Zawieszenie działalności a zgłoszenie do dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego

Jeżeli przedsiębiorca nie jest w stanie prowadzić działalności, ze względu na orzeczoną niezdolność do pracy i chce zawiesić działalność gospodarczą, a z ZUS nie otrzymuje decyzji o przyznaniu renty, może mieć następujące wątpliwości: czy może zawiesić działalność i dobrowolnie odprowadzać składkę na ubezpieczenie zdrowotne czy z zawieszeniem działalności należy poczekać na decyzję z ZUS, aż będą odprowadzane składki na ubezpieczenie zdrowotne z tytułu przyznanej renty. Przeczytaj opracowanie i dowiedz się, co na ten temat sądzi ekspert.

Świadczenia rzeczowe w podstawie wymiaru zasiłków pracownika oddelegowanego

Pytanie: Czy świadczenia rzeczowe (bilety, zakwaterowanie, wyżywienie pokryte przez firmę delegującą) opodatkowane i oskładkowane należy wliczać do podstawy zasiłkowej pracownika oddelegowanego do pracy za granicą?

Składki od umowy zlecenia za studenta - członka rodziny

Przedsiębiorca chciałby zatrudnić syna, który kontynuuje naukę na studiach dziennych. Praca będzie pracą sezonowa, a zlecenia mają być nieregularne. Czy właściwą formą zatrudnienia będzie zatrudnienie go na umowę zlecenia? Czy należy opłacać składki na ubezpieczenia społeczne z tego tytułu? Poznaj odpowiedź Zakładu, dzięki której upewnisz się, jak postąpić, aby uniknąć kłopotu.

Skutki składkowe przekształcenia jednoosobowej działalności w spółkę

ZUS przypomina, że raz ustaloną stopę składki płatnik ma obowiązek stosować w całym roku składkowym. Czy jednak ma znaczenie fakt, że w trakcie roku składkowego nastąpiła zmiana rodzaju działalności płatnika czy liczba zgłaszanych osób do ubezpieczenia wypadkowego albo zmiana w jego strukturze organizacyjnej? Upewnij się, jakie stanowisko prezentuje Zakład w tej kwestii.

Przerwanie pobierania świadczenia rehabilitacyjnego i powrót do pracy

Pytanie: Proszę o wyjaśnienie, co powinien zrobić pracownik, który chciałaby przerwać świadczenie rehabilitacyjne i wrócić wcześniej do pracy. Czy jest to możliwe?

Pojęcie pracy zarobkowej a prawo do świadczeń chorobowych

Czy za pracę zarobkową, uprawniającą do wypłaty zasiłku chorobowego, można uznać uczestnictwo wspólnika spółki kapitałowej w zgromadzeniach wspólników, podczas których są podejmowane decyzje "strategiczne", zastrzeżone do wyłącznej kompetencji wspólników? Sprawdź, jakie stanowisko w tej sprawie zajął Sąd Najwyższy.

Oskładkowanie zwrotu za nocleg poniesiony przez pracownika

Czasami zdarza się, że pracownik, w ramach obowiązków służbowych, przebywa długą drogę i nie jest w stanie fizycznie wrócić do domu. Wówczas ponosi koszty noclegu, które zwraca mu pracodawca. Czy od takiego zwrotu należy naliczyć i odprowadzić składki ZUS? Poznaj stanowisko Zakładu w takiej sprawie.

Odszkodowanie z tytułu braku oferty ponownego zatrudnienia

Czy wypłata odszkodowania rekompensującego pracownikowi rozwiązanie stosunku pracy podlega wyłączeniu z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne? Warto poznać stanowisko Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w tej kwestii.

Kontrola dokumentacji przez ZUS

Pytanie: W ciągu ilu lat przedawniają się zobowiązania wobec ZUS? Do ilu lat wstecz ZUS może skontrolować dokumentację?