WYDANIE ONLINE

Z prognoz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wynika, że w tym roku organ rentowy będzie mógł przeznaczyć na pomoc finansową dla przedsiębiorstw prawie 35 milionów złotych, a w 2017 r. już przeszło 46 mln zł. ZUS zaprasza przedsiębiorców, szczególnie małe firmy, które mogą z tej puli uzyskać środki na modernizację zakładu pracy pod kątem poprawy warunków i bezpieczeństwa pracy. Celem jest wyeliminowanie lub choćby ograniczenie zagrożeń dla zdrowia i życia 
w miejscu pracy i tym samym zmniejszenie liczby wypadków i chorób zawodowych.

czytaj więcej »

Nie można uznać za zewnętrzną przyczynę wypadku brak przeprowadzenia badań wstępnych u pracownika przenoszonego na stanowisko w którym występują czynniki szkodliwe dla zdrowia, jeżeli wypadek powodujący chorobę i nawet śmierć pracownika był efektem przewlekłego schorzenia, niewykrywalnego w ramach rutynowych badań lekarskich.

czytaj więcej »

Od przychodów uzyskanych przez pracowników w związku z realizacją instrumentów finansowych pracodawca nie powinien opłacać składek na ubezpieczenia społeczne

czytaj więcej »

W marcu 2016 roku emeryci, renciści, osoby pobierające zasiłki lub świadczenia przedemerytalne oraz uprawnione do nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych, , których świadczenia nie przekraczają 2.000 zł miesięcznie, otrzymają specjalny dodatek do pobieranego świadczenia 15 stycznia Sejm przyjął ustawę o jednorazowym dodatku pieniężnym, uzupełniającym przeprowadzaną w marcu 2016 r. waloryzację świadczeń emerytalno-rentowych.

czytaj więcej »

Potencjalny zysk spółki nie może być usprawiedliwieniem dla członka jej zarządu, który zbyt późno złożył wniosek o upadłość. Zaniedbanie terminu do jego złożenia powoduje osobistą odpowiedzialność za długi spółkowe, które nie mogą być uregulowane przez samą spółkę z powodu braku majątku.

czytaj więcej »

Pytanie: 4 stycznia 2016 r. zawarliśmy umowę zlecenia z osobą, która wykonuje u innego płatnika umowę o dzieło. Czy w świetle obowiązujących od 1 stycznia 2016 r. nowych przepisów o oskładkowaniu umów zlecenia, zleceniodawca zgłasza zleceniobiorcę do ubezpieczeń społecznych oraz ubezpieczenia zdrowotnego?

czytaj więcej »

Pytanie: W kontekście nowych przepisów dotyczących oskładkowania umów zlecenia mamy wątpliwości czy poprawnie oskładkowaliśmy wypłaty z tytułu dwóch takich umów zawartych z jednym zleceniobiorcą do końca grudnia 2015 roku.Od pierwszej, na kwotę 350 zł brutto, odprowadzane były składki emerytalno-rentowe, natomiast od drugiej (na 5.000 zł brutto) tylko składka zdrowotna. Wynagrodzenie zawsze wypłacane było do 10. dnia następnego miesiąca. Jak powinniśmy oskładkować wypłatę tych wynagrodzeń w styczniu 2016 roku za grudzień 2015 roku – na starych, czy już na nowych zasadach (i wtedy obydwie umowy powinny być w pełni oskładkowane)? Pierwsza umowa na 350 zł jest kontynuowana w 2016 roku, natomiast druga została rozwiązana i od 1 stycznia 2016 r. mamy zawarte dwie nowe umowy (na 1.500 zł oraz 3.500 zł).

czytaj więcej »

Pytanie: Czy od kwoty napiwków otrzymanych przez pracownika restauracji należy odprowadzić składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne?

czytaj więcej »

Pytanie: 18 stycznia 2016 r. zleceniodawca (płatnik składek) przekazał do ZUS dokumenty do wypłaty zasiłku chorobowego dla zleceniobiorcy za okres 5–15 stycznia. Zleceniobiorca był w tym czasie niezdolny do pracy, ponieważ pod koniec grudnia 2015 roku doznał w pracy urazu ręki. Umowa zlecenia została zawarta 23 listopada 2015 r. i od tego dnia zleceniobiorca został zgłoszony do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych (emerytalnego, rentowych, wypadkowego) oraz przystąpił do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego. ZUS odmówił wypłaty zasiłku chorobowego. Czy jest to zgodne z przepisami?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik naszej uczelni (nauczyciel akademicki) dostarczył po terminie wypłaty wynagrodzenia za grudzień 2015 r. (wynagrodzenie wypłacane jest „z góry”) zwolnienie lekarskie na okres od 2 grudnia 2015 r. do 6 stycznia 2016 r. Jak prawidłowo dokonać korekty, tzn. wyliczyć mu wynagrodzenie za czas przepracowany (30 dni nieobecności spowodowanej chorobą w grudniu) i wynagrodzenie chorobowe? Pracownik jest zatrudniony od 1 grudnia 2015 r.

czytaj więcej »

Pytanie: Nasza pracownica przebywa na zwolnieniu lekarskim od 26 sierpnia 2015 r. W naszym zakładzie ta grupa pracowników otrzymuje wynagrodzenie z góry, czyli 1 każdego dnia miesiąca. Pierwsze zwolnienie lekarskie zostało dostarczone 3 września 2015 r. po wypłacie na 1 września w związku z tym zostało potrącone ono dopiero w październiku.Przy wypłacie styczniowej powinnam potrącić zwolnienie lekarskie od 27 listopada 2015 r. do 27 grudnia 2015 r. (zwolnienie zostało wystawione do 31 grudnia 2015 r., ale mogę potrącić 30 dni), lecz otrzymaliśmy telefon od tej pracownicy, że składa wypowiedzenie i pracuje tylko do 3 stycznia 2016 r. Jak prawidłowo naliczyć wypłatę? Jak wypłacić pracownicy zasiłek, a jak dokonać potrącenia?

czytaj więcej »

   Zgodnie z obwieszczeniem GUS z 20 stycznia 2016 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w IV kwartale 2015 r. wyniosło 4.280,80 zł. Zatem podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne przedsiębiorców w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r. wynosi 3.210,60 zł (75% przeciętnego wynagrodzenia). Obowiązuje ona także w przypadku osób, które opłacają składki na ubezpieczenia społeczne na preferencyjnych zasadach.

czytaj więcej »

Rozwiązanie stosunku pracy z wyboru na skutek wygaśnięcia mandatu może mieć miejsce w związku z przejściem na rentę. Będzie tak wówczas, gdy pracownikowi niepozostającemu w żadnym innym stosunku pracy przyznano rentę po nieprzerwanym okresie pobierania zasiłku z tytułu choroby powstałej w czasie trwania zatrudnienia.

czytaj więcej »

Pytanie: Zatrudniliśmy emerytkę, która ma ustaloną wysokość emerytury na tzw. nowych zasadach. Czy składki na ubezpieczenie emerytalne odprowadzane z tytułu podjętej u nas pracy będą miały wpływ na podwyższenie wysokości pobieranej emerytury?

czytaj więcej »

wiper-pixel