WYDANIE ONLINE

ZUS kolejnym grupom płatników udostępnia dane z ich kont oraz z kont osób, które zgłosili do ubezpieczeń i za które rozliczają/rozliczali składki na te ubezpieczenia. To efekt zmian wprowadzanych w drugim etapie wdrażania nowych funkcji i funkcjonalności w programie Płatnik.

czytaj więcej »

Rząd przyjął projekt zmian w zakresie zwolnień lekarskich – papierowe odejdą do lamusa, będziemy korzystać z dokumentów elektronicznych. Ważne zmiany dotyczyć będą również zasiłku macierzyńskiego, do którego uprawniony będzie także ojciec dziecka.

czytaj więcej »

Prowadzący szkołę jest uważany za osobę wykonującą działalność gospodarczą bez względu na to czy pełni on dodatkowo funkcję mianowanego dyrektora tej placówki. Pełnienie funkcji dyrektora mianowanego i pobieranie z tego tytułu wynagrodzenia finansowanego z dotacji jednostek samorządu terytorialnego nie rodzi obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne.

czytaj więcej »

Wygłoszenie wykładu może być przedmiotem umowy o dzieło, pod warunkiem, że wykładowi można przypisać cechy utworu. Te warunki spełnia tylko wykład naukowy (cykl wykładów) o charakterze niestandardowym, niepowtarzalnym, wypełniający kryteria twórczego i indywidualnego dzieła naukowego. Polecając opracowanie i wygłoszenie wykładów oraz prowadzenie ćwiczeń należy określić cechy indywidualizujące utwór (dzieło).

czytaj więcej »

Od 2015 r. zostanie określona górna wysokość opłaty za udostępnienie przez ZUS komornikom sądowym danych gromadzonych na kontach ubezpieczonych i płatników składek. Przewiduje to projekt zmian w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych.

czytaj więcej »

ZUS musi doręczyć obojgu małżonkom decyzję w sprawie objęcia hipoteką przymusową nieruchomości wspólnej dłużnika składkowego i jego małżonka, w przeciwnym wypadku hipoteka nie będzie wpisana do księgi wieczystej.

czytaj więcej »

Pytanie: Inspektor ZUS ma dokonać u mnie kontroli za okres od 2010 do 2013 roku. Chce przeprowadzić także szczegółową kontrolę pracownika, który pracował od 31 lipca 2003 r. do 31 grudnia 2008 r. Czy zostanę ukarany, jeśli nie mogę odnaleźć dokumentów dotyczących tego pracownika związanych z obliczaniem składek i wypłatą świadczeń z ubezpieczeń społecznych?

czytaj więcej »

Pytanie: Od października w naszej firmie zatrudniamy kilku zleceniobiorców. Osoby te nie mają innych tytułów do ubezpieczeń. Czy należy za nich odprowadzać także składki na Fundusz Pracy?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik przedstawił zaświadczenie od lekarza okulisty o konieczności używania szkieł korekcyjnych. Nie zostało ono jednak wydane w trakcie badań okresowych. W przepisach płacowych mamy zapis o dofinansowaniu przez pracodawcę szkieł do wysokości 350 zł. Czy kwota dofinansowania będzie zwolniona ze składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne?

czytaj więcej »

Pytanie: Nasz pracownik w listopadzie wraca do pracy po urlopie rodzicielskim. Czy za tego pracownika przysługuje nam trzyletnie zwolnienie od składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, skoro z tego zwolnienia korzysta już pracodawca małżonki pracownika, która podjęła pracę po urlopach z tytułu urodzenia dziecka? Z różnych źródeł słyszałam, że w takiej sytuacji naszej firmie już takie zwolnienie składkowe nie przysługuje.

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownica przebywa na zwolnieniu lekarskim na chorą matkę od 29 września do 4 października 2014 r. Matka pracownicy zmarła 1 października 2014 r. Czy zasiłek opiekuńczy wypłacić za cały okres zwolnienia, czy do dnia śmierci podopiecznej?

czytaj więcej »

Pytanie: Od lutego 2014 roku zatrudniamy pracownicę na 3/4 etatu. We wrześniu br. osoba ta wykorzystała 4 dni urlopu bezpłatnego, a w październiku była chora przez 8 dni. Składnika- mi wynagrodzenia są: wynagrodzenie zasadnicze oraz premia miesięczna. Czy podstawę do wyliczenia świadczeń chorobowych powinnam była przyjąć pomniejszoną o urlop bezpłatny, czy należało tę podstawę uzupełnić do pełnego miesiąca?

czytaj więcej »

Pytanie: Wypłaciliśmy pracownikowi zasiłek chorobowy, przyjmując do podstawy wymiaru wynagrodzenie miesięczne wraz z dodatkiem stażowym, do którego zachowywał on prawo w okresie pobierania zasiłku chorobowego. W związku z tym, że ubezpieczony chorował nadal po ustaniu zatrudnienia (zakończeniu okresu wypowiedzenia), przekazaliśmy dalszą wypłatę zasiłku chorobowego do oddziału ZUS. W zaświadczeniu ZUS Z-3 wykazaliśmy składniki wynagrodzenia do ustalenia podstawy wymiaru zasiłku. Otrzymaliśmy z ZUS pismo, że wypłacone przez nas świadczenie zostało bezpodstawnie zawyżone. Z czego to wynika i kto będzie musiał zwrócić pieniądze?

czytaj więcej »

Pytanie: Z osobą zatrudnioną na podstawie umowy o pracę w okresie urlopu rodzicielskiego podpisaliśmy umowę zlecenia. Czy taka sytuacja jest dopuszczalna i jakie dokumenty powinniśmy składać za nią do ZUS?

czytaj więcej »

Pytanie: Po zakończeniu prac budowlanych udzieliliśmy kliku naszym pracownikom urlopu bezpłatnego w celu wykonywania pracy w innej, współpracującej z nami firmie. Pracownikom udzieliliśmy urlopu bezpłatnego na podstawie art. 1741 kp. Zatrudnieni wykonują w tamtej firmie pracę do końca października. Mamy też informację, że jeden z nich przebywa od 6 października na dłuższym zwolnieniu lekarskim. Czy po powrocie pracownika do naszej firmy, powinniśmy przejąć wypłatę mu zasiłku chorobowego?

czytaj więcej »

wiper-pixel