Sankcje za niewłaściwe wdrożenie PPK

Kto, jako podmiot zatrudniający albo osoba obowiązana do działania w imieniu podmiotuzatrudniającego, nie dopełnia obowiązku zawarcia umowy o zarządzanie PPK w przewidzianym przepisami terminie, podlega karze grzywny w wysokości do 1,5% funduszu wynagrodzeń u danego podmiotu zatrudniającego w roku obrotowym poprzedzającym popełnienie czynu zabronionego (art. 106 ustawy o PPK). Oznacza to, że odpowiedzialność za nieterminowe wdrożenie PPK poniosą pracodawcy albo osoby działające w ich imieniu, np. dyrektorzy wykonawczy, dyrektorzy działu HR, ale także np. wynajęte osoby, które zajmą się wdrażaniem PPK.

PPK – o czym informuje pracodawca

Nadchodzi moment, w którym kolejne podmioty zatrudniające muszą dopełnić formalnościzwiązanych z wprowadzeniem pracowniczych planów kapitałowych. Wśród szeregu wymogów spoczywających na pracodawcach w związku z PPK, przepisy nakładają m.in. określone obowiązki informacyjne. Sprawdź, jak prawidłowo wywiązać się z obowiązków przewidzianych przepisami.

Skuteczność przystąpienia do PPK pracowników 55+

Pracodawcy mają pewne wątpliwości co do terminów w PPK. Między innymi pytają od kiedy uznaje się za skuteczny wniosek pracownika 55+ o przystąpienie do planu, jeśli podwładny złożył go w ostatnim dniu miesiąca.

Czy obowiązek zawarcia umów w PPK można przesunąć na dalszy termin

Ze względu na słabszą kondycję gospodarczą sporo firm zobligowanych do przystąpienia do PPK w trzeciej fazie chciałoby przesunąć ten obowiązek na kolejny 2021 rok. Czy jednak mogą tak postąpić wyjaśnia nasz ekspert.