WYDANIE ONLINE

Podstawę wymiaru składek ZUS za delegowanych pracowników podlegających ubezpieczeniom w Polsce ustala się na innych zasadach niż w odniesieniu do pozostałych zatrudnionych. Składki te jednak nadal są finansowane ze środków firmy delegującej. W niniejszym tekście wyjaśniamy jak tego dokonać w tym roku.

czytaj więcej »

Spółka zawarła umowę o dzieło z osobą zatrudnioną w innej spółce na podstawie umowy o pracę. Z racji tego, że umowa o dzieło była wykonywana na rzecz innego podmiotu nie spółka nie zgłosiła tej osoby do ubezpieczeń społecznych. Powzięła jednak wątpliwość czy rzeczywiście nie ma obowiązku opłacania za nią składek, jeśli spółki łączyły te same osoby będące wspólnikami? Dowiedz się, co na ten temat sądzi ZUS.

czytaj więcej »

W przeciwieństwie do składek ZUS przy naliczaniu wpłat na PPK nie będzie obowiązywał limit 30-krotności. Planowane jest wprowadzenie takiej zmiany do przepisów o Pracowniczych Planach Kapitałowych.

czytaj więcej »

Zgodnie z ustawą o PPK, środki zgromadzone na rachunku uczestnika zasadniczo nie będą podlegały zajęciu na potrzeby egzekucji sądowej ani administracyjnej. Planuje się, iż ograniczenie to nie znajdzie zastosowania do egzekucji mającej na celu zaspokojenieroszczeń alimentacyjnych. Ponadto ze środków PPK będą mogły być potrącane również należności funduszu alimentacyjnego, wypłacone w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów. Dowiedz się, jak w tej kwestii wypowiedział się resort pracy.

czytaj więcej »

Czy raport informacyjny ZUS RIA należy składać za każdego rozwiązującego umowę pracownika/zleceniobiorcę po 1 stycznia 2019 roku bez względu na datę zawarcia umowy przy braku złożonego oświadczenia o zamiarze przekazania raportów informacyjnych? Poznaj najnowszą opinię ZUS w tej kwestii.

czytaj więcej »

ZUS zajął stanowisko w sprawie przedsiębiorcy wykonującego wolny zawód w zakresie prawa do opłacania przez niego składek od najniższej podstawy wymiaru składek. Upewnij się, kiedy w takim przypadku przysługuje prawo do „małego ZUS”.

czytaj więcej »

Przy ustalaniu uszczerbku na zdrowiu w celu określenia kwoty jednorazowego odszkodowania od ZUS podstawą do jego określenia powinna być całość dokumentacji medycznej tworzonej od chwili wypadku także w innych sprawach dotyczących tego zdarzenia. Nie może to być tylko bieżące badania lekarza orzecznika ZUS czy biegłych sądowych. Sprawdź stanowisko Sądu Najwyższego wyrażone w wyroku z 30 stycznia 2019 r. (sygn. akt II PK 194/17) w tej sprawie.

czytaj więcej »

Pytanie: Wobec pojawiających się różnych interpretacji (również ZUS), prosimy o odpowiedź na następującą wątpliwość: 1/ czy podlega oskładkowaniu  i ubezpieczeniu zdrowotnemu wynagrodzenie członka zarządu w spółce akcyjnej i z.o.o., jeżeli członek zarządu został powołany do tego organu tylko i wyłącznie na podstawie uchwały rady nadzorczej/przez wspólników i jednocześnie jest w spółce zatrudniony na podstawie umowy o pracę? Zakres obowiązków w zarządzie nie pokrywa się z obowiązkami z tytułu umowy o pracę. 2/ czy podlega oskładkowaniu i ubezpieczeniu zdrowotnemu sytuacja j.w. tylko członek zarządu nie jest pracownikiem spółki? 3/ czy podlega oskładkowaniu i ubezpieczeniu zdrowotnemu członek rady nadzorczej spółki akcyjnej/z o.o. jeżeli jest jednocześnie pracownikiem spółki i w przypadku, kiedy nie jest pracownikiem spółki?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownikowi udzielony został urlop bezpłatny w wymiarze 6 miesięcy. Pod koniec ostatniego miesiąca urlopu osoba ta stała się niezdolna do pracy, otrzymując zwolnienie lekarskie obejmujące zarówno dni przypadające na okres trwającego jeszcze urlopu, jak i po planowanym powrocie do pracy. Jak ustalić w takiej sytuacji podstawę wymiaru świadczenia chorobowego oraz jak je wykazać w dokumentach ubezpieczeniowych?

czytaj więcej »

Pytanie: Wypłacamy wynagrodzenia pracownikom po przepracowanym miesiącu do 10. dnia następnego miesiąca. W chwili, w której przelaliśmy wynagrodzenia na konta osób zatrudnionych, otrzymaliśmy informację o zgonie jednego z naszych pracowników. Czy w tej sytuacji musimy skorygować składki ZUS „na zero” a różnica wynagrodzenia będzie przychodem dla osoby uprawnionej po zmarłym pracowniku?

czytaj więcej »

Pytanie: Jeden z naszych pracowników, składając wniosek o wypłatę zasiłku opiekuńczego na dziecko, oświadczył, że nie ma innych członków rodziny mogących zapewnić mu opiekę. Po jakimś czasie okazało się, że to nie była prawda. Czy zasiłek jako świadczenie pobrane bezprawnie możemy potrącić z najbliższego wynagrodzenia?

czytaj więcej »

Pytanie: Z dniem 31 marca nasza pracownica, która osiągnęła wiek emerytalny i wychowała więcej niż czworo dzieci chce przejść na emeryturę „mama 4 plus”. Pracownica posiada ogólny staż pracy 4 lata. Czy ma prawo do odprawy emerytalnej zgodnie z Kodeksem pracy?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik przebywał na urlopie ojcowskim przypadającym na przełomie dwóch miesięcy kalendarzowych (marzec – kwiecień). Jak wykazać taki urlop w dokumentach ubezpieczeniowych? Jesteśmy uprawnieni do wypłaty zasiłku macierzyńskiego a wypłata ta nastąpi w kwietniu.

czytaj więcej »

wiper-pixel