SNU 45

Obowiązki płatnika składek i zasiłków 2017/2018

Przełom roku i początek kolejnego wiąże się niejednokrotnie z problemami i wątpliwościami płatników, związanymi z poprawnym naliczaniem składek i rozliczaniem świadczeń chorobowych. Nowy rok kojarzy się zazwyczaj płatnikom z wieloma zmianami, które muszą poznać, aby nie mieć problemów z ZUS. W niniejszym numerze m.in. zmiany te szczegółowo omawiamy.W opracowaniu wskazujemy m.in.: Co zmieni się w zasadach opłacania składek po 31 grudnia 2017 r. oraz co powinien zrobić płatnik, który nie otrzyma numeru rachunku składkowego? Jakie zmiany w zakresie ubezpieczeń społecznych pociągnie za sobą wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę z dniem 1 stycznia 2018 r.? O ile wzrosną w 2018 roku obciążenia składkowe pracodawców zatrudniających osoby z wynagrodzeniem minimalnym? O czym na przełomie roku powinni pamiętać płatnicy składek na Fundusz Pracy? Jak wypłacać świadczenia chorobowe przysługujące na przełomie dwóch lat kalendarzowych? Jakie dodatkowe obowiązki informacyjne oraz dokumentacyjne czekają płatników składek w pierwszym kwartale 2018 roku? Zachęcam do lektury.

GNU 162

Świadczenia pieniężne i rzeczowe dla pracownika odchodzącego na emeryturę

Przejście pracownika na emeryturę wiąże się z przyznaniem mu różnych świadczeń. Niekiedy, oprócz nagrody jubileuszowej, odprawy emerytalnej w formie pieniężnej, pracownik rozstający się z firmą otrzymuje od pracodawcy świadczenia w postaci rzeczowej, jako np. integralną część nagrody czy odprawy. Jak poprawnie rozliczyć te świadczenia? Czy podlegają one składkom ZUS? Sprawdźmy.

ANU 162

Ulgi składkowe – nie tylko dla początkujących przedsiębiorców

Konstytucja Biznesu ma wprowadzić tzw. pas startowy dla firm, na który złożą się dwa rozwiązania – ulga na strat i tzw. działalność nierejestrowa. Poznaj szczegóły planowanych rozwiązań.

Przejęcie zakładu pracy – co ze stopą procentową składki wypadkowej

Pytanie: Przejęliśmy inną firmę wraz z pracownikami. Jaką powinniśmy stosować wobec nich stopę procentową składki wypadkowej, obowiązującą u poprzedniego pracodawcy, czy też tę, która dotyczy nas?

Od 1 stycznia 2018 r. – zmiany w deklaracjach do PFRON

Z początkiem nowego roku ulegają zmianie wzory dwóch deklaracji składanych przez pracodawców zobowiązanych do wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Sprawdź szczegóły zmian.

GNU 161

Zasiłek opiekuńczy 2018

W niniejszym opracowaniu przypominamy zasady wypełniania aktualnie obowiązujących druków, niezbędnych do ustalenia prawa i wypłaty zasiłku opiekuńczego., również w kolejnym roku kalendarzowym. Sprawdźmy zatem, co możemy podpowiedzieć pracownikowi, który musi wypełniać te formularze. Upewnijmy się, czy złożone przez pracownika ubiegającego się o zasiłek opiekuńczy dokumenty są kompletne, bezbłędnie wypełnione, czy uprawniają do wypłaty świadczenia z tytułu opieki.

ANU 161

Wysokość podstawy wymiaru składek – ważna przy zbiegu tytułów do ubezpieczeń

Jeżeli osoba prowadząca działalność gospodarczą osiąga przychody z tego tytułu i jednocześnie z kontraktu menadżerskiego to następuje zbieg tytułów do ubezpieczeń. Czy w takim przypadku ma znaczenie to, który tytuł powstał najwcześniej? Zapoznaj się z interpretacją Zakładu w tej sprawie.

Wyrównanie kwoty świadczenia rehabilitacyjnego w raporcie rozliczeniowym

Pytanie: Z uwagi na postępowanie odwoławcze pracownikowi przyznano świadczenie rehabilitacyjne z wyrównaniem za okres trzechmiesięcy, którego będziemy płatnikiem. W jaki sposób rozpisać tę wypłatęw dokumentach ubezpieczeniowych?

