WYDANIE ONLINE

Zgłoszenie danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze dotyczy osób, za które płatnicy byli zobowiązani opłacić składkę na Fundusz Emerytur Pomostowych. W obecnie przygotowywanym druku wykazuje się ubezpieczonych w 2013 roku.

czytaj więcej »

Realizacja obowiązków na stanowisku kierowniczym przez osobę, która sprawowała nadzór nad podwładnymi wykonującymi prace w szczególnych warunkach, uzasadnia prawo do wcześniejszej emerytury.

czytaj więcej »

19 lutego weszły w życie przepisy przewidujące wypłatę zaległych emerytur, zawieszonych od 1 października 2011 r. do 21 listopada 2012 r. Świadczenia te będą wypłacane osobom, które nabyły uprawnienia emerytalne przed 1 stycznia, a po 30 września 2011 r. kontynuowały wykonywanie obowiązków u dotychczasowego pracodawcy.

czytaj więcej »

Przy organizowaniu imprez masowych ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych pracodawca nie musi uwzględniać sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej zatrudnionych.

czytaj więcej »

Jeśli przedsiębiorca założył nową firmę przed upływem 60 miesięcy od dnia zakończenia poprzedniej działalności, nie może opłacać składek od niższej podstawy wymiaru.

czytaj więcej »

Po rezygnacji z funduszu socjalnego pracodawca nie może dowolnie rozporządzać zgromadzonymi w nim środkami. Powinien nadal używać ich zgodnie z regulaminem. W razie spełnienia tych warunków świadczenia przyznane podwładnym są wyłączone z podstawy wymiaru składek.

czytaj więcej »

Osoba, która ma ustalone prawo do emerytury lub renty i zawarła umowę zlecenia przed 14 stycznia 2000 r., przez cały czas jej trwania podlega dobrowolnym ubezpieczeniom społecznym. Obowiązkowe jest dla niej tylko ubezpieczenie zdrowotne.

czytaj więcej »

Jeżeli umowa cywilnoprawna dotyczy przedmiotu prowadzonej działalności, a przychód z tej umowy jest opodatkowany jako przychód z własnej firmy, tytułem do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego jest działalność gospodarcza. Z umowy o świadczenie usług nie trzeba wówczas opłacać żadnych składek.

czytaj więcej »

Obywatel polski na stałe zamieszkujący za granicą i świadczący tam usługi na rzecz polskiego przedsiębiorcy nie podlega obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym z tytułu wykonywania umowy zlecenia.

czytaj więcej »

Pytanie: Z końcem 2012 roku spółka rozwiązała z podwładnym za wypowiedzeniem umowę o pracę. Wcześniej zawarto z nim umowę o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy, w związku z czym przez 6 miesięcy wypłacano mu odszkodowanie. Zatrudniony odwołał się od wypowiedzenia do sądu, który przywrócił go do pracy. W marcu pracodawca wypłaci tej osobie wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy. Jakie dokumenty powinien złożyć do ZUS? Czy trzeba naliczyć składki od odszkodowania za zakaz konkurencji wypłaconego byłemu podwładnemu przed ponownym podjęciem pracy?

czytaj więcej »

Pytanie: Przedsiębiorca do końca grudnia 2013 roku opłacał składki na ubezpieczenia społeczne, w tym na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe, od preferencyjnej podstawy wymiaru. Od 1 stycznia 2014 r. obowiązują go już jednak zasady ogólne, w związku z czym powinien odprowadzać za siebie także składkę na Fundusz Pracy. Nie regulował jednak tej należności. Czy w takim przypadku jego dobrowolne ubezpieczenie chorobowe ustało od stycznia i czy powinien zgłosić się do niego ponownie na bieżąco?

czytaj więcej »

Pytanie: W związku z realizacją umowy zawartej z rosyjskim kontrahentem spółka delegowała od marca za granicę kilkunastu swoich pracowników i zleceniobiorców. Osoby te nie odbywają podróży służbowej. Czy przy ustalaniu dla nich podstawy wymiaru można odliczać kwotę diety za każdy dzień pobytu za granicą?

