WYDANIE ONLINE

W przypadku gdy inspektor kontroli ZUS podważy prawidłowość wyłączenia danego przychodu z podstawy wymiaru składek, mimo że źródłem jego finansowania jest ZFŚS, pracodawca będzie musiał zweryfikować podstawę wymiaru składek. Chodzi o włączenie do tej podstawy nieuwzględnionych wcześniej kwot pochodzących z funduszu.

czytaj więcej »

Pytanie: Wiemy, że od 27 maja 2014 r. przepisy promują zatrudnianie osób, które podejmują po raz pierwszy pracę zarobkową. Pracodawca po spełnieniu warunków może otrzymać refundację części kosztów składek ubezpieczeniowych. Prosimy o informację jakie trzeba spełniać warunki i jak się o nią starać.

czytaj więcej »

Pracownik lub pracownica urodzeni w I kwartale 1949 r., którzy wiek emerytalny wynoszący 65 lat i 5 miesięcy ukończyli okresie czerwiec - sierpień 2014 r. mogą w pierwszej kolejności otrzymać emeryturę w powszechnym wieku emerytalnym określonym dla mężczyzn.

czytaj więcej »

Jeżeli na skutek zmian w obowiązujących w firmie przepisach płacowych pracownik otrzyma nagrodę jubileuszową w okresie krótszym niż 5 lat od poprzedniej, wypłacona mu gratyfikacja może być zwolniona od składek w sytuacji, gdy zarówno poprzednie, jak i nowe przepisy przewidują możliwość ich przyznawania nie częściej niż co 5 lat.

czytaj więcej »

Gdy zleceniodawca, zgodnie z zawartą umową, wypłaca zleceniobiorcom wysyłanym w zagraniczną podróż służbową diety oraz ryczałt za nocleg w wysokości nie przekraczającej limitów określonych rozporządzeniem o podróżach służbowych, ich wartość podlega wyłączeniu z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne

czytaj więcej »

Jeżeli sąd połączy sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych do wspólnego rozpoznania, wartość przedmiotów sporu w poszczególnych sprawach nie sumuje się.

czytaj więcej »

Czynny sędzia zatrudniony na zlecenie jest objęty ubezpieczeniami społecznymi z tytułu tegoż zlecenia, gdy nie ma innych podstaw do objęcia ubezpieczeniami społecznymi, a stosunek służbowy sędziego nie jest odrębną podstawą do ubezpieczeń.

czytaj więcej »

Odpowiedzialność z tytułu zadłużenia składkowego wobec ZUS członków zarządu powinna być miarkowana przez sąd, gdyż można uznać złożenie wniosku na walnym zgromadzeniu w sprawie kontynuacji działalności wypełnienie obowiązku zgłoszenia upadłości we właściwym czasie, co uwalnia członków zarządu od odpowiedzialności za długi składkowe.

czytaj więcej »

Pytanie: W 2011 roku podpisaliśmy umowę zlecenia z instruktorką, która złożyła oświadczenie, że w innej firmie otrzymuje co najmniej najniższe wynagrodzenie za pracę i nie chce być objęta ubezpieczeniami emerytalno-rentowymi. Osoba ta nie miała ukończonych 26 lat, ale nie zaznaczyła, że jest studentką. ZUS poinformował nas, że zleceniobiorczyni powinna być objęta obowiązkowymi ubezpieczeniami emerytalno-rentowymi oraz wypadkowym, ponieważ w drugiej firmie nie otrzymywała co najmniej minimalnego wynagrodzenia. W odpowiedzi na pismo ZUS przesłaliśmy ksero umów z podpisem zleceniobiorczyni oraz z podanym przez nią miejscem wykonywania umowy o pracę. ZUS wydał decyzję o konieczności opłacenia za nią zaległych składek. Pozostało nam więc ewentualne dochodzenie zwrotu składek na drodze cywilnej. Czy jest jakaś inna możliwość, skoro powinna obowiązywać odpowiedzialność cywilnoprawna każdej osoby przy podpisywaniu umów?

czytaj więcej »

Pytanie: Jeden z naszych pracowników do końca kwietnia 2014 r. był w naszej firmie zatrudniony na cały etat z wynagrodzeniem miesięcznym 3.000 zł. Od 1 maja zawarto z pracownikiem umowę o pracę na pół etatu z wynagrodzeniem w wysokości 1.680 zł. Przez pomyłkę na liście płac za maj wykazano wynagrodzenie w wysokości 3.000 zł i od takiej podstawy odprowadzono do ZUS składki. Pomyłkę zauważyliśmy dopiero w sierpniu, a umowę o pracę z tym pracownikiem rozwiązano z końcem lipca. Czy w takim przypadku powinniśmy złożyć korektę raportu za lipiec i składki wykazać od 1.680 zł?

czytaj więcej »

Pytanie: Nowo zatrudniony pracownik zachorował po tygodniu pracy i był przez tydzień na zwolnieniu. Wcześniej miał półroczną przerwę, po osiągnięciu 5-letniego stażu pracy. Czy w sytuacji gdy nie przysługuje mu wynagrodzenie chorobowe, pracodawca powinien wykazać okres niezdolności do pracy w dokumentach przekazywanych do ZUS?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik 28 lipca 2014 r. przyniósł zwolnienie lekarskie na opiekę na dziecko. Zwolnienie obejmuje okres 9–16 lipca. Czy należy obniżyć zasiłek ze względu na dostarczenie zwolnienia po upływie 7 dni?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik otrzymał zapomogę ze środków z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Na wezwanie komornika dokonujemy potrąceń z wynagrodzenia tego pracownika na poczet alimentów. Czy z zapomogi również należy dokonać potrącenia?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownica jest na zasiłku chorobowym powyżej 33 dni (jest w ciąży). Wcześniej, przez 12 miesięcy miała naliczany dodatek kasowy w wysokości 100 zł. Czy w obecnej sytuacji nie powinniśmy wypłacać pracownicy tego dodatku? Dodatek ten przysługuje tylko osobom, które pracują na stanowisku kasowym. Do wyliczenia zasiłku bierzemy pod uwagę wynagrodzenie z 12 miesięcy i pracodawca twierdzi, że ta osoba ma dwa razy wypłacony ten dodatek (raz przez ZUS w średniej z 12 miesięcy) i dodatkowo przez nas (chodzi tylko o te 100 zł dodatku kasowego).

czytaj więcej »

wiper-pixel