WYDANIE ONLINE

Często pracodawca po rozwiązaniu umowy o pracę z pracownikiem wypłaca na jego rzecz świadczenia pieniężne i rzeczowe. Od niektórych z nich musi opłacić składki.

czytaj więcej »

Samozatrudnieni, którzy od stycznia 1999 r. do lutego 2009 r. zalegali z opłacaniem składek, do połowy stycznia mają czas na złożenie wniosku o ich umorzenie.

czytaj więcej »

Składki od wynagrodzenia z każdej umowy zlecenia trzeba będzie odprowadzać dopiero od 1 stycznia 2016 r. Natomiast od początku 2015 r. obowiązkowym ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym zostaną objęci członkowie rad nadzorczych.

czytaj więcej »

ZUS jest związany kwalifikacją prawną przychodu przedstawioną przez płatnika. Oznacza to, że gdy płatnik w opisie stanu faktycznego wskaże, że jego zdaniem sfinansowanie składek nie powoduje, że pracownicy uzyskują przychód ze stosunku pracy to automatycznie ZUS wydając decyzję co do tego czy od takiego przychodu powinny być opłacane składki uznaje, że sfinansowanie składek nie jest przychodem.

czytaj więcej »

Jeżeli wnioskodawca ma zamiar finansować świadczenia społeczno – rekreacyjne również w okresie, w którym pracownicy pobierają wynagrodzenie za czas choroby oraz zasiłki, od wartości tych świadczeń powinien naliczyć składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne.

czytaj więcej »

Wyłączenie składkowe odszkodowania wypłacanego w związku z zakazem konkurencji nie ma zastosowania do zleceniobiorców, ale tylko do pracowników.

czytaj więcej »

Pytanie: W naszej firmie świąteczne bony towarowe przekazywane pracownikom są możliwe do realizacji m.in. w prowadzonym przez nas sklepie spożywczym. Czy pracownik może zapłacić bonami za alkohol lub inny wyrób akcyzowy? Przy powyższym zakupie pracownik ma zniżkę 10%. Czy rodzi to przychód u pracownika?

czytaj więcej »

Pytanie: Jakie świadczenia z tytułu urodzenia dziecka i jak długo przysługują pracownicy, gdy drugie dziecko urodziła na urlopie wychowawczym?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik zatrudniony w naszej firmie na podstawie umowy o pracę na 1/2 etatu dodatkowo prowadzi działalność gospodarczą. W październiku uległ wypadkowi przy prowadzonej działalności. Z tytułu działalności nie otrzymał zasiłku, ponieważ opłacał tylko składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Zwolnienie lekarskie przedstawił pracodawcy. Czy z tytułu umowy o pracę przysługuje mu zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego, czy wynagrodzenie za czas choroby?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracodawca chce wspierać młodych pracowników przyznając im zapomogi rzeczowe i pieniężne z okazji ślubów, narodzin dziecka itp. Czy takie świadczenia mogą być finansowane z ZFŚS? Jeśli tak, to na jakich zasadach? Czy można je traktować jako zapomogi losowe lub zapomogi w trudnej sytuacji materialnej?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik został powołany do odbycia wojskowych ćwiczeń rotacyjnych. Na czas ćwiczeń (7–24 października 2014 r., 18 dni) pracodawca udzielił pracownikowi urlopu bezpłatnego z zachowaniem wszystkich uprawnień wynikających ze stosunku pracy, z wyjątkiem prawa do wynagrodzenia. Po 2 dniach pracownik został jednak zwolniony przez dowódcę jednostki w związku z wystawionym na okres od 9 do 27 października 2014 r. zwolnieniem lekarskim. Czy pracownik ma obowiązek poinformować o tym fakcie pracodawcę? Czy w takiej sytuacji pracodawca powinien przerwać urlop bezpłatny i za okres zwolnienia lekarskiego wypłacić pracownikowi wynagrodzenie chorobowe?

czytaj więcej »

Pytanie: Nasz pracownik z końcem grudnia wybiera się na emeryturę. W stażu emerytalnym ma również w latach osiemdziesiątych okresy pracy w gospodarstwie rolnym. Ponieważ jest to pierwszy taki pracownik bardzo proszę o informację, jakie aktualnie obowiązują przepisy odnośnie zaliczania okresów rolnych do ogólnego stażu, niezbędnego do uzyskania prawa do emerytury?

czytaj więcej »

wiper-pixel