Wynagrodzenie chorobowe zamiast zasiłku w dokumentacji ZUS

Pytanie: Naszemu pracownikowi, który w 2017 roku ukończył 50 lat,wypłaciliśmy błędnie wynagrodzenie chorobowe tylko za pierwsze 14 dni dłuższej niezdolności do pracy. Za pozostałe dni objęte zwolnieniem otrzymał on od nas zasiłek chorobowy. Wiem, że skrócony okres pobierania wspomnianego wynagrodzenia obejmie tę osobę dopiero w przyszłym roku. Jak skorygować popełniony błąd?

GNU 160

8 zmian u pracownika, o których informujemy ZUS

Aby zawiadomić ZUS o zmianach dotyczących pracownika, płatnik wypełnia określone dokumenty ubezpieczeniowe. Są to nie tylko dokumenty zgłoszeniowe oraz wyrejestrowujące. Chodzi tu m.in. o sytuacje, gdy podpisujemy dodatkową umowę z naszym pracownikiem albo gdy zmieni się wymiar jego czasu pracy. Poznajmy szczegóły obowiązków płatnika wobec ZUS na przykładach z praktyki.

ANU 160

Zamiana umowy o pracę na kontrakt menedżerski

Pytanie: Pracownik jest zatrudniony na umowę o pracę do 31 października2017 r. Od listopada mamy podpisać z nim kontrakt menedżerski, z tytułu którego zostanie zgłoszony do ubezpieczeń społecznych z kodem właściwymdla umów zlecenia. Czy jeśli ubezpieczony zachoruje w grudniu, to będzie miał prawo do świadczeń chorobowych? Czy okres wyczekiwania dla niego wynosi 90 dni, tak jak dla umów o świadczenie usług? Odprowadzamy i będziemy odprowadzać za ubezpieczonego składkę chorobową.

Wypłata nagrody jubileuszowej po uzupełnieniu stażu

Pytanie: Pracownikowi 2 grudnia 2016 r. została wypłacona nagroda jubileuszowa. W październiku 2017 r. pracownik uzupełnił dokumenty o pracę we własnym gospodarstwie rolnym. W związku z tym nabył prawo do nagrody wyższego stopnia. Czy od naliczonej i wypłaconej nagrody należy naliczyć i potrącić składki ZUS?

Świadczenia chorobowe dla kadry likwidowanych gimnazjów

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wydał komunikat w sprawie ustalania podstawy wymiaru zasiłków nauczycielom i pracownikom zatrudnionym do 31 sierpnia 2017 r. w gimnazjach, a kontynuującym zatrudnienie w szkole podstawowej lub średniej. Sprawdź szczegóły.

SNU 44

Reforma emerytalna bis, czyli co nowego od października 2017 r.

Aby omawiać reformę emerytalną bis, obowiązującą od 1 października 2017 roku, warto najpierw przypomnieć stan prawny przed 1 stycznia 2013 r., od kiedy to weszła w życie pierwsza wielka reforma emerytalna. Dla pełnego zrozumienia aktualnych zmian, koniecznie zapoznaj się z tym opracowaniem.

GNU 159

Jakie dodatkowe formularze płatnik przesyła do ZUS?

Pracodawcy muszą przekazywać do ZUS oprócz dokumentów zgłoszeniowych, rozliczeniowych oraz wyrejestrowujących wiele innych formularzy. Chodzi tu głównie o zaświadczenia. Niektóre z nich wystawiane są na gotowych wzorach druków, część zaś pracodawcy muszą opracować we własnym zakresie. Jeżeli nie złożą wymaganego dokumentu, nieprawidłowo go wypełnią albo podadzą w nim niepełne informacje, muszą liczyć się z określonymi sankcjami karnymi. Sprawdźmy, jakimi.

ANU 159

Zasiłek macierzyński w przypadku poronienia

Pytanie: Pracownica w trakcie urlopu wychowawczego zaszła w drugąciążę i około 4. miesiąca ciąży poroniła. Czy w takim wypadku należy jejsię zasiłek macierzyński? Jeśli tak, to w jakim wymiarze? Jakie dokumentysą niezbędne do wypłaty takiego zasiłku? I drugie pytanie: czy urlop wychowawczy można przerwać zwolnieniem lekarskim związanym z kolejnąciążą?

Za krewnego – pracownika obowiązkowe składki na FGŚP

Za współpracujących krewnych - pracowników, przedsiębiorca od 5 września br. ma obowiązek uiszczania składek na FGŚP. To konsekwencje nowelizacji przepisów. Sprawdź szczegóły.

