WYDANIE ONLINE

Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej* przewiduje zmiany dotyczące „małego ZUS”. W jakim zakresie? Koniecznie przeczytaj.

czytaj więcej »

Od 13 listopada 2019 r. modyfikacjom uległo kilka wzorów formularzy związanych z postępowaniem w sprawie dokumentowania chorób zawodowych. Jednym z nich jest wzór zgłoszenia podejrzenia choroby zawodowej. Dowiedz się szczegółów.

czytaj więcej »

Centralna Informacja Emerytalna (CIE) będzie nowym systemem informatycznym, który posłuży gromadzeniu i udostępnianiu informacji emerytalnych. Powołanie do życia CIE ma uprościć proces informowania ubezpieczonych o stanie ich kont, a także spowodować, że będzie on bardziej efektywny. Dowiedz się więcej.

czytaj więcej »

Sąd Najwyższy wydał wyrok w sprawie ubezpieczeń społecznych artystów i twórców. Wnioski jakie z niego płyną to m.in. takie, że aby skorzystać z dobrodziejstw ubezpieczenia społecznego twórców trzeba stanąć przed komisją ministerialną i uzyskać stosowną decyzję w postępowaniu administracyjnym. Dowiedz się więcej na ten temat.

czytaj więcej »

Spółka, która zawarła z dwoma wiceprezesami zarządu kontrakty menadżerskie powzięła wątpliwość czy od wypłaconych odszkodowań – z tytułu zawartego zakazu konkurencji po ustaniu stosunku pracy – opłaca składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne. Co postanowił ZUS w wydanej interpretacji? Sprawdź.

czytaj więcej »

Czy można skorzystać z „ulgi na start” w sytuacji, kiedy przedsiębiorca nie wyraził takiej chęci na samym początku rozpoczynania działalności? Co z prawem do preferencyjnego 2 letniego ZUS, jeżeli wykonywane usługi dla byłego pracodawcy pokrywają się z pracą wykonywaną u niego? Poznaj stanowisko ZUS w tej kwestii.

czytaj więcej »

Projekt zmieniający przepisy o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych* przewiduje wprowadzenie od 1 stycznia 2020 r. możliwości udzielenia wsparcia finansowego z tego funduszu także emerytom i rencistom. Dowiedz się więcej.

czytaj więcej »

Pytanie: Pracuję w kadrach i rozliczam spółkę, która jest w innym mieście. Otrzymałam wniosek na przygotowanie umowy o pracę z terminem od 7 listopada 2019 r. do 31 grudnia 2020 r. Przygotowałam ją i odesłałam do podpisania do spółki. Założyłam, że umowa została podpisana w terminie i zgłosiłam pracownika do ZUS. 15 listopada otrzymałam informację, że osoba, z którą miała być podpisana umowa, nie pojawiła się i do zawarcia umowy nie doszło. W jaki sposób wycofać złożone już zgłoszenie do ubezpieczeń?

czytaj więcej »

Pytanie: Co powinnam zrobić, w przypadku gdy nie mogę wysłać dokumentu korygującego ZUS RCA, ponieważ występuje błąd krytyczny informujący o tym, że taki numer identyfikatora już występował, a jestem przekonana, że nie był on wcześniej wysyłany z tym numerem?

czytaj więcej »

Pytanie: Obywatelowi Ukrainy nadano obywatelstwo polskie. Proszę o informację, na jaki druku należy dokonać tej zmiany w ZUS.

czytaj więcej »

Pytanie: Do jakich ubezpieczeń należy zgłosić europosła pobierającego uposażenie, z którym podpisaliśmy umowę zlecenia? Osoba ta posiada ustalone prawo do emerytury.

czytaj więcej »

Pytanie: Wypłacamy wynagrodzenia w terminie do 10-go następnego miesiąca za poprzedni miesiąc. Z jaką datą powinien zostać zaksięgowany ZUS pracodawcy, jeśli jest zapłacony w terminie?

czytaj więcej »

Pytanie: Na mocy porozumienia stron nasz pracownik samorządowy w przyszłym miesiącu rozpocznie pracę w innej jednostce samorządowej. Po powrocie z rocznego urlopu macierzyńskiego i wykorzystaniu urlopu wypoczynkowego osoba ta nie miała naliczanej składki na Fundusz Pracy. Proszę o informację, czy na skutek przeniesienia nastąpi utrata prawa do zwolnienia i powinniśmy naliczać składkę na Fundusz Pracy?

czytaj więcej »

Pytanie: Z końcem sierpnia pracownik rozwiązał umowę o pracę w związku z osiągnięciem wieku emerytalnego i przejściem na emeryturę. Z tego tytułu otrzymał odprawę emerytalną. Następnie skorzystał z możliwości kontynuacji zatrudnienia i podjął ponownie pracę u nas od początku września 2019 r. W październiku w instytucji podwyższyliśmy pracownikom wynagrodzenia z wyrównaniem od 1 stycznia 2019 r. Czy w związku z powyższym powinniśmy wypłacić pracownikowi wyrównanie odprawy emerytalnej (podstawą naliczenia i wypłaty odprawy emerytalnej z chwilą przejścia na emeryturę było wynagrodzenie sprzed podwyżki).

czytaj więcej »

Pytanie: Osoba zatrudniona u nas na podstawie kilku następujących po sobie umów zlecenia wystąpiła o przyznanie zasiłku opiekuńczego na chore dziecko. Czy świadczenie to przysługuje zleceniobiorcom, a jeśli tak, to czy jego podstawę powinniśmy ustalić w oparciu o zsumowane wynagrodzenia ze wszystkich tych umów, czy wziąć pod uwagę dochód tylko z ostatniej umowy?

czytaj więcej »

Przekroczenie limitu wypłaty danego świadczenia przez pracodawcę z jego winy jest traktowane jak wypłata bezpodstawna i skutkuje koniecznością dokonania zwrotu do ZUS bezpodstawnie wypłaconej kwoty wraz z odsetkami w formie dopłaty składek. Dlatego tak ważne jest prawidłowe ustalenie okresu, przez jaki należy wypłacać zasiłek chorobowy. Na przyszły rok planowane są duże zmiany dotyczące zasiłków w razie choroby i macierzyństwa, również w zakresie ustalania okresów wypłaty tych świadczeń. Na razie jednak obowiązują dotychczasowe przepisy, które sprawiają problemy, szczególnie jeżeli chodzi o zasady zliczania okresów niezdolności do pracy do jednego okresu zasiłkowego bądź otwierania nowego okresu. Warto zatem na koniec roku zweryfikować, czy ustalając okresy zasiłkowe nie popełniliśmy błędu.

czytaj więcej »

wiper-pixel