„Trzydziestokrotność” utrzymana w 2019 roku

Trybunał Konstytucyjny na posiedzeniu, które odbyło się 14 listopada 2018 r. uznał przepisy znoszące tzw. limit 30-krotności za niezgodne z konstytucją. Ustawa znosząca maksymalny limit podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe miała wejść w życie z początkiem 2019 r. Dowiedz się więcej. 

ZUS RPA - nowy raport imienny

ZUS RPA – „Imienny raport miesięczny o przychodach ubezpieczonego/okresach pracy nauczycielskiej”, uzupełnia dane przekazywane dotychczas do ZUS w pozostałych raportach rozliczeniowych, tak, aby umożliwić Zakładowi przyznanie świadczeń emerytalno-rentowych oraz obliczyć ich wysokość.

ZUS RIA – nowy raport informacyjny

Od tego roku nowym dokumentem ubezpieczeniowym jest raport informacyjny ZUS RIA. Składamy go za pracownika lub zleceniobiorcę, których zgłosiliśmy do ubezpieczeń społecznych po raz pierwszy po 31 grudnia 1998 r., a przed 1 stycznia 2019 r. Sprawdź obowiązki płatnika.

ZUS OSW – nowa deklaracja płatnika

Aby skrócić okres przechowywania akt osobowych pracowników lub dokumentacji prowadzonej dla zleceniobiorców, zgłoszonych do ubezpieczeń społecznych po raz pierwszy po dniu 31 grudnia 1998 r., a przed 1 stycznia 2019 r., płatnik składek (pracodawca lub zleceniodawca) powinien złożyć w ZUS druk ZUS OSW. Przekonaj się, do czego ten dokument zobowiązuje płatnika.

Wzrost odpisów na ZFŚS

W 2019 r. obowiązują nowe, wyższe kwoty z tytułu odpisów i zwiększeń na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Jakie? Sprawdź koniecznie.

Wynajęcie mieszkania dla pracownika

Pytanie: Bardzo prosimy o udzielenie informacji w sprawie dotyczącej oskładkowania najmu lokalu mieszkalnego dla pracownika. Firma wynajęła lokal na zewnątrz dla pracownika który mieszka w innym mieście. Faktura wystawiana jest przez firmę wynajmującą na kwotę 2.800,00 zł. – czynsz za lokal. Koszty czynszu płaconego przez firmę wynajmującą do Wspólnoty Mieszkaniowej wynosi 700,00 zł. Za media (energię elektryczną, wodę i śmieci) pracownik płaci bezpośrednio wynajmującemu. Uprzejmie prosimy o szczegółowe wyjaśnienie powyższej sytuacji i podanie przykładu jak prawidłowo ustalić podstawę do składek na ubezpieczenie społeczne, ponieważ sięgając po odpowiedź do różnych instytucji: ZUS PUE, ZUS Infolinia, pracownik ZUS, Serwis Płatnika ZUS otrzymaliśmy różne interpretacje do opisanego przykładu.

Wykonywanie umowy zlecenia na urlopie macierzyńskim

Pytanie: Zleceniobiorczyni zawarła z naszą firmą umowę zlecenia do 31 grudnia 2018 roku. Obecnie jest na urlopie macierzyńskim do 3 stycznia 2019 r. , a po nim będzie korzystała z urlopu rodzicielskiego. Chciałaby jednak dalej realizować zlecenie. Jakie składki powinniśmy odprowadzić od tej umowy zlecenia? Co w przypadku przedłużenia umowy zlecenia na dalszy okres i wykonywania jej na urlopie macierzyńskim do 3 stycznia 2019 r., a potem na urlopie rodzicielskim?

Praca nakładcza – ze składkami, czy bez

Pytanie: Chcemy zatrudnić dwie osoby na podstawie umów o pracę nakładczą, którą będą świadczyć w miejscach ich zamieszkania. Jakimi ubezpieczeniami będą objęte wspomniane osoby oraz od jakich podstaw powinniśmy liczyć poszczególne składki, a także jak je wykazywać w drukach ubezpieczeniowych?

Nowa ulga w składkach dla przedsiębiorców

Przypominamy, iż od 1 stycznia 2019 r. drobni przedsiębiorcy mogą opłacać składki od podstawy uzależnionej od uzyskiwanych przychodów. Jednak nowe rozwiązanie jest obwarowane kilkoma warunkami, a ponadto nie jest dostępne dla wszystkich prowadzących działalność gospodarczą. Dowiedz się kto i na jakich warunkach może skorzystać z przywileju, a kto nie.