Świadczenie wychowawcze krok po kroku

W ramach Programu Rodzina 500 + każda rodzina posiadająca więcej niż jedno dziecko otrzyma miesięcznie 500 zł na drugiego i kolejnego potomka, bez konieczności spełnienia jakichkolwiek warunków. Jedynie przy staraniu się o finansowe wsparcie na pierwsze lub jedyne dziecko, rodzina musi spełnić kryterium dochodowe. Jest nim 800 zł netto na członka rodziny lub kwota 1200 zł netto, jeżeli dziecko ma orzeczony stopień niepełnosprawności.

Świadczenie otrzyma również rodzina zastępcza

Finansowe wsparcie w kwocie 500 zł otrzymają także rodziny zastępcze oraz rodzinne domy dziecka na każde dziecko, na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Stan cywilny rodziców jest nieważny

Zgodnie z wyjaśnieniami resortu pracy świadczenie wychowawcze przysługuje niezależnie od stanu cywilnego rodziców. Oznacza to, że wsparcie na dziecko otrzymają rodzice – małżonkowie, rodzice żyjący w konkubinacie, rodziny niepełne a także rodzice rozwiedzeni. W ostatnim przypadku świadczenie będzie przysługiwało temu z rozwodników, kto sprawuje faktyczną opiekę nad dzieckiem. 

W przypadku rodzin patchworkowych – ważny dochód na głowę

W przypadku związków nieformalnych i posiadania dzieci z poprzednich związków oraz wychowywania co najmniej jednego wspólnego dziecka, prawo do świadczenia na pierwsze dziecko zależy od kryterium dochodowego, a na pozostałe dzieci bez względu na dochód. Ponieważ dziecko, które nie osiągnęło 25 lat i pozostaje na utrzymaniu rodziców uwzględnia się w dochodzie na osobę w rodzinie, kolejne dzieci otrzymają świadczenie wychowawcze, jeśli dochód na osobę nie przekroczy 800 zł netto (1200 zł netto w przypadku wychowywania w rodzinie dziecka niepełnosprawnego).

Świadczenie wypłaci samorząd

Wypłaty świadczenia wychowawczego będą dokonywały urzędy gminy/miasta lub wyodrębnione komórki organizacyjne w ośrodku pomocy społecznej lub innej jednostce organizacyjnej w danej gminie np. w funkcjonujących już w wielu miastach w Polsce specjalnych centrach utworzonych do realizacji świadczeń socjalnych.

Wniosek trzeba złożyć raz do roku

Wniosek o to świadczenie wychowawcze trzeba składać raz do roku. Oprócz złożenia wniosku osobiście w gminie miejsca zamieszkania, jest możliwość złożenia g za pośrednictwem Poczty Polskiej oraz drogą elektroniczną – przez Internet.E-wniosek o świadczenie wychowawcze będzie można złożyć za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl, PUE ZUS, ePUAP oraz bankowości elektronicznej.Wnioski są bezpłatne.

W przypadku osób występujących z wnioskiem o przyznanie świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko, muszą dołączyć do składanego wniosku odpowiednie oświadczenie o dochodach. 

Ponadto, jak wyjaśnia ministerstwo pracy, we wniosku należy podać:

  • dane osoby starającej się o świadczenie,

  • dane drugiego z rodziców oraz

  • dane dzieci wraz z dodatkowymi zaświadczeniami i oświadczeniami jeśli takie będą w indywidualnej sprawie niezbędne.

Warto zaznaczyć, że gmina sama będzie pozyskiwała podstawowe dane o dochodach, więc nie trzeba będzie już dołączać tych informacji.

Rodziny ubiegające się o świadczenie wyłącznie na drugie i kolejne dzieci nie muszą składać żadnych dokumentów poświadczających ich sytuację dochodową.

Wypłata świadczenia na konto

Świadczenie wychowawcze, jak i pozostałe świadczenia rodzinne, będzie wypłacane w sposób najbardziej dogodny dla rodziców. Zatem w głównej mierze rodzice otrzymają je przelewem na konto.

Start Programu Rodzina 500 + od 1 kwietnia

Program Rodzina 500+ startuje od 1 kwietnia i jest to pierwszy dzień na składanie wniosków o świadczenie wychowawcze. Jeżeli rodzina złoży wniosek z opóźnieniem, ale w ciągu pierwszych 3 miesięcy, rodzice dostaną wyrównanie wstecz od 1 kwietnia. Program przewiduje możliwość dołączenia do niego w każdej chwili. Do programu będzie można dołączyć w dowolnym momencie a świadczenie będzie wypłacane od miesiąca, w którym rodzice złożą wniosek.

Zapamiętaj!

Dla osób korzystających z programu okres rozliczeniowy będzie trwał od 1 października do 30 września następnego roku kalendarzowego. Jednakże pierwszy okres na jaki zostanie przyznane prawo do świadczenia będzie dłuższy, ponieważ rozpocznie się 1 kwietnia 2016 r. i będzie trwać  do 30 września 2017 roku. Dzięki temu rodzice nie będą musieli składać dwóch wniosków w 2016 roku, kiedy program wejdzie w życie.

Dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym – wyższe kryterium dochodowe

Już na wstępie zaznaczyliśmy, ze w przypadku rodzin wychowujących dziecko z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, kryterium dochodowe na pierwsze dziecko będzie wynosiło 1200 zł. Obliczając dochód na członka rodziny, należy uwzględnić pozostające na utrzymaniu dzieci do ukończenia 25 roku życia, dzieci, które ukończyły 25. rok życia, legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności i pobierają z tego tytułu świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy albo zasiłek dla opiekuna.

Świadczenie wychowawcze – bez podatku i składek ZUS

Rodzina posiadająca dwoje dzieci i spełniająca kryterium dochodowe (800 lub 1200 zł netto) otrzyma miesięcznie 1000 zł. W przypadku wyższych dochodów na członka rodziny - otrzyma 500 zł miesięcznie, aż do ukończenia przez dziecko 18 roku życia. Rocznie mniej zamożne rodziny z dwojgiem dzieci otrzymają 12 tys. zł. Rząd będzie miał możliwość podwyższenia wysokości wsparcia i kryterium dochodowego w zależności m.in. od poziomu inflacji.

Zapamiętaj!

Wsparcie finansowe w kwocie 500 zł nie jest opodatkowane ani oskładkowane, również w przypadku rodziców – przedsiębiorców.

Świadczenia wychowawczego nie wlicza się do dochodu

Należy podkreślić, iż otrzymująca omawiane świadczenie rodzina nie będzie musiała wliczać otrzymywanej kwoty do dochodu przy ustalaniu prawa do innych świadczeń, a mianowicie: z pomocy społecznej, funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych, dodatków mieszkaniowych.

Świadczenie można pobierać w jednym kraju UE

Świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli rodzina ma prawo do podobnego świadczenia za granicą. Stosownie do obowiązujących w Unii Europejskiej zasad, gdy rodzic przebywający w innym kraju UE tam złoży wniosek o świadczenia rodzinne, tamtejszy organ informuje o tym fakcie właściwego marszałka województwa w Polsce. Marszałek zaś przekazuje otrzymane informacje do właściwej gminy. Jest to mechanizm, który od wejścia Polski do UE, tj. od ponad 11 lat funkcjonuje już w systemie świadczeń rodzinnych i eliminuje W krajach UE obowiązuje reguła eliminująca sytuacje jednoczesnego pobierania świadczeń w więcej niż jednym kraju. 

Źródło : www.mpips.gov.pl


Autor: Oprac.red