WYDANIE ONLINE

Jak co roku płatnicy składek, którzy zatrudniają osoby pobierające emeryturę lub rentę mają obowiązek złożyć w ZUS zaświadczenia o uzyskanych przez nich oskładkowanych dochodach w poprzednim roku. Dochody osiągnięte w 2019 r. trzeba więc wykazać w terminie do 2 marca 2020 r. Co prawda ustawowy graniczny termin to ostatni dzień lutego, ale w 2020 r. ten dzień przypada w sobotę, więc zaświadczenie można jeszcze złożyć 2 marca czyli w najbliższym dniu roboczym. Zaświadczenie pozwoli ustalić, czy świadczenie emerytalne/rentowe było słusznie pobierane w pełnej wysokości czy powinno ulec zmniejszeniu albo wstrzymaniu ze względu na przekroczenie ustawowych limitów. Sprawdź szczegóły.

czytaj więcej »

Od 1 lutego 2020 roku obowiązuje nowelizacja ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, która zmienia „ mały ZUS” stosowany przez wielu przedsiębiorców w 2019 roku a także zwiększa grono uprawnionych do opłacania składek na preferencyjnych zasadach. Sprawdź szczegóły „małego ZUS Plus”.

czytaj więcej »

Czy gmina, która z mocy prawa stała się spadkobiercą długów zmarłego płatnika składek na ubezpieczenia społeczne w stosunku do ZUS, odpowiada za te długi tylko do kwoty równej wartości czynnej spadku? Poznaj najnowszy wyrok Sądu Najwyższego w tej kwestii.

czytaj więcej »

W związku ze zmianą przepisów od 1 października 2019 r. – stawki podatku i kosztów uzyskania przychodów spółka naliczyła od wynagrodzeń wypłaconych członkom rady nadzorczej podatek w wysokości 0 zł i obniżyła składkę zdrowotną do wysokości podatku. Czy miała rację? Co na to ZUS? Zapoznaj się z najnowszym stanowiskiem Zakładu w tej kwestii.

czytaj więcej »

Czy pracodawca ponosi odpowiedzialność cywilną za wypadek, któremu uległ pracownik poza budynkiem lub posesją należącą do pracodawcy? Zapoznaj się z wyrokiem Sądu Najwyższego w tej sprawie.

czytaj więcej »

Zadośćuczynienie z art. 446 kc w zw. z art. 445 kc nie przysługuje nawet poważnie poszkodowanym członkom rodziny pracownika, który przeżył wypadek przy pracy, także w sytuacji, gdy szkody członków rodziny mają związek z wypadkiem przy pracy tego pracownika. Zapoznaj się ze szczegółami wyroku Sądu Najwyższego z 12 grudnia 2019 r. ,sygn. akt I PK 129/18.

czytaj więcej »

Pytanie: W firmie kolejowej mamy zatrudnionych maszynistów i odprowadzamy od nich składkę na FEP. Mamy również zatrudnionych rewidentów, manewrowych oraz ustawiaczy. Czy również od ich wynagrodzeń powinniśmy odprowadzać składkę FEP? Czy punkt wykazu prac w szczególnych warunkach „Prace bezpośrednio przy ustawianiu drogi przebiegu pociągów i pojazdów metra (dyżurny ruchu, nastawniczy, manewrowy, ustawiacz, zwrotniczy, rewident taboru bezpośrednio potwierdzający bezpieczeństwo pociągu, dyspozytor ruchu metra, dyżurny ruchu i stacji metra)" dotyczy jedynie pracowników metra? Czy również pracowników kolei tradycyjnej?

czytaj więcej »

Pytanie: W wyniku kontroli ZUS stwierdzono nadpłatę składek z tytułu ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego jednej z byłych pracownic. Firma zwróci nadpłacone składki pracownicy. Czy spółka postąpi prawidłowo zwracając kwotę składek na ubezpieczenia społeczne finansowane przez ubezpieczoną pomniejszoną o podatek dochodowy natomiast kwotę składek na ubezpieczenie zdrowotne w całości (mimo że wcześniej były częściowo odliczone od podatku)? Czy należy skorygować deklaracje PIT-4R oraz PIT-11, czy też wystarczy wykazać w PIT-11 za rok bieżący kwotę zwracanych składek?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy pracownika przebywającego na miesięcznym zwolnieniu lekarskim musimy wykazać wraz z innymi osobami ubezpieczonymi w ZUS DRA, czy tylko w ZUS RSA?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownica przebywa na zwolnieniu lekarskim z powodu ciąży. Od 24 grudnia 2019 r. naliczamy jej zasiłek chorobowy. Od 1 stycznia 2020 r. wszyscy pracownicy jednostki otrzymają podwyżkę wynagrodzeń. Czy w związku z tym pracownicy trzeba będzie ponownie przeliczyć podstawę do zasiłku?

czytaj więcej »

Pytanie: Prosilibyśmy o wyjaśnienie, czy zerowym PIT-em dla młodych może być objęta dopłata z ZFŚS do zimowego wypoczynku pracownika oraz świadczenia niepieniężne, np. dofinansowanie do opieki medycznej, sportu, samochodów służbowych lub dopłaty do posiłków?

czytaj więcej »

Pytanie: Żona pracownika, który wystąpił z wnioskiem o przyznanie zasiłku opiekuńczego na drugie z dzieci, przebywa na urlopie wychowawczym. Czy w takiej sytuacji świadczenie to w ogóle przysługuje?

czytaj więcej »

Do końca marca 2020 r. część pracodawców musi wypłacić pracownikom dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2019 – zwane popularnie trzynastką. Na nich spoczywa obowiązek prawidłowego ustalenia przysługujących podwładnym kwot oraz właściwego naliczenia, rozliczenia i wykazania w dokumentach ubezpieczeniowych należnych składek. Sytuację komplikuje fakt, że prawo do trzynastki może nabyć były już pracownik, co budzi dodatkowe wątpliwości pracodawców. Dowiedz się szczegółów.

czytaj więcej »

wiper-pixel