WYDANIE ONLINE

Płatnik składek, który podpisuje umowę zlecenia, musi dobrze orientować się do jakich ubezpieczeń zgłosić zleceniobiorcę. Błędne ustalenia mogą doprowadzić do poważnych konsekwencji ze strony ZUS, zwłaszcza, gdy błędy i nieprawidłowości wykaże kontrola. Na 7 przykładach z praktyki, które zamieściliśmy w opracowaniu, upewnisz się, czy w 2020 roku poprawnie rozliczałeś składki ZUS za zleceniobiorcę, w przypadku gdy oprócz umowy zlecenia miał on jeszcze inne tytuły do ubezpieczeń.

czytaj więcej »

Płatnicy składek i osoby fizyczne zlecający wykonanie dzieła na podstawie zawartej umowy, od nowego roku mają obowiązek zgłaszania umów o dzieło do ZUS. W tym celu trzeba będzie wypełnić odpowiedni formularz. Jest nim RUD – zgłoszenie umowy o dzieło.

czytaj więcej »

Płatnicy składek, wypełniając dokumenty ubezpieczeniowe, muszą posługiwać się obowiązującymi kodami. Dowiedz się, jakie zmiany w kodach przyniosła nowelizacja rozporządzenia resortu pracy.

czytaj więcej »

Zgodnie z przepisami do końca stycznia płatnicy składek mają obowiązek przekazać do Zakładu „Informację o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe” ZUS IWA. Ponieważ w 2021 roku dzień ten przypada w niedzielę, płatnicy mają czas na złożenie tego dokumentu do 1 lutego (poniedziałek). Poniżej zamieszczamy praktyczną instrukcję, jak krok po kroku wypełnić tę informację.

czytaj więcej »

Jeżeli nastąpi przerwa w ubezpieczeniu chorobowym, ZUS oblicza podstawę składki na nowo, od najniższej kwoty. Dlatego też kobieta, która po urlopie macierzyńskim nie zgłosiła do ZUS chęci ponownego podlegania temu ubezpieczeniu, musi zwrócić wypłacone kwoty. Czy ZUS może te należności umorzyć? Sprawdź, jak w tej kwestii wypowiedział się Sąd Najwyższy w wyroku z 21 października 2020 r. (sygn. akt I UK 95/19).

czytaj więcej »

Pomoc udzielona przez państwo w ramach tarcz antykryzysowych jest i będzie sprawdzana pod kątem zasadności jej udzielenia czy też otrzymania. Weryfikację taką w różnych formach – kontroli, postępowań wyjaśniających, postępowań sprawdzających – przeprowadzają odpowiednie służby kontrolne. Mają na to wiele lat. Oddziały ZUS otrzymały w ostatnich miesiącach od prezesa Zakładu szczegółowe wytyczne w sprawie konieczności przeprowadzenia weryfikacji składanych wniosków o świadczenia postojowe czy też o zwolnienia z obowiązku opłacania składek. Wizja kontroli wykorzystania pomocy z tarcz rodzi u płatników wiele wątpliwości i problemów. Zachęcam do przestudiowania dodatku, zaznajomienia się z tym o co pytają płatnicy i na co wskazują eksperci.

czytaj więcej »

Pytanie: Firma planuje sprezentować pracownikom w ramach upominków świątecznych karty przedpłacone – zakup ze środków obrotowych. Czy wartość świadczenia podlega składkom ZUS, podatkowi PIT i wpłatom na PPK? Jak rozliczyć to świadczenie, gdyby karty przedpłacone zostały zakupione ze środków ZFŚS?

czytaj więcej »

Pytanie: W jaki sposób należy opłacać oraz rozliczać składki ZUS za osobę, która z tym samym płatnikiem w tym samym czasie wykonuje więcej niż jedna umowę zlecenia? Jakie przekazywać dokumenty do ZUS, gdy jedna z umów się zakończy? Jak co miesiąc wykazywać składki?

czytaj więcej »

Pytanie: W październiku 2020 r. pracownik otrzymał wyrównanie wynagrodzenia oraz nadgodzin za okres od 1 października 2019 r. do 30 czerwca 2020 r. Mamy wątpliwości, czy bezbłędnie przygotowaliśmy dla tej osoby zaświadczenie ZUS Z-3. Jak należało rozpisać w nim wspomnianą wypłatę?

czytaj więcej »

Pytanie: Spółka od listopada 2020 r. zatrudniła zleceniobiorcę, który z tytułu umowy zlecenia podlega ubezpieczeniom społecznym (bez ubezpieczenia chorobowego) oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu. Podczas wykonywania zlecenia uległ on wypadkowi i zdarzenie to zostało uznane za wypadek przy pracy. W jaki sposób należało ustalić podstawę wymiaru zasiłku chorobowego za listopad, jeżeli zleceniobiorca przepracował tylko 5 dni po 10 godzin, a w umowie określono wynagrodzenie w stawce godzinowej 20 zł/godzinę? Za listopad wypłaciliśmy zleceniobiorcy 1.000 zł wynagrodzenia i tę kwotę po odliczeniu składek na ZUS przyjęliśmy jako podstawę wymiaru zasiłku chorobowego. Czy nasze postępowanie jest prawidłowe?

czytaj więcej »

Pytanie: W sierpniu wynagrodzenie pracownika przekroczyło roczną kwotę graniczną, w związku z czym za ten miesiąc opłacone były tylko częściowe składki emerytalno-rentowe, a od września nie są one w ogóle odprowadzane. W dniach od 2 do 13 listopada pracownik był niezdolny do pracy. Ponieważ była to jego pierwsza choroba w roku bieżącym nabył z tego tytułu prawo do wynagrodzenia chorobowego. Jak należało ustalić podstawę jego wymiaru w takim przypadku?

czytaj więcej »

wiper-pixel