WYDANIE ONLINE

Nadpłata składek jest najczęściej konsekwencją nieprawidłowości, które wystąpiły w dokumentach rozliczeniowych złożonych w ZUS. Jeśli nienależnie opłacone składki nie uległy przedawnieniu, płatnik może wystąpić do ZUS z wnioskiem o ich zwrot. Na zwrócenie płatnikowi nadpłaconych kwot ZUS ma 30 dni.

czytaj więcej »

Składek na ubezpieczenia społeczne nie należy naliczać od przychodu, który pracownik uzyskuje, korzystając z bezpłatnych przejazdów na podstawie udostępnionych przez pracodawcę biletów, gdy ich przyznanie następuje na podstawie zakładowego układu zbiorowego pracy. Podobnie sytuacja wygląda w przypadku przekazania tych biletów członkom rodziny pracownika.

czytaj więcej »

Akcja nie mieści się w pojęciu artykułu, przedmiotu lub usługi. Jest to ogół praw i obowiązków, która uosabia część kapitału i nie może być w żaden sposób utożsamiana z kartą, talonem lub też innym znakiem uprawniającym do wymiany na konkretną usługę lub towar, tj. formą niepieniężnego zakupu po cenach niższych niż detaliczne lub formą usług. W konsekwencji od tego rodzaju przychodu powinny być naliczane składki na ubezpieczenia społeczne.

czytaj więcej »

Aby pracodawca mógł skorzystać z nowego zwolnienia z opłacania składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych wystarczy sam fakt zatrudnienia bezrobotnego do 30. roku życia. Długość trwania umowy nie ma wpływu na prawo do skorzystania z tego zwolnienia.

czytaj więcej »

Rentę socjalną będzie można pobierać mimo czasowego przebywania poza granicami Polski – przewiduje zmiana przepisów ustawy o rencie socjalnej, będąca przedmiotem prac w Parlamencie. Dotychczas osoba opuszczająca Polskę, bez względu na cel wyjazdu, traciła uprawnienie do tego świadczenia.

czytaj więcej »

Pokrycie przez zleceniodawcę kosztów szkolenia bhp stanowi dla zleceniobiorcy przychód z działalności wykonywanej osobiście, który korzysta ze zwolnienia z oskładkowania i opodatkowania.Natomiast koszt badań lekarskich stanowi dla zleceniobiorcy przychód z działalności wykonywanej osobiście, który powinien zostać oskładkowany i opodatkowany.

czytaj więcej »

Pytanie: Prowadzimy działalność gospodarczą w formie 2-osobowej spółki cywilnej. Nie zatrudniamy żadnych pracowników. Czy możliwe jest nieodprowadzanie składek ZUS w okresie urlopu jednego z współwłaścicieli lub zmniejszenie wymiaru tych składek?

czytaj więcej »

Brak wzmianki o solidarnej odpowiedzialności członków zarządu spółki prawa handlowego za długi składkowe wobec ZUS w decyzji wydanej wobec jednego z członków zarządu nie powoduje nieważności tej decyzji.

czytaj więcej »

Pytanie: Spółka z o.o. zawarła umowę kontraktu i rozliczała wynagrodzenie z tego tytułu wg zasad umowy zlecenia (z uwzględnieniem pracowniczych kosztów uzyskania przychodu). Umowa zawarta była na 5 lat, a rozwiązano ją po upływie 36 miesięcy z przyczyn leżących po stronie Spółki. Ponieważ w umowie zawarto zobowiązanie Spółki do wypłaty kary umownej, jeśli wcześniejsze rozwiązanie nastąpi z przyczyny leżącej po jej stronie, chcemy taką karę wypłacić. Czy wypłatę kary umownej należy traktować jako wynagrodzenie z tytułu umowy kontraktu (umowy zlecenia) i w związku z tym kwotę kary oskładkować i opodatkować tak samo jak wynagrodzenie? Jeśliby należało wypłatę taką oskładkować, to biorąc pod uwagę przekroczenie w tym roku rocznej podstawy składek, należy naliczyć i odprowadzić dobrowolną składkę chorobową i składkę zdrowotną?Czy jeśli kara ta będzie płacona w ratach miesięcznych i wydłuży się do kilku miesięcy w roku przyszłym, to od każdej takiej raty należy naliczać i odprowadzać składki ZUS (w przyszłym roku również składka emerytalna i rentowa)? Czy w celu obliczenia podatku stosować pracownicze koszty uzyskania, mimo że osoba, z którą umowa została rozwiązana, zatrudniona jest już gdzie indziej, a w naszym przedsiębiorstwie została wyrejestrowana z ubezpieczenia z kodem 30xxx?

czytaj więcej »

