Sankcje za 6 błędów popełnionych na etapie funkcjonowania PPK

Pracodawcy prowadzący PPK mogą popełniać błędy za które ustawodawca przewidział poważne kary. Katalog kar został opisany w art. 106-108 ustawy o PPK i reguluje wiele sytuacji, na które pracodawcy powinni uważać. Poza karą z art. 106 ustawy o PPK, wszystkie inne kary które ustawodawca wpisał mogą zostać zastosowane przede wszystkim na etapie funkcjonowania PPK. W artkule opisaliśmy 6 praktycznych sytuacji z jakimi pracodawcy mogą się spotkać na etapie funkcjonowania PPK.

Deklaracja rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK a obowiązek tworzenia PPK

W pierwszej połowie 2021 roku dwie ostatnie kohorty pracodawców będą tworzyły PPK. W pierwszej kolejności utworzą je pracodawcy sektora publicznego – do 26 marca 2021 roku muszą zawrzeć umowę o zarządzanie PPK, natomiast najmniejsze podmioty a także wszystkie inne które nie utworzyły planu kapitałowego w 2019 roku albo 2020 roku będą musieli utworzyć PPK – do 23 kwietnia 2021 roku, tj. zawrzeć umowę o zarządzanie PPK. Wielu pracodawców zadaje sobie pytanie, jak mają postępować w sytuacji kiedy wszystkie osoby zatrudnione złożą przed dniem zawarcia umowy o zarządzanie PPK deklaracje rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK, czy muszą w takiej sytuacji w ogóle utworzyć PPK?

Data urodzenia ma wpływ na zawarcie umowy o prowadzenie PPK

Wielu pracodawców zastanawia się kiedy będą musieli zapisywać do PPK osoby, które swoje 55 urodziny będą obchodzić w roku w którym są zapisywani do PPK. Sytuacja dotyczy zarówno podmiotów zatrudniających, którzy PPK będą tworzyli w nadchodzących miesiącach – sektor finansów publicznych i najmniejsi pracodawcy – a także pracodawcy którzy już utworzyli PPK. W treści artykułu zostaną omówione praktyczne sytuacje ze szczególnym uwzględnieniem tych pracodawców którzy w 2021 roku tworzą PPK, tak żeby mieli pewność kogo w kwietniu i maju 2021 roku należy zapisać do PPK.

Sankcje za niewłaściwe wdrożenie PPK

Kto, jako podmiot zatrudniający albo osoba obowiązana do działania w imieniu podmiotuzatrudniającego, nie dopełnia obowiązku zawarcia umowy o zarządzanie PPK w przewidzianym przepisami terminie, podlega karze grzywny w wysokości do 1,5% funduszu wynagrodzeń u danego podmiotu zatrudniającego w roku obrotowym poprzedzającym popełnienie czynu zabronionego (art. 106 ustawy o PPK). Oznacza to, że odpowiedzialność za nieterminowe wdrożenie PPK poniosą pracodawcy albo osoby działające w ich imieniu, np. dyrektorzy wykonawczy, dyrektorzy działu HR, ale także np. wynajęte osoby, które zajmą się wdrażaniem PPK.

PPK – o czym informuje pracodawca

Nadchodzi moment, w którym kolejne podmioty zatrudniające muszą dopełnić formalnościzwiązanych z wprowadzeniem pracowniczych planów kapitałowych. Wśród szeregu wymogów spoczywających na pracodawcach w związku z PPK, przepisy nakładają m.in. określone obowiązki informacyjne. Sprawdź, jak prawidłowo wywiązać się z obowiązków przewidzianych przepisami.

Skuteczność przystąpienia do PPK pracowników 55+

Pracodawcy mają pewne wątpliwości co do terminów w PPK. Między innymi pytają od kiedy uznaje się za skuteczny wniosek pracownika 55+ o przystąpienie do planu, jeśli podwładny złożył go w ostatnim dniu miesiąca.

Czy obowiązek zawarcia umów w PPK można przesunąć na dalszy termin

Ze względu na słabszą kondycję gospodarczą sporo firm zobligowanych do przystąpienia do PPK w trzeciej fazie chciałoby przesunąć ten obowiązek na kolejny 2021 rok. Czy jednak mogą tak postąpić wyjaśnia nasz ekspert.