WYDANIE ONLINE

Od 1 stycznia 2015 r. osoba pełniąca funkcję członka rn będzie podlegała obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym. Obowiązek ten obejmie wszystkich członków rad nadzorczych, również osoby, które mają inne tytuły do ubezpieczeń społecznych oraz ustalone prawo do emerytury lub renty.

czytaj więcej »

Od 1 grudnia 2014 r. obowiązują zmiany, które m.in. pozwalają na automatyczne zakładanie konta płatnikom składek, rozpoczynającym działalność i podlegającym obowiązkowi wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym.

czytaj więcej »

Podstawą do objęcia ubezpieczeniami społecznymi członków zarządu spółki kapitałowej, którzy jako przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą zawarli ze spółką kontrakty menedżerskie, jest zasadniczo wykonywanie umowy o świadczenie usług. Są oni zatem traktowani jako zleceniobiorcy. Spółka zatrudniająca staje się dla nich zleceniodawcą i płatnikiem składek.

czytaj więcej »

Jeżeli przekazywane pracownikom przez pracodawcę częściowo odpłatne świadczenie nie zostanie ujęte w przepisach płacowych firmy, jego wartość stanowiącą przychód ze stosunku pracy należy uwzględnić w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne oraz w konsekwencji na ubezpieczenie zdrowotne.

czytaj więcej »

Obowiązkową składkę na FP w przyszłym roku będą opłacać pracodawcy oraz inne jednostki organizacyjne m.in. za osoby wykonujące pracę na podstawie umowy zlecenia, oczywiście po spełnieniu przez zleceniobiorców określonych warunków.

czytaj więcej »

Pytanie: W naszym zakładzie zatrudniamy osoby wykonujące odpłatnie pracę na podstawie skierowania do pracy w czasie odbywania kary pozbawienia wolności. Skazani zatrudnieni są w niepełnym wymiarze czasu pracy. Z uwagi na specyfikę zatrudnienia często skazani są wycofywani z pracy przez służby Zakładu Karnego, są również nieobecni w pracy kilka godzin w trakcie dnia, ze względu na udział w czynnościach procesowych, widzenie itd. Skazani wynagradzani są w formie godzinowej stąd wynagrodzenie w różnych miesiącach jest zmienne. Otrzymują również wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych w związku z pracą w wolne soboty oraz z tytułu przekroczenia normy dobowej. W jaki sposób przeliczać na okres miesiąca wynagrodzenie skazanego zatrudnionego na niepełny etat, który zakończył wykonywanie pracy w trakcie miesiąca, w przypadku gdy pracował w godzinach nadliczbowych i otrzymał wynagrodzenie wypracowane w czasie podstawowym oraz wynagrodzenie wraz z dodatkami za przepracowane godziny nadliczbowe? Łącznie wynagrodzenie brutto nie przekroczyło minimalnego wynagrodzenia za pracę.Czy jeżeli pracownik jest zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy i nie przepracował pełnego miesiąca z powodu rozpoczęcia lub zakończenia wykonywania pracy w trakcie miesiąca, a otrzymuje zmienne wynagrodzenie, to wysokość podstawy wymiaru składek w przeliczeniu na okres miesiąca należy ustalić poprzez podzielenie uzyskanego wynagrodzenia w czasie podstawowym przez liczbę przepracowanych godzin i pomnożyć przez liczbę godzin jakie obowiązywałyby skazanego gdyby przepracował cały miesiąc? Czy do tak ustalonego przeliczonego wynagrodzenia nie należy dodawać wynagrodzenia za czas pracy w godzinach nadliczbowych (wraz z należnymi dodatkami)? Czy w przypadku, gdy uzyskana w wyniku powyższego przeliczenia wysokość wynagrodzenia za pracę jest niższa od kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ( w tym roku 1680 zł a w przyszłym 1750 zł) to nie należy opłacać składki na FP od faktycznie osiągniętego przez skazanego wynagrodzenia?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik otrzymuje wynagrodzenie zasadnicze, uprawniony jest również do premii w stałej kwocie miesięcznej. W miesiącu, w którym przebywał przez 10 dni na zwolnieniu lekarskim zachował prawo do premii w całości (nie została ona pomniejszona o okres przebywania na L4). Następnie pracownik utracił prawo do premii, gdy jego zwolnienie obejmowało już cały miesiąc. Obecnie ZUS nie uwzględnił do podstawy zasiłku premii uznaniowej. Dlaczego tak się dzieje?

czytaj więcej »

Pytanie: Nasz pracownik popełnił samobójstwo. Czy w takiej sytuacji mamy obowiązek wypłacić rodzinie zmarłego odprawę pośmiertną? Czy jest ona wolna od składek ZUS?

czytaj więcej »

Pytanie: Nasza spółkaspecjalizuje się w produkcji stali a także koksu. Zatrudniamy wielu pracowników, z których część wykonuje pracę w szczególnych warunkach w rozumieniu art.3 ust.1 ustawy o emeryturach pomostowych. Znaczna część spośród tych pracowników przed nabyciem prawa do emerytury lub osiągnięciem wieku emerytalnego nie przekroczy 15 letniego okresu pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze w związku z czym biorąc pod uwagę wymóg wynikający z art.4 pkt.5 ustawy o emeryturach pomostowych osoby te również nie nabędą prawa do emerytury pomostowej. Zatem czy jesteśmy zobowiązani do opłacania składki na FEP? Pragnę nadmienić, iż w opinii Sądu Najwyższego wyrażonej w uzasadnieniu wyroku z 22 lutego 2012 r. sygn. akt. II UK 130/11 w przypadku pracownika którego prawo do emerytury jest wykluczone nie sposób przyjąć że należy on do kręgu osób objętych ubezpieczeniem społecznym z tytułu pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze na podstawie przepisów ustawy o emeryturach pomostowych. Powyższy pogląd podzielił również Sąd Okręgowy w Warszawie w wyroku z dnia 25 lutego 2014 r. sygn. akt. XIV U 3789/13 wydanym w stanie faktycznym analogicznym do tego który stanowi podstawę rozstrzygnięcia w niniejszej sprawie.

czytaj więcej »

Pytanie: Zatrudniamy w zakładzie kilkanaście osób w wieku przedemerytalnym. Czy w stosunku do nich musimy stosować przewidziany w przepisach Kodeksu pracy zakaz wypowiadania umów, z racji ochrony?

czytaj więcej »

Pytanie: Od jakiej kwoty przychodu ulega aktualnie zawieszeniu prawo do renty socjalnej?

czytaj więcej »

Uniemożliwienie przyznania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego rodzicowi, który zrezygnował z pracy zarobkowej w związku z koniecznością sprawowania opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem, w sytuacji, gdy drugi z rodziców ma ustalone prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na inne dziecko w rodzinie, jest niezgodne z konstytucją – orzekł Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 18 listopada 2014 r. (SK 7/11).

czytaj więcej »

Pytanie: Czy student poniżej 26 roku życia, który ma ustalone prawo do renty rodzinnej, może stracić prawo do tej renty z tytułu przekroczenia limitów przychodów, jeżeli jest zatrudniony na podstawie umowy zlecenia?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracodawca zwraca pracownikowi wydatki na dojazdy do pracy i z pracy do domu swoim własnym samochodem na podstawie kilometrówki. Czy powinniśmy z tego tytułu, oprócz podatku, odprowadzać również składki do ZUS? W tym konkretnym przypadku nie jest to ani delegacja, ani użycie samochodu prywatnego do celów służbowych, a jedynie dojazdy do pracy.

czytaj więcej »

wiper-pixel