czytaj więcej »

Pytanie: W związku z rozwiązaniem umowy o pracę z osobą zatrudnioną na czas określony pracodawca musi wyrejestrować z ubezpieczenia zdrowotnego członków jej rodziny. Jakiego formularza powinien użyć oraz czy program Płatnik wygeneruje go automatycznie?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik przedstawił w lutym zwolnienie lekarskie na starym druku ZUS ZLA. Lekarz, który wydał to zwolnienie, poproszony o jego przepisanie na nowy formularz, oświadczył, że nie jest to możliwe, gdyż nie otrzymał jeszcze nowych druków. Pracodawca uwzględnił to zwolnienie i wypłacił zatrudnionemu wynagrodzenie za czas choroby. Czy postąpił prawidłowo?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik chorował w lutym 2014 roku. Od 1 stycznia 2014 r. jest zatrudniony na cały etat i otrzymuje stałe miesięczne wynagrodzenie w kwocie 5.000 zł. W 2013 roku kilka razy zmieniano mu wymiar czasu pracy. Od 1 stycznia do 31 maja 2013 r. pracował na 1/4 etatu, od 1 czerwca do 31 sierpnia 2013 r. na 1/2 etatu, od 1 września do 31 grudnia 2013 r. na 3/4 etatu. Podstawę wymiaru wynagrodzenia za czas choroby w lutym stanowi pensja za styczeń. W styczniu pracownik otrzymał dodatkowo trzynastą pensję za 2013 rok w kwocie 4.500 zł, a po pomniejszeniu o składki na ubezpieczenia społeczne finansowane z jego środków (13,71%) – 3.883,05 zł. Jak uwzględnić ten składnik w podstawie wymiaru wynagrodzenia za czas choroby?

czytaj więcej »

Pytanie: W styczniu 2010 roku spółka wystawiła pracownikowi zaświadczenie na formularzu ZUS Rp-7 potwierdzające jego zarobki w latach 2000–2009. W wyniku niedawnej kontroli ZUS stwierdzono, że sporządzając ten dokument, błędnie wykazała zbyt wysoki przychód za 2009 rok. Po korekcie zaświadczenia ZUS obniżył emeryturę i zobowiązał spółkę do zwrotu nienależnie wypłaconego świadczenia za cały zakwestionowany okres (prawie 4 lata). Czy przysługiwało mu takie uprawnienie?

czytaj więcej »

Pytanie: Spółka zatrudnia pracownika, który po ukończeniu 65 lat w maju 2014 roku zamierza przejść na emeryturę częściową. Nie ukończy jeszcze wówczas powszechnego wieku emerytalnego i obawia się, że ZUS zawiesi mu przyznane świadczenie w związku z uzyskiwaniem zbyt wysokich przychodów (ok. 6.500 zł miesięcznie). Czy po to aby mógł pobierać przyznaną emeryturę w pełnej wysokości, trzeba będzie obniżyć mu pensję?

czytaj więcej »

Pytanie: Zatrudniamy na pół etatu nauczyciela urodzonego w 1960 roku, który chce przejść na emeryturę przyznawaną bez względu na wiek. Pracuje równolegle w szkole (również w 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć). Wkrótce będzie musiał jednak odejść z pracy w tej placówce ze względu na zmniejszenie liczby klas. Czy aby uzyskać nauczycielską emeryturę, musi rozwiązać również stosunek pracy z naszą szkołą?

czytaj więcej »

Pytanie: Nauczyciel zatrudniony w szkole podstawowej chce zgłosić wniosek o przyznanie nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego. Ma udowodnione 21 lat składkowych (w tym 20 lat pracy w szkole), 8 lat nieskładkowych oraz 8 lat pracy w gospodarstwie rolnym. Czy ustalając prawo do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, ZUS zsumuje wszystkie te okresy?

czytaj więcej »

wiper-pixel