WYDANIE ONLINE

Jeżeli dochodzi do zmiany rodzajów ubezpieczeń, którym podlega zleceniobiorca z tytułu zawartej umowy (umów) zlecenia, osoby rozliczające mogą mieć wiele wątpliwości i problemów z poprawnym naliczeniem składek, często w skomplikowanych sytuacjach. Sprawdźmy zatem, jak tego bezbłędnie dokonać.

czytaj więcej »

Czy zaniżone wynagrodzenie z tytułu pierwszej umowy zlecenia, powoduje obowiązek objęcia ubezpieczeniem ZUS każdej kolejnej umowy cywilnoprawnej ?Sprawdź szczegóły sprawy i uzasadnienie niedawno wydanego wyroku Sądu Najwyższego rozpatrującego kwestię konsekwencji składkowych zbyt niskiej zapłaty za pierwsze zlecenie.

czytaj więcej »

Planowane* zmiany przepisów o pracowniczych planach kapitałowych przewidują zniesienie limitu 30-krotności podstawy wpłat oraz uproszczenie systemu PPK. Dowiedz się, co ulegnie zmianie.

czytaj więcej »

Zgodnie z zapowiedziami* rządu na początku 2020 r. wejdą w życie przepisy prowadzące do likwidacji otwartych funduszy emerytalnych. W myśl nowych rozwiązań środki zgromadzone w OFE, w zależności od tego, jakiego wyboru dokona uczestnik, trafią na jego indywidulany rachunek w IKE albo zasilą konto w ZUS. Dowiedz się więcej.

czytaj więcej »

Czy korzyści odnoszone przez pracownika z tytułu udostępnienia mu przez pracodawcę samochodu służbowego do użytkowania w celach prywatnych są wyłączone z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne ? Poznaj stanowisko orzecznictwa w tej kwestii.

czytaj więcej »

Powództwo o ustalenie, że określone zdarzenie było wypadkiem przy pracy, jak również zawierające żądanie sprostowania protokołu powypadkowego, przerywa bieg przedawnienia roszczeń odszkodowawczych przysługujących pracownikowi względem pracodawcy w następstwie szkody spowodowanej wypadkiem przy pracy. Poznaj szczegóły sprawy badanej przez Sąd Najwyższy.

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownikom odchodzącym na emeryturę przekażemy drobneupominki w postaci zegarka, portfela lub teczki. Koszt ich zakupu pokryjemyze środków obrotowych firmy oraz funduszu socjalnego. Jak w takiejsytuacji ustalić kwotę podlegającą oskładkowaniu?

czytaj więcej »

Pytanie: Z dniem 1 czerwca 2019 r. w naszej firmie zacznie obowiązywać nowa wysokość diety z tytułu krajowej podróży służbowej - 40 zł. Czy kwota ta nadal będzie objęta wyłączeniem z podstawy wymiaru składek?

czytaj więcej »

Pytanie: Bezpośrednio po urlopie macierzyńskim pracownica rozpoczęła korzystanie z urlopu wychowawczego. Jak ustalić podstawy wymiaru składek, jeżeli zmiana ta miała miejsce w trakcie miesiąca?

czytaj więcej »

Pytanie: Członek naszej spółdzielni uległ wypadkowi przy pracy, będąc po wpływem alkoholu. Z firmy zabrało go do szpitala pogotowie. Otrzymaliśmy zaświadczenie lekarskie ze szpitala, z którego nie wynika, że był on pod wpływem alkoholu.Jakie dokumenty oprócz zaświadczenia lekarskiego są potrzebne do wypłaty świadczenia chorobowego w takiej sytuacji? Czy jeżeli mamy samo zaświadczenie lekarskie, to trzeba sporządzić protokół powypadkowy? Czy członek spółdzielni otrzyma zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego w wysokości 100%, czy z ubezpieczenia chorobowego w wysokości 80%? Jak policzyć zwolnienie szpitalne –100 czy 70%?

czytaj więcej »

Pytanie: Jesteśmy niedużą firmą (15 pracowników). Jedna z zatrudnionych osób bardzo często przebywa na zwolnieniu z powodu choroby. Podejrzewamy , że pracownik w trakcie zwolnienia pracuje w innej firmie na zleceniu. Czy w związku z tym możemy sami przeprowadzić kontrolę zwolnienia lekarskiego tego pracownika, czy też musimy wystąpić o taką kontrolę do ZUS?

czytaj więcej »

Pytanie: Z uwagi na postępowanie odwoławcze pracownikowi zostało przyznane świadczenie rehabilitacyjne z wyrównaniem za okres trzech miesięcy, którego będziemy płatnikiem. W jaki sposób rozpisać tę wypłatę w dokumentach ubezpieczeniowych?

czytaj więcej »

Przyznanie pracownikowi stopnia niepełnosprawności nakłada na pracodawcę szereg obowiązków związanych z koniecznością zapewnienia dodatkowych uprawnień pracowniczych przysługujących osobom niepełnosprawnym. Zakres tych uprawnień uzależniony jest od posiadanego stopnia niepełnosprawności, a ich realizacja wciąż budzi wątpliwości pracodawców. Sprawdźmy zatem, jak to zagadnienie regulują przepisy i poznajmy opinię eksperta.

czytaj więcej »

wiper-pixel