WYDANIE ONLINE

Od 26 listopada 2013 r. trzeba stosować się do nowych wymagań w zakresie dowodów potrzebnych do przyznania i wypłaty zasiłku macierzyńskiego.

czytaj więcej »

Osoba pobierająca zasiłek macierzyński nie ma statusu własnego pracownika. W razie zawarcia z nią umowy o dzieło pracodawca nie odprowadza składek od wypłaconego z tego tytułu wynagrodzenia.

czytaj więcej »

Przy ustalaniu, czy przedsiębiorca spełnia warunki do opłacania składek od preferencyjnej podstawy wymiaru, nie ma znaczenia wykonywanie pracy na rzecz zagranicznego pracodawcy, jeżeli takie zatrudnienie nie podlegało polskiemu ustawodawstwu.

czytaj więcej »

Spółka jawna może zawrzeć umowę o pracę z żoną wspólnika. Podwładna nie ma wówczas statusu osoby współpracującej.

czytaj więcej »

Przedsiębiorca może skorzystać z preferencyjnej podstawy wymiaru tylko wtedy, gdy usługi świadczone w ramach działalności na rzecz byłego pracodawcy nie pokrywają się, nawet w części, z czynnościami objętymi stosunkiem pracy. Zdaniem ZUS, w przypadku lekarza świadczącego usługi na rzecz szpitala, w którym był wcześniej stażystą, taki warunek nie jest spełniony.

czytaj więcej »

Zdaniem ZUS, nowy oddział spółki powstały w wyniku przejęcia innej spółki i będący odrębnym płatnikiem składek powinien ustalić obowiązującą go stopę procentową składki na ubezpieczenie wypadkowe.

czytaj więcej »

Pytanie: Osoba zatrudniona w spółce na podstawie umowy o pracę wykonywała także obowiązki na podstawie umowy zlecenia z przedsiębiorcą prowadzącym indywidualną działalność gospodarczą. Spółkę i zleceniodawcę łączyła jednak umowa o współpracy, w związku z czym zatrudniony świadczył prace objęte zleceniem na rzecz własnego pracodawcy. Od wynagrodzeń wypłacanych przez zleceniodawcę spółka nie odprowadzała za pracownika składek ZUS. Uiściła je dopiero po wydaniu decyzji przez ZUS. Po zapłaceniu składek chce wystąpić z roszczeniami regresowymi wobec podwładnego, z powołaniem się na bezpodstawne wzbogacenie. W jakim terminie takie roszczenia ulegają przedawnieniu?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownicy spółki są delegowani do krajów Unii Europejskiej (z zastosowaniem zaświadczenia o ustawodawstwie dotyczącym zabezpieczenia społecznego A1). Mają tam zapewnione zakwaterowanie, sfinansowane przez zagranicznych kontrahentów spółki. Takie świadczenie nie jest dla podwładnych przychodem ze stosunku pracy do celów podatku dochodowego. Czy trzeba odprowadzać od niego składki na ubezpieczenia społeczne?

czytaj więcej »

Pytanie: W połowie października 2013 roku pracownica wróciła z urlopu macierzyńskiego. Z tego względu pracodawca od listopada nie opłacał za nią składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Od stycznia 2014 roku zatrudniona udała się na urlop wychowawczy, z którego wróci w styczniu 2015 roku? Czy po powrocie z urlopu wychowawczego nadal nie trzeba będzie opłacać za nią składek na FP i FGŚP?

czytaj więcej »

