Wypłata pensji na konto zmarłego pracownika

Pytanie: Wypłacamy wynagrodzenia pracownikom po przepracowanym miesiącu do 10. dnia następnego miesiąca. W chwili, w której przelaliśmy wynagrodzenia na konta osób zatrudnionych, otrzymaliśmy informację o zgonie jednego z naszych pracowników. Czy w tej sytuacji musimy skorygować składki ZUS „na zero” a różnica wynagrodzenia będzie przychodem dla osoby uprawnionej po zmarłym pracowniku?

Wymagana dokumentacja do ustalenia uszczerbku na zdrowiu

Przy ustalaniu uszczerbku na zdrowiu w celu określenia kwoty jednorazowego odszkodowania od ZUS podstawą do jego określenia powinna być całość dokumentacji medycznej tworzonej od chwili wypadku także w innych sprawach dotyczących tego zdarzenia. Nie może to być tylko bieżące badania lekarza orzecznika ZUS czy biegłych sądowych. Sprawdź stanowisko Sądu Najwyższego wyrażone w wyroku z 30 stycznia 2019 r. (sygn. akt II PK 194/17) w tej sprawie.

Wykonywanie wolnego zawodu a prawo do „małego ZUS”

ZUS zajął stanowisko w sprawie przedsiębiorcy wykonującego wolny zawód w zakresie prawa do opłacania przez niego składek od najniższej podstawy wymiaru składek. Upewnij się, kiedy w takim przypadku przysługuje prawo do „małego ZUS”.

Urlop ojcowski na przełomie dwóch miesięcy

Pytanie: Pracownik przebywał na urlopie ojcowskim przypadającym na przełomie dwóch miesięcy kalendarzowych (marzec – kwiecień). Jak wykazać taki urlop w dokumentach ubezpieczeniowych? Jesteśmy uprawnieni do wypłaty zasiłku macierzyńskiego a wypłata ta nastąpi w kwietniu.

Umowa o dzieło z pracownikiem drugiej spółki

Spółka zawarła umowę o dzieło z osobą zatrudnioną w innej spółce na podstawie umowy o pracę. Z racji tego, że umowa o dzieło była wykonywana na rzecz innego podmiotu nie spółka nie zgłosiła tej osoby do ubezpieczeń społecznych. Powzięła jednak wątpliwość czy rzeczywiście nie ma obowiązku opłacania za nią składek, jeśli spółki łączyły te same osoby będące wspólnikami? Dowiedz się, co na ten temat sądzi ZUS.

Ubezpieczenia społeczne członków zarządu i rad nadzorczych

Pytanie: Wobec pojawiających się różnych interpretacji (również ZUS), prosimy o odpowiedź na następującą wątpliwość: 1/ czy podlega oskładkowaniu  i ubezpieczeniu zdrowotnemu wynagrodzenie członka zarządu w spółce akcyjnej i z.o.o., jeżeli członek zarządu został powołany do tego organu tylko i wyłącznie na podstawie uchwały rady nadzorczej/przez wspólników i jednocześnie jest w spółce zatrudniony na podstawie umowy o pracę? Zakres obowiązków w zarządzie nie pokrywa się z obowiązkami z tytułu umowy o pracę. 2/ czy podlega oskładkowaniu i ubezpieczeniu zdrowotnemu sytuacja j.w. tylko członek zarządu nie jest pracownikiem spółki? 3/ czy podlega oskładkowaniu i ubezpieczeniu zdrowotnemu członek rady nadzorczej spółki akcyjnej/z o.o. jeżeli jest jednocześnie pracownikiem spółki i w przypadku, kiedy nie jest pracownikiem spółki?

Przejście na matczyną emeryturę

Pytanie: Z dniem 31 marca nasza pracownica, która osiągnęła wiek emerytalny i wychowała więcej niż czworo dzieci chce przejść na emeryturę „mama 4 plus”. Pracownica posiada ogólny staż pracy 4 lata. Czy ma prawo do odprawy emerytalnej zgodnie z Kodeksem pracy?

Podstawa wymiaru świadczenia chorobowego po 6-miesięcznym urlopie bezpłatnym

Pytanie: Pracownikowi udzielony został urlop bezpłatny w wymiarze 6 miesięcy. Pod koniec ostatniego miesiąca urlopu osoba ta stała się niezdolna do pracy, otrzymując zwolnienie lekarskie obejmujące zarówno dni przypadające na okres trwającego jeszcze urlopu, jak i po planowanym powrocie do pracy. Jak ustalić w takiej sytuacji podstawę wymiaru świadczenia chorobowego oraz jak je wykazać w dokumentach ubezpieczeniowych?

Oszczędzanie w PPK z pominięciem trzydziestokrotności

W przeciwieństwie do składek ZUS przy naliczaniu wpłat na PPK nie będzie obowiązywał limit 30-krotności. Planowane jest wprowadzenie takiej zmiany do przepisów o Pracowniczych Planach Kapitałowych.