WYDANIE ONLINE

W druku ZUS IWA wykazuje się dane niezbędne do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe. Takiego dokumentu nie muszą składać płatnicy składek, którzy w 2013 roku zgłaszali do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż 9 osób.

czytaj więcej »

W celu usprawiedliwienia nieobecności w pracy, spowodowanej koniecznością opieki nad dzieckiem z powodu choroby niani, zatrudniony powinien złożyć pisemne oświadczenie oraz przedstawić kopię zaświadczenia lekarskiego. Takie dokumenty stanowią również podstawę do wypłacenia mu zasiłku.

czytaj więcej »

Preferencyjny sposób przeliczania okresów składkowych z tytułu pracy na kolei nie może służyć innym celom niż ustalenie prawa do emerytury kolejowej. W szczególności nie umożliwia korzystniejszego ustalania kapitału początkowego.

czytaj więcej »

Zakres danych potrzebnych do przyznania zasiłku za czas korzystania z dodatkowego urlopu macierzyńskiego lub z urlopu rodzicielskiego zależy od tego, czy bezpośrednio przed złożeniem wniosku z tego urlopu korzystał drugi rodzic dziecka.

czytaj więcej »

W ramach najnowszej wersji programu, płatnicy uzyskali dostęp do funkcjonalności związanych z przygotowywaniem dokumentów ubezpieczeniowych, z uwzględnieniem nowych formularzy oraz kodów tytułu ubezpieczenia i świadczenia/przerwy. Pozostałe modyfikacje będą uruchamiane sukcesywnie w 2014 roku.

czytaj więcej »

Pakiet kafeteryjny opłacany przez pracodawcę i przysługujący podwładnemu w okresie pobierania zasiłku macierzyńskiego nie stanowi podstawy wymiaru składek ze stosunku pracy. Świadczenie za czas choroby jest jednak zwolnione z oskładkowania tylko wtedy, gdy przewidują to regulacje płacowe.

czytaj więcej »

Pełnienie funkcji prokurenta spółki na podstawie uchwały zarządu oznacza nawiązanie stosunku korporacyjnego i jest neutralne w zakresie podlegania ubezpieczeniom społecznym.

czytaj więcej »

Osoba zatrudniona w spółce cywilnej, która przystąpiła do tej spółki, nie świadczy pracy na rzecz byłego pracodawcy. W takim przypadku wykonuje obowiązki na swoją rzecz jako przedsiębiorca.

czytaj więcej »

Pytanie: Płatnik składek chce pokryć należności z tytułu składek przelewając na ZUS wierzytelność przysługującą mu wobec kontrahenta handlowego. Czy przysługuje mu takie uprawnienie?

czytaj więcej »

Pytanie: Spółka zatrudniła funkcjonariusza Policji na podstawie umowy zlecenia. Czy za takiego zleceniobiorcę trzeba opłacać składki ZUS?

czytaj więcej »

Pytanie: Przedsiębiorca prowadzący indywidualną działalność gospodarczą chce zatrudnić swego syna, z którym pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym. Czy jeżeli zawrze z synem umowę zlecenia, będzie musiał opłacać za niego składki ZUS jako za osobę współpracującą?

czytaj więcej »

Pytanie: Spółka zawarła umowę zlecenia z osoba, która w innej firmie pobiera zasiłek macierzyński. Czy za taką osobę trzeba odprowadzić składki ZUS oraz czy rozpoczęcie przez zleceniobiorcę urlopu wychowawczego, bezpośrednio po zakończeniu pobierania zasiłku macierzyńskiego, spowoduje zmianę obowiązków ciążących na spółce?

czytaj więcej »

Pytanie: Utworzona w styczniu spółka z o.o. ma tylko jednego wspólnika, który pełni jednocześnie funkcję prezesa zarządu. Zarząd spółki jest jednoosobowy. Czy taki prezes zarządu może podlegać pracowniczym ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownica spółki otrzymująca minimalne wynagrodzenie urodziła dziecko 12 grudnia 2013 r. i od tej daty przebywa na podstawowym urlopie macierzyńskim do 30 kwietnia 2014 r. (20 tygodni). Następnie będzie korzystała z dodatkowego urlopu macierzyńskiego (6 tygodni) oraz z urlopu rodzicielskiego (26 tygodni). Jest zatrudniona w spółce od 1 stycznia 2013 r. i jest to jej pierwsza w życiu praca. Podstawę wymiaru zasiłku macierzyńskiego ustalono z uwzględnieniem przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego jej od stycznia do listopada 2013 roku w kwocie minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w 2013 roku dla pracowników w pierwszym roku ubezpieczenia, czyli 1.104,60 zł. Czy w związku ze wzrostem minimalnej płacy od 1 stycznia 2014 r. należy ustalić podwładnej nową podstawę wymiaru?

czytaj więcej »

Pytanie: Podwładna nie stawiała się do pracy od 18 października 2013 r. W dniu 26 listopada 2013 r. dostarczyła pracodawcy trzy zwolnienia lekarskie z powodu choroby za następujące okresy: od 18 października do 13 listopada 2013 r. (wystawione przez lekarza psychiatrę 25 listopada 2013 r.), od 14 do 22 listopada 2013 r. (za okres pobytu w szpitalu psychiatrycznym, wystawione 22 listopada 2013 r.) oraz od 23 listopada do 6 grudnia 2013 r. (wystawione przez lekarza psychiatrę 25 listopada 2013 r.). Czy w takim przypadku należał jej się zasiłek chorobowy?

czytaj więcej »

Pytanie: Od 1 marca 2013 r. pracodawca zatrudnia podwładną uprawnioną do emerytury z tytułu ukończenia powszechnego wieku emerytalnego. W styczniu 2014 roku zatrudniona zamierza ubiegać się o przeliczenie tego świadczenia. W związku z tym zwróciła się do pracodawcy o wystawienie zaświadczenia potwierdzającego wysokość wynagrodzeń wypłaconych jej w 2013 roku. Czy będzie jej potrzebne takie zaświadczenie?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownica urodzona w grudniu 1953 roku nie może jeszcze ubiegać się o emeryturę przysługującą z tytułu ukończenia powszechnego wieku emerytalnego (osiągnie go dopiero w kwietniu 2014 roku). Spełnia jednak warunki wymagane do uzyskania wcześniejszej emerytury pracowniczej. Czy obowiązuje ją jakiś termin na zgłoszenie wniosku o przyznanie tego świadczenia?

czytaj więcej »

Pytanie: Spółka chce zwolnić jednego z podwładnych, gdyż z przyczyn ekonomicznych musi zlikwidować jego stanowisko pracy. Rozważa jednak późniejsze zatrudnienie go na podstawie umowy zlecenia, przy wykonywaniu innych obowiązków. Czy zawarcie takiej umowy może przeszkodzić tej osobie w uzyskaniu świadczenia przedemerytalnego z tytułu rozwiązania stosunku pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy?

czytaj więcej »

wiper-pixel