Zwrot całości czy tylko części składek po chorobie przedsiębiorcy

Czy osoby prowadzące działalność pozarolniczą – w tym przedsiębiorcy – mogą otrzymać częściowy zwrot składek opłaconych za miesiące, w których byli niezdolni do pracy z powodu choroby i otrzymywali zasiłek chorobowy? Sprawdź stanowisko SN wyrażone w uchwale z 11 lipca 2019 r. (sygn. akt III UZP 1/19).

Zawarcie umowy o pracę w niedzielę

Pytanie: Zawarliśmy z pracownikiem umowę o pracę w niedzielę, wskazując jako dzień rozpoczęcia pracy poniedziałek. W poniedziałek zgłosiliśmy pracownika do ubezpieczeńspołecznych i ubezpieczenia zdrowotnego. Czy postąpiliśmy zgodnie z przepisami?

Wyższa odprawa emerytalno-rentowa

Pytanie: Zgodnie z obowiązującym w firmie regulaminem wynagradzania pracownikom odchodzącym na emeryturę lub rentę wypłacane są odprawy w wysokości dwumiesięcznego wynagrodzenia. Z podstawy wymiaru składek wyłączamy jednak tylko kwoty wynikające z Kodeksu pracy. Czy postąpiliśmy prawidłowo?

Wysokie koszty przegranej sprawy z ZUS o zaległości składkowe

W jaki sposób powinno się liczyć opłaty za czynności radców prawnych w sprawach o długi składkowe, w której stroną są płatnicy ZUS? Na ten temat wypowiedział się Sąd Najwyższy w wydanej w październiku br. uchwale. Sprawdź szczegóły.

Wypłata pensji i zasiłku opiekuńczego w jednym miesiącu

Pytanie: Jak naliczyć listę płac z zerowym podatkiem dla pracowników do 26. roku życia od brutto do netto, z uwzględnieniem zasiłku opiekuńczego za 2 dni? Zakład pracy liczy ponad 20 pracowników i zasiłki naliczane są w zakładzie pracy. Wynagrodzenie brutto wynosi 2.250,00 zł, zasiłek opiekuńczy wynosi 51,00 zł × 2 dni =102,00 zł. Zasiłek opiekuńczy nie jest przychodem ze stosunku pracy, więc nie podlega zwolnieniu. Wynagrodzenie i zasiłek opiekuńczy naliczane są na jednej liście płac, od wynagrodzenia liczymy składki ZUS i składkę zdrowotną, od zasiłku opiekuńczego w kwocie 102,00 zł liczymy podatek, który wynosi 18 zł. Czy w tej sytuacji zaliczka na podatek dochodowy pomniejszana jest o składkę zdrowotną? Czy na liście płac od zasiłku opiekuńczego naliczamy podatek i przekazujemy na konto urzędu skarbowego? Czy na liście płac powinny być koszty uzyskania przechodu oraz podstawa podatku?

Wypadek pracownika wykonującego dodatkowo zlecenie – protokół powypadkowy, czy karta wypadku

Pytanie: Pracownik wykonujący jednocześnie umowę zlecenia uległ wypadkowi przy pracy. Czy w takiej sytuacji powinniśmy sporządzić protokół powypadkowy, czy też kartę wypadku?

Wycieczka dla pracowników z ZFŚS a podatek i ZUS

Pytanie: Organizujemy wycieczkę integracyjną dla pracowników i ich rodzin sfinansowaną ze środków ZFŚS. Oferta jest skierowana do wszystkich pracowników, udział jest dobrowolny. Wycieczkę organizuje biuro turystyczne i wystawia fakturę. Zgodnie z obowiązującym regulaminem pracownicy ponoszą 50% odpłatność za udział w wycieczce członka rodziny. Koszt wycieczki oszacowano dzieląc wartość faktury przez liczbę uczestników. Kosztu uczestnictwa pracowników i ich rodzin nie doliczamy do przychodu pracownika i nie opodatkowujemy zgodnie z interpretacją Urzędu Skarbowego. Czy oszacowany koszt uczestnictwa należy oskładkować? Jak w świetle przepisów ZUS w ogóle potraktować całe zagadnienie? Czy przyznanie dofinansowania dla członków rodzin wszystkich pracowników jednakowo- 50%  jest prawidłowe, czy należy je zróżnicować? Wydawało nam się, że skoro nie mogę ustalić jednoznacznie kosztu uczestnictwa w wycieczce każdemu pracownikowi, to nie wiążę go z sytuacją materialną pracownika i tak samo postępuję z dofinansowaniem. Jako świadczenie socjalne uczestnictwa w wycieczce nie oskładkowuję, ale czy to jest prawidłowe?

Skutki nieotrzymania prawa do świadczenia rehabilitacyjnego

Czy ubezpieczony, który nie otrzymał świadczenia rehabilitacyjnego powinien mieć prawo do renty? Dowiedz się, co na ten temat sądzi Trybunał Konstytucyjny.

Ponowne nabycie prawa do preferencyjnego ZUS

Zawieszenie działalności gospodarczej nie wyklucza ponownego korzystania w przyszłości z opłacania ulgowych należności ZUS. Sprawdź, kiedy jest to możliwe.