WYDANIE ONLINE

Z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia wyłączone są zapomogi losowe przyznawane w przypadku klęsk żywiołowych, indywidualnych zdarzeń losowych lub długotrwałej choroby. Nie ma w tym przypadku znaczenia źródło finansowania zapomogi (ZFŚS lub z funduszu utworzonego na cele socjalno-bytowe) ani jej wysokość. Czy zapomogę można przyznać w związku z COVID -19? Koniecznie sprawdź.

czytaj więcej »

Na mocy art. 69 tarczy antykryzysowej 3.0 płatnicy korzystający z ulgi na start lub będący osobami wykonującymi przed 1 kwietnia 2020 r. pozarolniczą działalność i opłacającymi składki wyłącznie na własne ubezpieczenia, mogą skorzystać ze zwolnienia ze składek za kwiecień i maj w wysokości należnych składek także wtedy, gdy składki te zostały już opłacone. Dotyczy to tych płatników, którzy w pierwszym miesiącu, za który składają wniosek o zwolnienie ze składek (czyli za kwiecień albo maj) osiągnęli przychód w wysokości przekraczającej 15.681 zł, a ich dochód nie przekraczał 7.000 zł.

czytaj więcej »

Jak długo można stosować rozwiązania ze specustawy COVID-19 związane z czasem pracy? Sprawdź, jak tę kwestię regulują przepisy.

czytaj więcej »

Przypominamy, iż zmiany obejmują informację miesięczną i rozliczeniową dla osoby ubezpieczonej (ZUS IMIR), a także druki: ZUS RCA (imienny raport miesięczny o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach) oraz ZUS DRA (deklaracja rozliczeniowa). Na czym konkretnie polegają zmiany? Sprawdź koniecznie.

czytaj więcej »

Przepisy tarcz antykryzysowych nie regulują wprost możliwości korzystania przez jednostki sektora finansów publicznych ze zwolnienia z obowiązku odprowadzania składek ZUS za miesiące od marca do maja 2020 r. Zakład jednakże wyjaśnił, że podmioty te są również objęte omawianą ulgą, pod warunkiem, że spełniają ustawowe warunki.

czytaj więcej »

Kolejna tarcza antykryzysowa zakłada doprecyzowanie zasad wykonywania pracy zdalnej, czasowe zawieszenie obowiązku odbierania zaległych urlopów do 30 września, osłonę finansową dla samorządów, ułatwienia dla wykonawców przetargów i zamawiających. Dowiedz się więcej.

czytaj więcej »

W przypadku gdy umowa zlecenia nie przewiduje wynagrodzenia w razie niewykonywania usług, a zleceniobiorca ma stawkę godzinową, np. na poziomie minimum ustawowego, można mieć wątpliwości od takiej stawki godzinowej obliczać podstawę wynagrodzenia przestojowego, skoro zleceniobiorca nie ma kodeksowego, nominalnego czasu pracy i pracuje zmienną liczbę godzin w każdym miesiącu. Sprawdź opinię eksperta.

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik urzędu gminy w drodze uchwały Rady Gminy został wyznaczony na inkasenta opłaty targowej. Jednocześnie zostało ustalone inkaso w wysokości 5% od zebranych opłat. Czy od naliczonego pracownikowi inkasa należy naliczyć i pobrać składki na ubezpieczenia społeczne czy tylko podatek?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik przebywa na zwolnieniu lekarskim od 1 do 29 maja 2020 r., 30 i 31.05.20 r. są dniami wolnymi od pracy wg harmonogramu czasu pracy. Jego płaca to stałe wynagrodzenie miesięczne: 3.259,00 zł wynagrodzenie zasadnicze, oraz 325,90 zł dodatku stażowego, razem 3.584,90 zł. Czy w tym przypadku pracownikowi należy się wynagrodzenie zasadnicze, skoro nie przepracował ani jednego dnia pracy (art. 80 kp) ? Jak postąpić z dodatkiem stażowym - czy cała jego kwota 325,90 zł jest zwolniona z oskładkowania czy tylko za 29 dni czyli: 325,90:30 x 29=315,04 zł i za 1 dzień 325,90-315,04=10,86 zł należy odprowadzić składki ZUS ?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik od 14 kwietnia 2020 r. przebywa na zwolnieniu lekarskim, po ponad 2 tygodniach zgłosił do zakładu, że uległ wypadkowi przy pracy. Zespół powypadkowy uznał zdarzenie za wypadek, jednak protokół został sporządzony dopiero 4 maja br. Za kwiecień pracownikowi zostało wypłacone wynagrodzenie chorobowe w wysokości 80%. W wyniku korekty listy płac okazało się, że mamy nadpłaconą składkę zdrowotną. Czy powinniśmy skorygować deklarację za kwiecień, czy możemy zrobić wyrównanie przy liście płac za maj? Dodam, że pracownikowi został przy wypłacie za kwiecień potrącony mniejszy podatek. Czy musimy po korekcie listy płac zrobić przelew do urzędu skarbowego w wysokości brakującej zaliczki czy teraz – przy wypłacie pensji za maj – potrącimy większą zaliczkę?

czytaj więcej »

Pytanie: Z końcem kwietnia zakończył się okres, na jaki przyznano pracownikowi świadczenie rehabilitacyjne. Nadal jest on niezdolny do pracy. Co powinien w tej sytuacji zrobić ? Czy ZUS wydaje obecnie, w okresie trwającej epidemii, decyzje w tym zakresie?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy dodatkowy zasiłek opiekuńczy w związku z niedziałaniem placówki szkolnej przysługuje pracownicy, której mąż (ojciec dziecka), zamieszkujący pod tym samym adresem jest od maja na przestoju? Firma, w której pracuje współmałżonek pracownicy nie działa, przestój został wprowadzony na czas nieokreślony.

czytaj więcej »

Ustalanie prawa i wysokości świadczeń w razie choroby i macierzyństwa jest jednym z podstawowych obowiązków pracodawców. Zdarza się jednak, że pracodawca nie uwzględnił w podstawie wszystkich składników wynagrodzenia, przyjął wynagrodzenie z niewłaściwego okresu czy niewłaściwie uzupełnił wynagrodzenie. Sprawdźmy, kiedy trzeba skorygować i ustalić kwoty wyrównania zasiłków dla ubezpieczonych.

czytaj więcej »

Specjaliści ds. rozliczania ZUS w firmach mają często sporo wątpliwości dotyczących właściwego wypełniania dokumentacji. Poniżej prezentujemy porady naszych ekspertów dotyczące tego zagadnienia. Sprawdź, jakie problemy zgłaszają płatnicy i jak należy sobie z nimi poradzić.

czytaj więcej »

Niewłaściwe zapisy w regulaminie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (ZFŚS) mogą narazić pracodawcę na poważne konsekwencje finansowe. Pracodawca będzie bowiem musiał wypłaty oskładkować lub opodatkować oraz skorygować dokumenty przesłane już do ZUS i do urzędu skarbowego. Może narazić się również na kary nakładane przez ZUS, PIP i kontrole podatkowe. Warto się przed tym uchronić i przeanalizować zapisy w swoim regulaminie zgodnie z poniższymi wskazówkami. Sprawdź, czy nie popełniłeś błędu w regulaminie ZFŚS.

czytaj więcej »

wiper-pixel