Zwolnienie lekarskie przypadające częściowo na okres wyczekiwania

Pytanie: Zwolnienie lekarskie, które otrzymał pracownik przypada częściowo na okres wyczekiwania. W jaki sposób wykazać je w dokumentach ubezpieczeniowych?

Wznowienie sprawy w ZUS za zgodą drugiej strony

Wznowienie postępowania przez ZUS wymaga nie tylko istnienia interesu społecznego, ale też zgody drugiej strony, zgodnie z art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego. Brak zgody powoduje wadliwość postępowania od samego początku, a decyzje podjęte w jego trakcie podlegają uchyleniu. Sprawdź uzasadnienie orzeczenia SN z 3 lipca 2019 r. ,sygn. akt II UK 35/18.

Umowa zlecenia z cudzoziemcem – obywatelem brytyjskim

Pytanie: Obywatel Wielkiej Brytanii, wykonuje dla naszej firmy jednorazowe, krótkie zlecenie poza terenem RP. Nie mieszka i nie przebywa na terenie RP. Usługa jest zdalna, nie wymaga obecności w Polsce. Jak poprawnie rozliczyć taką umowę pod względem podatkowym u składkowym?

Świadczenia dla pracownika odchodzącego na emeryturę

Pracownik odchodzący na emeryturę w ostatnim dniu pracy oprócz wynagrodzenia za pracę, ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy i odprawy emerytalnej otrzymuje czasami różnego rodzaju dodatkowe świadczenia. Często jest to np. prezent pożegnalny od firmy, nagroda jubileuszowa lub dobrowolna odprawa przewidziana w wewnątrzzakładowych przepisach o wynagradzaniu. Zasadniczo wszystkie ww. należności stanowią przychód ze stosunku pracy. Mimo to od niektórych z nich nie trzeba naliczać składek na ubezpieczenia. Sprawdźmy, które z nich są oskładkowane, a które są zwolnione ze składek.

Ponowne zgłoszenie do ZUS przedsiębiorców – rodziców po zakończeniu pobierania zasiłku macierzyńskiego

Osoby prowadzące pozarolniczą działalność, w trakcie pobierania zasiłku macierzyńskiego nie mają tytułu do ubezpieczeń społecznych w związku z prowadzoną działalnością. Muszą się więc ponownie zgłosić się do ZUS po zakończeniu pobierania zasiłku macierzyńskiego, o czym Zakład ma ich obowiązkowo pouczyć. Upewnij się, jak ten obowiązek komentuje Sąd Najwyższy.

Obciążenie pensji należnościami z tytułu alimentów

Pytanie: Zatrudniliśmy pracownika, którego wynagrodzenie obciążone jest należnościami alimentacyjnymi. Jak powinniśmy ustalić podstawę wymiaru składek?

Niezdolność do pracy po powrocie z urlopu macierzyńskiego

Pytanie: Pracownica, która wróciła do pracy po urlopie macierzyńskim, po 6 miesiącach stała się niezdolna do pracy. Pobierała najpierw wynagrodzenie chorobowe, potem zasiłek chorobowy, a obecnie przebywa na 6-miesięcznym świadczeniu rehabilitacyjnym. Mamy wątpliwości dotyczące tego, jak liczyć okres zwolnienia z obowiązku naliczania składek na FP i FGŚP.

Już niedługo zmiana formularza ZUS RCA

ZUS poinformował, iż pracuje nad modyfikacją formularza ZUS RCA.*W druku tym znajdzie się dodatkowe pole w celu wykazywania kwot wpłat na pracownicze plany kapitałowe, finansowanych ze środków pracodawcy. Upewnij się, jak wykazywać wpłaty na PPK do czasu zmiany formularza.

Czym jest COT i jak z niego korzystać

Centrum Obsługi Telefonicznej jest to usługa polegająca na telefonicznej obsłudze klientów zgłaszających się do ZUS w celu uzyskania informacji lub załatwienia jakiejś sprawy. Ktoś może powiedzieć, że nie ma w tym nic niezwykłego, ponieważ takie usługi oferuje swoim klientom wiele mniejszych niż ZUS firm, banków czy instytucji. Tak jednak nie jest. Dlaczego? Sprawdźmy.

Choroba pracownicy pod koniec urlopu wychowawczego

Pytanie: Pracownik zachorował pod koniec 10-miesięcznego urlopu wychowawczego, którego mu udzieliliśmy. Jakie świadczenie chorobowe będzie przysługiwało pracownikowi za dni przypadające po zakończeniu urlopu oraz jak ustalić podstawę wymiaru?