Przeliczenie podstawy wymiaru świadczenia chorobowego na podstawie nowych przepisów

Weszły w życie przepisy, które zmieniają zasady ustalania podstawy wymiaru zasiłków z ubezpieczenia chorobowego, w tym zasiłku chorobowego lub macierzyńskiego, w sytuacji zastosowania rozwiązań przewidzianych w tarczy antykryzysowej. W niektórych przypadkach podstawa wymiaru świadczenia ulega przeliczeniu na wniosek świadczeniobiorcy.

Zaświadczenie płatnika składek ZUS Z-3

Formularz ZUS Z-3 jest niezbędny do przyznania i wypłaty świadczeń chorobowych przez ZUS. Formularz ZUS Z-3 zawiera m.in. informacje o dochodach pracownika uwzględnianych w podstawie wymiaru przysługującego mu świadczenia chorobowego.

Nowy wzór zawiadomienia o zajęciu wynagrodzenia za pracę

Nowy wzór obowiązuje na mocy rozporządzenia ministra finansów z 20 lipca 2020 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych w egzekucji należności pieniężnych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1314).

RSP – C – Wniosek o świadczenie postojowe w związku z przeciwdziałaniem skutkom wywołanym COVID-19 dla umów cywilnoprawnych(wypełnia zleceniodawca lub zamawiający)

 Świadczenie co do zasady wynosi 2.080 zł (80% minimalnego wynagrodzenia) i jest nieoskładkowane oraz nieopodatkowane. W przypadku wykonujących umowy cywilnoprawne, których suma przychodów z umów cywilnoprawnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym złożony został wniosek o świadczenie postojowe wynosi do 1.299,99 zł (mniej niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2020 r.), to świadczenie postojowe przysługuje w wysokości sumy wynagrodzeń z tych umów. Warunkiem uzyskania świadczenia jest, aby przychód w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku nie przekraczał 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłoszonego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z FUS obowiązującego na dzień złożenia wniosku. Poza tym zawarcie umowy musi nastąpić przed 1 lutego 2020 r. 

RDS – Wniosek o zawieszenie umowy o rozłożenie zadłużenia na raty/ umowy o odroczenie terminu płatności składek na 3 miesiące

Dzięki uldze płatnik ma możliwość zapłacenia raty bądź należności odroczone w późniejszym terminie, bez przeliczenia odsetek za zwłokę, a jedynie opłaty prolongacyjnej.

RDO – Wniosek o odstąpienie od pobierania odsetek za zwłokę

Aby uzyskać odstąpienie od pobierania odsetek za zwłokę dla należności za okres od stycznia 2020 r. musisz opłacić należność główną i złożyć wniosek o odstąpienie od odsetek (wniosek RDO). Plik do wypełnienia i wydruku pobierz na dysk, zanim wypełnisz.