Zwolnienie lekarskie po urlopie wychowawczym

Pytanie: Pracownica przebywała na urlopie wychowawczym. W tym czasie w zakładzie pracy dwa razy zostały przeprowadzone podwyżki wynagrodzenia. Gdyby wróciła do pracy po urlopie wychowawczym, otrzymałaby porozumienie zmieniające uwzględniające te podwyżki (czyli zgodnie z kp otrzymałaby takie wynagrodzenie, jakby pracowała). Jak postąpić w sytuacji, gdy po urlopie wychowawczym pracownica nie powróciła do pracy (gdyż przedstawiła zwolnienie lekarskie w związku z ciążą) i nie ma możliwości podpisania z nią porozumienia? Co będzie podstawą do naliczenia wynagrodzenia chorobowego? Wynagrodzenie jakie otrzymywała przed urlopem – bez uwzględnienia podwyżek, czy po podwyżkach?

Wzór protokołu powypadkowego po nowemu

Ministerstwo pracy zmodyfikuje obowiązujący wzoru protokołu powypadkowego*. Nowy wzór zostanie dostosowany do wymagań RODO. Dowiedz się na czym szczegółowo polega modyfikacja druku.

Waloryzacja emerytur

Przypominamy, że 1 marca 2019 r. ZUS przeprowadził waloryzację świadczeń emerytalno-rentowych. Waloryzacją objęte zostały świadczenia, do których prawo powstało do 28 lutego 2019 r. W sytuacji, gdy wypłata świadczenia została wstrzymana (np. w związku z osiąganiem przychodu ponad 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia lub kontynuowaniem zatrudnienia bez rozwiązania stosunku pracy), świadczenie zostanie zwaloryzowane z chwilą jego wypłaty.

Urlop bezpłatny przez część miesiąca – co ze składkami na FP i FGŚP?

Jeżeli pracownik zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy przebywał na urlopie bezpłatnym, pracodawcy często mają wątpliwości jak ustalić podstawę wymiaru składek za ten miesiąc oraz co w takiej sytuacji ze składkami na FP i FGŚP. W takim przypadku podstawę składek stanowić będzie wynagrodzenie pracownika za miesiąc, w którym miał miejsce pobyt na urlopie bezpłatnym i od tej kwoty wyliczamy składki na FP i FGŚP. Sprawdźmy, na przykładach z praktyki, jak te należności bezbłędnie naliczyć.

Skutki opłacania małego ZUS bez uprawnień

Przedsiębiorca, który na początku stycznia 2019 r. zgłosił się do tzw. małego ZUS-u, a następnie zauważył, że np. nie spełnia warunków uprawniających do skorzystania z nowej ulgi, mógł się do lutego wycofać bez konsekwencji. Jeśli dziś jego uprawnienia zweryfikuje ZUS, nie obejdzie się bez określonych skutków. Sprawdź jakich.

Potrącenia z zasiłków

Jeśli płatnik dokonuje potrąceń z wypłacanego pracownikowi zasiłku chorobowego, macierzyńskiego bądź świadczenia rehabilitacyjnego powinien stosować odpowiednie kwoty wolne od potrąceń. Sprawdź, jakie zwaloryzowane kwoty aktualnie obowiązują.

Oskładkowanie ryczałtu za używanie prywatnego samochodu przez niepełnoetatowego pracownika

Pytanie: Pracownik zatrudniony na 1/2 etatu będzie użytkował własny samochód osobowy dla potrzeb naszego zakładu pracy w jazdach lokalnych. Czy przyznany mu z tego tytułu ryczałt pieniężny (na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 25 marca 2002 r.) musimy zmniejszać proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy, aby jego wartość korzystała ze zwolnienia składkowego?

Mama 4 plus czyli matczyna emerytura

Matkom, które ze względu na wychowywanie co najmniej czworga dzieci zrezygnowały z zatrudnienia i nie zdołały wypracować minimalnej emerytury, od 1 marca 2019 r. ZUS przyznaje tzw. rodzicielskie świadczenie uzupełniające. W przypadkach szczególnych świadczenie uzyska również ojciec. Dowiedz się więcej.

Kiedy zleceniobiorca może wybrać umowę, która ma stanowić tytuł do obowiązkowych ubezpieczeń

Pytanie: Podpisaliśmy umowę zlecenia z osobą 30 letnią, zatrudnioną już na podstawie takiej umowy w innej firmie. Czy zleceniobiorca może wybrać umowę, z tytułu której chce być objęty ubezpieczeniami obowiązkowymi?