WYDANIE ONLINE

Jako umów zawartych z własnym pracownikiem nie traktuje się umów cywilnoprawnych zawartych z osobami, którym pracodawca udzielił urlopu macierzyńskiego, dodatkowego macierzyńskiego urlopu rodzicielskiego czy wychowawczego. Wszystkie wymienione okresy występują co prawda w czasie trwania stosunku pracy (umowa o pracę nie zostaje rozwiązana), są to jednak okresy przerwy w ubezpieczeniach pracowniczych. Inaczej jest z umowami zlecenia zawartymi z pracownikami w okresie trwającego ubezpieczenia.

czytaj więcej »

Wartość finansowanych przez pracodawcę posiłków udostępnianych pracownikom do spożycia, bez prawa do ekwiwalentu z tego tytułu, korzysta ze zwolnienia składkowego do kwoty 190 zł miesięcznie. Nie ma również składek w sytuacji, gdy pracodawca przekaże pracownikom bony do realizacji w punktach gastronomicznych. Oskładkowane będzie jednak przekazanie pracownikom elektronicznych kart płatniczych w celu zakupu posiłków – uznaje ZUS w wydawanych interpretacjach.

czytaj więcej »

Przepisy ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych dotyczące rozliczania i opłacania składek na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne przez wspólników jednoosobowych spółek z o.o. są zgodne z Konstytucją.

czytaj więcej »

Okres zasadniczej służby wojskowej pełnionej przed 1975 rokiem należy zaliczyć do okresu pracy w szczególnych warunkach także tym żołnierzom, którzy po zakończeniu służby zdobyli zatrudnienie w szczególnych warunkach, w terminie 30-dniowym wskazanym w przepisach o powszechnym obowiązku obrony RP.

czytaj więcej »

Obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalno–rentowym podlegają osoby fizyczne, które na obszarze RP są m.in.: pracownikami, osobami wykonującymi pracę na podstawie umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące umowy zlecenia. Wśród tytułów wymienionych w art.6 ustawy systemowej nie ma umowy poręczenia.

czytaj więcej »

Od 1 stycznia 2015 r. zmieni się definicja członka rodziny dla celów ubezpieczenia zdrowotnego. Pojęcie to zmodyfikowała ustawa z dnia 22 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1138).

czytaj więcej »

Założenia do budżetu na kolejny rok wskazują, że przeciętne wynagrodzenie w 2015 roku wyniesie 3966 zł. 60% tej kwoty, tj. 2379,60 zł będzie stanowiło podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne. Oznacza to, że w przyszłym roku składki ubezpieczeniowe płacone przez przedsiębiorców wzrosną z 772,06 do 817,40 zł.

czytaj więcej »

30 września Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw. Zakłada on jednorazową modyfikację obecnie funkcjonujących zasad waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych w 2015 r.

czytaj więcej »

Byłemu sędziemu, który stał się niezdolny do pracy przed zrzeczeniem się urzędu, przysługuje zasiłek chorobowy w okresie dalszego trwania tej niezdolności po rozwiązaniu stosunku służbowego.

czytaj więcej »

Gdy pracodawca chce wypłacać odprawę w wysokości kodeksowej oraz dodatkowo rekompensatę w związku ze zmniejszeniem odpraw dla pracowników w związku z przejściem na emeryturę, od kwoty rekompensaty powinien naliczać oraz opłacać składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne.

czytaj więcej »

Pytanie: Jeden z naszych pracowników od 2012 roku przebywał na urlopie bezpłatnym. w styczniu 2014 roku rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej i rozwiązał stosunek pracy za porozumieniem stron. w ramach tej działalności będzie świadczył usługi na rzecz byłego pracodawcy, które miał w zakresie obowiązków pracowniczych. Czy w takiej sytuacji były pracownik, a obecnie osoba prowadząca działalność będzie mogła opłacać składki na ubezpieczenia od zadeklarowanej kwoty, nie niższej jednak niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia?

czytaj więcej »

Pytanie: Jak rozliczyć koszty zastępstwa procesowego zasądzone przez sąd od strony przeciwnika procesowego dla radcy prawnego, który jest zatrudniony na umowę zlecenia (ze wszystkimi składkami)? Czy należy potraktować to jako dochód z umowy zlecenia i odprowadzić składki i podatek, czy tylko podatek?

