RSP – C – Wniosek o świadczenie postojowe w związku z przeciwdziałaniem skutkom wywołanym COVID-19 dla umów cywilnoprawnych(wypełnia zleceniodawca lub zamawiający)

 Świadczenie co do zasady wynosi 2.080 zł (80% minimalnego wynagrodzenia) i jest nieoskładkowane oraz nieopodatkowane. W przypadku wykonujących umowy cywilnoprawne, których suma przychodów z umów cywilnoprawnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym złożony został wniosek o świadczenie postojowe wynosi do 1.299,99 zł (mniej niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2020 r.), to świadczenie postojowe przysługuje w wysokości sumy wynagrodzeń z tych umów. Warunkiem uzyskania świadczenia jest, aby przychód w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku nie przekraczał 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłoszonego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z FUS obowiązującego na dzień złożenia wniosku. Poza tym zawarcie umowy musi nastąpić przed 1 lutego 2020 r. 

RDS – Wniosek o zawieszenie umowy o rozłożenie zadłużenia na raty/ umowy o odroczenie terminu płatności składek na 3 miesiące

Dzięki uldze płatnik ma możliwość zapłacenia raty bądź należności odroczone w późniejszym terminie, bez przeliczenia odsetek za zwłokę, a jedynie opłaty prolongacyjnej.

RDO – Wniosek o odstąpienie od pobierania odsetek za zwłokę

Aby uzyskać odstąpienie od pobierania odsetek za zwłokę dla należności za okres od stycznia 2020 r. musisz opłacić należność główną i złożyć wniosek o odstąpienie od odsetek (wniosek RDO). Plik do wypełnienia i wydruku pobierz na dysk, zanim wypełnisz.

Świadczenie wychowawcze krok po kroku

W ramach Programu Rodzina 500 + każda rodzina posiadająca więcej niż jedno dziecko otrzyma miesięcznie 500 zł na drugiego i kolejnego potomka, bez konieczności spełnienia jakichkolwiek warunków. Jedynie przy staraniu się o finansowe wsparcie na pierwsze lub jedyne dziecko, rodzina musi spełnić kryterium dochodowe. Jest nim 800 zł netto na członka rodziny lub kwota 1200 zł netto, jeżeli dziecko ma orzeczony stopień niepełnosprawności.