WYDANIE ONLINE

W przeciwieństwie do pracowników dla zleceniobiorców ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolne. Jeżeli do niego nie przystąpią, nie otrzymają zasiłku chorobowego lub macierzyńskiego.

czytaj więcej »

Pytanie: Czy w przypadku, gdy oboje rodzice korzystają z urlopów rodzicielskich, ich pracodawcy są przez 3 lata zwolnieni z opłacania składek na FP i FGŚP?

czytaj więcej »

Pytanie: Niedawno rozwiązaliśmy stosunek pracy z pracownikiem, który zgłosił wniosek o przyznanie emerytury pomostowej. Gdy ZUS ustali mu prawo do tego świadczenia, chcielibyśmy zatrudnić go ponownie przy tej samej pracy w szczególnych warunkach, którą ostatnio wykonywał. Czy będzie mógł wtedy pobierać przyznane świadczenie?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownicy naszej uczelni wyjeżdżali na staże naukowe na uczelnie do b. NRD, gdzie pracowali naukowo i otrzymywali wynagrodzenie. Dwóch pracowników posiadających 4-letnie okresy pracy w byłej NRD zamierza przejść na emeryturę i kompletujemy w tym celu dokumenty. Czy przy ustalaniu podstawy wymiaru świadczenia emerytalnego wynagrodzenia uzyskane za granicą będą przeliczane na złotówki?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik choruje od 1 kwietnia 2014 r. W opinii kierownika zakładu pracy zwolnienia lekarskie poświadczają nieprawdę. W tej sytuacji zwróciliśmy się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o przeprowadzenie kontroli przez lekarza orzecznika ZUS. Pracownik nie stawił się na wyznaczone badanie lekarskie. Czy w dalszym ciągu musimy wypłacać mu zasiłek chorobowy?

czytaj więcej »

Zasiłek chorobowy nie przysługuje za okres po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego m.in. w sytuacji, gdy osoba niezdolna do pracy ma ustalone prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy.

czytaj więcej »

Osoby bezrobotne, które mają prawo do zasiłku dla bezrobotnych i jednocześnie biorą udział w szkoleniu lub stażu z tytułu pobierania stypendium nie podlegają ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym gdyż podlegają tym ubezpieczeniom jako osoby bezrobotne. Składki na te ubezpieczania, w tym na ubezpieczenie wypadkowe, należy natomiast opłacić za bezrobotnych, którzy nie mają prawa do zasiłku. Wówczas stypendium jest ich jednym tytułem do ubezpieczeń.

czytaj więcej »

Gdy zatrudniony wykonuje pracę w ramach podróży służbowej, składki na ubezpieczenia społeczne są za niego opłacane od wypłaconego wynagrodzenia, za wyjątkiem diet i innych należności przysługujących z tytułu podróży służbowych. Składkę na ubezpieczenie zdrowotne nalicza się natomiast od tego przychodu pomniejszonego o składki na ubezpieczenia społeczne finansowane ze środków pracownika (13,71 % podstawy wymiaru).

czytaj więcej »

Pracodawca nie może uchronić się przed sankcjami z tytułu nieopłacania składek na Fundusz Pracy, jeżeli zaległe składki zapłacił już po rozpoczęciu u niego kontroli.

czytaj więcej »

Praca w szczególnych warunkach, uprawniająca nauczyciela do wcześniejszej emerytury nie może być pracą polegającą na szczególnej opiece nad jednym uczniem w klasie, który jest dzieckiem specjalnej troski.

czytaj więcej »

Przepisy ustawy emerytalnej, uzależniające uzyskanie renty rodzinnej dla rozwiedzionego małżonka od posiadania przezeń prawomocnego wyroku lub ugody sądowej są niezgodne z Konstytucją

czytaj więcej »

Pytanie: Zawarliśmy umowę zlecenia na okres od 1 stycznia 2014 r. do 1 grudnia 2014 r. Zleceniobiorca został zgłoszony do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych, ponieważ nie miał innych tytułów do ubezpieczeń. W dniu 1 lipca 2014 r. zleceniobiorca zgłosił, że ma umowę o prace z wynagrodzeniem wyższym niż minimalne oraz złożył wniosek, że chce podlegać ubezpieczeniom społecznym dobrowolnie z tytułu umowy zlecenia. Jak wyrejestrować oraz ponownie zgłosić tą osobę do ubezpieczenia zdrowotnego, z dobrowolnym ubezpieczeniem społecznym?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownicy firmy handlowej otrzymali od pracodawcy po 2.000 zł na zakup galowych ubiorów (garnitury, koszule), które będą zakładali na oficjalne spotkania z kontrahentami. Czy te kwoty stanowią podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne?

czytaj więcej »

Pytanie: Zawarliśmy umowę zlecenia z 22-letnim uczniem liceum ogólnokształcącego dla dorosłych. Czy status ucznia takiej szkoły zwalnia z obowiązku ubezpieczeń społecznych?

czytaj więcej »

Pytanie: Jak udzielić urlopu macierzyńskiego pracownicy (nauczycielce), która przebywa na urlopie macierzyńskim od 17 czerwca 2014 r. a dziecko urodziła 22 czerwca? Umowa o pracę została zawarta na czas określony, do 31 sierpnia 2014 roku. Czy pracownik może złożyć w tej sytuacji wniosek o zasiłek w wysokości 60%?

czytaj więcej »

Pytanie: Była pracownica złożyła wniosek o rentę z tytułu niezdolności do pracy i zwróciła się do nas o wypełnienie formularza Rp-7. W 2014 roku wypłaciliśmy jej ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy. Nie mamy pewności, czy kwotę tego ekwiwalentu należy wpisać do tego dokumentu.

czytaj więcej »

wiper-pixel