WYDANIE ONLINE

Pracodawca może pracownikowi podnoszącemu kwalifikacje zawodowe przyznaćświadczenia dodatkowe w szczególności pokryć opłaty za kształcenie, przejazd, podręczniki i zakwaterowanie.

czytaj więcej »

Pracodawca nie jest zobowiązany do naliczania i przekazywania składek ZUS w związku z opłacaniem za pracowników przebywających na urlopach macierzyńskich i rodzicielskich składek na ubezpieczenie grupowe.

czytaj więcej »

Osoby prowadzące działalność gospodarczą nie będą już mogły liczyć na wysoki zasiłek macierzyński, jeśli przed urodzeniem dziecka jedynie przez krótki czas opłacały wysoką składkę na ubezpieczanie chorobowe. Nowe przepisy - modyfikujące zasady ustalania podstawy wymiaru zasiłku dla przedsiębiorców - zaczną obowiązywać z dniem 1 listopada 2015 r.

czytaj więcej »

Możliwe jest zaliczenie okresu zasadniczej służby wojskowej do okresów pracy w szczególnym charakterze, warunkującej uzyskanie wcześniejszej emerytury, o ile zostaną spełnione warunki wskazane w przepisach szczególnych – np. rozpoczęcie zatrudnienia nie później niż określona liczba dni wskazana w rozporządzeniu z 1968 r.

czytaj więcej »

Firmy zamierzające skorzystać z outsourcingu pracowniczego powinny zwrócić szczególną uwagę na skutki zawierania tego rodzaju umów. Skutkiem niewłaściwego dokonania outsourcingu może być obciążenie pracodawcy zaległymi składkami, wraz odsetkami za zwłokę - przestrzega ZUS.

czytaj więcej »

Przyjęcie absolwenta studiów na praktyki nie podlega zgłoszeniu w ZUS, podobnie jak zawarcie przedwstępnej umowy o pracę na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego.

czytaj więcej »

Przepis art. 103a ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych ma zastosowanie do osób, które przed 8 stycznia 2009 r. nabyły prawo do emerytury w obniżonym wieku a następnie w okresie od 8 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2010 r. nabyły i zrealizowały prawo do emerytury po osiągnięciu powszechnego wieku emerytalnego

czytaj więcej »

Pytanie: Na podstawie wewnętrznych przepisów wypłacamy pracownikom diety krajowe w wysokości 35 zł za każdą dobę podróży służbowej. Od części wypłacanych diet powinniśmy odprowadzać składki. Jak obliczyć kwotę podlegającą oskładkowaniu?

czytaj więcej »

Pytanie: W maju pracownik otrzymał w nagrodę od firmy wycieczkę. Świadczenie to błędnie uznaliśmy jako zwolnione od składek i dlatego wartości wycieczki nie uwzględniliśmy w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne. Obecnie będziemy przygotowywać korektę dokumentów. Chcemy pokryć z własnych środków składki na ubezpieczenia społeczne finansowane ze środków ubezpieczonego, podatek oraz składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Czy składki sfinansowane za pracownika będą stanowiły podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy od członka rady nadzorczej, będącego emerytem (wiek 58 lat) i zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy należy opłacać składkę na FP i FGŚP? Dochód z umowy o pracę przekracza 2.000 zł.

czytaj więcej »

Pytanie: W związku z tym, że nie jesteśmy upoważnieni do wypłaty świadczeń chorobowych, przygotowuję zaświadczenie ZUS Z-3. Czy należy wykazać w nim świadczenie urlopowe wypłacone pracownikowi w roku ubiegłym?

czytaj więcej »

Pytanie: Część pracowników naszej firmy jest oddelegowanych do pracy w Niemczech. Za osoby te odprowadzamy składki do ZUS w Polsce, natomiast podatek dochodowy jest opłacany w Niemczech. W grudniu 2014 roku kilku pracowników nie otrzymało wynagrodzenia w całości. Wypłaciliśmy im jedynie zaliczki od których naliczyliśmy składki ZUS. W tym roku pracownicy otrzymali resztę wynagrodzenia. Jaką podstawę przyjęliśmy kwotę 3.959 zł z 2015 r. Czy prawidłowo? Obawiam się kontroli z ZUS, a od innego specjalisty ds. rozliczania płac usłyszałam, że powinnam zastosować podstawę z 2014 czyli: 3.746 zł.

czytaj więcej »

Pytanie: Po kontroli z ZUS musimy dokonać wyrównania zasiłku opiekuńczego o kwotę 70,75 zł. Tak wynika z protokołu ZUS, gdyż program płacowy zaniżył podstawę (nie uwzględnił zmiany wymiaru etatu). Sytuacja nastąpiła w marcu 2013 roku – wypłata była 10 kwietnia 2013 r. Zatem musimy skorygować ZUS DRA za kwiecień 2013 roku. Dodam, że pracownica, która była uprawniona do tego zasiłku opiekuńczego, nie pracuje już w naszej firmie. Czy na druku ZUS RSA ma być podany kod 3000, kod przerwy 316 i wskazana kwota z protokołu? Czy kwota powiększona o odsetki ma być również wykazana na druku ZUS RSA? Czy powinniśmy zrobić również korektę listy płac za 2013 rok i korektę PIT-11 za 2013 rok? Jak należy prawidłowo dokonać wypłaty tego wyrównania tej pracownicy, żeby pod względem księgowym wszystko się zgadzało?

czytaj więcej »

Pytanie: W czasie wypowiedzenia pracownik w dniu 20 sierpnia przedłożył nam zwolnienie lekarskie potwierdzające konieczność sprawowania przez niego opieki nad małoletnim dzieckiem. Umowa rozwiązuje się z dniem 31 sierpnia a opieka nad chorym dzieckiem ma trwać do 7 września. Jakie dokumenty w tej sytuacji musimy przekazać do ZUS, aby organ ten podjął wypłatę zasiłku opiekuńczego po rozwiązaniu umowy o pracę?

czytaj więcej »

Pytanie: Uzyskaliśmy informację, że pracownik przebywający na zwolnieniu lekarskim wyjechał do pracy do Niemiec. Czy na tej podstawie możemy wstrzymać wypłatę zasiłku chorobowego?

czytaj więcej »

wiper-pixel