Czy maile do firmy przesyłane przez chorego przewodniczącego związku mogą go pozbawić prawa do zasiłku?

Pytanie: Czy w trakcie zwolnienia lekarskiego przewodniczący związku zawodowego może prowadzić działalność związkową poprzez np. wysyłanie e-maili i pism do zakładu pracy, zamieszczanie postów na Facebooku związku zawodowego itp.? Czy takie postępowanie można uznać za pracę zarobkową, która pozbawi go prawa do świadczeń chorobowych?

Brak zgłoszenia zleceniobiorcy do ZUS nie wyklucza okresu zlecenia z ubezpieczeń społecznych

Niezgłoszenie zleceniobiorcy do ubezpieczeń społecznych i nieopłacanie składek z tego tytułu przez płatnika-zleceniobiorcę nie stanowią przesłanek negatywnych, wyłączających ten okres z ubezpieczeń społecznych. W konsekwencji okres faktycznego nieopłacania składek polega kwalifikacji jako okres "składkowy", od którego zależy prawo do emerytury w rozumieniu art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z FUS. W tej kwestii wypowiedział się Sąd Najwyższym w wyroku z 6 września 2018 r., sygn. akt II UK 223/17. Sprawdź szczegóły sprawy i uzasadnienie sądu.