Zwolnienie lekarskie po rozwiązaniu umowy o pracę

Pytanie: Okres wypowiedzenia u pracownika kończy się 15 czerwca. Podwładny otrzymał zwolnienie lekarskie do 21 czerwca. Jakie powinniśmy złożyć dokumenty do ZUS , aby wypłatę świadczenia z tytułu niezdolności do pracy przejął Zakład? Nasza firma zatrudnia 6 tylko osób.

Umowa zlecenia z pracownikiem na niepełnym etacie a składka na Fundusz Pracy

Pytanie: Z pracownikiem zatrudnionym na niepełnym etacie z wynagrodzeniem poniżej płacy minimalnej chcemy podpisać na kilka miesięcy dodatkową umowę zlecenia. Proszę o wyjaśnienie, czy będzie miało to wpływ na obowiązek naliczania za tę osobę składek na Fundusz Pracy?

Składka na PPK od pracodawcy – czy to przychód pracownika

Od lipca, jako pierwsi, PPK tworzą pracodawcy zatrudniający powyżej 250 osób. W związku z tym pojawia się wątpliwość, czy 1,5% składka naliczona przez pracodawcę na PPK, stanowi dla pracownika przychód, od którego należy naliczyć podatek dochodowy i pomniejszyć o ten podatek wynagrodzenie pracownika? Czy ewentualnie są jeszcze inne koszty, które z tytułu PPK pracodawca powinien ująć w rozliczeniu z pracownikiem? Sprawdźmy obowiązującą interpretację przepisów.

Skutki przekroczenia rocznej podstawy wymiaru składek

Zdarza się, że płatnicy, mimo przekroczenia przez ubezpieczonego rocznej kwoty granicznej (w tym roku to kwota 142.950 zł), nadal naliczają i odprowadzają składki emerytalno-rentowe za tę osobę. Najczęściej błąd ten występuje w przypadku osób posiadających kilka tytułów do ubezpieczeń i jest spowodowany brakiem informacji od ubezpieczonego o osiągnięciu przez niego w danym miesiącu rocznej podstawy wymiaru. W takiej sytuacji na koncie płatnika oraz samego ubezpieczonego powstaje nadpłata składek na ubezpieczenia społeczne. Konsekwencją takich działań jest również zaniżona kwota składek na ubezpieczenie zdrowotne i źle naliczona kwota zaliczki na podatek. W opracowaniu podpowiadamy jak, krok po kroku, poradzić sobie z tym problemem, innymi słowy jak skutecznie naprawić błąd w ZUS.

Prawo do emerytury polskiej i amerykańskiej

Czy w przypadku gdy dana osoba ma prawo do emerytury polskiej i amerykańskiej może wybrać świadczenie, czy nie ma takiego uprawnienia? Poznaj najnowszą uchwałę Sądu Najwyższego rozstrzygającą to zagadnienie na kanwie rozpatrywanej sprawy.

Oskładkowanie wynagrodzenia członków rady osiedla za udział w posiedzeniach

Spółdzielnia wypłaca członkom rady osiedla pensje za udział w posiedzeniach. Z tego tytułu powzięła wątpliwość, czy powinna naliczać oraz odprowadzać składki od wypłacanych wynagrodzeń i skierowała pytanie do ZUS. Dowiedz się, jaka jest opinia Zakładu w tej kwestii.

Niepotrzebnie złożone zgłoszenie ZUS ZSWA

Pytanie: Złożyliśmy zgłoszenie ZUS ZSWA za pracownika, który 1 kwietnia 2019 r. rozpoczął wykonywanie pracy szczególnej w rozumieniu ustawy o emeryturach pomostowych. Dopiero teraz dowiedziałam się, że zgłoszenie takie powinniśmy przekazać dopiero w przyszłym roku. Co w tej sytuacji powinniśmy zrobić?

Które świadczenia i w jakiej wysokości korzystają ze zwolnienia ze składek i podatku

Pracownicy otrzymują rożnego rodzaju świadczenia. Jeżeli są one przychodem, nie zawsze podlegają opodatkowaniu i oskładkowaniu. Każde ze świadczeń trzeba traktować odrębnie i inaczej je rozliczać z ZUS i urzędem skarbowym. W niniejszym opracowaniu, w wygodnej tabeli, prezentujemy wybrane świadczenia jakie otrzymuje pracownik, systematyzując je pod kątem obciążeń składkowo – podatkowych.