Pytanie: Osoba współpracująca przy prowadzeniu działalności gospodarczej, zarejestrowana w ZUS (kod 05.11.00) planuje wyjazd w związku z leczeniem do ośrodka prywatnego. W ośrodku będzie miesiąc i otrzyma zaświadczenie lekarskie. Czy osoba ta ma prawo do otrzymania za ten okres zasiłku z ZUS? Jakie dokumenty musi dostarczyć i w jakim czasie?

czytaj więcej »

Pytanie: Przedsiębiorca prowadzi prywatny ośrodek kursowy. W firmie zatrudnia jedynie nauczycieli na podstawie umowy zlecenia. Małżonek przedsiębiorcy nauczycielem na emeryturze. Czy może nieodpłatnie pomagać w realizacji szkoleń? W jakiej formie trzeba to dokumentować? Czy można zawrzeć nieodpłatną umowę zlecenia ? Jak to robić, na jakich drukach, jak często - czy raz w roku szkolnym, czy co miesiąc?

czytaj więcej »

Pytanie: W najbliższym czasie planuję zawrzeć umowę zlecenia z kobietą, która przez ostatni rok przebywała na urlopie wychowawczym. Postanowiła ona jednocześnie wrócić po urlopie wychowawczym do poprzedniego pracodawcy i w tym celu wystąpiła z wnioskiem o przyjęcie do pracy po urlopie wychowawczym w zmniejszonym wymiarze pracy - na 1/2 etatu - co najmniej na 1 rok. Czy mam obowiązek zgłaszania tej pani do ZUS w celu opłacania składek, czy jest to kwestia jej wyboru?

czytaj więcej »

Pytanie: Moje pytanie dotyczy stosowania kodu pracy o szczególnym charakterze w dokumentach rozliczeniowych. Od września br. chcemy zatrudnić w naszej placówce pracownicę na pół etatu na stanowisku administracyjnym w księgowości i jednocześnie na pół etatu jako wychowawcę w internacie. Od stycznia 2015 r. osoba ta będzie wykonywać pracę jedynie jako wychowawca na całym etacie. Czy kod pracy o szczególnym charakterze powinien zostać jej przypisany już we wrześniu gdy będzie pracowała na dwóch stanowiskach, czy dopiero w styczniu, gdy zostanie jedynie wychowawcą?

czytaj więcej »

Pytanie: W 2014 roku nasz zakład pracy jest uprawniony do ustalania prawa i wypłaty zasiłków. Będzie tak również w 2015 roku. Dnia 15 listopada kończy się okres zasiłkowy ubezpieczonej, która jest w ciąży. Termin przewidywanego porodu to 28 stycznia 2015 r. Czy w związku z tym pracownica może jeszcze ubiegać się w ZUS o przyznanie świadczenia rehabilitacyjnego? Jeśli tak, to jakie dokumenty potrzebne są do jego wypłaty?

czytaj więcej »

Pytanie: Jeden z nauczycieli zamierza zgłosić wniosek o nauczycielskie świadczenie kompensacyjne. Zwrócił się do nas o wyliczenie posiadanego stażu ubezpieczeniowego, aby mógł ocenić szanse na uzyskanie tego świadczenia. Ogółem udowodnił dotychczas 21 lat składkowych (w tym 20 lat pracy w szkole), 8 lat nieskładkowych oraz 6 lat pracy w gospodarstwie rolnym. Czy ustalając prawo do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, ZUS zsumuje wszystkie wymienione okresy?

czytaj więcej »

Pytanie: ZUS przyznał prawo do emerytury od 12 grudnia 2008 r. w związku z ukończeniem przez pracownicę 55 lat i udowodnieniem 20-letniego okresu stażowego, w tym 15-letniego okresu pracy wykonywanej w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze. Z uwagi na to, że nie został rozwiązany stosunek pracy zawarty z pracownicą przed przyznaniem emerytury, prawo do emerytury zostało zawieszone. Pracownica w styczniu 2009 roku złożyła wniosek o podjęcie wypłaty emerytury i od stycznia 2009 roku miała wypłacaną emeryturę do 30 września 2011 r. W dniu 12 grudnia 2012 r. złożyła wniosek o podjęcie wypłaty emerytury i wyrównanie za okres od 1 października 2011 r. do 21 listopada 2012 r. ZUS wypłaca emeryturę w pełnej wysokości od 21 listopada 2012 r. Odmówił natomiast wypłaty wyrównania. Od decyzji odmawiającej wypłaty wyrównania pracownica nie złożyła odwołania. Czy, mając na uwadze przyznanie emerytury w 2008 roku, przysługuje wypłata zawieszonej emerytury?

czytaj więcej »

wiper-pixel