WYDANIE ONLINE

Niezależnie od liczby osób uprawnionych do zasiłku opiekuńczego oraz liczby dzieci, w tym dzieci niepełnosprawnych i innych chorych członków rodziny wymagających opieki, zasiłek opiekuńczy przysługuje w danym roku kalendarzowym przez ścisły okres. Upewnij się, czy Twój pracownik może otrzymać świadczenie, jeśli korzystał już w 2019 roku z dni na opiekę.

czytaj więcej »

Czy w przypadku gdy pracownik przed zakończeniem postępowania w sprawie ustalenia prawa właściwego dla jego ubezpieczenia społecznego zwolni się z pracy, istnieją podstawy do wydania formularza unijnego potwierdzającego ubezpieczenie w polskim ZUS? Sprawdź jak w tej kwestii wypowiedział się Sąd Najwyższy.

czytaj więcej »

W jaki sposób powinno się liczyć opłaty za czynności radców prawnych w sprawach o długi składkowe, w której stroną są płatnicy ZUS? Na ten temat wypowiedział się Sąd Najwyższy w wydanej w październiku br. uchwale. Sprawdź szczegóły.

czytaj więcej »

Zawieszenie działalności gospodarczej nie wyklucza ponownego korzystania w przyszłości z opłacania ulgowych należności ZUS. Sprawdź, kiedy jest to możliwe.

czytaj więcej »

Czy ubezpieczony, który nie otrzymał świadczenia rehabilitacyjnego powinien mieć prawo do renty? Dowiedz się, co na ten temat sądzi Trybunał Konstytucyjny.

czytaj więcej »

Czy osoby prowadzące działalność pozarolniczą – w tym przedsiębiorcy – mogą otrzymać częściowy zwrot składek opłaconych za miesiące, w których byli niezdolni do pracy z powodu choroby i otrzymywali zasiłek chorobowy? Sprawdź stanowisko SN wyrażone w uchwale z 11 lipca 2019 r. (sygn. akt III UZP 1/19).

czytaj więcej »

Pytanie: Zawarliśmy z pracownikiem umowę o pracę w niedzielę, wskazując jako dzień rozpoczęcia pracy poniedziałek. W poniedziałek zgłosiliśmy pracownika do ubezpieczeńspołecznych i ubezpieczenia zdrowotnego. Czy postąpiliśmy zgodnie z przepisami?

czytaj więcej »

Pytanie: Dopiero niedawno dowiedziałam się, że oprócz składek na FP i FGŚP, pracodawcy muszą odprowadzać też składkę na dodatkowy fundusz dla osób niepełnosprawnych. W jaki sposób powinnam uregulować powstałe zaległości?

czytaj więcej »

Pytanie: Organizujemy wycieczkę integracyjną dla pracowników i ich rodzin sfinansowaną ze środków ZFŚS. Oferta jest skierowana do wszystkich pracowników, udział jest dobrowolny. Wycieczkę organizuje biuro turystyczne i wystawia fakturę. Zgodnie z obowiązującym regulaminem pracownicy ponoszą 50% odpłatność za udział w wycieczce członka rodziny. Koszt wycieczki oszacowano dzieląc wartość faktury przez liczbę uczestników. Kosztu uczestnictwa pracowników i ich rodzin nie doliczamy do przychodu pracownika i nie opodatkowujemy zgodnie z interpretacją Urzędu Skarbowego. Czy oszacowany koszt uczestnictwa należy oskładkować? Jak w świetle przepisów ZUS w ogóle potraktować całe zagadnienie? Czy przyznanie dofinansowania dla członków rodzin wszystkich pracowników jednakowo- 50%  jest prawidłowe, czy należy je zróżnicować? Wydawało nam się, że skoro nie mogę ustalić jednoznacznie kosztu uczestnictwa w wycieczce każdemu pracownikowi, to nie wiążę go z sytuacją materialną pracownika i tak samo postępuję z dofinansowaniem. Jako świadczenie socjalne uczestnictwa w wycieczce nie oskładkowuję, ale czy to jest prawidłowe?

czytaj więcej »

Pytanie: Zgodnie z obowiązującym w firmie regulaminem wynagradzania pracownikom odchodzącym na emeryturę lub rentę wypłacane są odprawy w wysokości dwumiesięcznego wynagrodzenia. Z podstawy wymiaru składek wyłączamy jednak tylko kwoty wynikające z Kodeksu pracy. Czy postąpiliśmy prawidłowo?

czytaj więcej »

Pytanie: Jak naliczyć listę płac z zerowym podatkiem dla pracowników do 26. roku życia od brutto do netto, z uwzględnieniem zasiłku opiekuńczego za 2 dni? Zakład pracy liczy ponad 20 pracowników i zasiłki naliczane są w zakładzie pracy. Wynagrodzenie brutto wynosi 2.250,00 zł, zasiłek opiekuńczy wynosi 51,00 zł × 2 dni =102,00 zł. Zasiłek opiekuńczy nie jest przychodem ze stosunku pracy, więc nie podlega zwolnieniu. Wynagrodzenie i zasiłek opiekuńczy naliczane są na jednej liście płac, od wynagrodzenia liczymy składki ZUS i składkę zdrowotną, od zasiłku opiekuńczego w kwocie 102,00 zł liczymy podatek, który wynosi 18 zł. Czy w tej sytuacji zaliczka na podatek dochodowy pomniejszana jest o składkę zdrowotną? Czy na liście płac od zasiłku opiekuńczego naliczamy podatek i przekazujemy na konto urzędu skarbowego? Czy na liście płac powinny być koszty uzyskania przechodu oraz podstawa podatku?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik wykonujący jednocześnie umowę zlecenia uległ wypadkowi przy pracy. Czy w takiej sytuacji powinniśmy sporządzić protokół powypadkowy, czy też kartę wypadku?

czytaj więcej »

Pracownik może ulec wypadkowi nie tylko w stałym miejscu świadczenia pracy, ale również w czasie podróży służbowej. Pracodawcy mają problem z prawidłowym zakwalifikowaniem tego rodzaju zdarzeń, tym bardziej, że możemy mieć tu do czynienia zarówno z wypadkiem przy pracy, jak i wypadkiem z nim zrównanym. Wątpliwości dodatkowo potęguje fakt, że ustawa wypadkowa bardzo ogólnikowo porusza ten temat. Sprawdźmy na co należy szczególnie zwrócić uwagę.

czytaj więcej »

wiper-pixel