WYDANIE ONLINE

Do końca marca pracodawcy należący do sfery budżetowej mają obowiązek wypłacenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok ubiegły, popularnie zwanego trzynastką. Dokonane pracownikom wypłaty muszą być we właściwy sposób rozliczone z ZUS. Płatnicy wciąż zgłaszają tu szereg wątpliwości i problemów. Te najczęściej występujące w praktyce wyjaśniamy w opracowaniu.

czytaj więcej »

Łączenie pracy zarobkowej z opieką nad dzieckiem niepełnosprawnym często łączy się ze wzmożonym wysiłkiem jego opiekunów. Aby pomóc rodzinom wychowującym dzieci z niepełnosprawnością, rząd planuje* wydłużenie okresu pobierania przez nie zasiłku opiekuńczego w roku kalendarzowym. Sprawdź szczegóły proponowanych zmian.

czytaj więcej »

ZUS zajął stanowisko w sprawie odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne od premii rocznej wypłaconej członkowi zarządu, który jest jednocześnie menadżerem i pracownikiem. Poznaj opinię Zakładu.

czytaj więcej »

Czy nieodpłatne świadczenie, w postaci zapewnienia przez pracodawcę pracownikowi bezpłatnego wyżywienia w czasie trwania podróży służbowej – w części przekraczającej limity diety ustalonej w rozporządzeniu wykonawczym do Kodeksu pracy – jest oskładkowanym przychodem pracownika? Zapoznaj się z jednych z istotnych wyroków w tej sprawie.

czytaj więcej »

Przepisy ustawy zasiłkowej należy interpretować na korzyść rodzica przysposabiającego dziecko. Poznaj najnowsze stanowisko Sądu Najwyższego w kwestii uprawnienia rodzica adopcyjnego do zasiłku macierzyńskiego.

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik był zatrudniony u nas od 1 maja 1970 r. do 31 stycznia 2018 r. Czy w świadectwie pracy należy mu wykazać okresy nieskładkowez całego tego okresu zatrudnienia? Czy tylko za okres od 14 listopada 1991 r.?

czytaj więcej »

Pytanie: Zamierzamy wypłacić odszkodowanie za dyskryminację byłemupracownikowi. Świadczenie będzie wolne od podatku dochodowego od osóbfizycznych. Czy należy opłacić składki na ubezpieczenia?

czytaj więcej »

Pytanie: Przedsiębiorca zatrudnił na 12 miesięcy pracownika z innego państwa UE (Rumunii) w ramach realizacji pewnego projektu finansowanego z programu ramowego Unii Europejskiej. Pracownik co miesiąc będzie otrzymywał dwuskładnikowe wynagrodzenie, tj. wynagrodzenie główne oraz dodatek z tytułu relokacji. Te składniki wynagrodzenia będą stanowiły przychód pracownika z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy według ustawy o PIT. Czy w tym przypadku tylko wynagrodzenie główne podlega oskładkowaniu, czy też pracodawca ma obowiązek opłacać składki od otrzymywanego przez zatrudnionego cudzoziemca dodatku z tytułu relokacji?

czytaj więcej »

Pytanie: W lutym 2018 r. otrzymaliśmy zawiadomienie z ZUS, z którego wynika, że w czerwcu 2005 r. popełniliśmy błąd przy wypłacie świadczenia chorobowego pracownikowi. Polegał na tym, że od 1 do 30 czerwca wypłaciliśmy mu zasiłek chorobowy, podczas gdy do 5 czerwca powinien otrzymywać jeszcze wynagrodzenie chorobowe, a zasiłek dopiero od dnia następnego. Czy biorąc pod uwagę okres przedawnienia, powinniśmy sporządzić korektę czerwcowych dokumentów rozliczeniowych i uregulować niedopłatę składek powstałą wskutek błędnego rozliczenia w ciężar składek zasiłku chorobowego od 1 do 5 czerwca 2005 r.?

czytaj więcej »

Pytanie: Nasz pracownik od 14 maja do 9 listopada 2017 r. (6 miesięcy) pobierał świadczenie rehabilitacyjne. Wcześniej przez 182 dni otrzymywał zasiłek chorobowy, którego podstawa została zwaloryzowana wskaźnikiem waloryzacji obowiązującym w II kwartale 2017 r. Podstawa wymiaru zasiłku wyniosła 3.685 zł, a wskaźnik waloryzacji 105%. Zatem świadczenie rehabilitacyjne obliczyliśmy od kwoty 3.869,25 zł.Otrzymaliśmy decyzję z ZUS, że pracownikowi przyznano świadczenie rehabilitacyjne na kolejne 6 miesięcy, tj. od 10 listopada 2017 r. do 8 maja 2018 r. Wskaźnik waloryzacji na IV kwartał 2017 r. wynosi 100%. Od jakiej kwoty powinniśmy obliczać świadczenie rehabilitacyjne przysługujące od 10 listopada, tej, co poprzednio, tj. 3.869,25 zł, czy też należy odjąć waloryzację i będzie to jednak 3.685 zł?

czytaj więcej »

Pytanie: Nasza pracownica, po wykorzystaniu urlopów z tytułu macierzyństwa i krótkiego powrotu do pracy (5 miesięcy),aktualnie złożyła wniosek o roczny urlopwychowawczy. W tracietrwania urlopów macierzyńskiego i rodzicielskiego podwładnej, zakład pracywprowadził nowy regulamin wynagradzania, co wiązało się z podwyżkąpłac. Obecnie pracownica zwróciła się z wnioskiem o przyznanie jej podwyżki w okresie, kiedy pobierała zasiłek macierzyński i przeliczenia podstawy jego wymiaru. Czy ma rację?

czytaj więcej »

wiper-pixel