WYDANIE ONLINE

Obciążenia związane z koniecznością opłacania składek na ubezpieczenia społeczne oraz fundusze pozaubezpieczeniowe (FP, FGŚP) wynoszą ponad 20% wypłacanego wynagrodzenia. Stąd też coraz częściej firmy dążą do zapewnienia sobie osób do pracy za które tych kosztów nie trzeba ponosić albo te koszty są niższe.

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik przedstawił pracodawcy decyzję ZUS o przyznaniu mu renty rodzinnej od 1 sierpnia 2014 r. Czy należy dokonać zmiany kodu tytułu ubezpieczenia i od kiedy?

czytaj więcej »

Już wkrótce informacje o niezdolności pracownika do pracy będą przekazane do ZUS i pracodawcy drogą elektroniczną. Pozwoli na to elektroniczny system wystawiania zwolnień lekarskich, którego wprowadzenie planowane jest w 2015 roku.

czytaj więcej »

Zwolnienie z opłacania składek na FP za osoby zatrudnione, które nie ukończyły 30 roku życia i ukończyły 50 lat przysługuje pracodawcy lub innej jednostce organizacyjnej tylko wówczas, gdy spełnione są określone przepisami warunki.

czytaj więcej »

Przy ustaleniu, czy przedsiębiorca delegujący pracowników za granicę zwykle prowadzi działalność w Polsce, kluczowa jest wysokość obrotów. Podleganie przez pracowników delegowanych polskim ubezpieczeniom społecznym nie jest możliwe przy niskich obrotach w Polsce.

czytaj więcej »

Świadczenie wypłacane w okresie trwania umowy o pracę, nazwane odszkodowaniem za zakaz konkurencji, jest przychodem ze stosunku pracy.

czytaj więcej »

Wójt burmistrz lub prezydent miasta opłacają składki ZUS na ubezpieczenia emerytalne i rentowe opiekuna, jeśli nie ma on innego tytułu do ubezpieczeń.

czytaj więcej »

Pytanie: Nasz Bank wykupił roczną polisę OC dla Członków Zarządu. Zapłata nastąpi ze środków Banku. Zarząd zatrudniony jest na podstawie umowy o pracę. Polisa nie jest imienna tylko ogólnie na Zarząd. Zarząd jest trzyosobowy. Składka wynosi 2.400,oo na rok. Czy od zapłaconej przez Bank składki na ubezpieczenie OC członków Zarządu należy pobrać składki na ubezpieczenie społeczne do ZUS ?

czytaj więcej »

Pytanie: Chcielibyśmy założyć spółkę cywilną. Będzie ją tworzyć dwóch wspólników mających równe udziały. Jeden ze wspólników prowadzi już działalność gospodarczą, która nie będzie miała związku z zakładaną spółką. Z tytułu prowadzonej działalności płaci składki na ZUS w pełnej wysokości. Czy po staniu się wspólnikiem w spółce cywilnej musi z tego tytułu odprowadzać składkę na ubezpieczenie zdrowotne? Jakie obowiązki ma drugi wspólnik, który w tej chwili nie jest ubezpieczony w ZUS? Czy płatnikiem składek może być spółka?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy przedsiębiorca może zatrudnić w firmie żonę i opłacać za nią składki jak za pracownika, jeśli małżonkowie mają rozdzielność majątkową?

czytaj więcej »

Pytanie:  Jako biuro rachunkowe rozliczamy składki za przedsiębiorcę, który prowadzi działalność na podstawie wpisu do CEIDG i zatrudnia ponad 20 pracowników. Dnia 10 sierpnia osoba ta zmarła. Firma natomiast w dalszym ciągu funkcjonowała. Jedynym spadkobiercą został syn prowadzącego działalność, który wpis do CEIDG uzyskał od 25 sierpnia. Jakie dokumenty należy złożyć do ZUS? Jak potraktować okres między śmiercią pracodawcy a uzyskaniem uprawnień przez spadkobiercę?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy dodatek stażowy wypłacany pracownikowi za czas przebywania na urlopie ojcowskim, za który dostaje on zasiłek, powinien być oskładkowany?

czytaj więcej »

Pytanie: Sąd gospodarczy ogłosił upadłość spółki partnerskiej/jawnej. Czy wspólnicy tych spółek powinni zostać wyrejestrowani z ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego od daty ogłoszenia upadłości czy od daty zakończenia postępowania upadłościowego i wyrejestrowania spółki w KRS?

czytaj więcej »

Pytanie: Były pracownik wystąpił do sądu o wypłatę premii rocznej, która zdaniem firmy mu się nie należała. Zapadł wyrok zobowiązujący pracodawcę do wypłaty premii. Od tego wyroku złożył on apelację, która jednak została do sądu przesłana po terminie. W konsekwencji niekorzystny dla firmy wyrok się uprawomocnił. W sierpniu komornik, wykonując wyrok sądu, zajął konto pracodawcy i przekazał pracownikowi kwotę brutto. Czy w takim przypadku do ZUS można opłacić tylko składki finansowane ze środków płatnika?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownica korzystająca z urlopu wychowawczego 3 sierpnia urodziła dziecko, w związku z czym pracodawca wypłaca jej zasiłek macierzyński. Przed przejściem na urlop wychowawczy zawiadomiła pracodawcę, że prowadzi działalność gospodarczą. Spowodowało to, że z tytułu tego urlopu nie były wykazywane za nią żadne składki. Czy pracodawca ma obowiązek wykazywać je w związku z wypłacaniem zasiłku?

czytaj więcej »

wiper-pixel