WYDANIE ONLINE

Jeżeli pracownik zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy przebywał na urlopie bezpłatnym, pracodawcy często mają wątpliwości jak ustalić podstawę wymiaru składek za ten miesiąc oraz co w takiej sytuacji ze składkami na FP i FGŚP. W takim przypadku podstawę składek stanowić będzie wynagrodzenie pracownika za miesiąc, w którym miał miejsce pobyt na urlopie bezpłatnym i od tej kwoty wyliczamy składki na FP i FGŚP. Sprawdźmy, na przykładach z praktyki, jak te należności bezbłędnie naliczyć.

czytaj więcej »

Ministerstwo pracy zmodyfikuje obowiązujący wzoru protokołu powypadkowego*. Nowy wzór zostanie dostosowany do wymagań RODO. Dowiedz się na czym szczegółowo polega modyfikacja druku.

czytaj więcej »

Przedsiębiorca, który na początku stycznia 2019 r. zgłosił się do tzw. małego ZUS-u, a następnie zauważył, że np. nie spełnia warunków uprawniających do skorzystania z nowej ulgi, mógł się do lutego wycofać bez konsekwencji. Jeśli dziś jego uprawnienia zweryfikuje ZUS, nie obejdzie się bez określonych skutków. Sprawdź jakich.

czytaj więcej »

Jeśli płatnik dokonuje potrąceń z wypłacanego pracownikowi zasiłku chorobowego, macierzyńskiego bądź świadczenia rehabilitacyjnego powinien stosować odpowiednie kwoty wolne od potrąceń. Sprawdź, jakie zwaloryzowane kwoty aktualnie obowiązują.

czytaj więcej »

Ministerstwo Finansów opublikowało projekt rozporządzenia*, którego załącznikiem jest szablon oświadczenia. Poznaj szczegóły.

czytaj więcej »

Przypominamy, że 1 marca 2019 r. ZUS przeprowadził waloryzację świadczeń emerytalno-rentowych. Waloryzacją objęte zostały świadczenia, do których prawo powstało do 28 lutego 2019 r. W sytuacji, gdy wypłata świadczenia została wstrzymana (np. w związku z osiąganiem przychodu ponad 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia lub kontynuowaniem zatrudnienia bez rozwiązania stosunku pracy), świadczenie zostanie zwaloryzowane z chwilą jego wypłaty.

czytaj więcej »

Matkom, które ze względu na wychowywanie co najmniej czworga dzieci zrezygnowały z zatrudnienia i nie zdołały wypracować minimalnej emerytury, od 1 marca 2019 r. ZUS przyznaje tzw. rodzicielskie świadczenie uzupełniające. W przypadkach szczególnych świadczenie uzyska również ojciec. Dowiedz się więcej.

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik zatrudniony na 1/2 etatu będzie użytkował własny samochód osobowy dla potrzeb naszego zakładu pracy w jazdach lokalnych. Czy przyznany mu z tego tytułu ryczałt pieniężny (na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 25 marca 2002 r.) musimy zmniejszać proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy, aby jego wartość korzystała ze zwolnienia składkowego?

czytaj więcej »

Pytanie: Podpisaliśmy umowę zlecenia z osobą 30 letnią, zatrudnioną już na podstawie takiej umowy w innej firmie. Czy zleceniobiorca może wybrać umowę, z tytułu której chce być objęty ubezpieczeniami obowiązkowymi?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik, z którym mamy jednocześnie podpisaną umowę zlecenie stał się niezdolny do pracy z powodu choroby i jest to jego pierwszy pobyt na zwolnieniu lekarskim w roku bieżącym. Jak w takiej sytuacji ustalić podstawę wymiaru wynagrodzenia chorobowego?

czytaj więcej »

Pytanie: Osoba prowadząca działalność gospodarczą, którą rozlicza nasze biuro rachunkowe, zgłosiła się tylko do ubezpieczenia zdrowotnego, ponieważ skorzystała z „ulgi na start”. Okazało się, że jest w ciąży. Czy to prawda, że osobie tej, zgłoszonej wyłącznie do ubezpieczenia zdrowotnego nie przysługuje zasiłek macierzyński? A jeśli zgłosi się na miesiąc przed porodem do ubezpieczenia chorobowego tytułu preferencyjnego opłacania składek (podstawa 675 zł), taki zasiłek będzie się jej należał?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownica przebywała na urlopie wychowawczym. W tym czasie w zakładzie pracy dwa razy zostały przeprowadzone podwyżki wynagrodzenia. Gdyby wróciła do pracy po urlopie wychowawczym, otrzymałaby porozumienie zmieniające uwzględniające te podwyżki (czyli zgodnie z kp otrzymałaby takie wynagrodzenie, jakby pracowała). Jak postąpić w sytuacji, gdy po urlopie wychowawczym pracownica nie powróciła do pracy (gdyż przedstawiła zwolnienie lekarskie w związku z ciążą) i nie ma możliwości podpisania z nią porozumienia? Co będzie podstawą do naliczenia wynagrodzenia chorobowego? Wynagrodzenie jakie otrzymywała przed urlopem – bez uwzględnienia podwyżek, czy po podwyżkach?

czytaj więcej »

wiper-pixel