Zlecenie w czasie urlopu wychowawczego

Pytanie: Pracownica przebywająca na urlopie wychowawczym złożyła nam oświadczenie, że przez część miesiąca będzie świadczyła pracę dla innej firmy w ramach umowy zlecenia. Jak ustalić w takiej sytuacji podstawę wymiaru składek z tytułu wspomnianego urlopu?

Uczestnictwo pracowników w konkursach - kwestie uzyskania przychodu, składek i podatku

Konkursy, akcje promocyjne, to przedsięwzięcia, które firmy chętnie organizują w celu wspierania sprzedaży, zwiększenia obrotów, zachęcenia i zmotywowania współpracowników do aktywniejszej pracy itp. Konkurs kojarzy się z rywalizacją, a potem wygraną nagrodą przez uczestnika, który był najlepszy zgodnie z rozstrzygnięciem organizatora. Wygrana może mieć różną postać, od drobnych gadżetów (koszulki, długopisy, smycze), przez sprzęt elektroniczny i AGD, po vouchery na pobyty w hotelach czy wycieczki. Jednak bez względu na formę, nagroda nie jest obojętna pod względem podatkowym. Firma przygotowująca konkurs musi mieć na uwadze konieczność rozliczenia zwycięzców z urzędem skarbowym. Sprawdźmy zatem jak tego dokonać zgodnie z przepisami.

Składki na Fundusz Pracy za nauczyciela zatrudnionego w kilku szkołach

Pytanie: Nauczyciel pracuje w jednej szkole na cały etat i otrzymuje więcej niż minimalne wynagrodzenie, z jego wynagrodzenia zostają odprowadzone składki na Fundusz Pracy. Ten sam nauczyciel pracuje w innej szkole na pół etatu i otrzymuje mniej niż minimalne wynagrodzenie. Czy z tego wynagrodzenia należy odprowadzić składki na Fundusz Pracy? Inny nauczyciel pracuje w czterech szkołach na różne cząstki etatu, w żadnej nie otrzymuje minimalnego wynagrodzenia. W dwóch szkołach łącznie otrzymuje więcej niż minimalne wynagrodzenie i z tych wynagrodzeń zostają odprowadzone składki na Fundusz Pracy. Czy w dwóch pozostałych szkołach również należy odprowadzić składki na Fundusz Pracy?

Nieprawidłowo ustalony okres wypłaty wynagrodzenia chorobowego

Pytanie: Pracownikowi, który w tym roku ukończył 50 lat, wypłaciliśmy wynagrodzenie chorobowe tylko za pierwsze 14 dni dłuższej niezdolności do pracy. Za pozostałe dni objęte zwolnieniem otrzymał zasiłek chorobowy, którego także byliśmy płatnikiem. Ponieważ krótszy okres pobierania wspomnianego wynagrodzenia obejmie tę osobę dopiero w roku przyszłym, to jak skorygować ten błąd.

Jakie dokumenty złożyć w ZUS, by podjął on wypłatę zasiłku opiekuńczego po ustaniu stosunku pracy

Pytanie: W okresie wypowiedzenia pracownik otrzymał zwolnienie lekarskie potwierdzające konieczność sprawowania przez niego opieki nad 3-letnim synem, obejmujące częściowo okres już po rozwiązaniu umowy o pracę. Jakie dokumenty musimy przekazać do ZUS, aby organ ten podjął wypłatę zasiłku opiekuńczego po ustaniu zatrudnienia?

Jaki wpływ ma urlop bezpłatny na ustalanie wysokości zasiłków

Pytanie: Nasza pracownica chorowała w czerwcu 2019 r. W okresie 12 miesięcy poprzedzających chorobę przebywała na urlopie bezpłatnym przez 4 miesiące. Czy w tym przypadku przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego należy przyjąć wynagrodzenie określone w umowie o pracę, czy może średnią z ostatnich 12 miesięcy? Jak należy uwzględnić wynagrodzenie, dzieląc je przez 12 czy przez 8 z uwagi na korzystanie z urlopu bezpłatnego?

Czy karty podarunkowe na okaziciela należy oskładkować?

Pytanie: Proszę o pomoc w ustaleniu, czy istnieje obowiązek naliczenia składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne od przekazanych naszym doktorantom kart podarunkowych/bonów do księgarni. Karty/bony nie będą imienne, ale na okaziciela.

ZUS musi uzasadnić odmowę zwrotu nadpłaty składek

W razie wniosku o zwrot nadpłaconych składek, decyzja odmawiająca zwrot musi być należycie uzasadniona, w szczególności ZUS obowiązany jest podać, na jakie składki i za jakie okresy została zaliczona nadpłata. Sam fakt pojawienia się niedopłaty na koncie płatnika nie jest powodem odmowy zwrotu nienależnie zapłaconych składek. Takie wnioski płyną z wyroku Sądu Najwyższego z 4 czerwca 2019 r. sygn.  III UK 155/18. Dowiedz się szczegółów.

Zatrudnianie i rozliczanie pracowników sezonowych

Lato jest okresem sprzyjającym zatrudnianiu dodatkowych osób do pracy, zazwyczaj do czynności sezonowych, na staż. Popularnymi, zawieranymi umowami są umowa o staż i umowy cywilnoprawne. Rzadziej mamy do czynienia z terminowymi umowami o pracę. Sprawdź, jakie na pracodawcy/zleceniodawcy ciążą obowiązki w związku z zatrudnianiem pracowników na sezon i jak poprawnie rozliczyć wynagrodzenia takich osób względem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.