WYDANIE ONLINE

W okresie wypowiedzenia umowy o pracę pracownik objęty jest obowiązkowo ubezpieczeniami społecznymi, a więc również ubezpieczeniem chorobowym. Oznacza to, że w tym okresie ma prawo do wynagrodzenia i zasiłku chorobowego.

czytaj więcej »

Kontrole prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy mogą przeprowadzać pracodawcy (płatnicy składek), którzy zgłaszają do ubezpieczenia chorobowego powyżej 20 ubezpieczonych. Kontrolę może też przeprowadzić ZUS – jeśli wniosek o to złoży mniejszy pracodawca, który sam nie jest upoważniony do takiej weryfikacji prawidłowości wykorzystywania zwolnienia lekarskiego przez swoich pracowników. Firma może też powierzyć zewnętrznemu podmiotowi kontrolę właściwego wykorzystywania przez pracownika ZUS ZLA.

czytaj więcej »

Korzyści materialne jakie otrzymuje zatrudniony, wynikające z układów zbiorowych pracy, regulaminów wynagradzania lub przepisów o wynagradzaniu, a polegające na skorzystaniu z artykułów, przedmiotów lub usług jedynie za częściową odpłatnością, nie podlegają oskładkowaniu.

czytaj więcej »

Prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, będąc zleceniodawcą nie opłaca za osobę wykonującą umowę zlecenia składki tylko na jeden fundusz pozaubezpieczeniowy - Fundusz Pracy.

czytaj więcej »

ZUS powinien ewidencjonować składki wpłacone zgodnie z prawidłowo sporządzoną deklaracją za dany miesiąc -  zgodnie z tą deklaracją, a nie na poczet innych należności, w tym należności z tytułu innych  zaległych składek.

czytaj więcej »

Firmy zatrudniające według stanu na 1 stycznia danego roku mniej niż 20 pracowników, w przeliczeniu na pełne etaty, mogą tworzyć fundusz świadczeń socjalnych lub wypłacać świadczenie urlopowe.

czytaj więcej »

Od wynagrodzenia wypłacanego pracownikowi wykonującemu pracę za granicą w ramach podróży służbowej, za wyjątkiem diet i innych należności przysługujących z tytułu takiej podróży, należy opłacać składki na ubezpieczenia społeczne.

czytaj więcej »

Pytanie: Do centrali firmy w Warszawie przyjeżdżają pracownicy na dwumiesięczne szkolenie. Pracodawca wynajął im mieszkanie w osiedlu obok siedziby firmy. Wyjaśnienia w sprawie opodatkowania z tego tytułu otrzymaliśmy w urzędzie skarbowym. Nie jesteśmy natomiast pewni, czy w tym przypadku należy odprowadzić składki do ZUS. Jeżeli tak, to jak ustalić podstawę wymiaru tych składek?

czytaj więcej »

Pytanie: W 2012 r. płatnik nienależnie odprowadzał składki na FGŚP. Jak skutecznie można się ubiegać o ich zwrot? W jakim terminie ZUS powinien zwrócić nadpłatę?

czytaj więcej »

Pytanie: Osoba, która wykonuje w naszym szpitalu umowę zlecenia od końca czerwca, w tym roku zdała maturę i będzie składała dokumenty na uczelnię medyczną. Czy mamy jakieś obowiązki wobec ZUS z tytułu zawartej umowy zlecenia?

czytaj więcej »

Pytanie: Od 1 stycznia 2012 r. mamy podpisaną umowę zlecenia z osobą, dla której jest to jedyny tytuł do ubezpieczeń społecznych i w związku z tym podlega ona obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym, wypadkowemu i ubezpieczeniu zdrowotnemu. Od 15 maja 2014 r. zleceniobiorca przystąpił do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego. a następnie dostarczył zaświadczenie lekarskie na druku ZUS ZLA, z którego wynika, że w okresie od 3 do 6 czerwca musi on sprawować osobistą opiekę nad chorym dzieckiem, które ukończyło 18 lat. Czy to zaświadczenie możemy potraktować wyłącznie jako usprawiedliwioną nieobecność przy wykonywaniu umowy zlecenia, ponieważ nie minął jeszcze okres wyczekiwania osoby ubezpieczonej dobrowolnie na prawo do zasiłku?

czytaj więcej »

Pytanie: Po śmierci naszego pracownika wdowa po zmarłym zwróciła się do naszej firmy jako pracodawcy o przygotowanie wniosku o rentę rodzinną wraz z niezbędnymi dokumentami. Ponieważ jest to pierwszy taki przypadek, proszę o informację, jakie konkretnie dokumenty powinnam dołączyć do tego wniosku.

czytaj więcej »

Pytanie: Nasza pracownica będąca na urlopie wychowawczym 3 czerwca 2014 r. urodziła dziecko, w związku z czym wypłacamy jej zasiłek macierzyński. Przed przejściem na urlop wychowawczy zawiadomiła nas, że prowadzi działalność gospodarczą. Spowodowało to, że z tytułu tego urlopu nie były wykazywane za nią żadne składki. Czy aktualnie mamy obowiązek wykazywać je w związku z wypłacaniem pracownicy zasiłku?

czytaj więcej »

Pytanie: Kontrola z jednostki nadrzędnej zwróciła uwagę, że źle została ustalona kwota zasiłku chorobowego przysługująca pracownikowi za okres od 2 do 18 kwietnia 2014 r. Prawidłowa wysokość zasiłku dla pracownika powinna wynosić 1.454,33 zł, a tymczasem kwota wyliczona wyniosła 1.598,12 zł. Jakie powinniśmy złożyć dokumenty w trybie korekty?

czytaj więcej »

wiper-pixel