Wyższa dieta z tytułu delegacji

Pytanie: Z dniem 1 czerwca 2019 r. w naszej firmie zacznie obowiązywać nowa wysokość diety z tytułu krajowej podróży służbowej - 40 zł. Czy kwota ta nadal będzie objęta wyłączeniem z podstawy wymiaru składek?

Wsteczne przyznanie świadczenia rehabilitacyjnego

Pytanie: Z uwagi na postępowanie odwoławcze pracownikowi zostało przyznane świadczenie rehabilitacyjne z wyrównaniem za okres trzech miesięcy, którego będziemy płatnikiem. W jaki sposób rozpisać tę wypłatę w dokumentach ubezpieczeniowych?

Upominki dla pracowników ze środków obrotowych i funduszu socjalnego

Pytanie: Pracownikom odchodzącym na emeryturę przekażemy drobneupominki w postaci zegarka, portfela lub teczki. Koszt ich zakupu pokryjemyze środków obrotowych firmy oraz funduszu socjalnego. Jak w takiejsytuacji ustalić kwotę podlegającą oskładkowaniu?

Skutki składkowe zbyt niskiego wynagrodzenia za zlecenie

Czy zaniżone wynagrodzenie z tytułu pierwszej umowy zlecenia, powoduje obowiązek objęcia ubezpieczeniem ZUS każdej kolejnej umowy cywilnoprawnej ?Sprawdź szczegóły sprawy i uzasadnienie niedawno wydanego wyroku Sądu Najwyższego rozpatrującego kwestię konsekwencji składkowych zbyt niskiej zapłaty za pierwsze zlecenie.

Samochód służbowy do celów prywatnych

Czy korzyści odnoszone przez pracownika z tytułu udostępnienia mu przez pracodawcę samochodu służbowego do użytkowania w celach prywatnych są wyłączone z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne ? Poznaj stanowisko orzecznictwa w tej kwestii.

Przejście z urlopu macierzyńskiego na wychowawczy w tym samym miesiącu

Pytanie: Bezpośrednio po urlopie macierzyńskim pracownica rozpoczęła korzystanie z urlopu wychowawczego. Jak ustalić podstawy wymiaru składek, jeżeli zmiana ta miała miejsce w trakcie miesiąca?

PPK bez limitu trzydziestokrotności

Planowane* zmiany przepisów o pracowniczych planach kapitałowych przewidują zniesienie limitu 30-krotności podstawy wpłat oraz uproszczenie systemu PPK. Dowiedz się, co ulegnie zmianie.

Pozew pracownicy o zadośćuczynienie i rentę wyrównawczą

Powództwo o ustalenie, że określone zdarzenie było wypadkiem przy pracy, jak również zawierające żądanie sprostowania protokołu powypadkowego, przerywa bieg przedawnienia roszczeń odszkodowawczych przysługujących pracownikowi względem pracodawcy w następstwie szkody spowodowanej wypadkiem przy pracy. Poznaj szczegóły sprawy badanej przez Sąd Najwyższy.

Kontrola prawidłowości wykorzystania zwolnienia lekarskiego

Pytanie: Jesteśmy niedużą firmą (15 pracowników). Jedna z zatrudnionych osób bardzo często przebywa na zwolnieniu z powodu choroby. Podejrzewamy , że pracownik w trakcie zwolnienia pracuje w innej firmie na zleceniu. Czy w związku z tym możemy sami przeprowadzić kontrolę zwolnienia lekarskiego tego pracownika, czy też musimy wystąpić o taką kontrolę do ZUS?