WYDANIE ONLINE

Od 1 stycznia 2016 r. wysokość minimalnego wynagrodzenia wynosi 1850 zł dla pracowników zatrudnionych w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy. Pracownicy w pierwszym roku pracy mogą zarobić 80% tej kwoty, czyli 1480,00 zł. Zmiana minimalnej płacy powoduje konsekwencje w zakresie opłacania składek na ubezpieczenia społeczne dla niektórych grup ubezpieczonych i świadczeń chorobowych.

czytaj więcej »

Od 1 stycznia 2016 r. obowiązują zmienione zasady oskładkowania osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, które jednocześnie wykonują umowę zlecenia.

czytaj więcej »

Od 1 stycznia 2016 r. zmianie uległy zasady przekazywania zwolnień lekarskich. Forma papierowa ma zostać docelowo w 2018 roku zastąpiona formą elektroniczną. W okresie przejściowym ubezpieczony będzie jednak mógł otrzymywać zwolnienie na druku ZUS ZLA.

czytaj więcej »

Zwolnieniem ze składek na ZUS może być objęta wartość mleka przekazanego przez pracodawcę pracownikom wykonującym pracę na stanowiskach, gdzie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia. Zwolnienie jest jednak ograniczone do kwoty 190 zł miesięcznie.

czytaj więcej »

Osoby, które prowadzą pozarolniczą działalność i jednocześnie pobierają zasiłek macierzyński z tego tytułu są od 1 stycznia 2016 r. zwolnione z opłacania składki zdrowotnej z działalności. Zwolnienie przysługuje, jeżeli ich zasiłek nie przekroczy miesięcznie kwoty tzw. świadczenia rodzicielskiego.

czytaj więcej »

Przy ustalaniu wysokości emerytury dla osób urodzonych po 1949 roku, które częściowo weszły do nowego systemu emerytalnego, należy stosować korzystniejsze przeliczniki pracy górniczej.

czytaj więcej »

Pytanie: Z powodów gospodarczych mam spore zadłużenie z tytułu składek. Chcę wystąpić do ZUS z wnioskiem o rozłożenie zaległości na raty. Czy ta przyczyna jest wystarczająca by obecnie ZUS rozłożył należność na raty, uwzględniając możliwości płatnicze dłużnika? Czy ta ulga w dalszym ciągu dotyczy wyłącznie składek, które są finansowane ze środków płatnika, tzn., że ZUS może rozłożyć na raty całość zadłużenia tylko w przypadku gdy dotyczy ono osoby prowadzącej działalność gospodarczą i składek płaconych na jej ubezpieczenie?

czytaj więcej »

Pytanie: Firma zatrudnia zleceniobiorców do wykonywania prac stoczniowych za granicą. Umowa zlecenia jest zawierana tylko na czas wyjazdu. Czy w takim przypadku można uznać, że wyjazd stanowi zagraniczną „podróż służbową” zleceniobiorcy i na podstawie zapisów w umowie wypłacić diety i inne świadczenia, o których mowa w przepisach dotyczących podróży służbowych pracowników? Jaka jest wówczas podstawa wymiaru składek ZUS? Czy można zastosować § 2 ust. 1 pkt 16 rozporządzenia w sprawie ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, czyli zastosować zwolnienie składkowe?

czytaj więcej »

Pytanie: Od niedawna zajmuję się w firmie rozliczaniem ZUS. Aktualnie okazało się, że zleceniobiorcę zgłosiliśmy i wykazywaliśmy w raportach z błędnym kodem tytułu ubezpieczenia. Jak dokonać korekty dokumentów przekazanych do ZUS?

czytaj więcej »

Pytanie: Przedsiębiorca do 15 grudnia 2015 r. opłacał składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne i na Fundusz Pracy. Od 16 grudnia 2015 r. ma ustaloną rentę chorobową z III grupą inwalidzką. W jakiej wysokości ma obowiązek opłacania składek do ZUS w takim przypadku?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik był zatrudniony przez15 lat jako sprzedawca na stacji paliw i magazynier środków chemicznych. Czy to są warunki szkodliwe? Osoba ta posiada świadectwa pracy, ale w nich nie jest zapisane, że to są warunki szkodliwe. Czy to ma wpływ na lata pracy potrzebne do emerytury. Pracownik ma w tej chwili 63 lata.

czytaj więcej »

Pytanie: Zatrudniony w naszej firmie pracownik niedługo skończy 60 lat. Pracownik posiada 38 lat stażu pracy i chciałby przejść na wcześniejszą emeryturę. Przed 1999 rokiem przepracował 19 lat w szczególnych warunkach (zgodnie z wykazem według starej ustawy). Czy ma szansę otrzymać emeryturę i w związku z tym, czy powinien sam wypowiedzieć umowę o pracę. Czy my jako pracodawca powinniśmy zwolnić go sami?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik spełnia wszystkie warunki do emerytury pomostowej (oprócz wieku, który osiągnie w dniu 15 września 2016 r.). W listopadzie z pracownikiem rozwiązaliśmy umowę o pracę na zasadzie porozumienia stron. Od 1 grudnia 2015 r. pracownik pobiera zasiłek dla bezrobotnych (ma prawo do zasiłku przez okres 365 dni). Czy ten pracownik, z dniem osiągnięcia wieku uprawniającego do świadczenia, będzie mógł z zasiłku dla bezrobotnych przejść na emeryturę pomostową?

czytaj więcej »

wiper-pixel