WYDANIE ONLINE

W razie sporów między ZUS a płatnikiem, posiadane przez firmę kopie dokumentów ubezpieczeniowych mogą stanowić dowód w ewentualnym postępowaniu, które może prowadzić ZUS, lub w postępowaniu sądowym. Okresy przechowywania są zróżnicowane w zależności od kategorii, do której należy dany dokument. Płatnik składek powinien dla własnego bezpieczeństwa, mimo braku ustawowego obowiązku, przechowywać dokumenty rozliczeniowe co najmniej do czasu przedawnienia zobowiązań z nich wynikających.

czytaj więcej »

Pytanie: Od 1 października 2013 r. podpisaliśmy umowę zlecenia z osobą, która od tego dnia została zgłoszona również do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego. W umowie zlecenia wynagrodzenie zostało ustalone w wysokości 2.500 zł miesięcznie i jest wypłacane ostatniego dnia miesiąca. Zleceniobiorca sam podejmuje decyzje, kiedy pracę wykonuje. W maju na okres 5 dni przedstawił zwolnienie lekarskie. Pomimo tego, że przez część miesiąca był chory, wykonał w całości pracę, którą miał do wykonania w tym miesiącu. Czy w takiej sytuacji ze względu na należny zasiłek chorobowy trzeba podstawę wymiaru składek proporcjonalnie obniżyć? Czy też ze względu na to, że mimo choroby pracę wykonał, zasiłek mu się nie należy. Jakie dokumenty rozliczeniowe złożyć do ZUS i jakie podstawy wykazać?

czytaj więcej »

Pytanie: W styczniu 2011 roku wystawiliśmy pracownikowi zaświadczenie na formularzu ZUS Rp-7 potwierdzające jego zarobki w latach 2001–2010. W wyniku kontroli ZUS stwierdził, że sporządzając ten dokument, błędnie wykazaliśmy zbyt wysoki przychód za 2010 rok. W związku z tym przez wiele miesięcy świadczenie było wypłacane w zawyżonej wysokości. Po korekcie zaświadczenia ZUS obniżył pracownikowi emeryturę, a nas zobowiązał do zwrotu nienależnie wypłaconych świadczeń za cały okres (prawie 4 lata). Czy istotnie przepisy zobowiązują nas do tego, aby zwrócić do ZUS kwoty wypłacone nienależnie pracownikowi przez ten organ, i czy taki obowiązek obejmuje cały okres, za który świadczenie zostało wypłacone w zbyt dużej wysokości?

czytaj więcej »

Pytanie: ZUS przyznał prawo do emerytury od 12 grudnia 2008 r. w związku z ukończeniem przez pracownicę 55 lat życia i udowodnieniem 20-letniego okresu stażowego, w tym 15-letniego okresu pracy wykonywanej w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze przez 15 lat. Z uwagi na to, że nie został rozwiązany stosunek pracy zawarty z pracownicą przed przyznaniem emerytury, prawo do emerytury zostało zawieszone. Pracownica w styczniu 2009 r. złożyła wniosek o podjęcie wypłaty emerytury i od stycznia 2009 r. miała wypłacaną emeryturę do dnia 30 września 2011 r. W dniu 12 grudnia 2012 r. pracownica złożyła wniosek o podjęcie wypłaty emerytury i wyrównanie za okres od 1 października 2011 r. do 21 listopada 2012 r. ZUS wypłaca emeryturę w pełnej wysokości od 21 listopada 2012 r. ZUS odmówił natomiast wypłaty wyrównania. Od decyzji odmawiającej wypłaty wyrównania pracownica nie złożyła odwołania. Czy - mając na uwadze przyznanie emerytury w 2008 r. - przysługuje wypłata zawieszonej emerytury?

czytaj więcej »

Ubezpieczeni – członkowie OFE – do końca lipca muszą zdecydować co będzie się działo z 2,92 proc. składką liczoną już od lipcowego wynagrodzenia (czyli płaconą w sierpniu). Jeśli chcą, by była nadal przekazywana do funduszu emerytalnego muszą podpisać i wysłać do ZUS sformalizowane oświadczenie.

czytaj więcej »

To spółka cywilna, a nie jej wspólnicy, jest pracodawcą, jeżeli zatrudnia pracowników. Praca na zlecenie lub na podstawie innej umowy cywilnoprawnej prowadzona na rzecz firmy powiązanej osobowo, kapitałowo oraz ściśle współpracującej z pracodawcą skutkuje uznaniem zleceniobiorców lub wykonawców usług bądź dzieł za pracowników w rozumieniu przepisów ubezpieczeniowych. To zaś oznacza obowiązek odprowadzania składek od wynagrodzeń z tytułu zawartych umów cywilnoprawnych, niezależnie od ich rodzaju.

