Zmniejszanie składek ZUS z powodu choroby tylko przy terminowym ich opłacaniu

Jeżeli prowadzący działalność nie spełnia warunków do uzyskania prawa do zasiłku chorobowego, nie może też skorzystać z prawa do zmniejszenia składek do ZUS za miesiąc, w którym był niezdolny do pracy. Takie rozwiązanie jest zgodne z Konstytucją – orzekł Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 3 lipca 2019 r., SK 20/18.

Zlecenie czy dzieło na występy artysty

Pytanie: Czy na występy artysty (4 w miesiącu) można napisać jedną umowę o dzieło z prawami autorskimi i wystawić jeden rachunek na koniec miesiąca? Czy jeżeli takie występy będą trwały kilka miesięcy, regularnie, to nadal jest to umowa o dzieło z prawami autorskimi?

Zawyżone kwoty dodatku stażowego wyłączone z podstawy wymiaru składek

Pytanie: Trwająca aktualnie kontrola zakwestionowała to, że z podstawy wymiaru składek wyłączaliśmy pełne kwoty dodatków stażowych przysługujących także za okresy pobierania świadczeń chorobowych. Jak ustalić prawidłowe sumy, które mogły być objęte wyłączeniem oraz jak skorygować ten błąd?

Zasiłki – według najnowszego komentarza ZUS

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wydał niedawno uaktualniony komentarz do ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, porządkujący ostatnie zmiany i interpretacje. Zachęcamy do sprawdzenia na czym polegają zmiany przedstawione przez ZUS na wybranych przykładach i jak je w codziennej praktyce stosować.

Zasiłki - kiedy wymagane są raporty zerowe

Na pracodawców, tak jak i na pozostałych płatników składek, nałożony został obowiązek rozliczania i wykazywania w raportach imiennych składek na poszczególne rodzaje ubezpieczeń. W określonych sytuacjach raporty takie muszą być złożone z zerowymi podstawami oraz zerowymi składkami na wszystkie albo tylko na niektóre z ubezpieczeń. Wyzerowane raporty służą też do zgłoszenia korekt złożonych wcześniej dokumentów. Sprawdźmy, w jakich sytuacjach muszą być złożone zerowe raporty za pracownika przebywającego przez cały miesiąc na zwolnieniu lekarskim, lub pobierającego zasiłek opiekuńczy czy macierzyński i jak je wypełnić.

Składki za zleceniobiorców spoza Unii Europejskiej

ZUS wyraził swoje stanowisko w sprawie opłacania składek na ZUS za cudzoziemców spoza UE zatrudnianych na umowy zlecenia. Czy jego zdaniem długość pobytu wpływa na obowiązkowe podleganie ubezpieczeniom społecznym na terytorium RP? Dowiedz się, jaka jest opinia ZUS w tej sprawie.

Ryczałt za energię i własne oprogramowanie przy wykonywaniu zlecenia

Pytanie: Firma informatyczna zatrudnia na podstawie umowy zlecenia dwie osoby pracujące zdalnie ze swych domów. Przy wykonywaniu umówionych prac używają one oprogramowania, na korzystanie z którego mają wykupioną prywatnie licencję. Na tę okoliczność – a także tytułem zwrotu kosztów energii elektrycznej zużywanej na potrzeby realizacji zlecenia – oprócz wynagrodzenia w stałej miesięcznej kwocie zleceniodawca zgodnie z zawartą umową wypłaca im miesięczny ryczałt. Czy tego typu świadczenie pieniężne podlega zwolnieniu z oskładkowania na podstawie § 2 ust. 1 pkt 9 rozporządzenia składkowego?

Dodatek stażowy pracownika samorządowego a zasiłek macierzyński

Pytanie: Pracownica przebywała na urlopie macierzyńskim i obok zasiłku macierzyńskiego miała wypłacane stażowe, gdyż jesteśmy jednostką samorządu terytorialnego. Obecnie osoba ta będzie na urlopie rodzicielskim. Co zrobić z dodatkiem stażowym?

Czy „mały ZUS” przysługuje po 2 latach prowadzenia firmy

Przedsiębiorczyni prowadząca działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji gospodarczej zwróciła się do ZUS z zapytaniem o możliwość opłacania „małego ZUS”. Osoba ta przez dwa lata prowadziła działalność gospodarczą i przez ostatnie pół roku opłacała składki na ZUS w preferencyjnej wysokości. Po tym okresie chciałaby skorzystać z „małego ZUS”. Czy ma prawo? Poznaj najnowsze stanowisko ZUS w tej sprawie.