Świadczenie pracy za granicą jedynie przez część miesiąca

Obowiązujące przepisy wykluczają możliwość sztucznego zawyżania podstawywymiaru składek w przypadku pracowników świadczących pracę za granicą, osiągających przychody w kwocie równej lub niższej niż przeciętne wynagrodzenie. Nie rozwiązuje to jednak wszystkich problemów związanych z ustalaniem podstawy składek za okres oddelegowania. Wielu Czytelników zadaje pytania: jak należy interpretować przepisy w przypadku pracowników, którzy świadczą pracę za granicą jedynie przez część miesiąca? Koniecznie zapoznaj się ze stanowiskiem eksperta.

GNU 158

Jak rozliczyć chorobę w okresie wyczekiwania

Zdarza się, iż osoba zatrudniona w firmie poważnie zachoruje i dostarczy zwolnienie lekarskie za okres swojej niezdolności do pracy, często obejmujący pobyt w szpitalu a także rekonwalescencję. Niekiedy okres choroby i powrotu do zdrowia trwa kilka miesięcy. Płatnik, w przypadku, gdy choroba pracownika obejmuje okres wyczekiwania, ma wątpliwości, jak poprawnie rozliczyć wynagrodzenie za ten czas? A w jaki sposób taką sytuacje rozliczyć u zleceniobiorcy? Problematykę tę wyjaśniamy na przykładach z praktyki.

ANU 158

Urodzenie dziecka i pobieranie zasiłku nie wyklucza działalności gospodarczej

Podstawowym warunkiem nabycia prawa do zasiłku macierzyńskiego przez osobę prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą jest urodzenie dziecka w okresie podlegania ubezpieczeniu chorobowemu. Zatem otrzyma ona zasiłek macierzyński, o ile przystąpiła do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego. Upewnij się co musi złożyć w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, żeby otrzymać świadczenie i jakie ma obowiązki składkowe w trakcie pobierania zasiłku.

Porzucenie pracy przez pracownika – co ze składkami ZUS

Pytanie: Pracownik porzucił pracę w trakcie miesiąca. Jak powinniśmyustalić podstawę wymiaru składek oraz w jaki sposób wykazać to w drukachprzesyłanych do ZUS?

Od 1 września – zmiany w zwolnieniach składkowych uczniów i studentów

Z początkiem września wchodzą w życie kolejne przepisy reformy systemu oświaty. Mają one wpływ na zapisy w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych w zakresie zwolnienia składkowego uczniów i studentów wykonujących umowy zlecenia. Co konkretnie uległo zmianie? Szczegóły w tekście.

GNU 157

Reforma emerytalna a okres ochronny

Niektórzy pracownicy skorzystają z ochrony przedemerytalnej także po osiągnięciu obniżonego wieku emerytalnego. Jeśli bowiem ochrona przedemerytalna pracownika rozpocznie się jeszcze przed 1 październikiem 2017 r., obejmie 4 lata liczone od dotychczasowego wyższego wieku przedemerytalnego. Jeżeli zaś pracownik uzyska dotychczasowy wiek emerytalny po tej dacie, to 4-letni okres ochronny będzie liczony właśnie od 1 października 2017 r. Kiedy zaczyna się okres ochronny w przypadku prawa do wcześniejszej emerytury? Czy emerytura pomostowa ma wpływ na okres ochronny? Czy można zwolnić z powodu osiągnięcia wieku emerytalnego? Na te i inne pytania odpowiadamy w tekście.

ANU 157

Zmiana umowy o dzieło w umowę zlecenia po kontroli ZUS

Pytanie: Inspektor kontroli ZUS zakwestionował zawartą umowę o dzieło na kwotę brutto 841 zł, uznając ja za umowę zlecenia. W tej sytuacji muszę dokonać przekwalifikowania umowy. Pracownik już nie pracuje. Muszę mu wystawić PIT -8C. Mam wątpliwości, które składki powinnam wykazać w tym dokumencie i jako jaki składnik mam to wykazać w programie kadrowo płacowym ?? Czy ma to być składnik opodatkowany? W całości ja jako firma pokrywam składki za pracownika i za siebie. nNe będę się domagać zwrotu należności ZUS od pracownika. Jak mam zatem sporządzić pismo do pracownika, które muszę mu wysłać razem z PIT-8C?

