WYDANIE ONLINE

Jedną z form dofinansowania wypoczynku pracowników jest świadczenie urlopowe. Świadczenie to mogą wypłacać pracodawcy zatrudniający na dzień 1 stycznia danego roku mniej niż 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty, pod warunkiem że zrezygnowali z tworzenia ZFŚS. Możliwość ta nie dotyczy jednak pracodawców prowadzących działalność w formie jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych.

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownica wróciła do pracy po urlopie z tytułu urodzenia dziecka, rozpoczętym w 2014 roku, ale już po dwóch tygodniach stała się niezdolna do pracy z powodu choroby. Czy w związku z tym, że przed pójściem na urlop wykorzystała już limit dni, przez które przysługuje wynagrodzenie chorobowe, powinniśmy wypłacić jej od razu zasiłek chorobowy?

czytaj więcej »

Pytanie: W regulaminie wynagradzania mamy zapis, że premie są wypłacane nawet za czas przebywania na zwolnieniu lekarskim i wtedy premia nie wchodzi do podstawy wymiaru chorobowego. Pojawił się pomysł, żeby premie wliczać do podstawy wymiaru. Jeżeli premia jest wypłacana kwartalnie: w kwietniu, lipcu, październiku i grudniu, to czy ta wypłacona w kwietniu wchodzi do podstawy chorobowego w kwietniu i czy trzeba wyrównać wypłacone świadczenia chorobowe? Pracownik chorował w okresie 1–10 marca. Premia wypłacona w kwietniu to 1.200 zł. Podstawę świadczenia chorobowego ustaliłam z okresu marzec 2014 roku – luty 2015 rok. Czy naliczając wynagrodzenie, powinnam była powiększyć podstawę świadczenia chorobowego o 1/3 premii w styczniu i w lutym, tj. 400 zł? Czy muszę przygotować korektę już wypłaconych świadczeń, do naliczenia których wchodziły miesiące styczeń–marzec?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownica do 8 kwietnia 2015 r. przebywała na urlopie macierzyńskim i rodzicielskim, a do 15 czerwca 2015 r. realizuje zaległy urlop wypoczynkowy, po którym wybiera się na urlop wychowawczy. Samotnie wychowuje 2 dzieci, przy czym najmłodsze (roczne) ma mukowiscydozę i orzeczoną z tego powodu niepełnosprawność, w związku z czym wymaga całodobowej opieki Czy w takiej sytuacji może wystąpić do ośrodka pomocy społecznej o przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego lub jakiegoś zasiłku rodzinnego?. Na jakie świadczenia taka osoba może liczyć z ZUS lub pomocy społecznej i jakie warunki musiałaby spełnić? Czy musiałaby rozwiązać umowę o pracę z aktualnym pracodawcą, czy może przebywać na urlopie wychowawczym i pobierać zasiłki/świadczenia?

czytaj więcej »

Osoby pobierające stypendium i jednocześnie mające ustalone prawo do renty (z tytułu niezdolności do pracy, rodzinnej) lub emerytury podlegają dobrowolnie ubezpieczeniom emerytalnym i rentowemu, zgodnie z art.9 ust.5 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych Przepis ten nie ma zastosowania do osób pobierających świadczenie przedemerytalne i rentę socjalną.

czytaj więcej »

Jeżeli pracodawca wyśle swoich pracowników na kurs, który wpłynie na podniesienie ich kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonywania nowych obowiązków pracowniczych, koszt kursu będzie przychodem ze stosunku pracy ale wolnym od składek.

czytaj więcej »

Pytanie: Otrzymaliśmy zawiadomienie z ZUS o przekroczeniu rocznej podstawy wymiaru składek emerytalno-rentowych u naszego byłego zmarłego pracownika we wrześniu 2012 roku. ZUS zobowiązał nas do sporządzenia korekty dokumentów ubezpieczeniowych oraz do zwrotu nadpłaconych składek ubezpieczonemu. Proszę o informację, jak prawidłowo sporządzić korektę dokumentów ZUS. Czy trzeba skorygować podstawę ubezpieczenia zdrowotnego i dopłacić do ZUS składkę na ubezpieczenie zdrowotne od przychodu wynikającego z rozliczenia zwrotu składek ZUS? Jak postępować w przypadku nieodebrania należnego zwrotu składek ZUS za lata ubiegłe z powodu braku możliwości poinformowania byłego pracownika o dokonanej korekcie (brak aktualnego adresu, zgon)?

czytaj więcej »

Pytanie: Rada Miejska uchwałą powierzyła pobór opłaty skarbowej w drodze inkasa pracownikom Urzędu Miejskiego wymienionym z imienia i nazwiska. W uchwale tej Rada określiła wynagrodzenie za inkaso w wysokości 5% od zainkasowanych osobiście należności z tytułu opłaty. Czy w związku z tym pobieranie inkasa w formie wynagrodzenia prowizyjnego przez własnego pracownika będzie obciążone składkami ZUS?

czytaj więcej »

Pytanie: Proszę o informację, do kiedy podlega ubezpieczeniu zdrowotnemu córka naszej pracownicy, która w maju zdawała maturę, ale nie wybiera się na razie na studia? Czy i kiedy powinniśmy ją wyrejestrować z ubezpieczenia zdrowotnego? Jeśli tak, to gdzie i po jakim czasie osoba ta musi się ubezpieczyć?

czytaj więcej »

Pytanie: Do 31 marca 2015 r. ,osoba prowadząca działalność gospodarczą, była zatrudniona w ramach stosunku pracy. Od 1 kwietnia rozpoczęła prowadzenie działalności gospodarczej. Z tego tytułu opłaca wszystkie składki ZUS (w tym dobrowolną składkę chorobową). Od 10 czerwca przebywa na zwolnieniu lekarskim. Czy takiej osobie przysługuje zasiłek chorobowy? Jeśli tak, od jakiej podstawy zasiłek chorobowy zostanie naliczony?

czytaj więcej »

Osoba pełniąca funkcję dyrektora przedszkola nie podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym w świetle przepisów ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. jest wymieniona w przepisach ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. W związku z tym od wypłaconego jej wynagrodzenia nie powinny być odprowadzane składki na ubezpieczenia społeczne.

czytaj więcej »

Wskazanie w rozporządzeniu w sprawie określenia dowodów stanowiących podstawę przyznania i wypłaty zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa konieczności złożenia wniosku o wypłatę zasiłku macierzyńskiego do ZUS przed terminem rozpoczęcia korzystania z tego zasiłku nie narusza Konstytucji.

czytaj więcej »

Jeżeli ta sama osoba jest zatrudniona na podstawie umowy o pracę jako dyrektor ds. handlowych i jednocześnie pełni funkcję prokurenta spółki na podstawie powołania w trybie art.208 §6 Kodeksu spółek handlowych, pełnienie funkcji prokurenta nie stanowi tytułu do podlegania ubezpieczeniom społecznym, a wynagrodzenie otrzymywane z racji pełnionej funkcji nie jest podstawą wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne.

czytaj więcej »

wiper-pixel