czytaj więcej »

Pytanie: Płatnik prowadzący działalność handlową zatrudniał ekspedientkę w okresie od marca 2010 roku do lipca 2013 roku. Po rozwiązaniu stosunku pracy złożyła ona pozew do sądu pracy o wypłatę wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, które według niej nie były ujęte na liście płac. Ponadto domagała się zwrotu za nienależne potrącenia z tytułu braków podczas remanentów i wynagrodzenia za dodatkowy czas pracy podczas inwentaryzacji. Ze względu na dobro firmy przedsiębiorca zawarł przed sądem ugodę z powódką o następującej treści: „Pozwany zobowiązuje się wpłacić powódce kwotę brutto tytułem odszkodowania”. Protokół został przed sądem podpisany przez obie strony. Czy od kwoty tego odszkodowania powinny być naliczane składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik uległ wypadkowi w drodze do pracy. Od 19 marca do 1 kwietnia 2014 r. (14 dni) wypłaciliśmy mu wynagrodzenie chorobowe w wysokości 100%. Następnie, od 2 kwietnia do 18 sierpnia 2014 r. (139 dni), pracownik otrzymywał zasiłek chorobowy w wysokości 100%. W sumie wypłaciliśmy świadczenia za 153 dni. 18 sierpnia pracownik przedstawił pismo z ZUS o skierowaniu na rehabilitację leczniczą w ramach prewencji rentowej w okresie od 19 sierpnia do 11 września 2014 r. W jakiej wysokości należy wypłacić zasiłek za okres rehabilitacji leczniczej?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownica dostarczyła zwolnienie lekarskie na okres od 3 lipca do 3 sierpnia 2014 r. W ostatnim dniu tego zwolnienia minął pracownicy termin 182 dni nieprzerwanej niezdolności do pracy. Pracownica dostarczyła także ZUS ZLA na okres od 30 lipca do 14 sierpnia 2014 r. z tytułu opieki nad chorym 5-letnim dzieckiem. Mamy wątpliwości, czy opieka nad dzieckiem przerwała zasiłek chorobowy, a jeżeli nie, to ile dni opieki należało policzyć? Czy pracownica powinna była dostarczyć wypis od lekarza leczącego o odzyskaniu zdolności do pracy w przypadku kolejnego zwolnienia lekarskiego?

czytaj więcej »

Pytanie: Zarząd spółki podjął decyzję o wypłaceniu dodatkowej nagrody dla pracowników administracyjnych, którzy przepracowali choćby 1 dzień w drugim kwartale 2014 roku w wysokości 415 zł brutto (w tej samej kwocie – bez względu na to czy pracownik chorował, czy też nie). Regulamin wynagrodzeń nie przewiduje wypłaty takiego składnika wynagrodzenia. Czy taka nagroda powinna zostać uwzględniona w podstawie zasiłku chorobowego? Jeżeli tak, to w jakiej wysokości?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik był na urlopie wypoczynkowym od 8 do 21 września (10 dni = 80 godzin). W tym czasie zachorował. Zwolnienie lekarskie zostało wystawione za okres od 12 do 30 września (19 dni), przy czym za 10 dni przysługuje wynagrodzenie chorobowe, a za resztę zasiłek chorobowy. Zaświadczenie lekarskie dotarło do firmy dopiero 29 września. Jak rozliczyć wrzesień i czy zasiłek ulega obniżeniu o 25%? Pracownik jest wynagradzany godzinowo (13 zł za godzinę), oprócz tego dostaje premie miesięczne w wysokości 10% płacy zasadniczej (podstawowe koszty uzyskania przychodów, stosowana kwota wolna od podatku).

czytaj więcej »

Pytanie: Nasz pracownik do końca września wykonywał pracę na podstawie dwóch umów o pracę. Niestety z powodów ekonomicznych jedna z umów pracownika z naszym zakładem uległa rozwiązaniu pod koniec września. Aktualnie pracownik stara się o świadczenie rehabilitacyjne i ma obawy, czy zakończenie stosunku pracy z tytułu jednej z umów nie odbije się negatywnie na decyzji odnośnie przyznania pracownikowi tego świadczenia. Czy jego obawy są uzasadnione?

czytaj więcej »

wiper-pixel