Zegarki dla pracowników w ramach nagrody jubileuszowej

Czy od wartości zegarków, wręczanych pracownikom z tytułu nagrody jubileuszowej należy odprowadzić składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne? Sprawdź, jakie jest stanowisko ZUS w tej sprawie.

Zawiadomienie ZUS o wypadku w drodze do pracy

Pytanie: Czy należy wysyłać do ZUS zawiadomienie/ dokumentację dotyczącą wypadku w drodze do pracy, z pracy lub wypadku w pracy. czy uzależnia to wysokość zasiłku 100%?

SNU 43

Świadczenie przedemerytalne – pomostem przed emeryturą

Aby ZUS przyznał prawo do świadczenia przedemerytalnego, ubezpieczony musi spełnić szereg warunków. Można je sklasyfikować w dwóch grupach. Pierwsza z nich - to warunki jednakowe dla wszystkich osób, które ubiegają się o świadczenie przedemerytalne. Druga - to warunki szczególne, zindywidualizowane, uzależnione od stażu pracy, wieku, przyczyn rozwiązania stosunku pracy, uzależnione od tego, o jakie świadczenie ubiega się wnioskodawca. Sprawdźmy szczegóły.

GNU 156

Świadczenie urlopowe i dofinansowanie wypoczynku – 7 przykładów z praktyki

Niektórzy pracodawcy zatrudniający od 20 do 49 pracowników, zamiast utworzenia funduszu socjalnego, wypłacają świadczenie urlopowe. Świadczenie to często bywa jednak mylone z dopłatą do wypoczynku pracownika wypłacaną z funduszu socjalnego. Oba świadczenia jednak zasadniczo się różnią. Czym? Ponieważ sezon urlopowy trwa i nie wszyscy pracownicy skorzystali dotychczas z wypoczynku, przypomnijmy istotne kwestie związane z tymi świadczeniami.

ANU 156

Usługi dla byłego zagranicznego pracodawcy – co z ulgowymi składkami

Przedsiębiorca rozpoczął działalność gospodarczą i chciałby opłacać składki ZUS w ulgowej wysokości. Czy ma do tego prawo, jeżeli zamierza wykonywać usługi na rzecz swego byłego zagranicznego pracodawcy? Sprawdź, co na ten temat sądzi ZUS w niedawno wydanej interpretacji.

Urodzenie kolejnego dziecka na urlopie wychowawczym

Pytanie: Jedna z naszych pracownic, przebywając na urlopie wychowawczym, w czerwcu urodziłakolejne dziecko. Jakim ubezpieczeniom będzie podlegała?

Umowa zlecenia osoby duchownej

Pytanie: W jednostce samorządowej będą przeprowadzane awanse nauczycieli co zrodziło obowiązek zatrudnienia w formie umowy zlecenia ekspertów. Jednym z ekspertów ma być duchowny ( proboszcz ) parafii, który nie jest nigdzie zatrudniony. Jak prawidłowo ustalić obowiązek opłacenia składek na ubezpieczenie społeczne ? A drugie pytanie brzmi: jak powinno wyglądać oświadczenie duchownego dołączone do umowy zlecenia by jednoznacznie wynikał obowiązek bądź brak obowiązku objęcia go ubezpieczeniem społecznym?

GNU 155

Rozliczanie diet z tytułu krajowej i zagranicznej podróży służbowej

O podróży służbowej mówimy wtedy, gdy odbywa się: poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy lub poza stałym miejscem pracy, na polecenie pracodawcy, w celu wykonania zadania określonego przez pracodawcę. Wszystkie wymienione elementy muszą wystąpić łącznie. Pracownikowi, który na polecenie pracodawcy wyjeżdża w podróż służbową przysługują z tego tytułu należności na pokrycie kosztów. Jakie są to należności? W jakich przypadkach należy pomniejszyć podwładnemu dietę? Jakie zasady obowiązują przy wysyłania w podróż służbową kierowcy? Czy od wypłacanych diet należy odprowadzić składki i podatek?Sprawdź szczegóły w opracowaniu i skorzystaj ze wskazówek.

ANU 155

Zaległa wypłata zasiłku i świadczenia rehabilitacyjnego

Pytanie: Pracodawca z przyczyn przez niego niezawinionych ( brak jasności sprawy, oraz czekając na odpowiedź z ZUS) w lutym, marcu, kwietniu i maju 2017 roku nie wypłacił pracownikowi zasiłku i świadczenia rehabilitacyjnego i rozliczył go w ZUS z kodem 151. Z chwilą otrzymania decyzji z ZUS 20 czerwca 2017 roku pracodawca wypłacił zasiłek i świadczenie rehabilitacyjne i rozliczył pracownika za wyżej wspomniany okres z kodem 313 i 321. Czy wypłacając zaległe świadczenia w czerwcu pracodawca musi dokonać korekt w rozliczeniach za miesiące od lutego do maja?