Pytanie: Spółka udzieliła pracownicy urlopu rodzicielskiego. Z jakim kodem świadczenia/przerwy trzeba wykazać taką osobę w raporcie ZUS RSA?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik-ojciec dziecka wystąpił z wnioskiem o udzielenie mu urlopu rodzicielskiego od 10 lutego 2014 r. na okres 8 tygodni, czyli do 6 kwietnia 2014 r. Matka dziecka korzystała z podstawowego urlopu macierzyńskiego od 23 lipca do 9 grudnia 2013 r. (przez 20 tygodni) oraz z dodatkowego urlopu macierzyńskiego od 10 grudnia 2013 r. do 20 stycznia 2014 r. (przez 6 tygodni), a od 21 stycznia 2014 r. do 31 marca 2014 r. (przez 10 tygodni) przebywa na urlopie rodzicielskim. Czy w takim przypadku pracownik może wziąć urlop rodzicielski w podanym przez niego terminie?

czytaj więcej »

Pytanie: Podwładny, który po kilku latach pracy zakończył zatrudnienie 31 stycznia 2014 r., choruje od 8 stycznia do 14 lutego 2014 r. Poprzednio był chory w listopadzie 2013 roku. Jak w takim przypadku prawidłowo wykazać jego wynagrodzenia w zaświadczeniu ZUS Z-3?

czytaj więcej »

Pytanie: Umowa o pracę na czas określony została zawarta do 28 lutego 2014 r. Pracownica 15 lipca 2013 r. urodziła dziecko i 18 lipca 2013 r. wystąpiła o udzielenie jej – po podstawowym urlopie macierzyńskim – urlopu dodatkowego i rodzicielskiego. Urlop podstawowy przypadał na okres od 15 lipca do 1 grudnia 2013 r., dodatkowy – od 2 grudnia 2013 r. do 12 stycznia 2014 r., a rodzicielski obejmuje okres od 13 stycznia do 13 lipca 2014 r. Zasiłek macierzyński jest wypłacany przez pracodawcę. Czy ustanie zatrudnienia wpłynie na prawo do tego świadczenia lub jego wysokość?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik, który był zatrudniony na podstawie umowy na czas określony do 31 stycznia 2014 r., dostarczył zwolnienie lekarskie na okres od 27 stycznia do 21 lutego 2014 r. Czy po rozwiązaniu umowy pracodawca powinien przekazać to zwolnienie do ZUS wraz z wypełnionymi formularzami ZUS Z-3 i ZUS Z-10?

czytaj więcej »

Pytanie: Spółka zatrudnia od 2 lat rencistę na podstawie umowy o pracę. We wrześniu 2013 roku zawarła z nim dodatkowo umowę o dzieło. Czy wystawiając zaświadczenie potrzebne do rozliczenia się przez rencistę w ZUS z zarobków za 2013 rok, pracodawca powinien uwzględnić w nim zarówno kwoty wypłacone w ramach umowy o pracę, jak i umowy o dzieło?

czytaj więcej »

Pytanie: Spółka rozwiązała stosunek pracy z osobą, która zgłosiła wniosek o przyznanie emerytury pomostowej. Po ustaleniu przez ZUS prawa do tego świadczenia spółka chce ponownie zatrudnić ją przy wykonywaniu tej samej pracy w szczególnych warunkach. Czy w takim przypadku były pracownik będzie mógł pobierać przyznaną mu emeryturę?

czytaj więcej »

Przyznane zatrudnionemu przez sąd od byłego pracodawcy zadośćuczynienie za doznaną krzywdę jest roszczeniem o charakterze cywilnoprawnym. Pracodawca nie musi odprowadzać od tej kwoty składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne.

czytaj więcej »

Od 1 lutego obowiązują nowe przepisy przewidujące m.in. dobrowolność przekazywania nowych składek do otwartych funduszy emerytalnych. Prezydent uznał jednak za konieczne zbadanie zgodności tych regulacji z konstytucją.

czytaj więcej »

Jeżeli z obowiązującego w firmie regulaminu wynagradzania wynika, że prawo do zakupu przez zatrudnionego pakietu medycznego po cenie niższej niż detaliczna zależy od decyzji pracodawcy, taka korzyść nie jest wyłączona z podstawy wymiaru składek.

czytaj więcej »

wiper-pixel