WYDANIE ONLINE

Na pracodawców, tak jak i na pozostałych płatników składek, nałożony został obowiązek rozliczania i wykazywania w raportach imiennych składek na poszczególne rodzaje ubezpieczeń. W określonych sytuacjach raporty takie muszą być złożone z zerowymi podstawami oraz zerowymi składkami na wszystkie albo tylko na niektóre z ubezpieczeń. Wyzerowane raporty służą też do zgłoszenia korekt złożonych wcześniej dokumentów. Sprawdźmy, w jakich sytuacjach muszą być złożone zerowe raporty za pracownika przebywającego przez cały miesiąc na zwolnieniu lekarskim, lub pobierającego zasiłek opiekuńczy czy macierzyński i jak je wypełnić.

czytaj więcej »

Jeżeli prowadzący działalność nie spełnia warunków do uzyskania prawa do zasiłku chorobowego, nie może też skorzystać z prawa do zmniejszenia składek do ZUS za miesiąc, w którym był niezdolny do pracy. Takie rozwiązanie jest zgodne z Konstytucją – orzekł Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 3 lipca 2019 r., SK 20/18.

czytaj więcej »

ZUS wyraził swoje stanowisko w sprawie opłacania składek na ZUS za cudzoziemców spoza UE zatrudnianych na umowy zlecenia. Czy jego zdaniem długość pobytu wpływa na obowiązkowe podleganie ubezpieczeniom społecznym na terytorium RP? Dowiedz się, jaka jest opinia ZUS w tej sprawie.

czytaj więcej »

Czy osoba całkowicie niezdolna do pracy może podjąć zatrudnienie w warunkach chronionych? Czy ta niezdolność, orzeczona przez lekarza orzecznika ZUS, dotyczy tylko pracy w normalnych warunkach? Czy osoba taka może się ubiegać o rentę rodzinną po zmarłym rodzicu – o ile faktycznie jest całkowicie niezdolna do pracy w normalnych warunkach, a niezdolność ta powstała przed ukończeniem 16 lat, albo w okresie nauki szkolnej przed 25 rokiem życia? Zapoznaj się z najnowszym wyrokiem Sądu Najwyższego.

czytaj więcej »

Przedsiębiorczyni prowadząca działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji gospodarczej zwróciła się do ZUS z zapytaniem o możliwość opłacania „małego ZUS”. Osoba ta przez dwa lata prowadziła działalność gospodarczą i przez ostatnie pół roku opłacała składki na ZUS w preferencyjnej wysokości. Po tym okresie chciałaby skorzystać z „małego ZUS”. Czy ma prawo? Poznaj najnowsze stanowisko ZUS w tej sprawie.

czytaj więcej »

Pytanie: Firma informatyczna zatrudnia na podstawie umowy zlecenia dwie osoby pracujące zdalnie ze swych domów. Przy wykonywaniu umówionych prac używają one oprogramowania, na korzystanie z którego mają wykupioną prywatnie licencję. Na tę okoliczność – a także tytułem zwrotu kosztów energii elektrycznej zużywanej na potrzeby realizacji zlecenia – oprócz wynagrodzenia w stałej miesięcznej kwocie zleceniodawca zgodnie z zawartą umową wypłaca im miesięczny ryczałt. Czy tego typu świadczenie pieniężne podlega zwolnieniu z oskładkowania na podstawie § 2 ust. 1 pkt 9 rozporządzenia składkowego?

czytaj więcej »

Pytanie: Trwająca aktualnie kontrola zakwestionowała to, że z podstawy wymiaru składek wyłączaliśmy pełne kwoty dodatków stażowych przysługujących także za okresy pobierania świadczeń chorobowych. Jak ustalić prawidłowe sumy, które mogły być objęte wyłączeniem oraz jak skorygować ten błąd?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy na występy artysty (4 w miesiącu) można napisać jedną umowę o dzieło z prawami autorskimi i wystawić jeden rachunek na koniec miesiąca? Czy jeżeli takie występy będą trwały kilka miesięcy, regularnie, to nadal jest to umowa o dzieło z prawami autorskimi?

czytaj więcej »

Pytanie: Pytanie dotyczy nowego składnika wynagrodzeń pracowników i jego uwzględnienia w podstawie wymiaru zasiłków chorobowych. Od tego roku wprowadziliśmy w regulaminie wynagrodzeń możliwości uzyskania nagrody z zysku. Według regulaminu tworzony jest fundusz nagród po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego. Wysokość indywidualnej nagrody skorelowana jest z rocznym wynagrodzeniem – każdy z pracowników otrzymuje kwotę, która jest mnożnikiem wynagrodzenia rocznego oraz danego wskaźnika. Wskaźnik jest taki sam dla wszystkich pracowników, nie jest on zależny od indywidualnej oceny czy wkładu pracownika. Czy taki składnik będzie wliczany do podstawy wymiaru zasiłków chorobowych? Dodam, że okresy otrzymywania wynagrodzenia chorobowego i zasiłku nie są wliczane do podstawy stanowiącej wypłatę.

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownica przebywała na urlopie macierzyńskim i obok zasiłku macierzyńskiego miała wypłacane stażowe, gdyż jesteśmy jednostką samorządu terytorialnego. Obecnie osoba ta będzie na urlopie rodzicielskim. Co zrobić z dodatkiem stażowym?

czytaj więcej »

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wydał niedawno uaktualniony komentarz do ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, porządkujący ostatnie zmiany i interpretacje. Zachęcamy do sprawdzenia na czym polegają zmiany przedstawione przez ZUS na wybranych przykładach i jak je w codziennej praktyce stosować.

czytaj więcej »

wiper-pixel