Wypadek podczas wykonywania umowy zlecenia

Pytanie: Zleceniobiorca (rozliczany godzinowo) objęty jest dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym. W trakcie trwania umowy zlecenia uległ wypadkowi. Przebywa na miesięcznym zwolnieniu lekarskim, nie mając wypracowanych żadnych godzin. Czy w takiej sytuacji powinniśmy go wyrejestrować z ZUS na czas trwania zwolnienia chorobowego, czy też pomimo braku przychodu ma być wykazywany w raportach miesięcznych? Dodam, że zleceniobiorcy nie minął jeszcze okres wyczekiwania (90 dni).

Wynagrodzenie za dyżury w podstawie zasiłkowej

Pytanie: Jeden z naszych pracowników przebywający obecnie na zwolnieniu lekarskim otrzymuje także wynagrodzenie za dyżury. Czy powinniśmy je uwzględnić w podstawie wymiaru zasiłku chorobowego, a jeżeli tak, to w jakiej wysokości?

GNU 154

Zasiłek opiekuńczy na dziecko – 11 przykładów z praktyki

Prawo do zasiłku opiekuńczego przysługuje od pierwszego dnia ubezpieczenia chorobowego, bez okresu wyczekiwania, wszystkim ubezpieczonym podlegającym ubezpieczeniu chorobowemu, bez względu na to, czy podlegają temu ubezpieczeniu obowiązkowo, czy dobrowolnie. Zasady ustalania prawa do zasiłku są jednakowe dla wszystkich ubezpieczonych. Czy prawo do zasiłku opiekuńczego ma tylko rodzic biologiczny dziecka? Czy można ubiegać się o zasiłek opiekuńczy, gdy chore dziecko przebywa w szpitalu?Na jakich zasadach przysługuje zasiłek, jeżeli rodzice pracują na zmiany? To tylko kilka z wielu zagadnień, które omawiamy w opracowaniu.

ANU 154

Śmierć pracownika – jakie obowiązki ma płatnik składek

Pytanie: Pracownik zmarł 5 maja 2017 roku. Wynagrodzenie za kwiecień miał otrzymać 10 maja. Jak należy wypłacić wynagrodzenie za kwiecień, który cały przepracował tj. czy ma być oskładkowane i opodatkowane? Pracownik zostawił żonę i niepełnosprawne w stopniu znacznym 26 letnie dziecko. Jak ustalić ilość osób do odprawy pośmiertnej jeżeli to dziecko pobiera rentę socjalną?

Skutki nadpłaty składek na FEP

Pytanie: Opłacaliśmy składki na Fundusz Emerytur Pomostowych za pracownika,który przekroczył roczną kwotę graniczną. Jak skorygować ten błąd,jeżeli wspomnianych składek nie wykazujemy w raportach imiennych?

Rekompensata pieniężna zamiast emerytury

Wiele osób, w tym bardzo duża grupa nauczycieli, po 2008 roku utraciło możliwość skorzystania z wcześniejszej emerytury z tytułu pracy w warunkach szczególnych lub w szczególnym charakterze. Jednak ustawodawca nie zapomniał o osobach, które wykonywały pracę szczególną, a niestety nie spełnili warunków, aby nabyć uprawnienia emerytalne, bo byli w dniu wejścia w życie ustawy po prostu za młodzi. Osobom takim za tę pracę w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze przysługuje rekompensata pieniężna. Sprawdźmy szczegóły uregulowań.

SNU 42

Zawarcie i rozwiązanie stosunku pracy - dokumentacja ZUS

Przyjęcie do pracy pracownika jak i rozstanie się z nim narzucają pracodawcy /płatnikowi określone obowiązki względem ZUS. W tym numerze, pomyślanym jako swoisty przewodnik, przypominamy jakie są to powinności.