czytaj więcej »

Obowiązek odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne nie powstaje w sytuacji, gdy spółka zarządzająca posiadanymi przez nią nieruchomościami mieszkalnymi, zawrze z najemcami porozumienia o odpracowywanie zaległości czynszowych.

czytaj więcej »

Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron, pomimo, że nie wynika to wprost z przepisów, nie wyklucza wyłączenia z podstawy wymiaru składek świadczeń mających charakter kompensacyjny, bezpośrednio związanych z ustaniem stosunku pracy.

czytaj więcej »

Sposób wyznaczania podstawy do składek z tytułu uzyskania zagranicznego przychodu determinują dwa limity. Po pierwsze wysokość tzw. odliczenia (zwolnienia), które stosuje się z uwzględnieniem urzędowych stawek diet. Po drugie, obniżenie przychodu o tę część zwolnioną nie może powodować spadku podstawy za dany miesiąc kalendarzowy poniżej kwoty prognozowanego miesięcznego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce czyli najniższej podstawy dla pracowników wysłanych do pracy za granicę.

czytaj więcej »

Pytanie: Na podstawie ugody zawartej przed sądem pracy będziemy byłemu pracownikowi wypłacać wynagrodzenie za godziny nadliczbowe. Czy od takiej wypłaty powinny być naliczone także składki na FP i FGŚP?

czytaj więcej »

Pytanie: W maju złożyliśmy korektę dokumentów rozliczeniowych za okres od października do grudnia 2012 r. Przez przeoczenie nie była uwzględniona w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne wartość udostępnionego pracownikowi mieszkania spółdzielczego własnościowego. Czy w takiej sytuacji ZUS wystąpi o ukaranie nas grzywną, bo składamy korektę po 30 kwietnia?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik z wynagrodzeniem 3.800 zł przebywał na urlopie wypoczynkowym od 7 do 18 kwietnia 2014 r. W trakcie tego urlopu zachorowało mu dziecko, w związku z czym za okres od 10 do 16 kwietnia pracownik miał zwolnienie z tytułu opieki nad nim. Dostarczył je dopiero po powrocie z urlopu, tj. 24 kwietnia. Czy w tej sytuacji należy mu się zasiłek opiekuńczy, pomniejszony z powodu nieterminowego dostarczenia zwolnienia?

czytaj więcej »

Pytanie: Zwolniliśmy pracownika zatrudnionego na stanowisku maszynisty. Wyrokiem sądu (po około 1,5 roku) został on przywrócony do pracy. W związku z tym, że stanowisko maszynisty jest stanowiskiem pracy, na którym wykonywane są prace o szczególnym charakterze, pracodawca odprowadza na FEP składki w wysokości 1,5 % od podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za każdego pracownika zatrudnionego na tym stanowisku. Czy za okres pozostawania bez pracy, po przywróceniu tego pracownika na poprzednio zajmowane stanowisko maszynisty, zaległe składki na FEP za tego pracownika musimy zapłacić do ZUS? Czy może – wobec tego, że nie wykonywał pracy na tym stanowisku – składek nie trzeba spłacać, pomimo przywrócenia do pracy?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik wystąpił z wnioskiem o zasiłek opiekuńczy z tytułu opieki nad chorą teściową. Mieszka ona w innym mieście. Czy pracownik będzie miał prawo do zasiłku opiekuńczego, jeśli na czas choroby teściowej pojedzie do niej? Czy możemy skontrolować wykorzystywanie przez pracownika zwolnienia od pracy?

czytaj więcej »

Pytanie: Jeden z pracowników od 6 do 9 maja 2014 r. był chory i była to jego pierwsza niezdolność do pracy w tym roku. Przez naszą nieuwagę za maj wypłaciliśmy wynagrodzenie w pełnej wysokości. Czy w czerwcu możemy wykazać okres tego zwolnienia, czy też musimy złożyć korektę dokumentów złożonych za maj?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik, który był zatrudniony na podstawie umowy na czas określony do 31 stycznia 2014 r., dostarczył zwolnienie lekarskie na okres od 27 stycznia do 21 lutego 2014 r. Czy po rozwiązaniu umowy pracodawca powinien przekazać to zwolnienie do ZUS wraz z wypełnionymi formularzami ZUS Z-3 i ZUS Z-10?

czytaj więcej »

wiper-pixel