone nienależnie pracownikowi przez ten organ, i czy taki obowiązek obejmuje cały okres, za który świadczenie zostało wypłacone w zbyt dużej wysokości?

ZUS może ukarać płatnika grzywną za niezłożenie korekty dokumentów w ustawowym terminie

Pytanie: W maju złożyliśmy korektę dokumentów rozliczeniowych za okres od października do grudnia 2012 r. Przez przeoczenie nie była uwzględniona w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne wartość udostępnionego pracownikowi mieszkania spółdzielczego własnościowego. Czy w takiej sytuacji ZUS wystąpi o ukaranie nas grzywną, bo składamy korektę po 30 kwietnia?

ZUS czy OFE – został miesiąc na podjęcie decyzji

Ubezpieczeni – członkowie OFE – do końca lipca muszą zdecydować co będzie się działo z 2,92 proc. składką liczoną już od lipcowego wynagrodzenia (czyli płaconą w sierpniu). Jeśli chcą, by była nadal przekazywana do funduszu emerytalnego muszą podpisać i wysłać do ZUS sformalizowane oświadczenie.

GNU 109

Wydatkowanie środków z ZFŚS – nie zawsze bez składek

Do 31 maja pracodawcy tworzący zakładowy fundusz świadczeń socjalnych muszą przekazać na wyodrębnione konto kwotę stanowiącą co najmniej 75% równowartości odpisów podstawowych. Pracodawca może oczywiście całą kwotę przekazać do tego dnia. Może również monitorować na bieżąco liczbę zatrudnionych i odpowiednio dostosowywać przekazywanie środków, jednakże z zachowaniem ustawowo określonych terminów, tj. do końca maja – co najmniej 75% środków, a do końca września 100%.

ANU 109

Świadczenie przedemerytalne lub emerytura częściowa przysługuje pracownikom, którym pracodawca zlikwidował stanowiska pracy

Pytanie: Zakład nasz przechodzi reorganizację. Z niektórymi pracownikami będziemy rozwiązywać stosunek pracy, gdyż likwidowane są stanowiska. Są to pracownicy, którzy mają dość długi staż pracy, w przypadku mężczyzn ponad 40-letni, a w przypadku kobiet ponad 35-letni. Nie pracowali i nie pracują w szczególnych warunkach, czy w szczególnym charakterze. Proponujemy im dość znaczne odprawy, ale jednocześnie chcielibyśmy zabezpieczyć tych pracowników stałymi miesięcznymi dochodami z tytułu świadczeń z ZUS, do których nabyliby prawo. O jakie świadczenia mogliby pracownicy ubiegać się w ZUS?

Nie zawsze trzeba mieć status pracownika przed zgłoszeniem wniosku o emeryturę

Pytanie: Niedawno rozwiązaliśmy za porozumieniem stron stosunek pracy z długoletnią pracownicą urodzoną 15 grudnia 1953 r. Zatrudnienie ustało na jej wniosek w związku z wystąpieniem o emeryturę z tytułu pracy w szczególnych warunkach. ZUS nie uznał jednak okresu takiej pracy i wydał w tej sprawie decyzję odmowną. Ubezpieczona chce w kwietniu 2014 roku wystąpić z wnioskiem o wcześniejszą emeryturę pracowniczą, do której przyznania również spełnia warunki. Do tego czasu moglibyśmy zawrzeć z nią umowę zlecenia. Czy wykonywanie takiej umowy nie przeszkodzi jej w nabyciu prawa do wcześniejszej emerytury?

GNU 108

Powtórna niezdolność do pracy to nie zawsze nowa podstawa zasiłku

Zmiana rodzaju pobieranego przez pracownika zasiłku nie zawsze oznacza konieczność ponownego ustalania podstawy wymiaru. W takiej sytuacji pracodawca powinien przede wszystkim ustalić, czy zasiłki pobierane są nieprzerwanie. Jeżeli natomiast wystąpiła między nimi przerwa, to trzeba ustalić jej długość. Od tych informacji uzależnione jest, czy podstawę wymiaru kolejnego zasiłku ustalać się będzie ponownie.

SNU 27

Ustalanie stopy procentowej składki wypadkowej na nowy rok składkowy

W tym roku składkowym, obowiązującym od 1 kwietnia 2014 r. do 31 marca 2015 r. małe, średnie i duże przedsiębiorstwa będą opłacały składkę na ubezpieczenie wypadkowe na niezmienionych zasadach. Niektóre firmy określą ryczałtową stawkę tę składki, innym przedsiębiorstwom należność tę ustali ZUS. W tym celu prześle stosowne zawiadomienie.