GNU 153

Co warto wiedzieć o świadczeniu rehabilitacyjnym

Świadczenie rehabilitacyjne przysługuje osobie, która wykorzystała już pełen 182- bądź 270-dniowy (w przypadku gruźlicy) okres zasiłku chorobowego, jednak w dalszym ciągu nie jest w stanie powrócić do pracy. Maksymalny okres, na jaki może zostać przyznane świadczenie, to 12 miesięcy. Kto ma prawo do świadczenia rehabilitacyjnego, a komu ono nie przysługuje? Jakie obowiązki ma z tego tytułu pracodawca? Przeczytaj tekst i skorzystaj ze wskazówek eksperta.

ANU 153

ZUS – PEL – pełnomocnictwo w relacjach z ZUS

Niekiedy firmy mają problem z wypełnieniem druku ZUS – PEL, będącym pełnomocnictwem do wykonywania czynności prawnych w komunikacji z Zakładem. Z tekstu dowiesz się w jaki sposób wypełnić ten druk ZUS-PEL dla spółki z o.o.

Zasiłek z tytułu wypadku przy pracy za hospitalizację

Pytanie: Pracownik był niezdolny do pracy z powodu wypadku przy pracy od 15 lutego do 17 kwietnia 2017 r. Od 20 marca do 4 kwietnia 2017 r. przebywał w szpitalu. Jakie zasady przyjąć przy obliczaniu zasiłku i w jakiej wysokości go wypłacić?

GNU 152

Zwolnienie z opłacania składek na Fundusz Pracy za pracowników po urlopach z tytułu rodzicielstwa

Jedną z grup, w stosunku do której pracodawcy lub inne jednostki organizacyjne mogą korzystać ze zwolnienia w opłacaniu składek na Fundusz Pracy, są pracownicy powracający z urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego lub urlopu wychowawczego. Sprawdźmy, jak to zwolnienie poprawnie stosować, szczególnie w przypadkach, gdy powracający z urlopu podwładny wykonuje umowy cywilnoprawne lub pracuje na urlopie wychowawczym, po wykorzystaniu urlopu rodzicielskiego.

ANU 152

Ustalenie wynagrodzenia prezesa spółki aktem notarialnym

Jeżeli zgromadzenie wspólników spółki podjęło uchwałę o wynagrodzeniu prezesa zarządu i przyznało mu je na podstawie aktu notarialnego, można mieć wątpliwości czy świadczenie to stanowi tytuł do ubezpieczeń. Rozwiewa je najnowsza interpretacja ZUS. Koniecznie przeczytaj.

Ustalanie podstawy wymiaru składek na urlopie wychowawczym - 4 przykłady z praktyki

Jeśli pracownik wybiera się na urlop wychowawczy, jego sytuacja ubezpieczeniowa ulega zmianie. Nie podlega on bowiem ubezpieczeniom z tytułu stosunku pracy, ale z racji przebywania na urlopie wychowawczym, będącym odrębnym tytułem do ubezpieczeń. Warto zatem przypomnieć, na przykładach z praktyki, jak poprawnie ustalić podstawę wymiaru składek takiemu pracownikowi.

Umowa zlecenia z rolnikiem ubezpieczonym w KRUS

Pytanie: Od 3 kwietniado 31 grudnia 2017 rokuzawarliśmy umowę zlecenia (z wynagrodzeniem 700 zł miesięcznie), z osobą prowadzącą gospodarstwo rolne, ubezpieczoną w KRUS. Czy osobę tę powinniśmy zgłosić do ZUS i odprowadzać za nią składki z tytułu zlecenia? Z jakim kodem wykazać tą osobę w programie Płatnik?

GNU 151

9 błędów w opłacaniu składek na Fundusz Pracy

Składki na FP należne są tylko wtedy, gdy osiągnięty przychód (stanowiący podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe), jest równy kwocie minimalnego wynagrodzenia lub większy od tej kwoty. Co w sytuacji, gdy pracownik pracuje w trzech firmach na część etatu w każdej lub zatrudniamy zleceniobiorcę, który wykonuje zlecenie kilka dni w miesiącu, albo zatrudniamy pracownika w pierwszym roku jego kariery zawodowej? A co należy zrobić w przypadku, gdy pracujemy na podstawie umowy o pracę i prowadzimy działalność gospodarczą? Jak wygląda obowiązek składkowy, gdy nie zatrudniamy pracowników, tylko wyłącznie zleceniobiorców? Poznaj stanowisko eksperta, a unikniesz zbędnych korekt.

ANU 151

Zmiany w outsourcingu według nowych rozwiązań

ZUS będzie uprawniony do przeksięgowania składek zapłaconych za pracowników przez firmę zewnętrzną na konto zakładu macierzystego, jeżeli zakwestionuje outsourcing. Rozwiązanie takie przewiduje rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1306), nad którym trwają prace w Sejmie*. Sprawdźmy szczegóły.

Za 2 miesiące E-ZLA w nowej formie

Od 1 lipca 2017 r. ma zostać wprowadzony nowy, „bardziej przyjazny” sposób sporządzania zwolnień lekarskich wystawianych w formie elektronicznej. Dłużej „w obiegu” pozostaną również zwolnienia papierowe. Takie wnioski płyną z projektu zmian w przepisach ustawy chorobowej*. Poznaj motywy zmian.

SNU 41

Zasiłek chorobowy 2017

Tak jak dotychczas, tak i w 2017 roku płatnicy uprawnieni do wypłaty zasiłków stwierdzają na podstawie zaistniałych okoliczności oraz odpowiednich dokumentów czy ubezpieczonemu przysługują dane świadczenia i w jakiej wysokości. Pracodawcy, którzy nie wypłacają świadczeń mają obowiązek przyjąć od osoby zainteresowanej dokumenty potwierdzające prawo do danego świadczenia i przekazać je do ZUS, aby organ ten podjął wypłatę. W jakich przypadkach nie przysługuje prawo do wynagrodzenia i zasiłku chorobowego? Jak ustalać okres zasiłkowy, żeby nie nadpłacić zasiłku? Kiedy okres zasiłkowy należy ustalać na nowo? To tylko 3 z wielu pytań na które odpowiadamy w opracowaniu. Zapraszam do lektury.

GNU 150

Jak poprawnie naliczyć i oskładkować trzynastki za 2016 rok

W pierwszym kwartale każdego nowego roku w jednostkach sfery budżetowej trwa akcja naliczania i wypłacania trzynastek za miniony rok. Sprawdźmy zatem komu ona przysługuje, jak ustalać jej podstawę wymiaru, kiedy wypłacić i jak rozliczyć.

ANU 150

Zlecenie z własną pracownicą na urlopie wychowawczym

Pytanie: W marcu zamierzamy zawrzeć umowę zlecenia z naszą pracownicą przebywającąna urlopie wychowawczym. Prosimy o informację, jakim ubezpieczeniom będzie ona podlegać?

Wypłata po zakończonej umowie zlecenia

Pytanie: W styczniu na 3 dni zatrudniliśmy zleceniobiorcę. Zarejestrowaliśmy go, a po zakończeniu umowy wyrejestrowaliśmy z ZUS. Z jakim kodem powinniśmy wykazać dokonaną wypłatę w dokumentach rozliczeniowych? Podaliśmy kod 30 00 XX, jednak po weryfikacji w ZUS DRA pojawił się błąd krytyczny uniemożliwiający wysłanie zestawu do ZUS.

GNU 149

Rozliczanie zarobkujących emerytów i rencistów za 2016 rok

Emeryci i renciści wykonujący działalność podlegającą obowiązkowi ubezpieczeń społecznych lub pozostający w stosunku służby nie mogą dorabiać bez ograniczeń. Mają wyznaczone dwa progi zarobkowe, których przekroczenie powoduje zawieszenie lub zmniejszenie wypłacanego świadczenia. Świadczeniobiorcy powinni niezwłocznie powiadomić ZUS o zamiarze osiągania przychodu. Po zakończeniu roku kalendarzowego muszą natomiast poinformować Zakład o kwocie przychodu osiągniętego w całym poprzednim roku. Mają na to czas do końca lutego następnego roku. W związku z tym, że 28 lutego przypada w tym roku we wtorek, jest to ostateczny termin na wywiązanie się z obowiązku informacyjnego. Jaka jest w tym rola i obowiązki płatnika? Skorzystaj z ze wskazówek zawartych w opracowaniu.

ANU 149

Wypowiedzenie i rezygnacja z urlopu macierzyńskiego a wyrównanie zasiłku

Pytanie: Nasza pracownica przebywa na urlopie macierzyńskim. Wykorzystałajuż 20 tygodni i wystąpiła o rozwiązanie umowy o pracę orazrezygnację z urlopu macierzyńskiego. Jej mąż również nie będzie z niegokorzystał. Po porodzie wystąpiła o cały urlop macierzyński i rodzicielskii w związku z tym podstawa wymiaru zasiłku wynosiła 80%. Czy w związku z rezygnacją z urlopów powinniśmy wypłacić wyrównanie do 100%? Jeżeli tak, to czy należy skorygować wszystkie dokumenty ZUS za te miesiące?

Warunkowe prawa majątkowe jako motywacja dla kadry zarządczej

Czy Twoja firma planuje wprowadzić program motywacyjny dla kadry menadżerskiej oraz członków zarządu? Przeczytaj najnowsze stanowisko ZUS i sprawdź, czy przyznane niezbywalne opcje finansowe należy oskładkować.

Kilkuletnie zwolnienia i urlopy macierzyńskie a podstawa wymiaru składek na urlopie wychowawczym

Pytanie: Nasza pracownica zamierza od 6 kwietnia przebywać naurlopie wychowawczym. Do tego czasu wykorzysta zaległy urlop wypoczynkowy. Urlop rodzicielski skończył się jej zaś 30 stycznia 2017 r. Przez wcześniejsze cztery lata przebywała na przemian na zasiłku chorobowym, macierzyńskim i rodzicielskim, ponieważ w tym czasie urodziła troje dzieci. Jaką podstawę musimy przyjąć do urlopu wychowawczego, który rozpocznie się 6 kwietnia?

GNU 148

Zasiłek wyrównawczy 2017 – obowiązki płatnika składek

Zasiłek wyrównawczy jest świadczeniem, które należy do pakietu świadczeń oferowanych z ubezpieczenia chorobowego, a także z ubezpieczenia wypadkowego. Jest specyficzny, ponieważ przysługuje wyłącznie pracownikom. Jego celem jest zrekompensowanie pracownikowi pobierania przez niego niższego wynagrodzenia w okresie, w którym przechodzi rehabilitację zawodową. Często zasiłek wyrównawczy bywa mylony z dodatkiem wyrównawczym. Są to jednak zupełnie odrębne świadczenia. Na czym polega różnica między zasiłkiem a dodatkiem wyrównawczym? Komu przysługuje zasiłek wyrównawczy i przez jaki okres przysługuje? Przeczytaj opracowanie i poznaj szczegóły zagadnienia.

ANU 148

W jaki sposób naprawić błąd w Płatniku : „Błędnie zaznaczone ubezpieczenia”

W programie Płatnik jest wiele weryfikacji, które mają ograniczyć liczbę błędów w dokumentach przekazywanych do ZUS. Przy sporządzaniu dokumentu zgłoszeniowego ZUS ZUA bądź ZUS ZZA program sprawdza m.in., czy dla podanego kodu tytułu ubezpieczenia zaznaczone są właściwe ubezpieczenia. W szczególności dotyczy to dokumentu ZUS ZUA, ponieważ wypełnienie dokumentu ZUS ZZA jest zgłoszeniem ubezpieczonego wyłącznie do ubezpieczenia zdrowotnego. Na czym polega weryfikacja i jak postąpić, gdy wykaże ona błąd? Koniecznie przeczytaj komentarz naszego eksperta.

Składki od wycieczki dla pracownika sfinansowane za ubezpieczonego

Pytanie: We wrześniu pracownik otrzymał w nagrodę od firmy : wycieczkę. Świadczenie to błędnie uznaliśmy jako zwolnione od składek i dlatego wartości wycieczki nie uwzględniliśmy w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne. Obecnie będziemy przygotowywać korektę dokumentów. Chcemy pokryć z własnych środków składki na ubezpieczenia społeczne finansowane ze środków ubezpieczonego, podatek oraz składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Czy należności ZUS sfinansowane za pracownika będą stanowiły podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne?

Rozwiązanie i ponowne nawiązanie stosunku pracy z tym samym pracodawcą a zwolnienie ze składek na FP

Pytanie: Pracownica wróciła z urlopu macierzyńskiego na dotychczasowe stanowisko pracy w urzędzie gminy. Po pewnym czasie, w związku z wygranym naborem na stanowisko urzędnicze w tym samym urzędzie gminy, została z nią rozwiązana dotychczasowa umowa o pracę zawarta na czas nieokreślony za porozumieniem stron i zawarta nowa umowa na 6 miesięcy na stanowisko urzędnicze. Ponieważ od pracownicy powracającej z urlopu macierzyńskiego nie odprowadza się składek na Fundusz Pracy, to czy wymienioną osobę zatrudnioną na podstawie drugiej umowy o pracę można traktować jako osobę powracającą z urlopu macierzyńskiego i nie odprowadzać od niej składek na FP?